Робоча програма навчальної дисципліни зовнішні та внутрішні чинники розвитку транзитивних суспільствДата конвертації03.11.2018
Розмір263 Kb.
ТипРобоча програма
Форма № Н - 3.04

Затверджено Вченою Радою ОНУ

імені І.І. Мечникова

від “___” ___________ 20 __ р. №___


__________Одеський національний університет імені І.І. Мечникова_________

(повна назва вищого навчального закладу)Кафедра міжнародних відносин______________________________
ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор


_________________________

“______”_______________20___ р.РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Зовнішні та внутрішні чинники розвитку транзитивних суспільств

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки_________05 соціальні та поведінкові науки__________________

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності 055_міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

(шифр і назва спеціальності (тей)


освітньо-кваліфікаційний рівень ____________________магістр______________________

інституту, факультету _________Інститут соціальних наук_______________________

(назва інституту, факультету)

2016 – 2017


Зовнішні та внутрішні чинники розвитку транзитивних суспільств Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за спеціальністю 055. „___” ________, 2016.- 20 с.

Розробник: Брусиловська Ольга Іллівна, д. політ. н., проф.

(вказати авторів, їхні наукові ступені, вчені звання та посади).

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (циклової, предметної комісії)

_____________міжнародних відносин _________________________________
Протокол № ___ від. “____”________________20__ р.
Завідувач кафедрою (циклової, предметної комісії)____________________
___________________ (Брусиловська О.І.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”_______________ 20___ р

__________, 20__

 __________, 20__

 1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань

05 соціальні та поведінкові науки

(шифр і назва)


Вибіркова

Модулів – 3

Спеціальність

055

Міжнародні відносини,

суспільні комунікації та регіональні студії

Рік підготовки:

Змістових модулів – 3

1-йІндивідуальне науково-дослідне завдання ___________

(назва)


Семестр

Загальна кількість годин - 90

1-йЛекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 30

самостійної роботи студента - 60


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Магістр


20 год.

год.

Практичні, семінарські

10 год.

год.

Лабораторні

____год.

год.

Самостійна робота

60 год.

____год.

год.

ІНДЗ: ____год.

Вид контролю: К/М


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1/3

для заочної форми навчання – 1/3 и 2/3

 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета курсу - розгляд основних тенденцій в процесі посткомуністичних переходів країн Європи (Албанія, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Македонія, Польща, Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Хорватія, Чехія, Чорногорія) та колишніх радянських республік (Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Естонія, Казахстан, Киргизстан, Латвія, Литва, Молдова, Росія, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан, Україна). Завдання курсу полягають у вивченні студентами революцій в Східній Європі кінця 80-х – початку 90-х рр. ХХ ст., їх внутрішніх та зовнішніх наслідків, важливих для всієї Європи. Компаративний аналіз стартових умов економічних та політичних перетворень дозволяє визначити спільні та особливі риси в розвитку країн цих регіонів. Вивчення здійснення програм реформ в економічній та політичній сферах також націлене на вирізнення загального та особливого в процесі їх реформування. Особливе місце займає вивчення ідеологічної трансформації посткомуністичних країн, що є оригінальним науковим вкладом автора в вітчизняну історіографію. Курс завершується визначенням основних досягнень та проблем, що постають наразі перед країнами регіонів ЦСЄ, ПСЄ та держав пострадянського простору в ХХI ст. Вивчення і засвоєння студентами зазначеного предмету сприятиме усвідомленню розвитку світової політики в рамках міждисциплінарного аналізу та наукових підходів, сформованих в рамках різних історіографічних шкіл.

У результаті вивчення даного курсу студент повинензнати:

 1. Сутність поняття «транзитивні суспільства»;

 2. Основні тенденції розвитку посткомуністичних країн Європи та Азії в 90-ті рр. ХХ – на початку ХХI ст.;

 3. Структуру та стадії розвитку транзитивних суспільств;

 4. Розвиток наукової думки щодо проблем транзитивних суспільств Європи та Азії;

вміти:

 1. Оцінювати сутність впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на трансформацію транзитивних суспільств Європи та Азії;

 2. Порівнювати розвиток окремих країн регіонів ЦСЄ, ПСЄ, та держав пострадянського простору;

3. Оцінювати реформи в економічній, політичній та ідеологічній сферах суспільного життя з позицій сучасних фахівців, що віддзеркалюватиме нове бачення проблем трансформацій країн Європи та Азії кінця ХХ – початку ХХI ст.

4. Формулювати рекомендації українським урядовцям щодо використання досвіду посткомуністичної трансформації країн Європи в Україні.
 1. Програма навчальної дисципліни


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І

Транзитивні суспільства регіонів ЦСЄ, ПСЄ та пострадянського простору наприкінці ХХ – у ХХI ст.
Тема 1. Транзитологія як галузь політичних наук та її місце в дослідженні посткомуністичних країн Європи та Азії.

Здобутки сучасних шкіл у дослідженні посткомуністичних країн. Школа транзитології (В.Банс, Д.Гузіна, Х.Лінц, А.Степан, Л.Дайамонд). Школа неореалізму (С.Гантінгтон), ліберальна школа (А.Етціоні), неомарксисти (І.Валлерстайн). Транзитологи про майбутнє посткомуністичних країн Європи.


Тема 2. Стартові умови перетворень транзитивних суспільств регіонів ЦСЄ, ПСЄ та пострадянського простору.

Стартові умови регіону ПСЄ. Історичні передумови виникнення югославської кризи. Оформлення розпаду СРФЮ в 1989-1992 рр. Сербія і Чорногорія на початку ХХI ст. Західні республіки колишньої СФРЮ: Хорватія та Словенія на початку ХХI ст. Стартові умови країн ЦСЄ та пострадянського простору.


Тема 3. Особливості моделей розвитку транзитивних суспільств регіонів ЦСЄ, ПСЄ та пострадянського простору.

Моделі розвитку транзитивних суспільств регіонів ЦСЄ, ПСЄ та пострадянського простору на 1994 та 2004 роки: порівняльний аналіз. Розвиток країн посткомуністичної Європи на 2008 рік та сьогодні в порівнянні з західноєвропейською та пострадянською моделями.


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ

Зовнішні чинники розвитку транзитивних суспільств
Тема 4. Чинник ЄС у розвитку транзитивних суспільств регіонів ЦСЄ, ПСЄ та пострадянського простору.

Критерії ЄС до країн-кандидатів на вступ до Євросоюзу та східноєвропейські реалії. Проблеми та досягнення країн ЦСЄ та ПСЄ на шляху до єдиної Європи. Вплив «східних» розширень ЄС на хід трансформацій в регіоні. Співробітництво країн регіону з ЄС як стимул внутрішньополітичних перетворень. Економічна трансформація країн ЦСЄ в умовах членства в ЄС. Політична трансформація країн ЦСЄ в умовах членства в Європейському Союзі.


Тема 5. Чинник НАТО у розвитку транзитивних суспільств регіонів ЦСЄ, ПСЄ та пострадянського простору.

Нові концепції співробітництва Схід-Захід в Європі в 90-ті роки ХХ ст. Сучасна концепція безпеки в країнах регіону. Вплив «східних» розширень НАТО на хід трансформацій в регіоні. Співробітництво країн регіону з НАТО як стимул внутрішньополітичних перетворень.


Тема 6. Чинник США у розвитку транзитивних суспільств регіонів ЦСЄ, ПСЄ та пострадянського простору.

Цілі та методи зовнішньої політики США на Балканах та у регіоні колишнього СРСР. Хорватська війна 1991-1995 рр. Боснійська війна, її наслідки для країн регіону та всього світу. Конфлікт у Косові: політичні передумови та загострення кризи наприкінці ХХ – на початку ХХI ст. Конфлікт у Македонії 2000-2001 рр. Особливості підходів США до пострадянських країн.


Тема 7. Чинник ФРН у розвитку транзитивних суспільств регіонів ЦСЄ, ПСЄ та пострадянського простору.

Особливості східноєвропейської політики ФРН у зв’язку з «нормалізацією» зовнішньої політики в період переходу від Бонна до Берліна. Використання економіки як інструменту своєї зовнішньої політики щодо соціалістичних країн Європи та Азії. Перші спроби політичного випливу ФРН у регіоні під час югославських збройних конфліктів. ЗП ФРН сьогодні: посткомуністичний вектор.


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ III.

Внутрішні чинники розвитку транзитивних суспільств
Тема 8. Економічна трансформація транзитивних суспільств регіонів ЦСЄ, ПСЄ та пострадянського простору.

Головні напрямки перетворень в країнах ЦСЄ. Перші програми економічних та політичних реформ: спільне та особливе. Головні напрямки економічних реформ другої половини 90-х – поч. ХХI ст. Економічні реформи у пострадянських країнах у 1991 – 1999 рр. Компаративний аналіз економічних реформ першого десятиліття ХХI ст. у пострадянських країнах.


Тема 9. Політична трансформація транзитивних суспільств регіонів ЦСЄ, ПСЄ та пострадянського простору.

Перші реформи, їх наслідки. Причини відставання країн ПСЄ на шляху до демократії. Політична трансформація країн ЦСЄ. Демократизація країн «другої хвилі». Ліквідація тоталітаризму в Албанії, початок реформ. Еволюція реформування в Болгарії та Румунії. Розпад Чехословаччини. Причини та наслідки повернення лівих партій до влади. Формування демократичної опозиції в східноєвропейських суспільствах. Роль засобів масової інформації в посткомуністичній Європі. Складення маятникового характеру виборів наприкінці ХХ – на початку ХХI ст. Передумови політичних реформ у СРСР. Політична трансформація пострадянських країн в 90-х рр. ХХ ст. Компаративний аналіз політичних реформ першого десятиліття ХХI ст. у пострадянських країнах.Тема 10. Ідеологічна трансформація транзитивних суспільств регіонів ЦСЄ, ПСЄ та пострадянського простору.

Ідеологічне забезпечення початкового етапу східноєвропейських перетворень. Регіональні особливості ідеологічної трансформації. Націоналістична ідеологія в посткомуністичних країнах Європи: спільне й особливе. Процес і проблеми становлення ліберальної демократії. Розвиток громадянського суспільства. Перелоги ідеологічної трансформації в країнах ЦСЄ та ПСЄ в ХХI ст. Передумови ідеологічного оновлення пострадянських країн. Націоналістична ідеологія в пострадянських країнах: спільне й особливе. Проблема становлення ліберальної демократії в пострадянських країнах. Майбутнє демократії: попередні сценарії.
 1. Структура навчальної дисципліни
Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Змістовий модуль 1. Транзитивні суспільства регіонів ЦСЄ, ПСЄ та пострадянського простору наприкінці ХХ – у ХХI ст.

Тема 1. Транзитологія як галузь політичних наук

8

2

-

-


-

6Тема 2. Стартові умови перетворень

10

2

2

-

-

6Тема 3. Особливості моделей розвитку

10

2

26Разом за змістовим модулем 1

28

6

4

-

-

18Змістовий модуль 2. Зовнішні чинники розвитку транзитивних суспільств

Тема 4. Чинник ЄС

8

2

-

-

-

6Тема 5. Чинник НАТО

10

2

2

-

-

6Тема 6. Чинник США

8

2

-6Тема 7. Чинник ФРН

10

2

26Разом за змістовим модулем 2

36

8

4

-


-

24Змістовий модуль 3. Внутрішні чинники розвитку транзитивних суспільств

Тема 8. Економічна трансформація

8

2

-

-


-

6Тема 9. Політична трансформація

8

2

-

-

-

6Тема 10. Ідеологічна трансформація

10

2

26Разом за змістовим модулем 3

26

6

2

-

-

18Усього годин

90

20

10

-

-

60

5. Теми семінарських занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Економічні реформи 2 пол. 90-х рр. у ЦСЄ та ПСЄ

2

2

Соціально-економічна основа трансформації пострадянських країн

2

3

«Оксамитова реставрація»

2

4

Політична трансформація пострадянських країн

2

5

Ідеологічна трансформація пострадянських країн

2


6. Самостійна робота

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Початок економічних реформ у ЦСЄ

6

2

Економічні реформи 2 пол. 90-х рр. у ЦСЄ та ПСЄ

6

3

Соціально-економічна основа трансформації пострадянських країн

6

4

Політична трансформація країн ЦСЄ в 1 пол. 90-х рр. ХХ ст.

6

5

«Оксамитова реставрація»

6

6

Політична трансформація республік колишньої СФРЮ

6

7

Політична трансформація пострадянських країн

6

8

Пошуки нової ідейної парадигми

6

9

Проблеми та досягнення посткомуністичних країн на сучасному етапі

6

10

Ідеологічна трансформація пострадянських країн

6


7. Методи навчання

Лекції, семінарські заняття, самостійна робота, інтерактивні методи (рольові ігри, дискусії, диспути, дебати, колоквіуми), підготовка дослідницьких проектів студентами.


8. Методи контролю

Поточне тестування, усне опитування, підсумковий тест, індивідуальні консультації.


9. Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (залік)


Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль

2

Змістовий модуль

3


20


100
Т 1

Т 2


Т 3


Т 4


Т 5


Т 6


Т 7


Т 8


Т 9


Т 10


8888888888
Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано85-89

В

добре

75-84

С

70-74

D

задовільно

60-69

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни10. Методичне забезпечення

1. Брусиловська О.І. Системні трансформації посткомуністичних країн Європи. 1989-2009. Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - Одеса: Астропринт, 2011. – 448 с.

2. Брусиловська О.І. Синхроністичні таблиці з всесвітньої історії. - Одеса: Місто майстрів, 2000. – 51 с.

3. Орлова Т.В. Історія нових незалежних держав: Postsovieticum. – К.: Знання, 2010. – 487 с.


11. Рекомендована література

Базова

1. Богомолов О.Т., Глинкина С.П. Первые уроки экономической трансформации в странах Центральной Европы // ННИ. – 1997. - № 6.

2. Богатуров А.Д. “Мировой социализм” – между прошлым и будущим // Межд.жизнь. - 1991. - № 7.

3. Бухарин Н. Строительство гражданского общества в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. 90-ые годы ХХ века – начало ХХ века // Новая и новейшая история. – 2005. - № 1.

4. Бжезиньський З. Великі перетворення // ПД. – 1994 . - № 3.

5. Глинкина С., Орлик И. Россия и Центрально-Восточная Европа на рубеже ХХ – ХХ веков // Новая и новейшая история. – 2006. - № 4.

6. Гарсаній Н., Кеннеді М. Між утопією та дистопією: лабільність націоналізму в Східній Європі // Сучасність. – 1995. - № 3.

7. Изакович З. Политические и этнорелигиозные аспекты югославского конфликта // Социологические исследования. – 1996. - № 5.

8. Історія країн Центральної та Південно-Східної Європи (1943-1993). - К., 1993.

9. Коваль И.Н. «Бархатная реставрация» в Восточной Европе: Уроки для России и Украины // Росcийско-украинские отношения: Преемственность и развитие. – Одесса: А-Текс, 1996.

10. Национализм и популизм в Восточной Европе. – М.: РАН, 2007.

11. Национальные меньшинства в странах Центрально-Восточной Европы. – М.: РАН, 2007.

12. Политическое сознание и политическая культура польского общества 80х гг. Научно-аналистический обзор / Под ред. Л.С.Лыкошиной. – М., 1991.

13. Снайдер Дж. Демократизация в Восточной Европе и стабильность международных отношений // США:ЭПИ. – 1990. - № 2.

14. Системные изменения и общественное сознание в странах Восточной Европы. – М.: РАН, 2008.

15. Терзич С. Сербский вопрос в истории и ныне // Межд.жизнь. – 1998. - № 4.

16. Центральная Восточная Европа и Россия: проблемы трансформации // ННИ. – 1998. - № 3.

17. Энгельгард Г.Н. Республика Сербская по Дейтонским соглашениям // Славяноведение. – 1997.- № 3. 1. Ачкасов В.А. Россия как разрушающееся традиционное общество // Полис. – 2011. - № 3. – С. 83-92.

 2. Бабилунга Н.В., Бомешко Б.Г. Приднестровский конфликт: исторические, демографические, политические аспекты. – Тирасполь: РИО ПГУ, 1998.

 3. Башкирова Е.И. Трансформация ценностей российского общества // Полис. – 2000. - № 6. – С. 51-66.

 4. Бжезинський З. Вирішальна роль України на пострадянському просторі / З.Бжезинський // Політика і час. – 1997. – №9. – С. 24–28.

 5. Богатуров А. Три поколения внешнеполитических доктрин России// Международные процессы. – 2012.- Т.10., №2. –С.20-31.

 6. Борисов Н.А. Постсоветская трансформация политических систем Республики Узбекистан и Кыргызской Республики: сравнительный анализ. – М. – СПб, 2006. – 350 с.

 7. Держава і громадянське суспільство в Україні: проблеми взаємодії / За ред. І.О. Кресіної. – К.: Логос, 2007.

 8. Джига Т. Сучасні тенденції становлення політичної культури українського суспільства // Політичний менеджмент. – 2011. - № 1. – С. 64-74.

 9. Іскакова Г. Політичні процеси на пострадянському просторі: тенденції, протиріччя, перспективи // Політичний менеджмент. – 2007. - № 3. – С. 128-134.

 10. Історичні міфи і стереотипи та міжнаціональні відносини в сучасній Україні / За ред. Л.Зашкільняка. – Львів, 2009.

 11. Колодко Г. В. Глобалізація і перспективи розвитку постсоціалістичних країн. – Київ: Основні цінності, 2002. – 245с.

 12. Наргаард О. Економчні інституції та демократична реформа. Порівняльний аналіз посткомуністичних країн. – К.: Ніка-Центр, 2007. – 424 с.

 13. Растоу Д. Переходи до демократії: лібералізація і демократизація // Демократія: антологія / упорядник О.Проценко. – К.: Смолоскип, 2005. – С. 583-605.


Допоміжна

1. Арбатова Н. Уроки Югославии для России и Запада // МЭМО. - 1995. - № 2.

2. Ахтамзян А.А. Объединение Германии или аншлюс ГДР к ФРГ. – М.,1994.

3. Бальцерович Е. Экономика Польши после вступления в ЕС //www.case.com.pl

4. Борисенко А. Выборы в Боснии и Герцеговине // www.metropolgroup.ru/press_center/press_article.wbp?article_id=bac69504-3296-4a62-ba51-183c525c34f2

5. Ботяновский А. Боснийский узел // Межд.жизнь. - 1996. - № 1.

6. Брагин Ю. Распад Югославии. Предпосылки трагедии // МЭМО. – 1995. - № 4,5.

7. Валента И. Советское вторжение в Чехословакию 1968 г. – М., 1991.

8. Валента И. Переоценка Советским Союзом решений 1968 г. и “бархатная революция” 1989 г // США:ЭПИ. - 1991. - № 10.

9. Варшавский договор и НАТО: соотношение сил в Европе. – М., 1989.

10. Власов С.Н. Европейская безопасность: в контексте германских интересов. – К., 1991.

11. Власова О. Горькое Европохмелье // Эксперт. – 2006. - № 35 // www.expert.ru/politics/2006/09/vengriya_v_es_i_na_grani_kraha

12. Волков В.К. Новые тенденции в развитии исторической мысли в странах Центральной и Юго-Восточной Европы // ВИ. - 1990. - № 6.

13. Волкова Е.Г. Сербия и Черногория на пути в Европейский Союз: проблемы интеграции кандидата в «кандидаты» // www.history.pu.ru/biblioth/novist/mono/vinogr/91.htm

14. Восточная Европа на историческом переломе // ВИ. - 1991. - № 9/10.

15. Восточная Европа: национальные культуры в контексте глобализации и интеграции. – М.: РАН, 2006.

16.Восточная Европа в современной геополитике. – М.: РАН, 2008.

17. Гавел В. Заочный допрос.- М., 1991.

18. Гавел В. Сила бессильных. – М., 1991.

19. Гавел В. Трудно сосредоточится. – М., 1990.

20. Гартхофф Р. Почему возникла “холодная война” и почему она закончилась? // Межд.жизнь. – 1992. - № 3/4.

21. Гудзенко Г. Желтый свет дальнейшему расширению ЕС // Зеркало недели. – 2006. - № 44.

22. Гуськова Е.Ю. Некоторые итоги балканского кризиса для России и Европы // www.hist.usu.ru/science/Guskova_mat.doc

23. Геген Д. У лабіринті Європейського Cоюзу. – К., 1995.

24. Давыдов Ю.П., Приходько О.В., Смирнов П.Е., Устинова Е.В. Югославский кризис: Интернационализация или интервенция // США: ЭПИ . – 1993. - № 8.

25. Деменко Н. Чехия и Словакия в ЕС // Компас. – 2004. - № 21.

26. Довгялло М.С. Политическая история зарубежных славянских стран новейшего времени. Справочник. – Минск, 2006.

27. Драган Г. Румыния и Европейский Союз – в приготовлениях к вступлению // Европа. – 2006. - № 1(18).

28. Дидусенко А. Затянувшийся кризис посткоммунизма // Новое время. – 1997. - № 7.

29. Джилас М. Лицо тоталитаризма. – М., 1992.

30. Делорм Р. Перехідні суспільства. Зміни – радикальні чи поступові? // Віче. – 1995. - № 2.

31. Желев Ж. Фашизм: Тоталитарное государство. – М., 1991.

32. Жуковский И.И. Трансформация партийной системы Польши // http://www.mezhdunarodnik.ru/magazin/103.html

33. Зонтхаймер К. ФРГ сегодня. – М.,1996.

34. Зінов’єв О. Посткомуністична епоха // ПД. – 1994. - № 2.

35. Искандеров П. Внутриполитическая ситуация в Сербии: хрупкое равновесие // Время новостей. – 2007. – 8 мая.

36. История антикоммунистических революций конца ХХ века: Центральная и Юго-Восточная Европа. – М., 2007.

37. Караваев В.П. Восточная Европа открывается миру // Межд.жизнь. – 1990. - № 3.

38. Кузьмин М.Н., Мурашко Г.П., Носкова А.Ф. Переходный период в европейских странах социализма: исторические реалии и поиски новых исследовательских подходов // ННИ. - 1990. - № 1.

39. Кожокин З.Е. Другая Европа? // Межд.жизнь. – 1996 . - № 5.

40. Каменецкий М. Бывшая Югославия – конфликтогенное пространство // Политическая мысль. – 1995. - № 5.

41. Кривошеев В. МОРЕС вместо СЭВ // Известия .- 1990. - 12 января.

42. Коммюнике о 45м заседании сессии СЭВ // Правда. – 1990. - 12 января.

43. Коммюнике / О совещании Политического консультативного комитета государств – участников Варшавского договора / // Известия. – 1991. - 2 июля.

44. Коровицина Н.В. Агония соцмодернизации – М.,1993.

45. Кравчик Р. Распад и возрождение польской экономики. – М., 1991.

46. Кудряченко А.И. Восточная Европа. Вектор перемен. – К.,1990.

47. Кулигин П.И. Реформа банковской системы в странах Центральной Восточной Европы. – М., 1996.

48. Князев Ю.К. Социальная рыночная экономика и ее формирование в постсоциалистических странах. – М.: РАН, 2005.

49. Кіш Є. Перехід Угорщини до парламентської демократії // ПД. – 1998. - № 1.

50. Лабецкая Е. Словения поменяла кабинет // http://www.vremya.ru/2004/181/5/109045.html

51. Максимычев И.Ф. Крушение. Реквием по ГДР. – М., 1994.

52. Маркедонов С. Казус Косово // www.novoteka.ru

53. Маркедонов С. Ода торжественного этнонационализма // Русский журнал. – 2008. – 18 февраля.

54. Минин С. Ультиматум для христианской демократии // http://religion.ng.ru/politic/2006-03-01/3_ultimatum.html

55. Миткевич Г.Н. Албания: по пути перемен. – М., 1991.

56. Млынарж З. Мороз ударил из Кремля. – М., 1992.

57. Млынарж З. Восточная Европа на историческом переломе // ВИ. –1991. - № 9/10.

58. Мусатов В.Л. Восточная Европа: Процесс перемен // ННИ. - 1991. - № 2.

59. Мусатов В.Л. Венгерское полустолетие // Межд.жизнь. - 1997. - № 4.

60. Марков Д. Политические силы в постсоциалистических обществах. Венгрия. // ОНС. – 1993. - № 1.

61. Михник А. Посткоммунистическая Европа и трудности демократии // Политика. - 1991. - № 1.

62. Михайлин Г. Прощай, СЭВ, здравствуй ОМЕС! // Эхо планеты. – 1991. - № 9.

63. Неменский О. «Анти-посткоммунизм» - оранжевая революция по-польски // http://kreml.org/opinions/101343976

64. Неменский О.Б. Независимость Косово и балканизация Центральной Европы // www.novoteka.ru

65. Носов Б.В. Страны Центральной и Восточной Европы и развитие европейской региональной кооперации // Славяноведение. - 1997. - №3.

66. Нэсбитт Д. Что нас ждет в 90ые гг. Метатенденции. Год 2000. 10 новых направлений на 90-ые гг. – М., 1992.

67. Очаги тревоги в Восточной Европе. – М., 1994.

68. Петкович Р. Югославия и Объединенные Нации – от участия в основании до «замораживания» членства // Межд.жизнь. - 1995. - № 3.

69. Потемкин А. Брак по расчету в польской политдраме // Эхо планеты. – 1997. - № 4.

70. Протокол о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, подписанного в Варшаве 14 мая 1955 г., и Протокола о продлении срока его действия, подписанного 26 апреля 1985 г. в Варшаве // Известия. – 1991. - 2 июля.

71. Плохотников К.Э. Нормативная модель глобальной истории. – М., 1996.

72. Политические портреты (Гавел В., Ярузельский В., Валенса Л.) - М., 1991.

73. Поляков А.В., Усневич М.А. Венгрия: проблемы и перспективы. – М., 1990.

74. Политическая история стран Восточной Европы после 1945 г. в зарубежных исследованиях. – М., 1991.

75. Павленик И. Хорватия пожертвовала генералом ради вступления в ЕС // День. – 2005. - № 12.

76. Политика и практика привлечения прямых иностранных инвестиций в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. – М.: РАН, 2005.

77. Поморцев А. Балканский гамбит // www.newzv.ru/news/2006-10-03/55196/

78. Приходько О. Страсбургский диагноз: структурная недостаточность // Зеркало недели. – 2006. - № 38 (617).

79. Пырвулеску К. Политические партии и доктрины у румын (интервью). – 2006 // www.rri.com

80. Пащенко Є.”Балканський” вузол та етнічні міфологіки // ПД. – 1995. - № 1.

81. Пахомов Ю. Реформи в Україні та Східній Європі: порівняльний аналіз // Розбудова держави. – 1998. - № 3/4.

82. Развитие малого предпринимательства в странах Центральной и Восточной Европы. – М.: РАН, 2005.

83. Рудяков П. Розчленування Югославії – перерозподіл Європи // ПД. – 1994. - № 3.

84. Сенкевич М.И. Восточноевропейские перспективы // Межд.жизнь. - 1991. - № 5.

85. 100 вопросов и ответов о Венгрии: Справочник / Под ред. В.Д.Дорохина. – М., 1990.

86. Социокультурные процессы в странах Восточной Европы. – М., 1995.

87. Страны СЭВ: перестройка экономического сотрудничества / Под ред. Э.Я.Шейнина. – М., 1989.

88. Страны СЭВ: прямые связи и товарно-денежные инструменты / Под ред.В.Н.Гаврилова. – М.,1989.

89. Соколовская О. Хорватия у дверей Евросоюза // Европа. – 2005. - № 53.

90. Страны Восточной Европы и Россия: взаимоотношения в начале ХХI в. – М.: РАН, 2005.

91. Страны Восточной Европы. В поисках новой идентичности. – М.: РАН, 2006.

92. Танко З. Распределение: Анализ опыта самоуправления в Югославии. – М., 1990.

93. Тоталитаризм. Исторический опыт Восточной Европы. – М., 1993.

94. Тоталитаризм в Европе ХХ века: Из истории идеологий, движений, режимов и их преодоления / Под ред. Я.С.Дробкина. Н.П.Комоловой.- М., 1996.

95. Тоталитаризм и социализм / Под ред. В.П.Перевалова. – М.,1990.

96. Ткач Д. Будапешт: гаряча осінь 2006 року // Політика і час. – 2006. - № 11.

97. Факті про Німеччину. – Франкфурт –на-Майні, 1993.

98. Хаджиабдич И. Образование молодежи и явка на выборах // www.elections-in-europe.org/rus/show.php?id=11&ujs-id=2

99. Хелемендик С. Новая Европа: феномен Словакии // http://www.inosmi.ru/translation/230098.html

100. Шевцова Л.Ф. Куда идет Восточная Европа // МЭМО. – 1998. - № 5.

101. Шевцова В.Е. Восточная Европа: «момент истины еще впереди» // МЭМО. – 1997. -№ 7.

102. Шевченко А.А. Внешняя политика: процесс формирования и механизм осуществления.- К., 1989.

103. Шик О. Весеннее возрождение: иллюзии и действительность. – М., 1991.

104. Шпэт Л. 1992. Меча о Европе. – М., 1993.

105. Шамшин И. Словакия: на парламентских выборах победили социал-демократы // Компас. – 2006. - № 26.

106. Шишелина Л. Венгрия в Европе // Международная жизнь. – 2005. - № 11.

107. Шманько Г., Кіш Є. Угорщина: курсом реформ // ПіЧ. – 1993. - № 7.

108. Щербакова Ю.А. Чехи и словаки: вместе и врозь (опыт новой государственности). – М.: РАН, 2006.

109. Югославия в огне. Док. В 2 т. – М., 1992.

110. Юрошевич Д., Козаков В. Югославський конфлікт: зіткнення цивілізацій? // Політологічні читання. – 1994. - № 4.

111. Язькова А. Два дня без союзников. Войны пока нет // Комсомольская правда. - 1991. - 2 апреля.

112. Язькова А. Политология международного конфликта: Балканы и Центральная Восточная Европа // Вестник Московского университета. Сер. 18. Социология и политология. – 1995. - № 2.

113. Brzezinski Z. The grand failure: Birth and death of communism in the 20th century. – N.Y.: Charles Scribner’s Sons, 1989.

114. Dawisha K. Democratization and political participation: Research concepts and methodologies // The consolidation of democracy in East-Central Europe / Ed. by K. Dawisha, B. Parrott. – Cambridge: Univ. Press, 1997.

115. Fowkes B. The post-communist era. Change and continuity in Eastern Europe. – N.Y.: St. Martin’s Press, 1999.

116. Fukuyama F. America at the crossroads: Democracy, power and the neoconservative legacy. – Yale: Yale University Press, 2006.

117. Gaddis J. A grand strategy of transformation // FP. – 2002. – Issue 133.

118. Gati Ch. NATO enlargement: Who, why, and how? // SAIS Review. – 1999. – Vol. 19. – № 2.

119. Huntington S. The clash of civilization and remaking of world order. – NY: A Touchstone Book, 1997.

120. Kaldor M., Vejvoda I. Democratization in Сentral and Еastern European countries // International Affairs. – 1997. - Vol. 73. – № 1.

121. Keohane R., Nye J. Power and interdependence in the information age // FA. – 1998. – Vol. 77. – № 5.

122. Larrabee S. Security challenges on Europe’s Еastern periphery // America and Europe: A Partnership for a New Era / Ed. by Gompert D.C., Larrabee S.F. – Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1997.

123. Mandelbaum M. A perfect failure. NATO’s war against Yugoslavia // FA. – 1999. – Sept.-Oct.

124. Mandelbaum M. The ideas that conquered the world: Peace, democracy, and free markets in the XXI century. – N.Y.: Public Affairs, 2002.

125. Politics, power and the struggle for democracy in South-East Europe / Ed. by K.Dawisha, B.Parrot. – Cambridge: Cambridge Univ.Press, 1997.

126. The responsibility to protect. Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty / Ed. by G. Evans, M. Sahnoun. – ICISS, 2001.

127. Tismaneanu V. Fantasies of salvation: Democracy, nationalism, and myth in post-communist Europe. – Princeton: Univ. Press, 1998.

128. Vachudova M.A. Europe undivided. Democracy, leverage, and integration after communism. – Oxford: Oxford Univ. Press, 2005.

129. Vukadinovic R. Security in South-Eastern Europe. – Zagreb: Politicka kultura, 2002.

130. Walt S. Taming American power. The global response to U.S. primacy. – N.Y.: W.W. Norton & Company, 2005. – 317 p.

131. Абдулатипов Р. Г. Этнополитические конфликты в странах СНГ: некоторые миротворческие и правовые механизмы разрешения.- Баку, 1996. – 365с.

132. Аватков В. Перекресток геополитических интересов России и Турции - Кавказ и Центральная Азия / В.Аватков [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.perspektivy.info/oykumena/azia/perekrestok_geopoliticheskih_interesov_rossii_i_turcii--kavkaz_i_centralnaja_azija_2009-05-21.htm

133. Асатиани Т., Токмазишвили М. Экономическая политика Грузии до и после «Революции Роз» // www.asatiany.ru

134. Аубакиров Я.Н. Экономические проблемы стратегии Казахстана. – Алматы, 1997. – 165 с.

135. Бабаян Д. Глобальные, региональные и локальные уровни последних геополитических трансформаций на Южном Кавказе // www.panarmenian.net/library/rus/?nid=205

136. Бортніков В.І. Політична участь і демократія: українські реалії. – Луцьк: Вєжа Волинський державний ун-т ім. Лесі Українки, 2007. – 524 с.

137. Васильцов С.И., Обухов С.П. На переломах эпох. Политическая трансформация российского общества. – М.: Маска, 2006. – 370 с.

138. Володин А.Г. Современные теории модернизации: кризис парадигмы // Политическое развитие и модернизация: Современные исследования. – 2003. - № 2. – С. 8-30.

139. Восточная Европа: феномен Балтии / Редкол.: К.С. Пигров, Л.Д. Бондарь, Т.И. Масловская. - СПб., 2004.

140. Гаджиев Ш., Музаффарли Иманов Н., Мамедов Р., Набиева С. Экономическая трансформация в Азербайджане: достижения и проблемы // www.c_aread.org/c-g/2008/journal_rus/c-g-4/05.shtml

141. Гельман В. Постсоветские политические трансформации: наброски к теории // http://old.eu.spb.ru/socio/files/teor2k.pdf

142. Гриффин К. Рост, неравенство и бедность в Армении. Гл. 1. Инвестиции и экономический рост в Армении // Деловой экспресс. – 2002. - № 54 // www.express.am/archan/archan11.html

143. Гриффин К. Рост, неравенство и бедность в Армении. Гл. 2. Инвестиции и структурные изменения // Деловой экспресс. – 2002. - № 56 // www.express.am/archan/archan11.html

144. Гриффин К., Бархударян Л. Рост, неравенство и бедность в Армении. Гл. 8. Роль государственных финансов в деле сокращения бедности // Деловой экспресс. – 2003. - № 5 // www.express.am/archan/archan18.html

145. Гриффин К. Рост, неравенство и бедность в Армении. Гл. 9. Иностранный капитал и зарубежная помощь // Деловой экспресс. – 2003. - № 6 // www.express.am/archan/archan16.html

146. Гриффин К., Рост, неравенство и бедность в Армении. Гл. 10. стратегия роста, способствующего сокращению бедности // Деловой экспресс. – 2003. - № 7/8 // www.express.am/archan/archan18.html

147. Грузия как модель посткоммунистической трансформации. – М.: Международный Фонд социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-Фонд) и Центр «Север-Юг», 1993. – 66 с.

148. Дракохурст Г., Дракохурст Ю., Фурман Д. Трансформация партийной системы Беларуси // www.yabloko.ru/Themes/Belarus/belarus-26.html#1

149. Елисеев С.М. Выйти из «Бермудского треугольника»: о методологии исследования посткоммунистических трансформаций // Полис. – 2002. - № 6. – С. 72-81.

150. Здравомыслов А.Г. Межнациональные конфликты в постсоветском пространстве.- М.: Аспект Пресс, 1999.- 378с.

151. Злотников Л.В. В петле популизма: идеология, политика и экономика независимой Беларуси. – М.: Энциклопедикс, 2002. – 51 с.

152. Капустин Б.Г. Конец «транзитологии»? О теоретическом осмыслении первого посткоммунистического десятилетия // Полис. – 2001. - № 4. – С. 6-26.

153. Келли Т., Егиазарян А. Рост, неравенство и бедность в Армении. Гл. 7. Переход к неравенству // Деловой экспресс. – 2003. - № 4 // www.express.am/archan/archan18.html Келли Т. Рост, неравенство и бедность в Армении. Гл. 6. Картина бедности // Деловой экспресс. – 2003. - № 3 // www.express.am/archan/archan18.html

154. Кожокин Е.М. Политическая культура и трансформация государственных институтов на постсоветском пространстве // http://niiss.ru/02.shtml

155. Лапкин В.В., Пантин В.И. Политические ориентации и политические институты в современной России: проблемы коэволюции // Полис. – 1999. - № 6. – С. 87-100.

156. Лапкин В.В., Пантин В.И. Политические трансформации в России и на Украине в 2004-2006 гг.: причины и всевозможные последствия // Полис. – 2007. - № 1. – С. 104-119.

157. Макаренко Б.И. Посткоммунистические страны: как измерить трансформацию? // www.mgimo.ru/uploads/files/makarenko%20transformation.doc

158. Макаренко Б. Партийная система в России в 2008 г. – Режим доступа: www.inop.ru/files/Chapter12.pdf

159. Макаренко Б.И. Посткоммунистические страны: некоторые итоги трансформации // Полития. – 2008. - № 3 (50). - С.105-125 // http://www.politcom.ru/article.php?id=7054

160. Мак Кинли Т. Рост, неравенство и бедность в Армении. Гл. 4. Бедность и природа роста // Деловой экспресс. – 2003. - № 3 // www.express.am/archan/archan18.html Мак Кинли Т. Рост, неравенство и бедность в Армении. Гл. 5. Рост, способствующий занятости, и снижение бедности // Деловой экспресс. – 2003. - № 3 // www.express.am/archan/archan18.html

161. Мамсуров Т. Регионализм и сепаратизм в России //www.viu-online.ru/science/publ/bulletin7/page5.html

162. Манасян А.З Карабахский конфликт: Ракурсы правового похода.- Ереван: Амарас, 1998. – 101с.

163. Мачкув Е. Преобразование коммунистического тоталитаризма и посткоммунистическая системная трансформация: проблемы, концепции, периодизация // Полис. – 2000. - № 4. – С. 38-59.

164. Мельвиль А.Ю. О траекториях посткоммунистических трансформаций // Полис. – 2004. – № 2. – С. 64-75.

165. Морозов А.А. Казахстан за годы независимости. – Алматы: КИСИ при президенте Казахстана, 2005. – 312 с.

166. Мустафакулов К., Таксанов А. Узбекистан: десять лет экономической трансформации // www.ca-c.org/journal/rus-06-001/12.musprimru.shtml

167. Новиков Л.П. Страны Центрально-Восточной Европы и европейской части постсоветского пространства. – М.: Изд. центр науч. и уч. программ, 2008. – 337 с.

168. Петровский В.В. Этносы и политика на исчезающем постсоветском пространстве. – Харьков: Золотые страницы, 2005. – 424 с.

169. Політичний клас у сучасній Україні: специфіка формування, тенденції розвитку / А. Балабан, Л. Кочубей, А. Пахарєв та ін. За ред. Ф. Рудича. – К.: Парламентське вид-во, 2010. – 336 с.

170. Рашковский Е., Хорос В. Мировые цивилизации и современность: к методологии анализа // МЭМО. – 2001. - № 12. – С. 33-41. 2002. - № 1. – С. 14-18.

171. Романюк О. Посткомуністичні революції // Політичний менеджмент. – 2005. - № 4 (13)ю – С. 16-28.

172. Романюк О.І. Трансформації посткомуністичних суспільств: методологічні проблеми дослідження // Вісник ХНУ. – 2007. - № 760. – С. 240-247.

173. Рутар С.М. Україна в контексті посткомуністичних трансформацій. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_Gum/Vlca_Gum/2011_10/53.pdf

174. Симон Г. Трансформація в Росії та Україні після падіння комуністичного режиму: спільне та особливе // ПД. – 2000. - № 4. – С.3-10.

175. Страны СНГ: социально-экономические итоги десятилетия // www.nbuv.gov.ua/polit/02sng.htm

176. Тишков А.В. Этничность и национализм в постсоветском пространстве //www.ic.omskreg.ru/cultsib/reg/tishkov.htm

177. Ткачев С.П. Теоретические аспекты развития переходных экономик: некоторые выводы из опыта Беларуси // БЭЖ. – 2008. - № 4. – С. 4-12.

178. Херпфер Х. Новый индекс демократии. Демократизация общественности в пятнадцати государствах Европы (1991-1998) // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2001. - № 3. – С. 123-150.

179. Шедлер А. Вимірювання демократичної консолідації // Демократія: Антологія. – К.: Смолоскип, 2005. – С. 687-714.

180. Шпорлюк Р. Творення сучасної України: західний вимір // Дух і літера. – 2004. - № 13-14. – С. 54-91.


12. Інформаційні ресурси

1. Исторические источники по Новой и Новейшей истории стран Европы и Америки на русском языке в Интернете (Электронная библиотека Исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова) // http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/modern.htm

2. Исторические источники по истории России XX в. на русском языке в Интернете (Электронная библиотека Исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова) // http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm

3. The treaty of the European Union // http://europa.eu.int/eur-lex/en/treaties/dat/EU_treaty.html#0001000001

4. Ten historic steps // http://europa.eu.int/abc/12lessons/index2_en.htm

5. Энциклопедия Encydia-Wikilingue // http://ru.encydia.com/en/

6. Внешняя политика Грузии. Аналитический сайт // http://pankisi.info

7. Институт азиатских исследований // www.asiakz.com

8. Інститут громадянського суспільства/ Офіційний сайт // www.csi.org.ua

9. Інститут міжнародних досліджень процесів інтеграції та глобалізації/ Офіційний сайт // igi.com.ua10. Національний інститут стратегічних досліджень / Офіційний сайт // www.niss.gov.ua
Каталог: pub -> bank -> userfiles -> files -> isn -> metod inter rel
metod inter rel -> Робоча програма навчальної дисципліни теорія та практика перекладу дипломатичної кореспонденції та міжнародних
metod inter rel -> Робоча програма навчальної дисципліни профорієнтація та методологія написання наукового проекту в галузі
isn -> Програма навчальної дисципліни п олітична географія
isn -> Програма навчальної дисципліни державне управління та місцеве с амоврядування
metod inter rel -> Навчально-методичний посібник «росія у глобальній та регіональній політиці»
metod inter rel -> Робоча програма навчальної дисципліни глобальний та регіональний аспекти дипломатії РФ
metod inter rel -> Робоча програма навчальної дисципліни системні трансформації посткомуністичних країн Європи та Азії
metod inter rel -> Робоча програма навчальної дисципліни стратегічне планування у зовнішній політиці
metod inter rel -> Ольга брусиловська


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка