Робоча програма навчальної дисципліни ввс 1 "лінгвокраїнознавство" Галузь знань 1401 Сфера обслуговуванняСкачати 188.72 Kb.
Дата конвертації09.11.2017
Розмір188.72 Kb.
ТипРобоча програма
Державний вищий навчальний заклад

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника »


Кафедра іноземних мов і країнознавства
ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор _______________________

“____”____________________ 20___ р.
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ВВС 1 “ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВСТВО”

Галузь знань 1401 Сфера обслуговування

напрям підготовки 6.140103 Туризм

спеціальність 242 Туризм

Факультет туризму

Івано-Франківськ – 2016 рік

Робоча програма “ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВСТВО” для студентів зі спеціальності 242 «Туризм», ______________ 2016 р. – 9 с.

Розробник: Познанський Роман Васильович, доцент кафедри іноземних мов s країнознавства в

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри іноземних мов і країнознавства

Протокол від “____”________________ 2016 р. № ___

Завідувач кафедри іноземних мов і країнознавства ___________________

__________________ (_____Угринюк В.М._________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“____”___________________ 2016 р.

Схвалено методичною комісією факультету туризму.

Протокол від “____”________________2016 р. № ___

“___”______________ 2016 р.

Голова _______________ ( Чорна Л.В.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

 Познанський Р.В., 2016 рік

 Факультет туризму, 2016 рік


  1. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів

10 семестр - 6,0
Галузь знань

1401


Сфера обслуговування

Нормативна


Напрям підготовки

6.140103


«Туризм»
Спеціальність

242


«Туризм»

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

5-й
Семестр

Загальна кількість годин - 50

__10_-й

___-й

Лекційні

6___год.

Лабораторні

___год.

Практичні

_4 год.

__ год.

Кількість годин

для заочної форми навчання:


аудиторних –

10 семестр – 10 год.

самостійної роботи студента – 40


Самостійна робота

__ 40 год.

__ год.

Індивідуальні завдання: __ год.

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр


Вид контролю:

10-й семестр – залік,
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

10 семестр – 1:4

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета:


оволодіння сукупністю знань про історію, географію, суспільний лад, політичну систему та економічний розвиток, освіту, культуру і туризм країн, найбільш привабливих у туристичному аспекті;

забезпечення студентам фундаментальних знань про виникнення та розвиток культури англомовних та інших країн світу.

Завдання:

ознайомити студентів з історією, географією, основними туристичними атракціями, культурою та способом життя країн, найбільш привабливих у туристичному аспекті;

сформувати у студентів уявлення про корелятивні зв’язки у розвитку мовної та культурної систем;

розкрити основний туристичний потенціал країн, що вивчаються;

розвинути у студентів навики презентації іноземною мовою.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинензнати: загальну інформацію, географію, адміністративний устрій та суспільний лад країн, що вивчаються;

питання, що стосуються культури і способу життя у країнах;

основні напрями розвитку туризму, найбільш привабливі для туристів міста і курорти, головні атракції країн, що вивчаються.

вміти : англійською мовою охарактеризувати країну;

представити країну як туристичний продукт;

писати зрозумілі, деталізовані тексти країнознавчого спрямування, пов'язані з професійною сферою;

робити презентації;

показати / позначити на карті географічні об’єкти, що стосуються країн, які вивчаються;

дати інформацію про визначні місця, основні пам’ятки та атракції країни;ефективно користуватися навчальними ресурсами (напр., словниками, довід­никами, Інтернетом).
3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. English speaking countries.

Тема 1. USA, UK.

Тема 2. Canada, Australia, New Zealand.

Змістовий модуль 2. EU countries.

Тема 1. European Union: what is it about?

Тема 2. EU countries: key facts.

4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

10 семестр

Змістовий модуль 1.

Тема 1. USA, UK.


13

2

1

-
10

Тема 2. Canada, Australia, New Zealand.

13

2

1

-
10

Разом за змістовим модулем 1

26

4

2

-
20

Змістовий модуль 2.

Тема 3. European Union: what is it about?

12

1

1

-
10

Тема 4. EU countries: key facts.

12

1

1

-
10

Разом за змістовим модулем 2

24

2

2

-
20

Усього годин

50

6

440


5. Теми семінарських занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


12...
6. Теми практичних занять
Назва теми

Зміст роботи

год.
3 семестр

1.

USA, UK.

General information

1

2.

Canada, Australia, New Zealand.

General information

1

3.

European Union: what is it about?

General information

1

4.

EU countries: key facts.

General information

1
Всього за ІІ семестр
4
Разом
4


7. Теми лабораторних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


12...
8. Самостійна робота
Назва теми

Зміст роботи

год.
3 семестр

1.

USA, UK.

WB. pp. 1-2

10

2.

Canada, Australia, New Zealand.

WB. pp. 3-4

10

3.

European Union: what is it about?

WB. pp. 5-6

10

4.

EU countries: key facts.

WB. pp. 7-8

10
Всього за ІІ семестр
40
Разом
40


9. Індивідуальні завдання

1. Реферати

Мета:

Розвиток навичок роботи з іншомовними друкованими та електронними джерелами інформації.Розвиток навичок письмового перекладу.

Вміння працювати з електронними словниками та отримання інформації.

2. Переклади

Мета:


Отримання нової інформації та розвиток навичок письмового перекладу.

Розвиток навичок публічних виступів із доповіддю на конференціях.

3. Презентації

Мета:


Розвиток навичок роботи з іншомовними друкованими та електронними джерелами інформації.

Розвиток навичок презентації.


10. Методи навчання

організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності;

стимулювання і мотивації навчальної діяльності;

контролю і самоконтролю за ефективністю навчально-пізнавальної діяльності.11. Методи контролю

усний контроль;

письмовий контроль.

12. Розподіл балів, які отримують студенти
Залік

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль 1

КР 1

Змістовий модуль 2

КР 2
Т1


Т2

Т3


Т4

100

15

15

20

15

15

20


Критерії оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни при підсумковому контролі:

“відмінно” – студент демонструє повні і глибокі знання навчального матеріалу, достовірний рівень розвитку умінь та навичок, правильне й обґрунтоване формулювання практичних висновків, уміння приймати необхідні рішення в нестандартних ситуаціях, вільне володіння науковими термінами, аналізує причинно-наслідкові зв’язки;

“добре” – студент демонструє повні знання навчального матеріалу, але допускає незначні пропуски фактичного матеріалу, вміє застосувати його щодо конкретно поставлених завдань, у деяких випадках нечітко формулює загалом правильні відповіді, допускає окремі несуттєві помилки та неточності;

“задовільно” – студент володіє більшою частиною фактичного матеріалу, але викладає його не досить послідовно і логічно, допускає істотні пропуски у відповіді, не завжди вміє інтегровано застосувати набуті знання для аналізу конкретних ситуацій, нечітко, а інколи й невірно формулює основні теоретичні положення та причинно-наслідкові зв’язки;

“незадовільно” – студент не володіє достатнім рівнем необхідних знаннь, умінь, навичок, науковими термінами.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано80 – 89

В

добре

70 – 79

С

60 – 69

D

задовільно

50 – 59

Е

26 – 49

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-25

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни13. Методичне забезпечення

1. Копчак Л.В. Познанський Р.В. Чаграк Н.І. News about Britain: Get interested? - навчально-методичний посібник за матеріалами статей “BBC News”.-Івано-Франківськ: Гостинець, 2009.-138 с.

2. Гороть Є. І., Малімон Л. К. Great Britain. – Навчально-методична розробка для студентів ІІ-ІІІ курсів факультету романо-германської філології. / Є. І. Гороть, Л. К. Малімон – Луцьк : РВВ “Вежа, 2010. – 114с.

3. Василенко О. В., Малімон Л. К., Павлюк А. Б. The World. – Навчально- методичне видання. / О. В. Василенко, Л. К. Малімон, А. Б. Павлюк – Луцьк : Вежа-Друк, 2013. – 81с.14. Рекомендована література

Базова

1. Брагіна А.А. Лексика і культура країни / А.А. Брагіна. − М.: Русск. Язык, 1986. − 152с.

2. Вигран О. Ф., Гербова С. К. та інші. Знайомтеся: Великобританія. − Meet Great Britain / О. Ф. Вигран, С. К. Гербова. − К., 2001. – 304с.

3. Вовченко Н. Ф. Across Great Britain = По Великій Британії : [навч. посіб.] / Н. Ф. Вовченко. − К. : «Знання», КОО, 2004. − 222с.

4. Гапонів А. Б., Возна М. О. Лінгвокраїнознавство. Англомовні країни. / А. Б. Гапонів, М. О. Возна − Вінниця : «Нова книга», 2005. − 464с.

5. Голицынский Ю. Б. Great Britain = Великобритания : [уч. пос.] / Ю. Б. Голицынский. − С.-Пб. : «Каро», 2002. − 480с.

6. Кузнецова В. С. География, история и культура Англии. (на англ. яз.). / В. С. Кузнецова. − М., 1982. − 258с.

7. Ніконов В.А. Вступ у топоніміку / В.А. Ніконов. − М.: Наука, 1965. − 260с.

8. Томахин Г.Д. Реалии-американизмы / Г.Д. Томахин. − М.: Высш. шк, 1988. − 233с.

9. Усова Г. С. История Англии в 2х частях. / Г. С. Усова. – Ч. 1 – С.-П., 2001. − 256с., Ч. 2 – С.-П., 2001. − 256с.

10. Цегельська М. Great Britain: Geography, History, Language. / М. Цегельська. − Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. − 208с.

11. Яковенко Н. Л. Коротка історія Британії. Курс лекцій для студентів факультетів іноземної філології університетів / Н. Л. Яковенко. − К. : «Богдана», 1999. − 192с.

12. British Studies. Знакомимся с Британией : [уч. пос.] по страноведению для учащихся 9-11 классов и студентов I-II курсов Вузов. − С.-Пб : «Базис», 2000. − 415с.

13. McDowall D. An Illustrated History of Britain. / D. McDowall. − Longman Group UK Limited, 2003. − 192 p. 20

14. Harvey P., Jones Rh. Britain Explored. / P. Harvey, Rh. Jones. − Longman Group UK Limited, 2002. − 176 p.

15. Zaitseva S. D. Early Britain. / S. D. Zaitseva. − M., 1975. – 254с.


15. Інформаційні ресурси

  1. http://www.bbc.co.uk/

  2. http://www3.turistica.si/sarolta/

  3. http://www.learnenglishfeelgood.com/travelenglish/

  4. http://www.eslflow.com/tourismlessons.html

Каталог: depart -> ForeignLanguagesTourism -> resource -> file -> ENG
depart -> Тема. Вступ
depart -> Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «політекономія»
depart -> Методичні рекомендації до виробничої практики для студентів ІV курсу напряму підготовки 030508 «Фінанси І кредит»
depart -> Програма навчального курсу «основи педагогічниих досліджень»
depart -> Issn 2312–1165 Державний вищий навчальний заклад
depart -> Навчально-методичний посібник для студентів Інституту історії І політології
ENG -> Робоча програма навчальної дисципліни ввс 1 "іноземна мова за професійним спрямуванням " (англійська)
ENG -> Робоча програма навчальної дисципліни " ділова іноземна мова(2)" (англійська) Галузь знань 1401 Сфера обслуговування

Скачати 188.72 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка