Робоча програма Підготовки з галузі знань 0304 Право напрям підготовки 030401 за „Правознавство затвердженоСторінка1/3
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.55 Mb.
ТипРобоча програма
  1   2   3
Спеціальність

„Право”

Курс

3 курс бакалавра

Кафедра

„Цивільного права та процесу”

Предмет

Цивільний процес

Автор

ст.викл.Ратушна Б.П.

Тема матеріалу

Робоча програма

Підготовки з галузі знань 0304 Право напрям підготовки 6.030401 за „Правознавство”


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н - 3.04

_______________________Львівська комерційна академія____________________

(повне найменування вищого навчального закладу)

Кафедра цивільного права та процесу
ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор

________________________ проф. Куцик П.О.
“___”_____________ 2012 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
___________________Цивільний процес________________

(шифр і назва навчальної дисципліни)

галузь знань __________________0304 Право___________________________

(шифр і назва напряму підготовки)

напрям підготовки______6.030401 Правознавство______________

(шифр і назва напряму підготовки)

спеціальність ________________________________________________________

(шифр і назва спеціальності)

спеціалізація_________________________________________________________

(назва спеціалізації)

інститут, факультет, відділення _ юридичний______________

(назва інституту, факультету, відділення)

Львів – 2012 рік

Робоча програма з навчальної дисципліни «Цивільний процес» для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство».
25 травня 2012 р. – 25 с.
Розробник: ст. викладач кафедри цивільного права та процесу Ратушна Б.П.
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри цивільного права та процесу
Протокол від “30” травня 2012 року № 10
Завідувач кафедри цивільного права та процесу _______________ (Федик Є. І.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“30” травня 2012 року
Схвалено науково-методичною комісією юридичного факультету ЛКА за напрямом підготовки (спеціальністю) __ 6.030401 Правознавство ____

(шифр, назва)

Протокол від. “18” червня 2012 року № 5
“18” червня 2012 року Голова __________________ (Канцір В.С.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

 Ратушна Б. П. 2012 рік


  1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів –8,0

Галузь знань

0304 «Право»

(шифр і назва)


Нормативна

(за вибором)
Напрям підготовки

_____6.03040 «Право»

(шифр і назва)


Модулів – 4

Спеціальність (професійне

спрямування):

_______________


Рік підготовки:

Змістових модулів – 6

3-й

3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання _реферат (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 288

5-й

6-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 1-1/2

самостійної роботи студента – 4,5


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр


36 год.

18 год.

Практичні, семінарські

18 год.

36 год.

Лабораторні

год.

год.

Самостійна робота

88 год.

88 год.

Індивідуальні завдання:

Вид контролю: ПМК, іспит

Каталог: fileadmin -> www.lac.lviv.ua -> data -> kafedry -> Cyvilnogo Prava -> Docs
Docs -> Робоча програма з галузі знань 0304 Право напрям підготовки 030401 Правознавство затверджено
Docs -> Робоча програма Підготовки з галузі знань 0304 Право напрям підготовки 030401 за „Правознавство затверджено
Docs -> Робоча програма Підготовки з галузі знань 0304 Право напрям підготовки 030401 за „Правознавство затверджено
Docs -> Робоча програма Підготовки з галузі знань 0304 „Право" за спец. 03040101 „Правознавство" затверджено
Docs -> Форма № н 04 Львівська комерційна академія
Docs -> Робоча програма галузі знань 0304 Право напрям підготовки 030401 Правознавство затверджено
Docs -> Робоча програма галузі знань 0304 Право напрям підготовки 030401 Правознавство затверджено
Docs -> Робоча програма Підготовки магістр з галузі знань 0304 „Право" за спец. 03040101 „Правознавство" затверджено
Docs -> Робоча програма галузі знань 0304 Право напрям підготовки 030401 Правознавство затверджено


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка