Робоча програма навчальної дисципліни вступ до спеціальності галузь знань 0302 МіжнародніСкачати 293.77 Kb.
Дата конвертації16.03.2017
Розмір293.77 Kb.
#12437
ТипРобоча програма
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ
Галузь знань 0302 Міжнародні відносини

Напрям підготовки 6.030201 Міжнародні відносини

Інститут довузівського, заочного та дистанційного навчання

 1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань

Гуманітарні наукиНормативна


Напрям підготовки

0304 Міжнародні відносиниМодулів – 3

Спеціальність (професійне

спрямування):

міжнародні відносини


Рік підготовки:

Змістових модулів – 3

1-й

1-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання – реферат

Семестр

Загальна кількість годин – 108

2-й

2-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента - 4


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр


30 год.

6 год.

Практичні, семінарські

22 год.

4 год.

Лабораторні

- год.

- год.

Самостійна робота

56 год.

98 год.

Індивідуальні завдання: год.

Вид контролю: модуль (екзамен) 1. Мета та завдання навчальної дисципліни


Метою вивчення дисципліни є сформувати розуміння студентами основних теоретичних і практичних проблем сучасних міжнародних відносин і світової політики, дати уявлення про суть їх майбутньої професійної діяльності і сфери роботи спеціаліста в області міжнародних відносин. Засвоєння проблематики курсу передбачає також оволодіння студентами необхідними навиками пошуку та аналізу наукової літератури.

Завданнями курсу є:

 • сформувати у студентів уявлення про теоретичні і практичні основи їх майбутньої професії;

 • надати студентам системні теоретичні знання з міжнародних відносин, які необхідні для формування навичок професійної роботи;

 • ознайомити студентів з основними проблемами сучасних міжнародних відносин та світової політики;

 • вказати на можливі сфери застосування знань, отриманих в ході навчання;

 • навчити студентів використовувати здобуті знання при аналізі поточних міжнародних подій.

У результаті вивчення курсу студент повинен:

 • розуміти місце міжнародних відносин та світової політики у сучасному світі;

 • бачити взаємозв’язок різних дисциплін при аналізі міжнародних відносин;

 • знати основні поняття міжнародних відносин, специфіку міжнародної системи і середовища, різновиди учасників міжнародних відносин, їх цілі засоби і стратегії, особливості сучасної системи міжнародних відносин і сучасного світового порядку

а також вміти:

 • знаходити необхідну літературу, документи, довідкові матеріали з проблематики дисципліни;

 • орієнтуватися в поточних міжнародних подіях та використовувати набуті знання при їх аналізі;

висловлювати власні судження стосовно тих чи інших тенденцій і процесів у сфері міжнародних відносин.


 1. Програма навчальної дисципліни


Змістовий модуль 1. Вступ до теорії міжнародних відносин.

Тема 1

ВСТУП ДО КУРСУ. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ ЯК ОСОБЛИВА СФЕРА СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН І ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ

Міжнародні відносини як предмет дослідження окремих наук. Становлення науки про міжнародні відносини.

Дискусії щодо дефініювання понять “міжнародні відносини”, «світова політика», «міжнародна політика», «світовий політичний процес». Видова структура міжнародних відносин. Форми міжнародних відносин. Сутність, цілі та функції міжнародної політики. Проблема співвідношення внутрішньої і зовнішньої політики держави. Джерела та література до курсу.Тема 2

ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ, УНІВЕРСАЛЬНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ І СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Поліцентризм (“плюралізм суверенітетів”) у сфері міжнародних відносин. Системність, глобальність, економічна детермінованість, культурний плюралізм та інформаційна залежність міжнародних відносин.

Характер законів у природничих і соціальних науках. Проблема закономірності у сфері міжнародних відносин. Універсальні закономірності міжнародних відносин: глобалізація та фрагментація. Їх зміст, історична ретроспектива. Сучасні процеси інтеграції та дезінтеграції як прояви універсальних закономірностей міжнародного життя.

Сучасні тенденції гуманізації, демократизації та інституалізації світової політики. Розширення складу і ріст багатоманітності міжнародних акторів. Нові виклики у сфері безпеки та зміна характеру міжнародних конфліктів.
Тема 3

УЧАСНИКИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Проблема термінології: смислові відтінки понять “учасник”, “актор”, “суб’єкт”. Типи міжнародних акторів. Проблема ієрархії міжнародних акторів. Державоцентризм та транснаціоналізм як основні підходи до трактування проблеми суб’єктності в міжнародних відносинах.

Сутність і роль держави як учасника міжнародних відносин. Походження, функції та історичні форми держави. Національно-державний суверенітет та його значення у міжнародних відносинах. Роль міждержавних відносин у системі міжнародних відносин. Погляди вчених на проблему зміни ролі держави у сучасному світі. Ієрархія держав на міжнародній арені. Симетричні та асиметричні міжнародні відносини.

Недержавні учасники міжнародних відносин. Міжнародні міжурядові організації та їх типологія. Міжнародні неурядові організації і їх види. Транснаціональні компанії та інші недержавні учасники міжнародних відносин.
Тема 4

ЦІЛІ, ЗАСОБИ І СТРАТЕГІЇ УЧАСНИКІВ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Зміст понять “цілі” і “засоби”. Типологія цілей міжнародних акторів. “Вічні цілі” держав у трактуванні Р. Арона. Різновиди засобів ведення зовнішньої політики держав.

Стратегія як єдність цілей і засобів. Зміст понять “стратегічні інтереси” та “стратегічне партнерство”.

Сила й насилля у складі цілей і засобів. Співвідношення понять “ресурси”, “потенціал”, “сила”, “могутність”, “вплив”. Основні компонети зовнішньополітичної могутності міжнародного актора. “Традиційні” і “модерні” елементи сили. Форми та різновиди міжнародної політики з позицій сили. Засоби силової політики.
Змістовий модуль 2. Дипломатія і дипломати.
Тема 5

ДИПЛОМАТІЯ І ДИПЛОМАТИ

Сутність поняття “дипломатія”. Поява та етапи розвитку дипломатії. Макіавеллівська та етично-нормативна дипломатичні школи.

Функції дипломатії. Форми і методи дипломатії. Секретна, відкрита та змішана форми дипломатії. Переваги і недоліки дипломатії на високому і найвищому рівнях.

Особливості сучасної дипломатії. “Другий напрямок” дипломатії. Розвиток української дипломатії періоду незалежності.

Особливості професії дипломата. Дипломатичні привілеї та імунітети. Дипломати-перекладачі. Жінки-дипломати.


Тема 6

ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИННова геополітична карта світу і тенденції геополітичних змін у постбіполярному світі. Формування нового світового порядку. Дилеми однополярного і багатополярного світу. Виникнення нових світових центрів сили.

Тенденції та закономірності сучасної системи міжнародних відносин. Регіоналізм, демократизація, лібералізація світової економіки, економізація міжнародної політики та ін. як основні риси сучасної світової системи. Нові параметри міжнародної безпеки.


Змістовий модуль 3. Актуальні проблеми сучасних міжнародних відносин та світової політики у регіонах світу.
Тема 7

США У СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Дискусії у США початку 90-х рр. про новий світовий порядок і роль та місце у ньому США. Війна у Перській затоці та утвердження політичного та військового авторитету США на міжнародній арені. Участь США у конфлікті на території колишньої Югославії у 1994-1995 рр. Зовнішньополітична стратегія Б.Клінтона. Стратегія “розширення демократії”. Бомбардування Косово 1999 р. силами НАТО і виникнення проблеми одноосібності дій США на міжнародній арені.

Терористичні акти у Нью-Йорку та Вашингтоні 11 вересня 2001 р. Реакція Вашингтона на терористичні акти. Визначення тероризму та поширення зброї масового знищення основними загрозами безпеці США. Нова Національна оборонна стратегія. Війна в Іраку та проблема легітимності дій США. Преветивні удари по потенційних противниках та втручання Америки у внутрішні справи інших держав задля забезпечення власної безпеки з точки зору норм міжнародного права. Позиція основних світових “гравців” щодо одноосібності дій США.


Тема 8

ФОРМУВАННЯ НОВОЇ СИСТЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН У ЄВРОПІ

Основні дилеми формування нової Європи. Інституалізація ОБСЄ та перетворення її в ОБСЄ. Особливості трансформаційних процесів у країнах Центральної та Східної Європи. Розширення Європейського Союзу та поглиблення інтеграції в ЄС. “Конституційна криза” в ЄС та проблеми його реформування. Лісабонська угода 2007 р. та її значення. Дальші абсорбційні спроможності Європейського союзу. Трансформація НАТО у постбіполярну епоху. Розширення НАТО на Схід.
Тема 9

СУЧАСНА СИСТЕМА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН І ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНА СТРАТЕГІЯ УКРАЇНИ

Становлення зовнішньої політики України в першій половині 90-х рр. Основні пріоритети зовнішньої політики України. Від політики “багатовекторності” до утвердження західного вектора як пріоритетного. Європейська інтеграція України: здобутки та проблеми. Відносини України з ЄС у рамках політики сусідства. Проблема підписання нової посиленої угоди з ЄС. Еволюція відносин Україна-НАТО. Проблема сприйняття українським суспільством ідеї членства України в НАТО. Східний вектор зовнішньої політики України. Проблема прагматизації відносин з Росією.
Тема 10

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ В СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Міжнародне становище Росії на початку 90-х рр. Вирівнювання російських позицій з міжнародних питань з позиціями США і держав Західної Європи як ключова лінія поведінки російської дипломатії на початку 90-х рр.

Зовнішньополітична доктрина РФ середини-другої половини 90-х рр. Зміна політики “безумовної згоди” на “вибіркове партнерство”.

Зовнішня політика Росії за президентства В. Путіна. Проблеми відносин Росія – НАТО, Росія – ЄС, Росія – США. Змістовні новації у зовнішній політиці Росії 2006-2007 рр. Глобальність сучасного російського зовнішньополітичного мислення.
Тема 11-12

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ У СХІДНІЙ ТА ПІВДЕННІЙ АЗІЇ

Параметри Азійсько-Тихоокеанського регіону. Динаміка економічного розвитку Східної Азії в кінці ХХ – на початку ХХІ ст. Особливості двосторонніх та багатосторонніх відносин у регіоні. Регіональні міжнародні організації.

Китай у сучасній світовій політиці. Проблема Тайваню. Корейська проблема. Північнокорейська ядерна програма. Японія у сучасних міжнародних відносинах. Південна Азія у сучасних міжнародних відносинах. Особливості зовнішньополітичних доктрин Індії та Пакистану.


Тема 13

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ НА БЛИЗЬКОМУ ТА СЕРЕДНЬОМУ СХОДІ

Географічні параметри регіону. Історія та сутність близькосхідної проблеми. Етапи розвитку палестинсько-ізраїльського конфлікту. ООН та Палестина. Основні документи з питань близькосхідного врегулювання. Ситуація на Близькому Сході після розмежування.

Проблема палестинських біженців. “Стіна безпеки”. Насилля та екстремістські організації. Територіальні суперечки та питання єврейських поселень. Статус Єрусалиму. Проблема демократизації у близькосхідному врегулюванні. Сірійсько-ізраїльські та лівано-ізраїльські відносини.


Тема 14

АФРИКА У СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ

Соціально-економічна характеристика Африки на початку ХХІ ст. Африканські проблеми. “Афропесимісти” та “афрооптимісти”.

Об’єднавчі тенденції в розвитку Африки. Інтеграційні процеси в Африці. Міжнародний валютний фонд та Світовий банк і стратегія відродження Африки. Сучасна міжнародна допомога континенту. Політика провідних країн світу стосовно Африки.


Тема 15

ЛАТИНСЬКА АМЕРИКА У СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Латинська Америка як географічне і політичне поняття. Інтеграційна ейфорія 90-х рр. ХХ ст. в регіоні. Виникнення МЕРКОСУР. Організація американських держав. Діяльність Групи Ріо. Вплив США у регіоні. Позиція латиноамериканських держав у питанні створення загальноконтинентальної зони вільної торгівлі.

Проблеми демократизації регіону. Зовнішньополітична активність провідних держав та організацій регіону. Особливості зовнішньополітичного курсу Куби, Венесуелли, Бразилії.
 1. Структура навчальної дисципліни
Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Змістовий модуль 1. Вступ до теорії міжнародних відносин

Тема 1. Вступ до курсу. Міжнародні відносини як особлива сфера суспільних відносин і галузь знань.

8

2

24

2

2

Тема 2. Основні особливості, універсальні закономірності і сучасні тенденції розвитку міжнародних відносин.

6

2

-4Тема 3. Учасники міжнародних відносин

8

2

24

2

2

Тема 4. Цілі, засоби і стратегії учасників міжнародних відносин

6

2

-4Разом за змістовим модулем 1

28

8

416Змістовий модуль 2. Дипломатія і дипломати

Тема 5. Дипломатія як наука і мистецтво ведення міжнародних справ

8

2

24

2

2

Тема 6. Професія дипломата

8

2

24Разом за змістовим модулем 2

16

4

48Змістовий модуль 3. Актуальні проблеми сучасних міжнародних відносин та світової політики у регіонах світу

Тема 7. США у сучасній системі міжнародних відносин

8

2

24

2
2


Тема 8. Формування нової системи міжнародних відносин у Європі

8

2

24

2
2


Тема 9. Сучасна система міжнародних відносин і зовнішньополітична стратегія України

8

2

24Тема 10. Російська Федерація в сучасній сиcтемі міжнародних відносин

8

2

24Тема 11. Міжнародні відносини у Східній Азії

8

2

24Тема 12. Близький і Середній Схід у системі міжнародних відносин

8

2

24Тема 13. Африка у сучасній системі міжнародних відносин

6

2

-4Тема 14. Актуальні проблеми міжнародних відносин у Латинській Америці

6

2

-4Разом за змістовим модулем 3

60

16

1232


    1. Усього годин


108

30

2256

10

6

4

 1. Теми семінарських занять
з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Міжнародні відносини як особлива сфера суспільних відносин і галузь знань

 1. Генеза науки про міжнародні відносини. Проблеми дефініювання міжнародних відносин. Видова структура міжнародних відносин.

 2. Міжнародна політика, зовнішня політика та світовий політичний процес.

 3. Основні особливості, універсальні закономірності і сучасні тенденції розвитку міжнародних відносин.

Література: 10, 12, 13, 15, 16, 20, 31, 32, 34.


2

2

Учасники міжнародних відносин, їх цілі, засоби та стратегії

 1. Типи міжнародних акторів та їх ієрархія.

 2. Сутність і роль держави як учасника міжнародних відносин.

 3. Недержавні учасники міжнародних відносин.

 4. Цілі, засоби та стратегії учасників міжнародних відносин.

Література: 10, 12, 13, 15, 16, 20, 31, 32, 34.


2

3

Дипломатія і дипломати

 1. Сутність поняття “дипломатія”.

 2. Генеза дипломатії.

 3. Форми і методи дипломатії. Особливості сучасної дипломатії.

 4. Професія дипломата.

Література: 1, 10, 12, 20, 23, 28, 34.


2

4

Система міжнародних відносин на початку ХХІ ст.

 1. Сучасна світова структура.

 2. Теоретичні інтерпретації сучасної системи міжнародних відносин і світового порядку (дилеми однополярного і багатополярного світу).

 3. Основні риси сучасної системи міжнародних відносин та сучасного світового порядку.

Література: 2, 3, 12, 25, 27, 28, 31.


2

5

США у сучасній системі міжнародних відносин

 1. Дискусії щодо місця та ролі США у постбіполярному світі початку 90-х рр. ХХ ст.

 2. Зовнішня політика та міжнародне становище США в 90-ті рр. ХХ ст.

 3. Зовнішньополітична стратегія США після подій 11 вересня 2001 р.

 4. Прогнози стосовно зовнішньополітичного курсу Б. Обами.

Література: 2, 3, 25, 27, 28.


2

6

Формування сучасної системи міжнародних відносин у Європі

 1. Основні дилеми формування нової Європи. Особливості трансформаційних процесів у країнах Центральної та Східної Європи.

 2. Розширення Європейського Союзу та поглиблення інтеграції в ЄС.

 3. Трансформація НАТО у постбіполярну епоху та розширення НАТО на Схід.

Література: 4, 9, 16, 17, 18-21, 25-28.


2

7

Сучасна система міжнародних відносин і зовнішньополітична стратегія України

 1. Становлення зовнішньої політики України в першій половині 90-х рр. Основні пріоритети зовнішньої політики України.

 2. Європейська інтеграція України: здобутки та проблеми.

 3. Еволюція відносин Україна-НАТО.

 4. Східний вектор зовнішньої політики України. Проблема прагматизації відносин з Росією.

Література: 5, 6, 14, 17, 26, 33.


2

8
 1. Російська Федерація в сучасній ситемі міжнародних відносин

 2. Міжнародне становище Росії на початку 90-х рр. ХХ ст.


 1. Зовнішньополітична доктрина РФ середини-другої половини 90-х рр.

 2. Зовнішня політика Росії за президентства В. Путіна. Змістовні новації у зовнішній політиці Росії 2006-2008 рр.

Література: 2, 20, 27, 28.


2

9

Міжнародні відносини у Східній Азії

 1. Особливості двосторонніх та багатосторонніх відносин у регіоні.

 2. Китай у сучасній світовій політиці.

 3. Корейська проблема.

 4. Японія у сучасних міжнародних відносинах.

 5. Південна Азія у сучасних міжнародних відносинах.

Література: 3, 20, 27, 28.


2

10

Міжнародні відносини на Близькому та Середньому Сході

 1. Історія та сутність близькосхідної проблеми.

 2. ООН та Палестина. Основні документи з питань близькосхідного врегулювання.

 3. Проблема палестинських біженців. “Стіна безпеки”. Насилля та екстремістські організації. Територіальні суперечки та питання єврейських поселень. Статус Єрусалиму.

Література: 20, 22, 27, 28.


2

11

Підсумковий модульний контроль

26. Самостійна робота


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1
 1. Тематика рефератів


Ядерний фактор у сучасному світі.

Тероризм як глобальна загроза в сучасному світі.

Проблема боротьби з тероризмом у сучасній світовій політиці.

Ісламський фундаменталізм у сучасному світі.

Американська стратегія “розширення демократії”.

Проблема одноосібності дій США у сучасній світовій політиці.

Особливості процесу розширення Європейського Союзу на Схід.

Європейський Союз в міжнародних відносинах.

Трансформація НАТО у постбіполярну епоху.

Європейська інтеграція України: здобутки та проблеми.

Еволюція відносин Україна-НАТО.

Еволюція зовнішньої політики Російської Федерації (1991-2008).

Особливості міжнародних відносин у Східній Азії.

Китай у сучасних міжнародних відносинах.

Японія в сучасних міжнародних відносинах.

Історія та сутність близькосхідної проблеми.

Проблеми та перспективи врегулювання арабо-ізраїльського конфлікту.


10


7. Методи навчання

Для досягнення завдань вивчення дисципліни передбачено різні форми і методи роботи: лекції, семінари, самостійна робота студентів, ділові ігри, робота в групах, модульні зрізи знань та ін.


8. Методи контролю

Оцінюється робота студентів на семінарських заняттях; 3 модульних контрольних роботи, самостійна робота студентів. Підсумковий рейтинг студента фіксується у відомості за прийнятою в університеті системою оцінювання із зазначенням кількості балів.9. Розподіл балів, які отримують студенти

Модуль 1

Модуль 2

Модуль 3

Проміжний модуль 1

Проміжний модуль 2

Підсумковий модульний контроль

Сума

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8


5

5

5

5

5

5

5

5


10

10

40

100

10. Шкала оцінювання


Підсумковий рейтинговий бал

Підсумкова оцінка за шкалою ECTS

Підсумкова оцінка за

4-бальною шкалою

91-100

A

5 (відмінно)

83-90,9

B

4 (добре)

76-82,9

C

(4 добре)

68-75,9

D

3 (задовільно)

61-67,9

E

3 (задовільно)

20-60,9

FX

2 (незадовільно з можливістю повторного складання)

0-19,9

F

2 (незадовільно з обов’язковим повторним вивченням курсу)


Оцінка «відмінно» ставиться студенту за таких умов:

– виконання повного обсягу програми курсу та індивідуальних завдань;

– високого рівня теоретичної та практичної підготовки, прояву впевненості, творчості, ініціативності, організованості;

– чітких і логічних відповідей на практичних заняттях і під час модульних контрольних робіт.Оцінка «добре» ставиться студенту за таких умов:

– виконання повного обсягу програми курсу та індивідуальних завдань;

– чітких і логічних відповідей на практичних заняттях і під час модульних контрольних робіт;

– у разі недостатнього рівня аналізу, творчості, ініціативності.Оцінка «задовільно» ставиться студенту за таких умов:

– нечітких відповідей на практичних заняттях і під час модульних контрольних робіт;

– у разі недостатнього рівня аналізу, творчості, ініціативності

– виконання програми курсу та індивідуальних завдань;Оцінка «незадовільно» ставиться студенту за таких умов:

 • невиконання обсягу програми курсу та індивідуальних завдань;

 • невчасного виконання завдань передбачених курсом без поважних причин.


11. Методичне забезпечення

Навчально-методична розробка, опорний конспект лекцій, зразки модульних контрольних робіт, тестів (кафедра країнознавства).


12. Рекомендована література

 1. Алексеев И.С. Исскуство дипломатии. – М., 2007.

 2. Асиметрія міжнародних відносин / Під ред. Г.М. Перепелиці, О.М. Субтельного. – К., 2005.

 3. Бжезінський З. Вибір: світове панування чи світове лідерство. – 2006. – 203 с.

 4. Бжезінський З. Стратегічне бачення: Америка і криза глобальної влади. – Львів : Літопис, 2012. – 168 с.

 5. Волес В., Волес Г. Творення політики в Європейському Союзі. – К., 2004.

 6. Гальчинський А.С. Україна на перехресті геополітичних інтересів. – К. 2002.

 7. Голуб Н.В., Клімкін П.А. Україна та міжнародні організації. – К., 2003.

 8. Діалог цивілізацій: протиріччя глобалізації. Матеріали Другої Всесвітньої конференції. – К., 2003.

 9. Європейський Союз: політика, економіка, право. Навчальний посібник / За ред. Н.В. Антонюк, М.М. Микієвича. – Львів, 2005.

 10. Європейська інтеграція / Укладачі Маркус Яхтенфукс, Беата Колєр-Кох. – К., 2007. – 394 с.

 11. Камінський А. Вступ до міжнародних відносин. – Львів, 1995.

 12. Коппель О.А., Пархомчук О.С. Міжнародні системи. Світова політика. Навчальний посібник. – К., 2001.

 13. Лебедева М. М. Мировая политика: Учебник для ВУЗов. – М., 2004.

 14. Маддісон В. В., Шахов В.А. Політологія міжнародних відносин. – К., 1997.

 15. Мадіссон В.В., Шахов В.А. Сучасна українська геополітика. – К., 2003.

 16. Мальський М., Мацях М. Теорія міжнародних відносин. – К., 2003.

 17. Международные отношения: теории, конфликты, организации / Под. ред. проф. П.А. Цыганкова. – М., 2004.

 18. Міжнародні відносини і євроатлантична інтеграція України / Під. Ред. Л.С. Голопатюка. – К., 2005.

 19. Міжнародні інтеграційні процеси сучасності / А.С. Філіпченко, В.С. Будкін, М. А. Дудченко. – К., 2004.

 20. Міжнародні організації: Навч. посібник / За ред Ю.Г. Козака, В.В. Ковалевського. – К., 2003.

 21. Мировая политика и международные отношения / за ред. С. А. Ланцова, В. А. Ачкасова. – Спб., 2009.

 22. Мунтян М.А. Международные отношения. Введение в специальность. Курс лекций. – М., 2007.

 23. Ніколас Мусис Усе про спільні політики Європейського Союзу. – К., 2005.

 24. Олимпиев А. Ю. Ближний и Средний Восток. – М., 2004.

 25. Попов В.И. Современная дипломатия. Теория и практика. – М., 2006.

 26. Пражский самит и преобразование НАТО: Справочник-путеводитель. – 2003.

 27. Роберт Каган Про рай і владу. Америка і Європа у новому світовому порядку. – Львів, 2004.

 28. Світова та європейська інтеграція / За ред проф. Я.Й. Малика. – Львів, 2005.

 29. Системная история международных отношений. В 2 томах Т.2. События 1945-2003. – М., 2006.

 30. Современные международные отношения / Под ред проф. А.В. Торкунова. – М., 2000.

 31. Теория международных отношений на рубеже столетий / Под ред. К. Буга и С. Смита. – М., 2002.

 32. Теория международных отношений. Хрестоматия / Научный ред. проф. П.А. Цыганков. – М. 2002.

 33. Цыганков П.А. Теория международных отношений. – М., 2003.

 34. Цимбалістий В.Ф. Теорія міжнародних відносин: Навч. посіб. – Львів, 2005.

 35. Чекаленко Л.Д. Зовнішня політика України. – К., 2006.

 36. Шепєлєв М.А. Теорія міжнародних відносин. – К., 2004.

Каталог: doc
doc -> Вимоги до оформлення реферату до вступного іспиту в аспірантуру
doc -> Вимоги до оформлення реферату до вступного іспиту в аспірантуру у рефераті мають бути висвітлені найважливіші питання, пов’язані з темою дисертаційної роботи вступника до аспірантури. Назва роботи має
doc -> Основні вимоги до реферату
doc -> Уточнення щодо оформлення документів та питання, які вступники до аспірантури задають найчастіше
doc -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
doc -> Правила прийому на навчання до аспірантури Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського
doc -> Положення про аспірантуру Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського І загальні положення
doc -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
doc -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено

Скачати 293.77 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка