Робоча програма нормативної дисципліни цивільне та сімейне правоСторінка1/14
Дата конвертації13.04.2017
Розмір3.62 Mb.
#15859
ТипРобоча програма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки

молоді та спорту України

29 березня 2012 р. № 384


Форма № -3.04

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ

КАФЕДРА ГОСПОДРСЬКОГО ПРАВА


ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор з навчальної роботи

В.І. Токарева “_____”___________20___ рокуРОБОЧА ПРОГРАМА НОРМАТИВНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Цивільне та сімейне право (Загальна частина)»

галузь знань: 0304«Право»

напрям підготовки: 6.030401 «Правознавство»

освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

факультет: права та соціального управління

форма навчання: денна, заочна

Донецьк – 2014

Робоча програма з дисципліни «Цивільне та сімейне право (Загальна частина)» для студентів галузі знань: 0304 «Право», напряму підготовки: 6.030401 «Правознавство», освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

Розробник:
Доцент кафедри господарського права

к.ю.н., доцент Мавліханова Р.В.


Робоча програма розглянута на засіданні кафедри господарського права

Протокол від 29.09.2014 року №1.

В.о. завідувача кафедри господарського права

к.е.н., доцент Б.Є. Саєнко

Схвалена на засіданні вченої ради факультету _________________________ _________________________________________________________________
Протокол від “____”________________2014 року № ___
Голова вченої ради

факультету __________ _________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

ЗМІСТ
1. Опис навчальної дисципліни ……………………………………………….4


 1. Мета та завдання дисципліни, її місце у навчальному процесі …………5

 2. Розподіл дисципліни на змістові модулі, її обсяг і форми контролю .….6

 3. Розподіл балів за рейтинговою системою оцінювання за видами діяльності ………………..... …………………………………………………………….9

 4. Плани проведення семінарських/ практичних занять з кожної теми …..12

 5. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів ……………...39

 6. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань ……….80

 7. Методи навчання ……………………………………………………………82

 8. Форми та засоби контролю знань студентів ……………………………...84

 9. Перелік питань до підсумкового контролю знань студентів……………101

 10. Шкала оцінювання: національна та ECTS ………………………………103

 11. Методичне забезпечення (навчально-методичні матеріали) ……………104

 12. Рекомендована література …………………………………………………105

 13. Інформаційні ресурси ………………………………………………….......110


 1. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна/заочна форми навчання


Кількість кредитів –

6


Галузь знань

0304 «Право»


Нормативна
Напрям підготовки: 6.030401 «Правознавство»

Модулів – 1


Спеціалізація:

Рік підготовки

Змістових модулів

5


2014-2015

Індивідуальне науково-дослідне завдання: підготовка статей в збірки та реферати


Семестр

Загальна кількість годин – 216

3-4-й


Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 6

самостійної роботи студента – 4


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

«Бакалавр»Лекції

16/4 год.Семінарські заняття

32/4 год.Самостійна робота

27/104 год.
Індивідуальні завдання 27/104 год.


Форми контролю:

Залік/екзамен


2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою викладання навчальної дисципліни «Цивільне та сімейне право (загальна частина)» є науково-теоретичне обґрунтування правових засад цивільного права в сучасних умовах.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Цивільне та сімейне право (загальна частина)» є: • уточнити зміст і сутність поняття цивільного права та його предмету та методу правового регулювання;

 • здійснити системний аналіз наукових праць вітчизняних і зарубіжних дослідників, нормативно-правових джерел стосовно цивільного права в світі і в Україні;

 • визначити поняття і особливості цивільних правовідносин;

 • визначити поняття та значення права власності та інших речових прав;

 • розкрити поняття та види зобов’язань та цивільних договорів;

 • визначити особливості механізму правового регулювання цивільних правовідносин.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

 • понятійний апарат цивільного права, його систему й сутність;

 • структуру та види цивільних правовідносин;

 • особливості застосування засобів забезпечення належного виконання договірних зобов’язань;

 • правові наслідки невиконання або неналежного виконання договірних зобов’язань;

вміти:

 • застосовувати чинне законодавство, аналізувати його недоліки;

 • вирішувати проблемні ситуації;

 • скласти позовну заяву та претензію;

 • оформляти договори;

 • вести договірну роботи. 1. Розподіл дисципліни за змістовими модулями, її обсяг і форми контролю
Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна / заочна форма

усього


у тому числі

лекції

семінарські заняття

індивіду

альні


завдання


СРС

Форма контролю

1

2

3

4

5

6

7
Змістовий модуль 1. Цивільне право та цивільне законодавство

Тема 1 Цивільне право у системі права України

8/10

3/1

1/1

2/4

2/4


Усне опитування, доповіді, рішення задач


Тема 2

Цивільне право як законодавство, наука та учбова дисципліна


6/8

1

1

2/4

2/4


Усне опитування, доповіді, рішення задач

Тема 3

Цивільні правовідносини12/8


2


2


4/4


4/4


Усне опитування, доповіді, рішення задач

Тема 4

Здійснення й захист суб`єктивних цивільних прав та виконання обов`язків


8/8


2

2

2/4

2/4


Усне опитування, доповіді, рішення задач

Разом за змістовим модулем 1

34/34

8/1

6/1

10/16

10/16


Модульна контр. робота

Змістовий модуль 2. Суб′єкти цивільного права

Тема 5

Громадяни (фізичні особи) як суб`єкти цивільного права8/10

2/1

2/1

2/4

2/4


Усне опитування, доповіді, рішення задач

Тема 6 Юридичні особи

10/8

4

2

2/4

2/4


Усне опитування, доповіді, рішення задач

Тема 7 Держава й адміністративно-територіальні утворення як суб`єкти цивільного права

7/8

2

2

2/4

1/4


Усне опитування, доповіді, рішення задач


Разом за змістовим модулем 2

25/26

8/1

6/1

6/12

5/12


Модульна контр.

робота


Змістовий модуль 3. Цивільні правовідносини

Тема 8

Об'єкти цивільних прав

7/10


2/1


1/1


2/4


2/4


Усне опитування, доповіді, рішення задач

Тема 9

Правочини (угоди)


7/8

2

1

2/4

2/4


Усне опитування, доповіді, рішення задач

Тема 10 Представництво і довіреність

7/8

2

1

2/4

2/4


Усне опитування, доповіді, рішення задач

Тема 11

Строки та термини у цивільному праві. Позовна давність

7/8

2

1

2/4

2/4


Усне опитування, доповіді, рішення задач

Тема 12

Особисті немайнові права громадянина (фізичної особи)

8/8


2


2


2/4


2/4


Усне опитування, доповіді, рішення задач

Разом за змістовим модулем 3

36/42

10/1

6/1

10/20

10/20


Модульна контр.

робота


Усього годин

216/216

36/4

36/4

63/104

63/104

Залік

Змістовий модуль 4. Право власності та інші речові права

Тема 13

Право власності та інші речові права11/10


4/1


1/1


3/4


3/4


Усне опитування, доповіді,

рішення задачТема 14

Право приватної власності


7/8

-

1

3/4

3/4


Усне опитування, доповіді,

рішення задачТема 15

Право публічної власності


7/8

-

1

3/4

3/4


Усне опитування, доповіді,

рішення задачТема 16

Право власності юридичних осіб (право колективної власності)


5/8

-

1

2/4

2/4


Усне опитування, доповіді,

рішення задачТема 17

Право спільної власності

9/8

4

1

2/4

2/4


Усне опитування, доповіді,

рішення задачТема 18

Речові права на чуже майно

5/8

-

1

2/4

2/4


Усне опитування, доповіді,

рішення задачТема 19.

Захист права власності


11/8

4

1

3/4

3/4


Усне опитування, доповіді,

рішення задачТема 20

Право спадкування


9/8

4

1

2/4

2/4


Усне опитування, доповіді,

рішення задачТема 21 Право інтелектуальної власності: загальні положення

9/8

2

1

3/4

3/4


Усне опитування, доповіді,

рішення задачТема 22

Авторське право та суміжні права


5/8

-

1

2/4

2/4


Усне опитування, доповіді,

рішення задачРазом за змістовим модулем 4

78/82

18/1

10/1

25/40

25/40


Модульна контр.

робота


Змістовий модуль 5. Зобов′язальне право та відповідальність

Тема 23. Загальна характеристика зобов′язань

10/8

2

2

3/4

3/4

Усне опитування, доповіді,

рішення задачТема 24. Виконання та засоби забезпечення зобов`язань

12/8

4

2

3/4

3/4

Усне опитування, доповіді,

рішення задачТема 25. Цивільно-правовий договір

10/8

2

2

3/4

3/4

Усне опитування, доповіді,

рішення задачТема 26. Цивільно-правова відповідальність

11/8

2

2

3/4

4/4

Усне опитування, доповіді,

рішення задачРазом за змістовим модулем 5

43/32

10

8

12/16

13/16


Модульна

контр. роботаУсього годин

216/216

36/4

36/4

63/104

63/104

екзамен

ІНДЗ

-

-

-

-

--

Разом годин


216/216

72/10

72/4

63/101

63/101

екзамен 1. Розподіл балів за рейтинговою системою оцінювання

за видами діяльності (денна)

Сума балів за змістовий модуль

Змістовий модуль №1

Модуль-

ний

конт-

роль


Змістовий модуль №2Модуль-

ний

конт-

роль

Змістовий модуль

3Модуль-ний

конт-

роль

Змістовий модуль №4

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7
Т8

Т

9


Т10

Т11

Т

12

Т

13


Т14

Т15

Т

16


Т

17


Т

18


Т

19

Кількість балів за видами робіт:

Лекції

0

5


0

5


05

0

5


0

5


0

5


0

5


0

5


0

5


0

5


0

5


0

5


0

5


0

5


0

5


0

5


0

5


0

5


0

5

Семінарські заняття

1

1

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
Індивідуальні

завдання


1
1

1

1

1

1

1
1
1

1
1
1
1
СРС

1
1

1

1

1

1

1
1
1

1
1
1
1
ІНДЗ


Всього

балів


3,5

1,54,54,524,54,54,523,51,53,51,53,523,51,5

3,5

1,53,51,53,5


Сума балів за змістовий модуль

Змістовий модуль №1

Модуль-

ний

конт-

рольЗмістовий модуль №2

Модуль-

ний

конт-

роль

ІНДЗ

Сума балів за дисци-пліну

Семест-

ровий контроль - залік
Т20

Т

21


Т

22


Т23

Т24

Т25

Т26

Кількіс

балів за видами робіт:Лекції

0

5


0

5


0

5


0

5


0

5


0

5


0

5

Семінарські заняття

1

1

1

2

2

2

2
Індивідуальні

завдання

1
1

1

1

1
СРС
1
1

1

1

1
ІНДЗ
Всього

балів


1,53,51,523,5

3,5

3,5

3,5

2

10

100

100Розподіл балів за рейтинговою системою оцінювання

за видами діяльності (заочна)

Сума балів за змістовий модуль

Змістовий модуль №1

Модуль-

ний

конт-

роль


Змістовий модуль №2Модуль-

ний

конт-

роль

Змістовий модуль

3Модуль-ний

конт-

роль

Змістовий модуль №4

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7
Т8

Т

9


Т10

Т11

Т

12

Т

13


Т14

Т15

Т16

Т

17


Т18

Т19
Кількість балів за видами робіт:

Лекції

Семінарські заняття

3


33

3


Індивідуальні

завдання


3


33

3


СРС

4


44

4


ІНДЗ


Всього

балів


10
610

6106


10Сума балів за змістовий модуль

Змістовий модуль №4

Модуль-

ний

конт-

рольЗмістовий модуль №5

Модуль-

ний

конт-

роль

ІНДЗ

Сума балів за дисци-пліну

Семест-

ровий контроль -

залік
Т

20


Т

21


Т

22


Т23

Т

24


Т

25


Т

26

Кількість балів за видами робіт:


Лекції


Семінарські заняття


Індивідуальні

завданняСРС


ІНДЗ
Всього

балів

66

30

100

100


5. Плани проведення семінарських занять з кожної теми
Змістовий модуль 1. “Цивільне право та цивільне законодавство”


Каталог: Programmi 14 15 -> II semestr
II semestr -> Робоча програма нормативної навчальної дисципліни «організація судових та правоохоронних органів україни»
II semestr -> Робоча програма вибіркової навчальної дисципліни «контроль у соціальному управлінні»
II semestr -> Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань
II semestr -> Робоча програма навчальної дисципліни право соціального забезпечення
II semestr -> Робоча програма навчальної дисципліни «цивільний процес україни»
II semestr -> Робоча програма навчальної дисципліни з циклу дисциплін вільного вибору студента «Порівняльне право» галузь знань 0304
II semestr -> Робоча програма навчальної дисципліни з циклу фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін
II semestr -> Донецький державний університет управління кафедра теорії та історії держави І права затверджую
II semestr -> Форма № н 04 Міністерство освіти І науки України донецький державний університет управління кафедра теорії та історії держави І права затверджую
II semestr -> Робоча програма навчальної дисципліни нормативної навчальної дисципліни Юридична деонтологія


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка