Робоча програма (П) з практики усного та писемного мовлення англійської мови для спеціальності 030500 "мова та література"Сторінка3/7
Дата конвертації23.03.2017
Розмір0.62 Mb.
#13018
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5   6   7

4. Навчально-методичнi матерiали з дисциплiни
4.1. Основна література:

4.1.1. Практический курс английского языка для IV курса: Учеб. для педвузов/ В.Д. Аракин И.А. Новикова, Г.В. Аксенова-Пашковская и др. - М.: Высш. школа, 1991. – 300 с.

4.1.2. Методические рекомендации по развитию навыков письменной речи (тема "Предложение и абзац") для студентов старших курсов ф-та англ. яз/ Сост. Л.Н.Бескровная. - К.: КГПИИЯ, 1989. - 52 с.

4.1.3. Письменная практика: Учебное пособие для ст-тов пед. ин-тов по спец. № 2103 "Иностр. яз."/ И.А.Уолш, А.И.Варшавская, И.А.Василевич и др. - М.: Просвещение, 1983. - 208 с.

4.1.4. Pamukova L. G., Shelkova T. G. A Way to Debating. – М.: Междунар. отношения, 1979.


   1. Методические указания и задания по домашнему чтению на а/я по произвеедениям Т.Капоте, Дж. Фаулза, А.Кронина для студентов IV курса ф-та а/я/ Сост. Е.А.Чернявская, О.П.Воробьева, Л.Л.Кривоновская. - К.: КГПИИЯ, 1988. – 24с.

   2. Shevtsova S.V. A Course of Modern English. – Москва: Высшая Школа, 1977. - 255 с.

   1. Методичні рекомендації з письмової практики: Пунктуація та механіка (для студентів старших курсів факультету англійської мови)/ Укл. Г.В.Чеснокова. – К.: Вид. Центр КДЛУ, 2000. – 61 с.

   2. Методичні рекомендації з аналітичного читання. Частина 1 (для студентів ІY факультету англійської мови та факультету заочного та вечірнього навчання)/ Укл. Г.В.Чеснокова. Морякіна І.А. – К.: Вид. Центр КДЛУ, 2002. – 59 с.

   3. Методичні рекомендації з курсу аналітичного читання E/L/ Doctorow: Rаgtime (для студентів ІY факультету англійської мови та факультету заочного та вечірнього навчання)/ Укл. О.П. Воробйова, Г.В.Чеснокова. Морякіна І.А. – К.: Вид. Центр КДЛУ, 2002. – 28 с.   1. Рекомендована література для домашнього читання:

 1. H.Lee “To Kill a Mockingbird.”

 2. S.Maugham “The Moon and Sixpence.”

4.1.11. Delaney D., Ward C., Fiorina C.R. Fields of Vision. – Longman, 2003. – Vol. 1-2.
4.1.12. Evans V. Upstream Proficiency. – Express Publishing, 2006. – 280 p.

4.2. Додаткова література:

4.2.1. Сошальская Е.Г., Прохорова В.И. Стилистический анализ. Уч. пособие для старших курсов ин-тов и фак-тов ин. яз. - М.: Высш. школа, 1976. - 155 с.

4.2.2. Мороховский А. Н. и др. Стилистика английского языка. – К.: Вища школа, 1991. – 272 с.

4.2.3. Методичні вказівки до сем. та практ. занять із ст-ки а/м для ст-тів IV курсу стац./ Укл. О.П.Воробйова та ін. – К.: КДЛУ, 1997. – 64 с.

4.2.4. Serikova A. S. A Basis for Composition and Precis Writing. – M.: Vyssaya Skola, 1980.

4.2.5. Weise A. A. Semantic Compression of Text for Teaching Purposes. – Minsk: Vysheishaya Skola, 1982 (1985).

4.2.6. Segal, M. K. and Pavlik, Ch. Interactions: A Writing Process Book.

4.2.7. Методичні рекоменд. з курсу письм. практики/ Укл. Л.Ф.Бойцан. – К.: КДЛУ, 1997.

4.2.8. Малявин Д.В., Латушкина М.С. Работа с газетой на английском языке в средней школе. – М.: Просвещение, 1988. – 126 с.

4.3. Засоби навчання:

4.3.1. Фонограми текстів:

4.3.1.1.“To Kill a Mockingbird“ (за підручником В.Д. Аракіна);

4.3.1.2. “Doctor in the House”

4.3.1.3.”Ragtime” (за підручником В.Д.Аракіна);

4.3.1.4.“The Lumber Room” (за підручником В.Д.Аракіна).

4.3.2. Музична підтримка тексту “Ragtime”.

4.3.3. Фонограми виступів Х. Клінтон та М. Тетчер.


   1. Фонопідтримка теми “Those Strange Headlines”.

4.3.5. Відеофільми з методичними вказівками:

4.3.5.1. “To Kill a Mockingbird“;

4.3.5.2 .“Kramer vs Kramer“;

4.3.5.3. “Ragtime”.

4.3.6. Відеоматеріали БіБіСі

4.3.6.1. Записи новин

4.3.7. Мультимедійні програми:

4.3.7.1. “Ragtime”.


4. 4. Методи i форми поточного та пiдсумкового контролю
4.4.1. Поточний контроль

 • Індивідуальне та фронтальне опитування.

 • Бесіда.

 • Рольова гра.

 • Повідомлення за темою.

 • Поточні тести

4.4.2. Рубіжний контроль • Доповіді та реферати.

 • Традиційні тести.

 • Бесіда.

 • Індивідуальне опитування.

4.4.3. Підсумковий контроль • Традиційний тест

 • Бесіда.

 • Індивідуальне опитування.


5. Вимоги до рівня підготовки студента по семестрах

5.1. Вимоги до знань
VII семестр. Протягом семестру студенти повинні :
5.1.1. Збільшити активний та пасивний словниковий запас по темах, що вивчаються за рахунок:

 • вивчення нових слів;

 • вивчення нових значень вже відомих полісемантичних слів;

 • засвоєння ідіоматичних виразів та фразових дієслів, основу яких складає активний лексичний мінімум;

 • творення однокорінних слів шляхом деривації, скорочення, складання основ, конверсії.

5.1.2. Знати емоційно-оцінні та стилістичні компоненти значення лексики, що вивчається.

5.1.3. Знати основні вимоги до реферування текстів.

5.1.4. Знати основні стилістичні особливості художніх текстів та публіцистичних текстів, таких його різновидів як зокрема публічна промова та газетний текст.

5.1.5. Знати основні підходи до лінгвостилістичної інтерпретації тексту.

5.1.6. Знати правила пунктуації та механіки англомовного письмового тексту.
VIIІ семестр. На додаток до знань отриманих протягом попереднього семестру студенти повинні :
5.1.7. Знати способи побудови речень різної довжини, складності та різних типів (basic, loose, periodic).

5.1.8. Знати способи створення ритму письмового твору.

5.1.9. Знати основи членування письмового тексту на абзаци.

5.1.10. Знати основні прийоми зв’язку абзаців у письмовому тексті.

5.1.11. Знати основні ознаки різних письмових жанрів (summary, composition, essay).

5.2. Вимоги до навичок та умінь
VII семестр Протягом семестру студенти повинні навчитись:
5.2.1. Швидко прочитувати автентичний англомовний текст (1 друкована сторінка за 5 хвилин).

5.2.2. Розуміти без перекладу на рідну мову загальний зміст та ідею автентичного (неадаптованого) англомовного тексту, який містить до 5% незнайомої лексики.   1. Повністю розуміти зміст автентичного тексту, який не містить незнайомої лексики, враховуючи його культурологічні, ідейні та стилістичні нюанси.

   2. Розуміти основний зміст та ключові деталі автентичного англомовного тексту, що звучить.

   3. Робити усний переклад оригінальних англомовних художніх та публіцистичних текстів українською мовою.

   4. Робити реферування художнього та публіцистичного тексту усно та письмово.

   5. Підбирати та вживати в усному та писемному мовленні ідіоматичну лексику, яка точно відображає висловлювані думки, при цьому враховувати стиль комунікації та його емоційне забарвлення.

   6. Семантизувати лексику без перекладу на рідну мову.

   7. Будувати дискурс та текст граматично правильно, підбираючи та граматичні конструкції характерні для стилю спілкування та комунікативній ситуації.

   8. Робити усний коментар стосовно запропонованої теми чи проблеми (в рамках тем, що вивчаються протягом семестру), викладаючи свої думки логічно та аргументовано, граматично правильно та стилістично коректно.

   9. Робити усний лінгвостилістичний аналіз художнього та публіцистичного тексту.

   10. Вміти написати ділового листа.

   11. Пунктуаційно оформлювати свої письмові роботи.

   12. Виправляти помилки (корекція та самокорекція).


VIIІ семестр На додаток до знань отриманих протягом попереднього семестру студенти повинні навчитись:


   1. Розуміти основний зміст та ключові деталі автентичного англомовного тексту, що звучить.

   2. Перефразовувати у нейтральні архаїчні, піднесено-поетичні лексичні одиниці та тексти, адаптувати науково-популярні тексти до різних рівнів сприйняття.

   3. Будувати дискурс та текст граматично правильно, підбираючи та використовуючи граматичні конструкції характерні для стилю спілкування та комунікативній ситуації, дотримуючись правил утворення різних типів речень (loose, periodic, mixed).

   4. Логічно членувати письмовий текст на абзаци; дотримуватись оптимальної довжини та структури абзацу, забезпечувати зв’язок між абзацами.

   5. Робити усний та письмовий коментар стосовно запропонованої теми чи проблеми (в рамках тем, що вивчаються протягом семестру), викладаючи свої думки логічно та аргументовано, граматично правильно та стилістично коректно.

   6. Робити письмовий лінгвостилістичний аналіз художнього та публіцистичного тексту.

   7. Вміти писати твори, описові, аргументативні та критичні ессе (обсягом до 300 слів)

 1. 5.3. Контрольні роботи

Семестр VII.

Модуль 1.

Вид мовленнєвої діяльності

Тема

Навчальні посібники

та матерал для опрацювання

Говоріння

АудіюванняВища освіта та професійна підготовка.

Higher Education and Professional Training.

Обов’язковий мінімум:

1. Практический курс английского языка для IV курса: Учеб. для педвузов/ В.Д. Аракин И.А. Новикова, Г.В. Аксенова-Пашковская и др. - М.: Высш. школа, 1999. – 335 с.

Unit 1. Прочитати та перекласти уривок з оповідання Р. Гордона “Doctor in the House”, усно виконати вправи 14-15(а), письмово вправи 15(b)-16 на с. 19-20; опрацювати мовленнєві моделі на с. 10, сталі словосполучення с. 11, словниковий мінімум с. 11-15 та тематичний вокабуляр на с. 27-28. Виконати усно вправи 1-3 с. 16, 5,6 с. 17, 2 с. 21-23; письмово – вправи 7 с. 17, 9 с. 17-18, 13 с. 18-19, 3 с. 23-24, 10-11 с. 26.

Прочитати текст “Higher Education” с.28-30, усно виконати вправи 1-3 с.30-32, 7 (а) с.35.
2.Підбірка записів для студентів 4 курсу: вправи для аудіювання розділ “Higher Education and Professional Training”
3. L. Beskrovnaya. From Analytical Reading to Analytical Writing: Навч. посібник для студ. вищих навч. закладів: К.: Видав. Дім “Скарби”, 2004. – 247 с.

Part 1. P 4-22. Part 4. Summary writing. P 113-121.


Додаткові джерела:

Матеріали англомовної преси, радіо та телепрограм, інтернет-джерела, художня література.
Аналітичне читання

Лексичний склад,образність та зміст художнього/

публіцистичного тексту.Vocabulary, imagery and the message of fiction /publicistic text

Письмо

Реферування та написання резюме.

Summary writing.

Модуль 2.Вид мовленнєвої діяльності

Теми

Навчальні посібники

та матерал для опрацювання

Говоріння

АудіюванняCrime and Law Enforcement

Обов’язковий мінімум:

1. Практический курс английского языка для IV курса: Учеб. для педвузов/ В.Д. Аракин И.А. Новикова, Г.В. Аксенова-Пашковская и др. - М.: Высш. школа, 1999. – 335 с.

Unit 2. Прочитати та перекласти уривок з роману Х. Лі “To Kill a Mockingbird”, вивчити напам’ять уривок від слів “One more thing, gentlemen before I quit” до слів “ in our courts all men are created equal”, усно виконати вправи 14-15 с.55, 17 с.56 письмово - 16 с. 56; опрацювати мовленнєві моделі на с. 45-46, сталі словосполучення с. 46, словниковий мінімум с. 46-51 та тематичний вокабуляр с. 61-62. Виконати усно вправи 1 с. 52, 4-6 с. 53, 2 с. 57, 4-6 с.59-60; письмово – вправи 8 с. 54, 13 с. 55, 3 с. 58-59, 7 с. 60.

Прочитати текст “The Court System” с.28-30, усно виконати вправи 1-2 с.64, 4 с. 66; письмово вправа 3 (а) с. 65.
2.Підбірка записів для студентів 4 курсу: вправи для аудіювання розділ “Crime and Law Inforcement”
3. L. Beskrovnaya. From Analytical Reading to Analytical Writing: Навч. посібник для студ. вищих навч. закладів: К.: Видав. Дім “Скарби”, 2004. – 247 с.

Part 2. Essentials for writing. P 23-49.


Додаткові джерела:

Матеріали англомовної преси, радіо та телепрограм, інтернет-джерела, художня література.Читання

Синтаксична організація тексту та її роль у формуванні текстового смислу.

Письмо

Sentence: length, arrangement, rhythm.

Каталог: docs
docs -> Основні вимоги до реферату
docs -> Уточнення щодо оформлення документів та питання, які вступники до аспірантури задають найчастіше
docs -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
docs -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
docs -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
docs -> Соціологія – наука про суспільство
docs -> Міністерство охорони навколишнього
docs -> Реферат курсанта Борисяк Тетяны Василівны Курси підвищення кваліфікації середніх медичних працівників м. Івано-Франківськ


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка