Робоча програма Підготовки з галузі знань 0304 Право напрям підготовки 030401 за „Правознавство затвердженоСторінка3/3
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.55 Mb.
ТипРобоча програма
1   2   3


Шкала переведення академічних успіхів студентів ЛКА

в шкалу за системою ЕСТS (для повного терміну навчання)

Оцінка за

шкалою ECTS
Оцінка за Переведення даних 100- бальної шкали оцінювання в 4-х бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в такому порядку:

бальною шкалою, що використовується в ЛКА

Оцінка за національною шкалою

А

91-100

5 (відмінно)

B (дуже добре)

81-90

4 (добре)C (добре)

71-80

D (задовільно)

61-70

3 (задовільно)E (посередньо)

51-60

FX

21-50

2 (незадовільно) з повторним складанням іспиту

F

0-20

2 (незадовільно) з

обов'язковим повторним

вивченням дисципліниШкала переведення академічних успіхів студентів ЛКА

в шкалу за системою ЕСТS (для скороченого терміну навчання)

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


13. Методичне забезпечення
Методичне забезпечення з дисципліни складається з:

  • інтерактивного комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни,

  • конспекту лекцій на паперовому та електронному носіях;

  • практикуму з дисципліни та методичних вказівок до семінарських занять на паперовому і електронному носіях;

- тематики контрольних робіт та методичних рекомендацій до їх виконання на паперовому і електронному носіях;

  • тестових завдань з курсу та методичних рекомендацій до їх виконання на паперовому і електронному носіях;

  • переліку рекомендованих завдань для підсумкового модульного контролю;

  • друкованого роздаткового матеріалу;

  • матеріалів для демонстрування за допомогою технічних засобів навчання ( слайдів, відео- та аудіо записів);

  • завдань і методичних вказівок для самостійної роботи студентів;

  • індивідуальних навчально-дослідних завдань;

  • тематики і методичних вказівок до виконання дипломних робіт.


14. Рекомендована література

Базова (нормативно-правові акти та судова практика)

1. Конституція України. – від 28 червня 1996р. // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 30, ст. 141.

2. Цивільний процесуальний кодекс України. – від 18.03.2004р. // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, N 40-41, 42, ст. 492, зі змінами, внесеними згідно із Законом N 5076-VI ( 5076-17 ) від 05.07.2012.

3. Сімейний кодекс України. - Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 21-22, ст. 135, зі змінами, внесеними згідно із Законом N 4766-VI ( 4766-17 ) від 17.05.2012.


4. Про прокуратуру: закон України від 5.11.1991. // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 53, ст. 793, зі змінами, внесеними згідно із Законом N 502-VI ( 502-17 ) від 04.09.2008, ВВР, 2009, № 57, ст. 734.

5. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: закон України від 5. 07.2012. № 5076-VI. // Відомості Верховної Ради України, 2012, № 28, ст. 234.

6. Про судовий збір: закон України від 8.07. 2011. № 3674-VI ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 14, ст.87, зі змінами, внесеними законом N 4212-VІ (4212-17) від 22. 12. 2011, ВВР, 2012, N 32-33, ст.413.

7. Про виконавче провадження: закон України від 21.04.1999р. // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 24, ст. 207. із змінами, внесеними законом N 1837-VI ( 1837-17 ) від 21.01.2010, ВВР, 2010, N 12, ст.120.

8. Про судоустрій та статус суддів: закон України від 7 липня 2010 року № 2453-VI ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 41-42,
N 43, N 44-45, ст.529 ), зі змінами згідно із Законом N 5041-VI (5041-17 ) від 04. 07. 2012.

9. Про практику розгляду судами скарг на рішення, дії або бездіяльність органів і посадових осіб державної виконавчої служби та звернень учасників виконавчого провадження: постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 грудня 2003 р., № . // http://zakon.rada.gov.ua.

10. Про застосування норм цивільного процесуального законодавства, що регулюють провадження у справі до судового розгляду: постанова Пленуму Верховного Суду України від 12.06.2009 р. № 5 // http://zakon1.rada.gov.ua/

11. Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції: постанова Пленуму Верховного Суду України № 2 від 12.06. 2009 р. // http://zakon1.rada.gov.ua.Спеціальна література

12. Кравчук В. М. Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України / В. М. Кравчук, О. І. Угриновська. – Київ: «Істина». – 2008. – 943 с.

13. Комаров В. В. Курс цивільного процесу / В. В. Комаров. – Х., 2011. – 1027 с.

16. Проблеми теорії та практики цивільного судочинства: монографія / В.В.Комаров, В.І.Тертишніков, В.В. Баранкова та ін..; [за заг. ред. проф.. В.В.Комарова]. – Х.: Харків юридичний, 2008. – 928 с.

14. Теорія і практика судової діяльності: науково-практичний посібник. – К.: Атіка, 2007. – 624 с.

15.  Цивільний процес України: академічний курс: [підручник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.]; [за ред. С.Я. Фурси]. - К.: Видавець Фурса С.Я. : КНТ, 2009. - 848 с.

16. Штефан О. О. Цивільне процесуальне право України.: підручник / О. О. Штефан. – К.: Видавничий дім “Ін Юре”. – 2008. – 621 с.
Допоміжна література
17. Васильєв С. В. Деякі проблеми цивільної процесуальної відповідальності / Васильєв С. В. // Актуальні проблеми застосування Цивільного процесуального кодексу та Кодексу адміністративного судочинства України: тези доповідей та наукових повідомлень учасників науково-практичної конференції. - Харків. – 2008.

18. Васильєв Н. М. Правове положення неналежного відповідача за чинним ЦПК України: проблеми та шляхи вирішення / Васильєв Н. М. // Південноукраїнський правничий часопис. – 2009. - № 2. – С. 45-50.

19. Вільчик Т. Б. Проблеми участі адвоката у цивільному судочинстві / Т. Б. Вільчик // Актуальні проблеми застосування Цивільного процесуального кодексу та Кодексу адміністративного судочинства України: – тези доповідей та наукових повідомлень учасників міжнародної науково-практичної конференції. – Харків. – 2010. – С. 166- 168.

20. Гражданский процесс зарубежных стран / [под ред. Давтян А.Г.] – М.: «Проспект». – 2008. – 480 с.

21. Дрейзіна Д. В. Адвокат як суб’єкт доказування в цивільному процесі / Д. В. Дрейзіна // Актуальні проблеми застосування Цивільного процесуального кодексу та Кодексу адміністративного судочинства України. – Харків. – 2010. – С. 168 – 171.

22. Ємельянова І. Апеляційний і касаційний перегляд судових рішень в цивільному судочинстві: теоретичні і практичні аспекти / І. Ємельянова // Право України. – 2011. - №2. - С.79-85.

23. Луспеник Д. Застосування прецедентної практики Європейського суду з прав людини у національній судовій практиці / Д. Луспеник // Наше право. – 2010. – № 2. – С. 101-106.

24. Навроцька Ю. Виклик через оголошення в пресі в цивільному процесі / Ю. Навроцька // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХVІІІ регіональної науково-практичної конференції (26-27 січня 2012р.). - Львів. – 2012.

24. Угриновська О., Скрипець Н. Розпорядчі права сторін в контексті малої судової реформи / О. Угриновська, Н. Скрипець // матеріали ХVІІІ регіональної науково-практичної конференції (26-27 січня 2012р.). - Львів. – 2012.

25. Ханик-Посполітак Р. Ю. Пояснення сторін як докази в цивільному процесі / Р. Ю. Ханик-Посполітак // Вісник Академії адвокатури України. – 2011, № 2. – С. 28-33.15. Інформаційні ресурси
Студент, вивчаючи курс “Цивільний процес”, готуючись до написання дипломної роботи повинен глибоко вивчити в межах предмета дослідження історію розвитку цивільного процесу, його теорію та практику застосування цивільного процесуального законодавства.

Для цього доцільно використати наступні інформаційні ресурси.

1. Програма та методичні рекомендації до курсу “Цивільний процес” для студентів юридичного факультету - Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2008

2. Бібліотеки

Бібліотека Львівської комерційної академії (м. Львів, вул.. Туган-Барановського, 10)

Національна бібліотека ім. Драгоманова (м. Львів, вул. Драгоманова)

Львівська державна обласна універсальна наукова бібліотека (м. Львів, пр. Т. Шевченка,

Міська центральна бібліотека ім. Л. Українки.

79000 м. Львів, вул. Мулярська, 2а.

3. Методичний кабінет кафедри цивільного права та процесу ЛКА (м. Львів, вул. І. Франка, 68 к. 202).

4. Ресурси для навчання:

http://edu.km.ru/

http://vschool.km.ru/

http://vkids.km.ru/

5. Бібліотеки

http://www.lib.com.ua

6. Енциклопедії і довідники

http://mega.km.ru/

http://vesna.sammit.kiev.ua/

http://www.slovnyk.org/Ink/dic.htmlКаталог: fileadmin -> www.lac.lviv.ua -> data -> kafedry -> Cyvilnogo Prava -> Docs
Docs -> Робоча програма з галузі знань 0304 Право напрям підготовки 030401 Правознавство затверджено
Docs -> Робоча програма Підготовки з галузі знань 0304 Право напрям підготовки 030401 за „Правознавство затверджено
Docs -> Робоча програма Підготовки з галузі знань 0304 Право напрям підготовки 030401 за „Правознавство затверджено
Docs -> Робоча програма Підготовки з галузі знань 0304 „Право" за спец. 03040101 „Правознавство" затверджено
Docs -> Форма № н 04 Львівська комерційна академія
Docs -> Робоча програма галузі знань 0304 Право напрям підготовки 030401 Правознавство затверджено
Docs -> Робоча програма галузі знань 0304 Право напрям підготовки 030401 Правознавство затверджено
Docs -> Робоча програма Підготовки магістр з галузі знань 0304 „Право" за спец. 03040101 „Правознавство" затверджено
Docs -> Робоча програма галузі знань 0304 Право напрям підготовки 030401 Правознавство затверджено


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка