Робоча програма Підготовки з галузі знань 0304 Право напрям підготовки 030401 за „Правознавство затвердженоСторінка2/3
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.55 Mb.
ТипРобоча програма
1   2   3Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1: 1,5

для заочної форми навчання – 1:1,6
  1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни “Цивільний процес” є формування у студентів системи знань про цивільне процесуальне право як галузь права, його принципи та джерела, види проваджень та правове регулювання стадій розгляду цивільних справ, правове становище осіб, які беруть участь у справі, повноваження суду, провадження по оскарженню судових рішень в порядку апеляційного та касаційного провадження та перегляду за нововиявленими та винятковими обставинами.

Викладання дисципліни має на меті загострити увагу студентів на високому значенні судового захисту цивільних прав та інтересів, неухильному додержанні процесуального законодавства при розгляді і вирішенні цивільних справ.


Завдання. Основними завданнями вивчення дисципліни “Цивільний процес” є опанування студентами наукових тверджень, положень чинного цивільного процесуального права, набуття навичок його застосування у реальній практиці правозахисної, правозастосовчої, наукової та іншої діяльності з урахуванням особливостей предмета та метода правового регулювання цивільних процесуальних правовідносин.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: принципи цивільного процесу, суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин, поняття і види підсудності та цивільної юрисдикції, судові витрати та процесуальні строки, процедуру розгляду і вирішення цивільних справ у першій інстанції та під час перегляду та оскарження судового рішення тощо.
вміти: застосовувати отримані знання на практиці, зокрема, для визначення цивільної юрисдикції та підсудності цивільних справ, складання процесуальних документів, здійснення доказової діяльності в суді під час розгляду цивільних справ, оскарження рішень та ухвал суду в апеляційному та касаційному порядку, а також під час перегляду цивільних справ за нововиявленими чи винятковими обставинами.
3. Програма навчальної дисципліни «Цивільний процес»
Змістовий модуль 1. Загальні положення цивільного процесу

ТЕМА 1. Поняття, предмет, система і джерела цивільного процесуального права України

Цивільний процесуальний порядок (форма) захисту майнових і особистих немайнових прав та охоронюваних законом інтересів особи в Україні. Поняття цивільного процесуального права та його значення. Місце цивільного процесуального права в правовій системі України. Джерела цивільного процесуального права і межі його дії. Цивільне судочинство і його стадії. Наука цивільного процесуального права.


ТЕМА 2. Принципи цивільного процесуального права України

Поняття принципів та їх значення. Система принципів та їх класифікація.

Принципи, закріплені Конституцією України. Принципи, закріплені законодавством про цивільне судочинство. Визначальне значення принципів диспозитивності та змагальності для цивільного процесу.
ТЕМА 3. Цивільні процесуальні правовідносини

Поняття цивільних процесуальних правовідносин. Підстави і передумови виникнення цивільних процесуальних правовідносин. Суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин. Зміст цивільних процесуальних правовідносин. Об’єкт цивільних процесуальних правовідносин.


Тема 4. Сторони у цивільному процесі

Поняття сторін у цивільному процесі, їх процесуальні права і обов’язки. Процесуальна співучасть та її види. Заміна неналежного відповідача та її процесуальні наслідки. Процесуальне правонаступництво та його види. Універсальне та сингулярне правонаступництво. Відмінність між заміною неналежного відповідача та процесуальним правонаступництвом.


Змістовий модуль 2. Особи, які беруть участь у цивільній справі
Тема 5. Треті особи у цивільному процесі.

Поняття і види третіх осіб у цивільному процесі. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги, їх процесуальні права та обов’язки. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог у цивільному процесі, їх процесуальні права та обов’язки. Відмінність третіх осіб від інших видів множинності у цивільному процесі.


Тема 6. Участь прокурора у цивільному процесі.

Завдання органів прокуратури у цивільному процесі. Підстави, процесуальні форми і види участі прокурора у цивільному процесі. Участь прокурора у цивільному процесі у справі у суді першої інстанції. Участь прокурора у провадженні щодо оскарження і перегляду судових рішень і ухвал. Цивільна процесуальна правосуб’єктність прокурора.


Тема 7. Участь у цивільному процесі органів державної влади, органів місцевого самоврядування та осіб, яким надано законом право захищати права і свободи інших осіб.

Мета, підстави і процесуальні форми участі. Участь органів державної влади, органів місцевого самоврядування у цивільному процесі. Участь у цивільному процесі підприємств, установ, організацій та окремих громадян з метою захисту прав інших осіб. Цивільна процесуальна правосуб’єктність органів державної влади, органів місцевого самоврядування та осіб, яким надано законом право захищати права і свободи інших осіб.


Тема 8. Представництво у цивільному процесі.

Поняття і значення процесуального представництва. Види процесуального представництва. Повноваження процесуального представника. Процесуально-правове становище представника у провадженні цивільних справ у суді першої інстанції. Процесуально-правове становище представника у провадженні щодо перевірки законності і обґрунтованості судових рішень та звернення їх до виконання.


Тема 9. Доказування та докази у цивільному процесі

Роль доказів і доказування у цивільному процесі. Поняття і види доказів. Доказування. Засоби доказування. Пояснення сторін, третіх осіб та їх представників, допитаних як свідки. Показання свідків. Особливості допиту неповнолітніх свідків. Письмові докази. Речові докази. Висновки експертів. Забезпечення доказівМодуль 2

Змістовий модуль 3. Процесуальні засоби забезпечення ефективності цивільного судочинства
Тема 10. Цивільна юрисдикція

Поняття і види цивільної юрисдикції. Компетенція судів щодо розгляду цивільних справ. Критерії приналежності певної справи до компетенції суду. Приналежність справ, що виникають з цивільних правовідносин. Приналежність спорів, що виникають з житлових правовідносин. Приналежність справ, що виникають з трудових правовідносин. Приналежність справ, що виникають із земельних правовідносин.


Тема 11. Підсудність цивільних справ

Поняття і види підсудності. Родова та функціональна підсудність. Територіальна підсудність та її підвиди. Підсудність за місцем знаходження відповідача. Альтернативна підсудність. Договірна та виключна підсудність. Наслідки порушення правила про підсудність. Зміна підсудності.


Тема 12. Процесуальні строки

Поняття, значення і види процесуальних строків. Абсолютно визначені, відносно визначені і невизначені процесуальні строки. Строки, встановлені законом та призначені судом. Обчислення, зупинення, продовження і поновлення процесуальних строків


Тема 13. Витрати по провадженню цивільної справи.

Поняття, види витрат та їх значення. Судовий збір. Порядок визначення розміру та пільги від його сплати. Ціна позову. Витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи. Відстрочення, розстрочення та зменшення розміру судових витрат, звільнення від їх оплати. Витрати, пов’язані з розглядом справи у суді. Витрати на правову допомогу. Розподіл судових витрат між сторонами.Тема 14. Судовий наказ

Поняття судового наказу і умови, необхідні для його видачі. Заява про видачу судового наказу та її підсудність. Порядок видачі судового наказу та його зміст.

Законна сила судового наказу. Заява про скасування судового наказу та строки її подання. Скасування судового наказу.
Тема 15. Позов

Позов – процесуальний засіб реалізації права на відкриття провадження у цивільній справі у суді. Право на позов. Право на пред’явлення позову і процесуальний порядок його реалізації. Об’єднання і роз’єднання позовів. Процесуальні засоби, що забезпечують відповідачу захист своїх прав проти позову. Зміни в позовному спорі. Забезпечення позову.


Тема 16. Відкриття провадження у цивільній справі

Відкриття провадження у цивільній справі як стадія цивільного процесу. Підстави, за наявності яких суд відмовляє у відкритті провадження у справі. Підстави для залишення позовної заяви без руху. Повернення позовної заяви. Строки та процесуальні наслідки відкриття провадження у справі.Змістовий модуль 4. Провадження в цивільній справі в суді першої інстанції
Тема 17. Провадження у справі до судового розгляду

Попереднє судове засідання. Мета та строки проведення попереднього судового засідання. Процесуальні дії, які вчиняє суддя під час попереднього судового засідання. Судові виклики та повідомлення. Строки надіслання судових повісток. Повідомлення осіб, місце знаходження яких невідоме. Наслідки неявки за судовою повісткою чи повідомленням.


Тема 18. Судовий розгляд цивільних справ.

Поняття і значення судового розгляду цивільних справ. Судове засідання – процесуальна форма розгляду цивільних справ. Підготовча частина судового розгляду та процесуальні дії, які вчиняє головуючий під час неї. Розгляд справи по суті. Судові дебати. Ухвалення та проголошення рішення. Ускладнення у процесі судового розгляду цивільних справ. Відкладення справи. Зупинення та закриття провадження у справі. Залишення заяви без розгляду. Фіксування цивільного процесі.


Тема 19. Судові рішення

Поняття і види судових постанов. Суть судового рішення. Вимоги, яким має відповідати судове рішення. Негайне виконання, визначення порядку виконання, надання відстрочки і розстрочки виконання. Виправлення недоліків рішення судом, що його ухвалив.

Набрання рішенням суду законної сили. Ухвали суду першої інстанції та їх види. Заочне рішення суду. Порядок його скасування.
Тема 20. Окреме провадження

Суть і значення окремого провадження. Особи, які беруть участь у справах окремого провадження. Процесуальний порядок розгляду справ окремого провадження. Обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи. Надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою. Усиновлення. Встановлення фактів, що мають юридичне значення. Відновлення прав на втрачені цінні папери на пред’явника та векселі.

Розгляд судом справ про передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність.

Визнання спадщини відумерлою.

Надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку.

Обов'язкова госпіталізація до протитуберкульозного закладу.

Розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб.

Надання права на шлюб, розірвання шлюбу, поновлення шлюбу.


Змістовий модуль 5. Провадження по оскарженню судових рішень
Тема 21. Оскарження рішень та ухвал суду, що не набрали законної сили

Суть і значення апеляційного оскарження і перевірки рішень і ухвал суду першої інстанції. Право апеляційного оскарження рішень і ухвал суду першої інстанції та процесуальний порядок його реалізації. Підготовка і розгляд справи судом апеляційної інстанції. Повноваження суду апеляційної інстанції Апеляційне оскарження і перевірка ухвал суду першої інстанції. Рішення і ухвали суду апеляційної інстанції.


Тема 22. Оскарження рішень та ухвал суду, що набрали законної сили у касаційному порядку

Суть і значення касаційного оскарження і перевірки рішень та ухвал суду першої і апеляційної інстанції. Право касаційного оскарження рішень і ухвал суду та процесуальний порядок його реалізації. Процесуальний порядок розгляду справи судом касаційної інстанції. Повноваження суду касаційної інстанції, його рішення та ухвали. Провадження по перегляду судових рішень у зв’язку з винятковими обставинами.


Змістовий модуль 6. Провадження по перегляду судових рішень
Тема 23. Перегляд рішень та ухвал суду за ново виявленими обставинами

Суть і значення перегляду рішень, ухвал суду, що набрали законної сили, у зв’язку з ново виявленими обставинами. Підстави перегляду рішень і ухвал суду у зв’язку з ново виявленими обставинами. Суб’єкти, об’єкти та строки подання заяви про перегляд судових рішень за ново виявленими обставинами. Процесуальний порядок перегляду справи у зв’язку з ново виявленими обставинами.


Тема 24. Перегляд рішень та ухвал суду за винятковими обставинами

Суть і значення перегляду рішень, ухвал суду, що набрали законної сили, у зв’язку з винятковими обставинами. Підстави перегляду рішень і ухвал суду у зв’язку з винятковими обставинами. Суб’єкти, об’єкти та строки подання заяви про перегляд судових рішень за винятковими обставинами. Процесуальний порядок перегляду справи у зв’язку з винятковими обставинами.


Тема 25. Звернення судових рішень до виконання

Рішення, що звертаються до примусового виконання та їх види.

Виконавчі документи: поняття, види, зміст. Виконавчий лист – основний вид виконавчого документа. Форми виконавчих листів. Повноваження суду, пов’язані з виконавчим провадженням по примусовому виконанню його рішень.


  1. Структура навчальної дисципліни
Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

п.т/ск.т.у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л. п.т ./

л. ск.т


п. п.т./

п. ск.т


лаб

інд

с.р. п.т./

с.р. ск.т.1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1


Змістовий модуль 1. Загальні положення цивільного процесу

Тема 1. Поняття, предмет, система і джерела цивільного процесуального права України

11

2

27

14/4

1/0,5

1/0,5

-

-

12/3

Тема 2. Принципи цивільного процесуального права України


11

2

27

14/3,5

1/0,5

1/-

-

-

12/3

Тема 3. Цивільні процесуальні правовідносини

11

2

27

14/4

1/0,5

1/0,5

-

-

12/3

Тема 4. Сторони у цивільному процесі

11

2

27

16/6

1/0,5

1/0,5

-

-

14/5

Разом за змістовим модулем 1

44

8

828

58/17,5

4/2

4/1,550/14

Модуль 2


Змістовий модуль 2. Особи, які беруть участь у цивільній справі

Тема 5. Треті особи у цивільному процесі

11

2

27

4/2

-

-4/2

Тема 6. Участь прокурора у цивільному процесі

11

2

27

3/1

0,5/0,5

0,5/0,52/-

Тема 7. Участь у цивільному процесі органів державної влади, органів місцевого самоврядування та осіб, яким надано законом право захищати права і свободи інших осіб

11

2

27

3/1,5

0,5/0,5

0,5/ -2/1

Тема 8. Представництво у цивільному процесі

11

2

27

6/1

-

-6/1

Тема 9. Доказування та докази у цивільному процесі

16

4

48

8/2

-

-8/2

Разом за змістовим модулем 2

60

12

1236

24/7,5

1/1

1/0,522/6

Модуль 3


Змістовий модуль 3. Процесуальні засоби забезпечення ефективності цивільного судочинства

Тема 10. Цивільна юрисдикція

9

1

17

9/3

-

-6/2

Тема 11. Підсудність цивільних справ


11

2

27

7/3

0,5/0,5

0,5/0,56/2

Тема 12. Процесуальні строки

9

1

17

9/3

0,5/0,5

0,5/-8/2

Тема 13. Витрати по провадженню цивільної справи

11

2

27

9/3

0,5/0,5

0,5/0,58/2

Тема 14. Судовий наказ

13

3

37

9/3

0,5/0,5

0,5/0,56/4

Тема 15. Позов

14

3

38

10/3

0,5/0,5

0,5/0,56/4

Тема 16. Відкриття провадження у цивільній справі


13

3

37

9/3

0,5/0,5

0,5/0,58/4

Разом за змістовим модулем 3

80

15

1550

54/21

3/3

3/248/20

Модуль 4


Змістовий модуль 4. Провадження в цивільній справі в суді першої інстанції

Тема 17. Провадження у справі до судового розгляду

11

2

27

14/7

1/1

1/-12/6

Тема 18. Судовий розгляд цивільних справ


13

3

37

15/8

1/1

1/113/6

Тема 19. Судові рішення

11

2

27

15/8

1/1

1/113/6

Тема 20.

Окреме провадження11

2

27

14/7

1/-

1/112/6

Разом за змістовим модулем 4

46

9

928

58/30

4/3

4/350/24


Змістовий модуль 5. Провадження по оскарженню судових рішень

Тема 21. Оскарження рішень та ухвал суду, що не набрали законної сили в апеляційному порядку

12

2

28

18/12

1/1

1/116/10

Тема 22. Оскарження рішень та ухвал суду, що набрали законної сили в касаційному порядку


11

2

27

18/14

1/2

1/216/10

Разом за змістовим модулем 5.

23

4

415

40/26

2/3

2/336/20


Змістовий модуль 6. Провадження по перегляду судових рішень

Тема 23. Перегляд рішень та ухвал суду за нововиявленими обставинами

11

2

27

24/12

2/1

2/120/6

Тема 24. Оскарження рішень та ухвал суду, що набрали законної сили в касаційному порядку


10

2

26

18/7

1/1

1/116/5

Тема 25. Звернення судових рішень до виконання

11

2

27

12/5

1/-

1/-10/5

Разом за змістовим модулем 6.

32

6

620

54/24

4/2

4/246/16

Усього годин

285

54

54177

288/

126

18/14

18/12252/

100

Підсумковий контроль - 3 год.

  1. Теми семінарських занять

(не передбачено навчальною програмою)


  1. Теми практичних занять
з/п


Назва теми

Кількість

годин


Денна форма

Заочна форма
(п.т./ск.т)

1

Цивільний процесуальний порядок (форма) захисту майнових і особистих немайнових прав та охоронюваних законом інтересів особи

2

1/0,5

2

Принципи цивільного процесуального права

2

1/-

3

Суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин

2

1/0,5

4

Сторони у цивільному процесі

2

1/0,5

5

Треті особи у цивільному процесі

2

-/-

6

Участь органів прокуратури у цивільному процесі

2

0,5/0,5

7

Мета, підстави і процесуальні форми участі у цивільному процесі органів державної влади, органів місцевого самоврядування та осіб, яким надано законом право захищати права і свободи інших осіб

2

0,5/-

8

Представництво у цивільному процесі

2

-/-

9

Докази і доказування у цивільному процесі

3

-/-

10

Цивільна юрисдикція

1

-/-

11

Підсудність цивільних справ

2

0,5/0,5

12

Цивільні процесуальні строки

1

0,5/-

13

Вирати по провадженню цивільної справи

2

0,5/0,5

14

Судовий наказ

3

0,5/0,5

15

Позов

3

0,5/0,5

16

Відкриття провадження у цивільній справі

3

0,5/-

17

Провадження у справі до судового розгляду

2

1/-

18

Судовий розгляд цивільних справ

3

1/1

19

Рішення суду першої інстанції

2

1/1

20

Окреме провадження

2

1/1

21

Апеляційне оскарження рішень і ухвал суду першої інстанції

2

1/1

22

Касаційне оскарження рішень і ухвал суду, що набрали законної сили

2

1/2

23

Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами

2

2/1

24

Перегляд судових рішень за винятковими обставинами

2

1/1

25

Звернення судових рішень до виконання

2

1/-

Разом годин
54

18/12


7. Теми лабораторних занять

(не передбачено програмою)
8. Самостійна робота

з/п


Назва теми

Кількість

годин


Денна форма

Заочна форма (п.т./ск.т)

1

Тема1. Поняття, завдання і джерела цивільного процесуального права України

Питання:


Місце цивільного процесуального права в правовій системі України. Наука цивільного процесуального права.

7

12/3

2

Тема 2. Принципи цивільного процесуального права України

Питання:


Поняття і значення принципу оперативності цивільного процесу.

Поняття і значення принципу автономії волі у цивільному процесі.

Верховенство права і межі розумності.


7

12/3

3

Тема 3. Цивільні процесуальні правовідносини

Питання:


Правосуб’єктність осіб, які залучаються до здійснення правосуддя


7

12/3

4

Тема 4. Сторони у цивільному процесі

Питання:


Держава як сторона у цивільному процесі.

Спільні та спеціальні права сторін.

Види множинності на стороні відповідача.7

14/5

5

Тема 5. Треті особи у цивільному процесі.

Питання:


Особливості примусового залучення до справи третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог.


7

4/2

6

Тема 6. Участь органів прокуратури у цивільному процесі.

Питання:


Особливості участі прокурора при розгляді в судах цивільних та адміністративних справ.

Функції представництва прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді згідно з конституцією України.

7

2/-

7

Тема 7. Участь у цивільному процесі органів державної влади, органів місцевого самоврядування та осіб, яким надано законом право захищати права і свободи інших осіб.

Питання:


Участь профспілок у цивільному процесі.

Участь органів опіки та піклування в цивільному процесі.
7

2/1

8

Тема 8. Представництво у цивільному процесі.

Питання:


Адвокат у справах окремого та наказного провадження.

Правосуб’єктність особи, яка надає правову допомогу.7

6/1

9

Тема 9. Докази і доказування у цивільному процесі

Питання:


Характер істини в цивільному процесі.

Стандарт та тягар доказування.

Зловживання доказовими правами у цивільному процесі.


8

8/2

10

Тема 10. Цивільна юрисдикція

Питання:


Приналежність спорів, що виникають з житлових правовідносин.

Приналежність справ, що виникають із земельних правовідносин.7

6/2

11

Тема 11. Підсудність цивільних справ

Питання:


Судова юрисдикція як міждисціплинарна наукова проблема.

7

6/2

12

Тема 12. Цивільні процесуальні строки

Питання:


Особливості обчислення строків апеляційного оскарження та їх поновлення.

7

8/2

13

Тема 13. Витрати по провадженню цивільної справи.

Питання:


Пільги щодо сплати судового збору.

Витрати, пов’язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів та проведення судових експертиз.7

8/2

14

Тема 14. Судовий наказ

Питання:


Особливості видачі судового наказу в справах про стягнення невиплаченої заробітної плати.

7

6/4

15

Тема 15. Позов

Питання:


Позитивні та негативні передумови реалізації права на пред’явлення позову.

8

6/4

16

Тема 16. Відкриття провадження у цивільній справі

Питання:


Відмінність повернення позовної заяви та відмови у відкритті провадження у справі.7

8/4

17

Тема 17. Провадження у справі до судового розгляду

Питання:


Процесуальні наслідки визнання позову, відмови від позову та визнання мирової угоди під час попереднього судового засідання.

7

12/6

18

Тема 18. Судовий розгляд цивільних справ.

Питання:


Види повноважень суду під час судового розгляду цивільних справ.

7

13/6

19

Тема 19. Судові рішення

Питання:


Альтернативні та умовні судові рішення.

7

13/6

20

Тема 20. Окреме провадження

Питання:


Відновлення прав на втрачені цінні папери на пред’явника та векселі.

Розгляд судом справ про передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність.

Визнання спадщини відумерлою.

Надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку.

Обов'язкова госпіталізація до протитуберкульозного закладу.

Розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб.7

12/6

21

Тема 21. Оскарження рішень та ухвал суду, що не набрали законної сили

Питання:


Види апеляцій. Неповна апеляція.

Процедура та процесуальні наслідки оскарження проміжних ухвал суду першої інстанції.

Питання факту та права в апеляційному провадженні.


8

16/10

22

Тема 22. Перегляд рішень та ухвал суду, що набрали законної сили у касаційному порядку

Питання:


Заборона звороту до гіршого у касаційному провадженні.

Межі розгляду справ судом апеляційної інстанції.7

16/10

23

Тема 23. Провадження по перегляду судових рішень у зв’язку з ново виявленими обставинами

Питання:


Ознаки нововиявлених обставин як підстав до перегляду судових рішень.

7

20/6

24

Тема 24. Перегляд рішень за винятковими обставинами

Питання:


Неоднакове застосування судом (судами) касаційної інстанції одного і того самого положення закону як підстава для оскарження рішення за винятковими обставинами.

7

16/5

25

Тема 25. Звернення судових рішень до виконання

Питання:


Види функцій суду щодо звернення судових рішень до виконання

Рішення, що не підлягають примусовому виконанню.7

10/5

Разом годин
177

252/100

9. Індивідуальні завдання
10. Методи навчання
Під час викладання курсу використовуються такі методи навчання: інформаційно-ілюстративний, метод проблемного викладу, метод вправ, спостереження й аналізу, метод бесіди, методи інтерактивного навчання (ділові ігри, круглі столи тощо), блоковий метод, метод проектів, використання комп’ютерних технологій.

Під час лекцій і семінарських занять використовуються технічні засоби навчання: кодоскоп (для проектування схем, таблиць тощо), мультимедійний проектор, комп’ютер.


11. Методи контролю

Для визначення рівня засвоювання студентами навчального матеріалу використовуються такі методи оцінювання знань та вмінь:

- поточний контроль ( оцінювання усних і письмових відповідей)

на семінарських та практичних заняттях, поточне тестування та розв'язування ситуативних завдань);

- поточний модульний контроль після вивчення кожного змістового модуля);

- оцінка за виконання індивідуального навчально – дослідного завдання (курсової роботи);

- оцінка за самостійну роботу (написання рефератів, реферування статей, складання процесуальних документів тощо);

- підсумковий контроль ( іспит).Критерії оцінювання знань студентів


Рівень, шкала ECTS, бали

Теоретична підготовка

Практичні уміння і навички

1

2

3

Високий,

А,

91* – 100,

відмінно - 5

Студент має глибокі, міцні і систематичні знання всіх положень теорії, може не тільки вільно сформулювати, але й самостійно довести закони, теореми, принципи, використовує здобуті знання і вміння в нестандартних ситуаціях, здатний вирішувати проблемні питання. Відповідь студента відрізняється точністю формулювань, логікою, достатній рівень узагальненості знань

Студент самостійно розв’язує типові задачі різними способа­ми, стандартні, комбіновані й нестандартні казуси, здатний проаналізувати й узагальнити отриманий ре­зультат. При виконанні практичних робіт студент дотримується усіх вимог, передбачених програмою курсу. Kрім того, його дії відрізняються раціональністю, вмінням оцінювати помилки й аналізувати результати

Вище середнього, середній

В, С,

81 – 90;

71 – 80;

дуже добре,

добре - 4

Студент знає i може самостійно сформулювати основні закони, теореми, принципи та пов'язати їх з реальними явищами, може привести вербальне формулювання основних положень теорії, навести приклади їх застосування в практичні й діяльності, але не завжди може самостійно довести їх. Студент може самостійно застосовувати знання в стандартних ситуаціях, його відповідь логічна, але розуміння не є узагальненим

Студент самостійно розв’язує типові

(або за визначеним алгоритмом) казуси і завдання, володіє базовими навичками з виконання необхідних логічних операцій та перетворень, може самостійно сформулювати типову задачу за її словесним описом, скласти типову схему та обрати раціональний метод розв’язання, але не завжди здатний провести аналіз і узагальнення результату. При вирішенні фабули студент може самостійно підготувати нормативну базу, виконати роботу в повному обсязі й зробити правильні висновкиДостатній,

D, Е,

61 – 70,

51 - 60

задовільно,

посередньо

- 3

Студент відтворює основні поняття і визначення курсу, але досить поверхово, не виділяючи взаємозв’язок між ними, може сформулювати з допомогою викладача основні положення теорії (аксіоми, закони, принципи), знає істотні ознаки (засади) основних інститутів та їх відмінність, може записати окремі термінологічні дефініції теоретичного положення за словесним формулюванням і навпаки; допускає помилки, які повною мірою самостійно виправити не може.

Студент може розв’язати найпростіші типові задачі за зразком, виявляє здатність виконувати основні елементарні аналізи, але не спроможний самостійно сформулювати задачу за словесним описом і визначити метод її розв’язання. При вирішенні фабули студент виконує роботу за зразком (практичним коментарем), але з помилками; робить висновки, але не розуміє достатньою мірою мету роботи

Низький,

FX / F

1 – 51,

незадовільно

2

Відповідь студента при відтворенні навчального матеріалу елементарна, фрагментарна, зумовлена нечіткими уявленнями про закони і правові явища. У відповіді цілком відсутня самостійність. Студент знайомий лише з деякими основними поняттями та визначеннями курсу, з допомогою викладача може сформулювати лише деякі основні положення теорії (риси, принципи)

Студент знає умовні позначення та вміє розрізняти основні величини, вміє розв’язувати задачі лише на відтворення основних формул, здійснювати найпростіші математичні дії. При вирішенні фабули студент вміє користуватися окремими законодавчими положеннями, але не може самостійно виконати роботу і зробити висновки

*Відповіді, оцінені до 90 балів, можуть супроводжуватися додатковими

питаннями – до 10 балів у сукупності.


12. Розподіл балів, які отримують студенти

(5семестр)

Поточне тестування та самостійна робота

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Змістовий модуль 3

Т.

1


Т.

2


Т.

3


Т.

4


ПМК

Т.

5


Т. 6

Т.

7


Т.

8


Т.

9


ПМК

Т. 10

Т. 11

Т.

12


Т.

13


Т.

14


ПМК

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

5

3

3

3

3

3

5


(6 семестр)

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест

(екзамен)Сума

Змістовий модуль 4

Змістовий модуль 5

Змістовий модуль 6

40

100

Т.

17


Т.

18


Т.

19


Т.

20


ПМК

Т.

21


Т.

22


ПМК

Т.

23


Т.

24


Т.

25


ПМК

4

4

4

4

4

6

6

7

5

5

5

5

Каталог: fileadmin -> www.lac.lviv.ua -> data -> kafedry -> Cyvilnogo Prava -> Docs
Docs -> Робоча програма з галузі знань 0304 Право напрям підготовки 030401 Правознавство затверджено
Docs -> Робоча програма Підготовки з галузі знань 0304 Право напрям підготовки 030401 за „Правознавство затверджено
Docs -> Робоча програма Підготовки з галузі знань 0304 Право напрям підготовки 030401 за „Правознавство затверджено
Docs -> Робоча програма Підготовки з галузі знань 0304 „Право" за спец. 03040101 „Правознавство" затверджено
Docs -> Форма № н 04 Львівська комерційна академія
Docs -> Робоча програма галузі знань 0304 Право напрям підготовки 030401 Правознавство затверджено
Docs -> Робоча програма галузі знань 0304 Право напрям підготовки 030401 Правознавство затверджено
Docs -> Робоча програма Підготовки магістр з галузі знань 0304 „Право" за спец. 03040101 „Правознавство" затверджено
Docs -> Робоча програма галузі знань 0304 Право напрям підготовки 030401 Правознавство затверджено


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка