Робоча програма навчальної дисципліни «Товарознавча експертиза продовольчих товарів»Скачати 172.5 Kb.
Дата конвертації09.09.2018
Розмір172.5 Kb.
ТипРобоча програма


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ

імені Михайла Туган-Барановського

КАФЕДРА товарознавства і експертизи продовольчих товарів
ЗАТВЕРДЖУЮ:

Перший проректор ______Л.О.Омелянович

“_____”____________ 2014 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Товарознавча ЕКспертиза продовольчих товарів»
Галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво»________________________________
напрям підготовки 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво»_________
      (шифр і назва напряму підготовки)

спеціалізація 6.030510.01.01«Товарознавство непродовольчих товарів і комерційна діяльність» (шифр і назва професійного спрямування)

                                                                                             
факультет маркетингу, торгівлі та митної справи___________________________________
                                              (назва факультету)

Курс ________4 (д/ф), 4 (з/ф)__________________________________________________


Навчальний рік ____2014-2015 ___________________________________________________

ДонНУЕТ

Донецьк

2014
Робоча програма «Товарознавча експертиза продовольчих товарів» для студентів
                                                         (назва навчальної дисципліни) 
за напрямом підготовки 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво»,

спеціалізації 6.030510.01.01 «Товарознавство непродовольчих товарів і комерційна діяльність»
"10" червня , 2014 року - 10 с.Розробники
: І.В. Дітріх,, доцент, к.х.н., доцент

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри товарознавства і експертизи продовольчих товарів

Протокол від "17" червня 2014 року N 38
Завідувач кафедри

___________ В.Д. Малигіна


(підпис) (прізвище та ініціали)

ПОГОДЖЕНО:

Декан факультету маркетингу, торгівлі та митної справи

___________ І.Х. Баширов

(підпис) (прізвище та ініціали)

"___"_________________2014 р.

Схвалено Навчально - методичною Радою університету

Протокол від "___"_______ 2014 року N ___

"___"___________ 2014 року

Голова

_________________
(підпис)

Л.О. Омелянович
(прізвище та ініціали)  І.В. Дітріх, 2014 рік

  Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, 2014 рік
 1. Опис навчальної дисципліни «Товарознавча експертиза продовольчих товарів»
Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів

ECTS


денна форма – 2

заочна форма – 2Галузь знань
0305

«Економіка та підприємництво»За вибором За виборомНапрям підготовки
6.030510

«Товарознавство і торговельне підприємництво»Модулів – 1

Спеціальність (професійне спрямування):
6.030510.01.01 «Товарознавство непродовольчих товарів і комерційна діяльність


Рік підготовки:

Змістових модулів –3

4-й

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання
_______________________
               (назва)

Семестр

Загальна кількість годин – денна форма -72 год / заочна форма – 72 год

7-й

8-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2


самостійної роботи
студента – 2

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Бакалавр


17 год.

8 год.

Практичні, семінарські

- год.

- год.

Лабораторні

17 год.

6 год.

Самостійна робота

21 год.

58 год.

Індивідуальні завдання:
17 год.

Вид контролю: залік
Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

     для денної форми навчання - 34 годин аудиторних занять/ 21 годин самостійної роботи/ 17 годин індивідуальної роботи

     для заочної форми навчання – 14 годин аудиторних занять/ 58 години самостійної роботи/ - годин індивідуальної роботи2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета – вивчення і засвоєння спеціальних знань, практичних навичок і вмінь з експертної оцінки товарів, що необхідні для професійної діяльності фахівця з торгівлі.

Завдання – поглиблене опанування основних категорій, понять товарознавчої експертизи продовольчих товарів; оволодіння методами організації товарознавчої експертизи, їх сутністю, технікою проведення всіх етапів експертизи.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: сутність товарознавчої експертизи продовольчих товарів, її види, організацію і техніку проведення; документи, які використовуються під час проведення експертизи, оформлення її результатів;

вміти: організувати і провести товарознавчу експертизу; визначити номенклатуру показників якості і безпечності, які досліджуються під час експертизи; здійснити відбір проб і зразків для експертних досліджень товару, оформити акт відбору зразків, оформити акт експертизи3. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Поняття, предмет, мета та завдання товарознавчої експертизи товарів

Тема 1. Термінологія та основні поняття товарознавчих експертиз. Предмет і завдання товарознавчої експертизи продовольчих товарів. Товарознавчі експертизи як бар’єр на шляху постачання неякісної, фальсифікованої, небезпечної для здоров’я продукції із-за кордону.

Тема 2. Товарознавча експертиза: мета, завдання, класифікація. Види товарознавчої експертизи. Експертиза нормативної і супровідної документації. Експертиза кількості: мета, правова та нормативна база, особливості проведення. Експертиза якості товарів: мета, завдання. Правова та нормативна база, підстави для проведення. Експертиза товарів, що постачаються за договорами.

Тема 3. Товарознавча судова експертиза. Підстави для призначення судових товарознавчих експертиз. Права та обв’язки експертів, що проводять товарознавчу судову експертизу.

Змістовий модуль 2. Порядок проведення товарознавчих експертиз продовольчих товарів рослинного походження
Тема 1. Товарознавча експертиза зерноборошняних, хлібобулочних товарів та харчових концентратів. Види транспортної та споживчої тари, її маркування, умови транспортування і зберігання. Особливості визначення основних показників якості. Умови ідентифікації продукції без документів. Документальне оформлення результатів експертизи.

Тема 2. Порядок проведення товарознавчої експертизи свіжих та перероблених плодів та овочів. Основні критерії якості. Види транспортної, споживчої тари, особливості маркування, умови транспортування та зберігання. Терміни виклику і прибуття експерта. Особливості визначення якості. Ідентифікація припустимих і неприпустимих дефектів, хвороб. Експертиза плодів та овочів в місцях закупівлі, продажу, в контейнерах. Особливості визначення якості, сорту і субтропічних плодів при імпортному постачанні. Документальне оформлення експертиз. Особливості експертизи ферментованих, консервованих плодів, овочів, ягід, в тому числі для спеціального призначення. Поширені види правопорушень в договорах купівлі-продажу плодоовочевої продукції

Тема 3. Товарознавча експертиза смакових товарів. Особливості експертизи кави та чаю. Найбільш поширені їх види (товарні сорти) іноземного виробництва. Особливості експертизи горілки та кон’яків. Найбільш поширені їх види (товарні сорти) іноземного виробництва. Методи визначення вірогідності їх якості. Документальне оформлення результатів експертизи. Приклади фальсифікації

Тема 4. Порядок проведення товарознавчої експертизи кондитерських виробів, цукру, меду, крохмалю. Основні критерії якості. Види транспортної, споживчої тари, особливості маркування, умови транспортування та зберігання. Строки виклику експерта. Припустимі й неприпустимі дефекти. Методи і обсяги складання вихідного, середнього зразка. Умови ідентифікації. Документальне оформлення результатів експертизи. Приклади фальсифікації.
Змістовий модуль 3. Порядок проведення товарознавчих експертиз продовольчих товарів тваринного походження

Тема 1. Товарознавча експертиза молока і молочних товарів. Основні критерії якості. Види транспортної, споживчої тари, особливості маркування (в тому числі іноземного походження), умови транспортування та зберігання. Терміни виклику експерта. Припустимі й неприпустимі дефекти. Документальне оформлення результатів експертизи. Аналіз асортименту найбільш розповсюджених видів молочних виробів на ринку України.

Тема 2. Порядок проведення товарознавчої експертизи харчових жирів. Основні критерії якості. Види транспортної, споживчої тари, особливості маркування (в тому числі іноземного походження), умови транспортування та зберігання. Терміни виклику експерта. Припустимі й неприпустимі дефекти. Особливості визначення основних показників якості. Умови ідентифікації продукції без документів. Документальне оформлення результатів експертизи. Аналіз асортименту найбільш розповсюджених видів харчових жирів на ринку України.

Тема 3. Товарознавча експертиза м’яса і м’ясних продуктів; яєчних товарів. Основні критерії якості. Види транспортної, споживчої тари, особливості маркування, умови транспортування та зберігання. Припустимі й неприпустимі дефекти. Строки виклику експерта. Методи і обсяги складання вихідного, середнього зразка. Визначення основних показників якості. Умови ідентифікації продукції (в тому числі яка надійшла без документів або з порушенням умов договору). Документальне оформлення результатів експертизи. Аналіз асортименту розповсюджених видів м’ясопродуктів, які надходять на ринок України. Приклади фальсифікації.

Тема 4. Товарознавча експертиза гідробіонтів. Основні критерії якості. Види транспортної, споживчої тари, особливості маркування, умови транспортування та зберігання. Припустимі й неприпустимі дефекти. Терміни виклику експерта. Методи і обсяги складання вихідного, середнього зразка. Визначення основних показників якості. Умови ідентифікації продукції. Особливості експертизи ікри. Аналіз асортименту існуючих видів рибопродуктів, в тому числі іноземного виробництва. Приклада фальсифікації. Документальне оформлення результатів експертизи.


4. Структура навчальної дисципліни


Назва змістових модулів, темКількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усь-ого

У тому числі

Усь-ого

У тому числі

л

лаб

ізс

срс

л

лаб

ізс

срс

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Модуль 1

Змістовий модуль 1 Поняття, предмет, мета та завдання товарознавчої експертизи товарів

Тема 1. Термінологія та основні поняття товарознавчих експертиз

6

2

2

1

1

7

1

1

-

5

Тема 2. Товарознавча експертиза: мета, завдання, класифікація

7

2

2

2

1

6

1

-

-

5

Тема 3. Товарознавча судова експертиза.

5

1

1

2

1

5

-

1

-

4

Разом за змістовим модулем 1

18

5

5

5

3

18

2

2

-

14

Змістовий модуль 2. Порядок проведення товарознавчих експертиз продовольчих товарів рослинного походження

Тема 1. Товарознавча експертиза зерноборошняних, хлібобулочних товарів та харчових концентратів

6

2

1

1

2

7

1

-

-

6

Тема 2. Порядок проведення товарознавчої експертизи свіжих та перероблених плодів та овочів

7

1

2

2

2

7

-

2

-

5

Тема 3. Товарознавча експертиза смакових товарів

6

2

1

1

2

6

1

-

-

5

Тема 4. Порядок проведення товарознавчої експертизи кондитерських виробів, цукру, меду, крохмалю.

7

1

2

2

2

6

1

-

-

5

Разом за змістовим модулем 2

26

6

6

6

8

26

3

2

-

21

Змістовий модуль 3. Порядок проведення товарознавчих експертиз продовольчих товарів тваринного походження

Тема 1. Товарознавча експертиза молока і молочних товарів

6

1

2

1

2

7

1

-

-

6

Тема 2. Порядок проведення товарознавчої експертизи харчових жирів

6

1

1

2

2

5

-

-

-

5

Тема 3. Товарознавча експертиза м’яса і м’ясних продуктів; яєчних товарів

7

2

1

1

3

7

1

-

-

6

Тема 4. Товарознавча експертиза гідробіонтів

9

2

2

2

3

9

1

2

-

6

Разом за змістовим модулем 3

28

6

6

6

10

28

3

2

-

23

усього годин

72

17

17

17

21

72

8

6

-

58


5. Теми семінарських занять – не передбачено навчальним планом

6. Теми практичних занять – не передбачено навчальним планом


7. Теми лабораторних занять


N
з/п

Назва теми

Кількість годин

д/ф

з/ф

1

Організація проведення експертизи і її документальне оформлення

2

1

2

Експертиза кількості та якості товарів: технологія проведення

2

-

3

Товарознавча судова експертиза: технологія проведення

1

1

4

Особливості експертизи макаронних виробів

1

-

5

Товарознавча експертиза перероблених плодів та овочів

2

2

6

Експертиза кави та чаю

1

-

7

Товарознавча експертиза цукру, меду

2

-

8

Особливості експертизи молока та кисломолочних продуктів

2

-

9

Товарознавча експертиза рослинних олій

1

-

10

Товарознавча експертиза м’ясних консервів

1

-

11

Експертиза солоної та копченої риби

2

2

8. Самостійна робота

N
з/п

Назва теми

Кількість годин

д/ф

з/ф

1

Термінологія та основні поняття товарознавчих експертиз.

1

5

2

Товарознавча експертиза: мета, завдання, класифікація

1

5

3

Товарознавча судова експертиза.

1

4

4

Товарознавча експертиза зерноборошняних, хлібобулочних товарів та харчових концентратів

2

6

5

Порядок проведення товарознавчої експертизи свіжих та перероблених плодів та овочів

2

5

6

Товарознавча експертиза смакових товарів

2

5

7

Порядок проведення товарознавчої експертизи кондитерських виробів, цукру, меду, крохмалю.

2

5

8

Товарознавча експертиза молока і молочних товарів

2

6

9

Порядок проведення товарознавчої експертизи харчових жирів

2

5

10

Товарознавча експертиза м’яса і м’ясних продуктів; яєчних товарів

3

6

11

Товарознавча експертиза гідробіонтів

3

6
Разом

21

58

9. Індивідуальні завдання
1. Дати експертну оцінку маркуванню харчового продукту (за визначенням викладача):

 • зазначити способи маркування;

 • порівняти нанесені маркувальні дані на вказаному харчовому продукті з вимогами до маркування за нормативно-технічною документацією

2. Дати експертну оцінку певного харчового продукту (за визначенням викладача), вітчизняного та імпортного виробництв із документальним оформленням;

3. Дати експертну оцінку тари певного харчового продукту (за визначенням викладача) із документальним оформленням.10. Методи навчання: лекції, лабораторні заняття, індивідуальні завдання, самостійна робота, реферати

11. Методи контролю: усне опитування, тестування, звіт про виконання лабораторного заняття, реферат, контрольна робота, що виконується під час самостійної роботи

12. Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота

Сума в балах

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Змістовий модуль 3

Т1

Т2

Т3

Т1

Т2

Т3

Т4

Т1

Т2

Т3

Т4

100

5

5

10

10

10

10

10

10

10

10

10Шкала оцінювання: національна та ECTS

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за баловою шкалою, що використовується у ДонНУЕТ

Оцінка за національною шкалою

A

90 - 100

5 (відмінно)

B

80 - 89

4 (добре)

C

75 - 79

4 (добре)

D

70 - 74

3 (задовільно)

E

60 - 69

3 (задовільно)

FX

35 - 59

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

F

0 - 34

2 (незадовільно) з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

13. Методичне забезпечення

Комплект навчально-методичних матеріалів для забезпечення і супроводу робочої програми включає сучасну навчальну і наукову літературу, тестові завдання для перевірки знань студентів, перелік питань для заліку, конспекти лекцій по всіх темах (електронний варіант), тематику ІЗС, тематику СРС, список рекомендованої літератури


14. Рекомендована література

Базова

 1. Батутіна А.П., Експертиза товарів/ А.П. Батутіна, І.В. Ємченко.- К.; Центр навчальної літератури, 2004.- 278 с.

 2. Батутіна А.П. Експертиза товарів (практикум)/ А.П. Батутіна, І.В. Ємченко, А.О. Троякова. - Львів: „Магнолія 2006”, 2008. -396с.

 3. Коломієць Т.М., Експертиза товарів/ Т.М. Коломієць, Н.В. Притульська, О.Л. Романенко.- К.: Київ.нац.торг.-екон. ун-т, 2001.-274с.

 4. Основи експертизи продовольчих товарів/ В.Д. Малигіна, Л.Д.Титаренко, Л.В. Породіна [та ін].-К.:Кондор, 2009.- 296с.

 5. Чечеткина Н.М. Товарная експертиза/ Н.М. Чечеткина, Т.И. Путлина, В.В. Горбунева. -Ростов н/Д: „Фенікс”, 2000.-512с

 6. Товарознавча експертиза продовольчих товарів. Методичні
  рекомендації по проведенню лабораторно - практичних занять/ І.А. Оносова, Л.В. Породіна, О.В. Булгакова, Є.В. Третяков.- Донецьк: ДонДУЕТ, 2005.-44 с.

 7. Плахотин В.Я. Контроль качества пищевых продуктов/ В.Я. Плахотин.- К.: Урожай, 1988.-144с.

Допоміжна

 1. Парамоновна Т.Н. Экспресс-методы оценки качества продовольственных товаров/ Т.Н. Парамоновна. – М.: Экономика, 1988.-111с.

 2. Справочник по приемке, хранению и реализации продовольственных товаров животного происхождения / под общей ред. В.Е. Мицыка.- К.: Техника, 1990.-271с.

 3. Справочник по приемке, хранению и реализации продовольственных товаров растительного происхождения / под общей ред. В.Е. Мицыка.- К.: Техника, 1991.-215с.

 4. Нормативна документація (стандарти, довідники) на продовольчі товари.

 5. Інструкція про порядок проведення товарознавчої експертизи товарів
  (продукції) експертами торгово-промислових палат України. К.: 2000. -
  16с.15. Інформаційні ресурси


 1. Сайт для товароведов [Електронний ресурс]. – Режим доступу: .

 2. Знай товар. Товароведение. Разложи все по полочкам [Електронний ресурс]. – Режим доступу: .

 3. Портал споживача [Електронний ресурс]. – Режим доступу: .

 4. Справочник потребителя [Електронний ресурс]. – Режим доступу: .

 5. Справочник потребителя. Журнал о товарах и услугах «Потребитель» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: < http://potrebitel.org.ua/>.

 6. Донецкая торгово-промышленная палата [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.cci.donbass.com/>.

 7. Науково-технічний центр стандартизації, інформаційного забезпечення та підтвердження відповідності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: .

 8. Науково-інформаційний центр «Леонорм» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: .

 9. Офіційні сайти українських і зарубіжних виробників товарів народного споживання та оптових і роздрібних підприємств.


Примітки:

1. Робоча програма навчальної дисципліни є нормативним документом вищого навчального закладу і містить виклад конкретного змісту навчальної дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення та їх обсяг, визначає форми та засоби поточного і підсумкового контролів.2. Розробляється лектором. Робоча програма навчальної дисципліни розглядається на засіданні кафедри, Навчально-методичної ради університету, підписується завідувачем кафедри, директором інституту (деканом факультету), головою Навчально-методичної ради університету і затверджується першим проректором університету.

3. Формат бланка А4 (210 х 297 мм).
Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Правила прийому до аспірантури та докторантури київського національного університету культури І мистецтв
2014 -> Програма дисципліни «іноземна мова (англійська)»
2014 -> Урок №02. 10. 2014. Розділ І. Візуальні мистецтва Тема Архітектура світу
2014 -> Програма фахових випробувань для бакалаврів напряму
2014 -> Методика превентивного
2014 -> Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної і заочної форм навчання
2014 -> Особливості дистанційної освіти в медицині д м. н. Уляна Лущик
2014 -> Основипсихогенетик и

Скачати 172.5 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка