Робоча програма (П) з практики усного та писемного мовлення англійської мови для спеціальності 030500 "мова та література"


Розмовні теми для бесіди на екзаменіСторінка7/7
Дата конвертації23.03.2017
Розмір0.62 Mb.
#13018
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5   6   7

Розмовні теми для бесіди на екзамені


1. Music, like language, is a living moving being.

2. Musical trends of the 20th century.

3. Contemporary music.

4. Freedom and permissiveness or strict control: which approach to choose in raring children?

5. Children are all geniuses until they are ten.

6. The most painful time is adolescence.

7. A good husband makes a good wife.

8. Blood is thicker than water.

9. Modern way of life and its impact on a family.

10. The principal problems young families facing in Ukraine.6. Нормативи аудіювання, мовлення, читання та письма.
6.1. Читання.

6.1.1. Демонстративне читання:

безпомилкове, виразне, інтонаційно оформлене читання складного автентичного тексту, який містить до 5% незнайомих слів, зі швидкістю від 150 слів/хв.

6.1.2. Ознайомлююче читання:

текст автентичний, складний;

кількість незнайомих слів 4-5 на сторінку;

обсяг : 35-40 сторінок на тиждень.
6.2. Аудіювання:

текст автентичний середньої складності та складний (монолог або діалог);

час звучання тексту: 3-4 хвилини;

кількість незнайомих слів: 1,5-2%;

темп мовлення диктора: 250-300 складів/хв.

кількість пред’явлень: дворазове.


6.3. Мовлення.

6.3.1. Діалогічне мовлення:

відповіді на запитання, бесіда, діалог:

ідіоматичність, граматична правильність, зв’язність, інтонаційна оформленість.

чергування простих коротких реплік із розгорнутими (до 4 речень).

темп мовлення: 200-230 складів/хв.

6.3.2. Монологічне мовлення.

Реферування прочитаного чи почутого тексту, повідомлення:

обсяг 100-150 слів;

Розповідь, коментар:

обсяг 150-250 слів.

Характеристики мовлення: змістовність, ідіоматичність, граматична правильність, зв’язність, логічність, правильна інтонаційна оформленість, ритмічна організація.

темп мовлення 170-200 складів/хв.
6.4. Письмо.

Реферування: обсяг 100-150 слів;

Синтез /коментар: обсяг 200-250 слів;

Лист: обсяг 100-150 слів;

Твір: обсяг 200-250 слів;

Лінгвостилістичний аналіз тексту: обсяг 230-300 слів.

Характеристики мовлення: змістовність, ідіоматичність, граматична та орфографічна правильність, зв’язність, логічність, пунктуаційне оформлення.

Вимоги до екзамену з практики усного та писемного мовлення на ІV курсі
Екзамени з практики усного та писемного мовлення на ІV курсі складаються з письмової та усної частин. Написання екзаменаційних контрольних робіт проводиться заздалегідь, на останньому тижні занять.

VIIІ семестр
Письмова частина іспиту.

1. Реферування україномовної статті з власним коментарем.

Обсяг статті – 350-400 слів.

Обсяг вихідного тексту – 150-200 слів.

Термін виконання – 2 академічні години.

2. Твір на запропоновану тематику (вважається письмовою частиною державного іспиту освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”)

Термін виконання – 2 академічні години.
Усна частина іспиту.

Усний іспит складається з трьох завдань. Перше завдання спрямоване на перевірку навичок мовленнєвої діяльності, пов’язаних з обробкою автентичного тексту (читання, переклад, реферування, лінгвостилістичний аналіз). Друге завдання передбачає перевірку навичок монологічного мовлення та знання поточної лексики. Третє завдання передбачає переклад 5 речень з української мови на іноземну з використанням лексичного мінімуму (без підготовки).

Докладніше, об’єктом перевірки виступають:


 • знання тематичної лексики, яка вивчалась протягом семестру та знання основ лінгвостилістичної інтерпретації тексту;

 • навички читання незнайомого автентичного художнього чи публіцистичного тексту обсягом 1,5-2 сторінки;

 • навички перекладу цього ж тексту на рідну мову (фрагмент обсягом 80-100 слів на вибір викладача);

 • навички реферування незнайомого автентичного художнього чи публіцистичного тексту (обсяг резюме 120-150 слів);

 • навички лінгвостилістичної інтерпретації/аналізу незнайомого автентичного художнього чи публіцистичного тексту обсягом 250-350 слів.

 • навички монологічного мовлення в рамках запропонованої комунікативної ситуації.

 • навички перекладу з української мови на англійську речень, що вміщують лексичні одиниці, вивчені протягом семестру
 1. Критерії оцінювання


Робота над текстом.
Оцінка «відмінно»
Зміст відповіді: повне розуміння тексту; літературний переклад українською мовою, який повністю, адекватно передає зміст уривку; викладення у стислій формі відомостей про ав­тора твору та його місця в літературному роз­вит­ку конкретної епохи та правильної відповіді на запитання щодо творчості автора; змістовна інтерпретація фрагменту тексту з аналізом мовно- та мовленнєво-стилістичних за­со­бів (за чітким планом) та розумінням уривку як цілого; особиста оцінка прочитаного як узагальнення зв’язку між змістом уривку та мовним вираженням інтенції автора.

Форма відповіді: коректна фонетична та інформаційна презентація тексту; вільне володіння іноземною мовою; зв’язність та біглість мовлення; логічне, послідовне викладення матеріалу з дотриманням семантичних та формальних зв’язків між реченнями; допускається 2-3 помилки граматичного або стилістичного характеру.


Оцінка «добре»

Невиконання однієї вимоги до змісту або однієї вимоги до форми.

Допускаються 3–4 граматичних або лексичних помилки.
Оцінка «задовільно»
Невиконання двох/ трьох вимог до змісту та однієї вимоги до форми.

Допускається 5–6 мовних помилок.


Оцінка «незадовільно»
Невиконання трьох вимог до змісту, однієї/ двох вимог до форми.

Допускається більше 6 мовних помилок.


Реферування газетної чи журнальної статті.
Оцінка «відмінно».
Зміст відповіді: повне розуміння запропонованого тексту; формулювання основної думки статті; викладення головних тез, проблем розмовної те­матики та логічні відповіді на питання за проб­лемами статті; адекватне викладення у стислому вигляді змісту газетної чи журнальної статті; вміння висловити власну точку зору за пробле­мою теми.

Форма відповіді: вміння побудувати відповідь за чітким планом; змістовне розкриття теми в повному обсязі; вільне володіння монологічним мовленням; володіння в повному обсязі базовим лексичним словником, передбаченим програмою; граматично правильне мовлення, але допус­каєть­ся 2-3 граматичні або лексичні помилки.
Оцінка «добре»

Невиконання однієї/ двох вимог до змісту або однієї вимоги до форми.

Допускаються 3–4 граматичні або лексичні помилки.
Оцінка «задовільно»
Невиконання двох/ трьох вимог до змісту та однієї вимоги до форми.

Допускаються 5-6 мовних помилок.


Оцінка «незадовільно»
Невиконання трьох вимог до змісту, однієї або двох/ трьох вимог до форми.

Допускається більше 6 мовних помилок.Бесіда з тематики пройденого матеріалу.
Оцінка «відмінно»
Зміст відповіді: знання розмовної тематики, яка відповідає прог­рамі курсу; володіння в повному обсязі базовим словником та граматичними моделями (див. методичні матеріали); вміння вільно та аргументовано висловлюватись на репліки, ситуації, запитання; змістовність та завершеність висловлювань; вміння висловлювати свою точку зору та до­вес­ти її до викладача.

Форма відповіді: фонетично коректне мовлення; вільне володіння діалогічним мовленням; нормальний темп мовлення; володіння навичками комунікації; грамотність мовлення (допускається 2-3 грама­тичних або лексичних помилки).


Оцінка «добре»

Невиконання однієї/ двох вимог до змісту та однієї до форми.

Допускаються 3-4 граматичних та лексичних помилки.
Оцінка «задовільно»
Невиконання двох/ трьох вимог до змісту та однієї вимоги до форми.

Допускаються 4-5 граматичних та лексичних помилок.


Оцінка «незадовільно»
Невиконання трьох/ чотирьох вимог до змісту, однієї/ двох вимог до форми.

Допускаються більше 6 граматичних та лексичних помилок.


Переклад речень
Оцінка “відмінно”

Адекватний переклад речень з використанням лексичного мінімуму.

Граматично і фонетично коректно оформлене мовлення.

Допускається 1 незначна помилка.


Оцінка “добре”

Адекватний переклад речень з викоричстанням лексичного мінімуму.

Допускається 1-2 граматичні або фонетичні помилки.
Оцінка “задовільно”

Неадекватний переклад, труднощі у виборі лексики.

Недостатньо коректне граматичне і фонетичне оформлення мовлення.

Допускається 5 мовних помилок.


Оцінка «незадовільно»

Неадекватний переклад, незнання лексичного мінімуму.

Некоректне граматичне і фонетичне оформлення мовлення.

6 і більше мовних помилок.1 раз на місяць проводиться атестація з дисципліни за аспектами

 • Атестація виставляється за результатами тестів або контрольних робіт з усіх аспектів та відвідування.

 • Виводиться середній бал.

 • Якщо мається неатестація хоча б з 1 аспекту, студент вважається неатестованим.

 • За наявності поважних причин надається можливість переатестації.

 • Відомості про неатестацію подаються до деканату.

 • При наявності постійної неатестації, студент не допускається до іспиту та підлягає відрахуванню з університету.

 • Студенти, що мають всі відмінні атестації, можуть звільнятися від складання іспиту (рішення приймається кафедрою індивідуально для кожного студента)


VIII. Доповнення та зміни до робочої програми з навчальної дисципліни (навчальний рік, суть змін та доповнень, номер протоколу та дата засідання кафедри, на якому затверджені зміни, підпис завідувача кафедри, підпис проректора з навчальної роботи про затвердження внесених змін та пропозицій)

Каталог: docs
docs -> Основні вимоги до реферату
docs -> Уточнення щодо оформлення документів та питання, які вступники до аспірантури задають найчастіше
docs -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
docs -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
docs -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
docs -> Соціологія – наука про суспільство
docs -> Міністерство охорони навколишнього
docs -> Реферат курсанта Борисяк Тетяны Василівны Курси підвищення кваліфікації середніх медичних працівників м. Івано-Франківськ


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка