Робоча програма складена на підставі навчальної програми «Збалансоване природокористування»Скачати 234.49 Kb.
Дата конвертації09.11.2017
Розмір234.49 Kb.
ТипРобоча програмаУМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА

Кафедра екології та безпеки життєдіяльності

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Проректор

з науково-педагогічної роботи

Мостов’як І.І.

«___»________________2013 рокуРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


ПН.04 Збалансоване природокористування в галузі сільського господарства

напрям підготовки 8.04010602 – Прикладна екологія та збалансоване природокористування (за галузями)

Факультет плодоовочівництва, екології та захисту рослин
Умань – 2013

Робоча програма складена на підставі навчальної програми «Збалансоване природокористування» для студентів за напрямом підготовки 6.040106 «Прикладна екологія та збалансоване природокористування (по галузях)». 18 с.

Укладачі робочої програми:

Доктор географічних наук, професор Сонько С.П.,


Робочу програму затверджено на засіданні кафедри екології та БЖД (протокол №___від «___» _________2013р.)


Завідувач кафедри

«____» ______________ 2013 р. Сонько С.П.

Схвалено науково-методичною комісією факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин

(протокол № від «___» _________2013р.)


«___» _________2013р. Голова _____________________В.П.Майборода

 Сонько С.П., 2013 рік

 УНУС, 2013 рік

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 2,5

Галузь знань

0401 «Природничі науки»Нормативна


Напрям підготовки

6.090106– Прикладна екологія та збалансоване природокористування (по галузях)Модулів – 2
Рік підготовки:

Змістових модулів – 4

5-й

-

Індивідуальне науково-дослідне завдання - відсутнє

Семестр

Загальна кількість годин - 54

10-й

-

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 1,25Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр


20 год.

-

Практичні, семінарські

20 год.

-

Лабораторні

-

-

Самостійна робота

50 год.

-

Індивідуальні завдання: 12 год.

Вид контролю: залікПримітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 30:24 (1,25:1)

для заочної форми навчання -2.Мета та завдання навчальної дисципліни
Згідно з сучасними уявленнями головне завдання створення агроекосистеми — забезпечити людину продуктами харчування. Але саме в цьому завданні сховане найглибше протиріччя, яке ставить агроекосистеми поза законом у взаємовідносинах природи і суспільства. Поширена в середовищі більшості учених-аграріїв думка про достатність додержання закону повернення (поживних елементів у ґрунти) надто примітивізує складні взаємовідносини природи і людини в процесі ведення сільського господарства. В зв’язку з цим уявлення про збалансоване природокористування у сільському господарстві постає як непересічне завдання.

Прагнення до монокультури в агроекосистемах суттєво знижує біорізноманіття природних екосистем даної території, а, відтак, знижує стійкість як останніх, так і самих агроекосистем. Відповіддю людини на це є наскрізна хімізація (переважно, для боротьби з «зайвими» людині видами рослин та шкідниками), а, останніми роками і біотехнологізація (шляхом виведення нових резистентних сортів і гібридів). В агроекосистемах докорінно змінена екологічна піраміда, на вершині якої стоїть людина.Мета дисципліни – сформувати у магістрантів уявлення про те, що сільське господарство – чи не єдина галузь яка наближена до природних екосистем типом речовинно-енергетичного обміну, а збалансоване природокористування у сільському господарстві можливе на шляхах повернення до природних механізмів біосфери.

Завдання дисципліни – навчити магістрантів головним принципам збалансованого природокористування і умінню застосовувати їх у майбутній практичній діяльності з охорони природи та організації природокористування у сільському господарстві.

У результаті вивчення навчальної дисципліни майбутні екологи повинні:- Знати як головні теоретичні підвалини збалансованого природокористування, так і конкретні шляхи і напрями подолання екологічних проблем у сільському господарстві;

- вміти: розрізняти типи природокористування за рівнем виснажливості природних екосистем і знаходити шляхи зменшення антропогенного тиску в процесі ведення сільського господарства.
3.Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Природокористування та оцінка рівня його збалансованості
Тема 1. Екологічна проблема в історії людства та пошук шляхів її вирішення.

Суспільні та екологічні передумови розробки уявлень про збалансоване природокористування. Екологічна діяльність неурядових інституцій (Римський клуб, WWI). Форум Землі (Ріо-1992) та сучасні уявлення про стійке та збалансоване природокористування.Тема 2. Екологічна стійкість, збалансованість та толерантність.

Уявлення про екологічну стійкість та екологічну толерантність в природничих науках. Критерії та показники екологічної стійкості, збалансованості та толерантності. Еколого-економічні механізми забезпечення екологічної толерантності.Тема 3. Сучасні концепції природокористування та їх оцінка з позицій екологічної толерантності.

Концепція геосоціосистем. Концепція біосферної саморегуляції. Концепція природних каркасів екологічної безпеки територій. Неоекологічна концепція. Концепція коеволюції. Біокорельована концепція розвитку. Концепція ноосферних екосистем. Нетрадиційні концепції природокористування.


Змістовий модуль 2. Пошук шляхів збалансованого природокористування

Тема 4. Умови і ресурси збалансованого природокористування.

Класифікація та оцінка природних ресурсів. Природні ресурси України та світу. Характеристика окремих видів природних ресурсів. Природні ресурси та збалансоване природокористування.Тема 5. Особливості ресурсоспоживання у різних галузях господарства.

Класифікація галузей господарства за рівнем екологічної толерантності. Оцінка екологічної толерантності окремих галузей – промисловості, сільського господарства, міського господарства, транспорту, сфери послуг.


Змістовий модуль 3. Збалансоване природокористування у лісовому господарстві

Тема 6. Лісове господарство та його екологічна оцінка.

Роль лісового господарства у забезпеченні природного біорізноманіття. Оцінка інтродукції як різновиду екологічного збурення природних екосистем. Екологічно толерантні напрями лісокористування.Тема 7. Ліси як ресурс розвитку рекреаційної діяльності та туризму.

Роль екологічного туризму у забезпеченні збалансованого лісокористування. Сільський туризм та його роль у забезпеченні збалансованого природокористування. Зелений туризм та його роль у забезпеченні збалансованого природокористування.


Змістовий модуль 4. Збалансоване природокористування у галузі сільського господарства

Тема 8. Сільське господарство та його екологічна оцінка.

Агроекосистеми та їх екологічна оцінка. Аналіз структури агроекосистем та їх ролі у забезпеченні стійкості біосфери. Речовинно-енергетичні потоки у агроекосистемах. Природна родючість землі – головний результат діяльності людини у сільському господарстві.Тема 9. Альтернативні еколого толерантні напрямки землеробства та рослинництва.

Екологічна оцінка сучасного землеробства та рослинництва. Точне землеробство та No-till технологія. Біодинамічне землеробство. Рекультивація земель як напрямок відновлюваного землеробства. Біоорганічне рослинництво. Вермитехнологія.Тема 10. Збалансоване природокористування у тваринництві.

Оцінка кормових ресурсів для екологічного тваринництва. Проблема біологічної утилізації відходів тваринництва. Розвиток біоенергетики на основі органічних відходів тваринництва. Органічні відходи тваринництва та родючість земель.4. Структура змісту навчальної дисципліни.

Модуль (розділ, блок змістових модулів)

ОбсягЗбалансоване природокористування у галузі сільського господарства

лекції

Поточно-модульний контроль

практичні

семінари

самостійна робота

разом

підготовка до занять

індивідуальні

завдання


1.

2

34Змістовий модуль 1. Природокористу-вання та оцінка рівня його збалансова-ності

66

4,5

4

19

Тема 1. Екологічна проблема в історії людства та пошук шляхів її вирішення.

Суспільні та екологічні передумови розробки уявлень про збалансоване природокористування. Екологічна діяльність неурядових інституцій (Римський клуб, WWI). Форум Землі (Ріо-1992) та сучасні уявлення про стійке та збалансоване природокористування.22

0,5

0,5

2,5

Тема 2. Екологічна стійкість, збалансованість та толерантність.

Уявлення про екологічну стійкість та екологічну толерантність в природничих науках. Критерії та показники екологічної стійкості, збалансованості та толерантності. Еколого-економічні механізми забезпечення екологічної толерантності.22

0,5

0,5

2,5

Тема 3. Сучасні концепції природокористування та їх оцінка з позицій екологічної толерантності.

Концепція геосоціосистем. Концепція біосферної саморегуляції. Концепція природних каркасів екологічної безпеки територій. Неоекологічна концепція. Концепція коеволюції. Біокорельована концепція розвитку. Концепція ноосферних екосистем. Нетрадиційні концепції природокористування.22

0,5

0,5

2,5

Змістовий модуль 2. Пошук шляхів збалансованого природокористування

4
4

Тема 4. Умови і ресурси збалансованого природокористування.

Класифікація та оцінка природних ресурсів. Природні ресурси України та світу. Характеристика окремих видів природних ресурсів. Природні ресурси та збалансоване природокористування.2
2

Тема 5. Особливості ресурсоспоживання у різних галузях господарства.

Класифікація галузей господарства за рівнем екологічної толерантності. Оцінка екологічної толерантності окремих галузей – промисловості, сільського господарства, міського господарства, транспорту, сфери послуг.2
2

Змістовий модуль 3. Збалансоване приро-докористування у лісовому господарстві


4


Тема 6. Лісове господарство та його еколо-гічна оцінка.

Роль лісового господарства у забезпеченні природного біорізноманіття. Оцінка інтродукції як різновиду екологічного збурення природних екосистем. Екологічно толерантні напрями лісокористування.22


Тема 7. Ліси як ресурс розвитку рекреа-ційної діяльності та туризму.

Роль екологічного туризму у забезпеченні збалансованого лісокористування. Сільський туризм та його роль у забезпеченні збалансованого природокористування. Зелений туризм та його роль у забезпеченні збалансованого природокористування.22


Змістовий модуль 4. Збалансоване природокористування у галузі сільського господарства

6
6

Тема 8. Сільське господарство та його екологічна оцінка.

Агроекосистеми та їх екологічна оцінка. Аналіз структури агроекосистем та їх ролі у забезпеченні стійкості біосфери. Речовинно-енергетичні потоки у агроекосистемах. Природна родючість землі – головний результат діяльності людини у сільському господарстві.2
2

Тема 9. Альтернативні еколого толерантні напрямки землеробства та рослинництва.

Екологічна оцінка сучасного землеробства та рослинництва. Точне землеробство та No-till технологія. Біодинамічне землеробство. Рекультивація земель як напрямок відновлюваного землеробства. Біоорганічне рослинництво. Вермитехнологія.2
2

Тема 10. Збалансоване природокористу-вання у тваринництві.

Оцінка кормових ресурсів для екологічного тваринництва. Проблема біологічної утилізації відходів тваринництва. Розвиток біоенергетики на основі органічних відходів тваринництва. Органічні відходи тваринництва та родючість земель.2
2

Всього годин

20
10

10

20

30

90


5. Лекційний курс


Номер та назва теми, питання лекцій

Кількість годин

Змістовий модуль 1. Екологічна проблема в історії людства

1. Природокористування та його зміст.

2. Взаємодія природи і суспільства в історичному аспекті. Екологічні кризи в історії людства та причини їх виникнення.

3. Суспільні та екологічні передумови розробки концепції сталого розвитку.

4.Поняття про глобальні проблеми.

5.Екологічна проблема як глобальна.

6. Сучасна екологічна ситуація в Україні.

7. Пошук шляхів запобігання екологічній катастрофі.

8.Пошук шляхів запобігання екологічній катастрофі.

9.Принципи діяльності та цілі Римського клубу.

10. Програма дій на ХХІ століття.


6

Змістовий модуль 2. Сучасна глобалістика як результат діяльності Римського клубу

1. «Межі зростання» як наукове підгрунтя концепції сталого розвитку.

2. Сучасні школи глобалістики.

3. Головні концепції сучасноїглобалістики.

4. Інтегрована концепція сучасної глобалістики.

5. Глобальні проблеми людства та сталий розвиток.

6. Діяльність інституту спостереження за навколишнім середовищем

7. «Стан Світу» як фундамент концепції сталого розвитку.

8. Інформатизація як знаменна ознака ХХІ століття.

9. Екологічні тенденції, які формують нове століття.

10. Концепція сталого розвитку для України.

11. Україна та КСР.

12. Цілі, принципи та завдання сталого розвитку в Україні.

13. Національні пріоритети сталого розвитку України.

14. Інтеграція екологічної політики в стратегію економічних реформ.

15. Засоби реалізації Концепції переходу України до сталого розвитку.

16. Концепція сталого розвитку та її методологічна дискусійність.


10

Всього

16


6. Орієнтовний перелік тем практичних робіт

Назва теми та заняття

Практ.

Семі

нар.


1.Екологічна проблема в історії людства

2

1

№2 Сучасна глобалістика як результат діяльності Римського клубу

2

1

3 Інформатизація суспільства як екологічна проблема

2
4. Порівняння головних прогнозних сценаріїв переходу до сталого розвитку

2
5. Індикатори сталого розвитку

2
6. Оцінка країн світу за рівнем сталого розвитку

2
Всього

12

2


7. Індивідуальна робота студентів

Орієнтовний перелік тем індивідуальних науково-реферативних робіт
1. Глобалізація як цивілізаційний феномен: історія і сучасність.

2. Глобальні цивілізаційні загрози – чи виживе людство?

3. Сталий розвиток людства – ідея екологічно виваженої глобалізації.

4. Концепція сталого розвитку: еколого-економічна дилема.5. Гуманітарний капітал суспільства як критерій сталого розвитку.

6. Людство як суб’єкт сталого розвитку.

7. Сталий розвиток як етап ноосферної планетизації людства.

8. Етично-екологічна дилема сталого розвитку людства.

9. Проблема глобальної справедливості та солідарної відповідальності.
8. Розподіл балів при рейтинговій системі оцінювання

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Модуль №1


ЗМ 1

ЗМ 2

100

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 Т16

3 3 4 2 2 2 3 3 3 5

5 5 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 5 5 15 15


9. Критерії та шкала оцінювання знань і умінь студентів.


Рейтинговий показник

Оцінка у національній шкалі

Оцінка ЕСТS

90-100

Зараховано

відмінно

А (відмінно)

82-89

добре

В (добре)

74-81

С (добре)

64-73

задовільно

D (задовільно)

60-63

Е (задовільно)

35-59

Незараховано

незадовільно

FX (незадовільно) з можливістю повторного складання

1-34

F (незадовільно) з обов’язковим повторним вивченням

В межах змістового модулю кількість балів розподіляється за такими видами навчальної діяльності студента:

- усна, або письмова відповідь на практичних, семінарських заняттях – 10 бал.

- виконання практичних робіт і підготовка відповідних звітів – 10 бал

- підготовка рефератів, доповідей – 2 бал.


10. Методичне забезпечення
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Концепція сталого розвитку» для студентів екологів.
11. Рекомендована література
Основна
1. Бек У. Что такое глобализация? – М.:Прогресс-Традиция, 2001.- 304 с.

2. Бернардо Дж. Біоетика. Філософське обґрунтування.// Вісник НАН України, 2001.- №11.- С.29-45.

3. Гаврилишин Б. Дороговкази в майбутнє. Доефективних суспільств. Доповідь Римському клубові. – К.:Основи,1993.- 238 с.

4. Гіденс Е. Нестримний світ: як глобалізація перетворює наше життя.- К.:Альтерпрес,2004.- 100 с.

5. Декларация Рио по окружающей бреде и развитию.// Ойкумена (Український екологічний вісник). – К., 1992.- №3 – С.23-25.

6. Йонас Г. Принцип відповідальності. У пошуках етики для технологічної цивілізації. – К.:Лібра,2001.- 399 с.

7. Концепція сталого розвитку України (Проект). – К.,2001.-21 с.

8. Мельник Л. Фундаментальние основи развития. – Суми:ИТД «Университетскя книга», 2003. – 345 с.

9. Моисеев Н.Н. Человек и ноосфера. – М.,Знание, 1990. – 389 с.

10. Програма дій «Порядок денний на ХХІ століття». – К.:Інститут сталого розвитку. Інтелсфера,2001. – 123 с.

11. Урсул А. Путь в ноосферу. (Концепция віживания и устойчивого развития цивилизации).- М.:Луч,1993.-274 с.

12. Фукуяма Ф. Великий крах. Людська природа і відновлення соціального порядку.- Львів: Кальварія,2005.-380 с.

13. Donella H., Medows Beyond the Limits. – Chelsea Green Publ,1992

Допоміжна
1. Білявський Г. О. Екологія (теорія та практикум) / Г. О. Білявський, Л. І. Бутченко. - Видання третє. – К. : Лібра, 2006. – 368 с.

2. Економіка природокористування : підручник / О. І. Фурдичко, Л. О. Мармуль, В. О. Малєєв, Ю. В. Пилипенко. – К. : Аграрна освіта, 2009. – 256 с.

3. Исаков Ю.А., Казанская Н.С., Панфилов Д.В. Классификация, география и антропогенная трансформация экосистем.-М.:Наука,1980.-225 с.

4. Клименко Л. П. Техноекологія посібник. - Симферополь: «Таврія», 2000. – 544с.

5. Куценко О. М. Агроекологія / О. М. Куценко, В. М. Писаренко. - К. : Урожай, 1995. - 254 с.

6. Оптимізація природокористування. В 5 томах. Навч.посібник.- Дорогунцов С.І., Муховіков А.М., Хвесик М.А. – Т.1. Природні ресурси: еколого-економічна оцінка.- К.:Кондор,2004.

7. Основы экологии и природопользования. Учебное пособие /Дикань В.Л., Дейнека А.Г., Позднякова Л.А., Михайлов И.Д., Каграманян А.А. – Харьков: ООО «Олант», 2002.- 384 с.

8. Сонько С.П. Просторовий розвиток соціо-природних систем: шлях до нової парадигми. Наукова монографія. Київ: Ніка Центр, 2003. – 287 с.

9. Сонько С.П. Засадничі принципи ноосферного природокористування у контексті концепції сталого розвитку. /Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ, №8, 2006. - С. 74-87.

10. Сонько С.П. Какое развитие можно считать устойчивым? / Проблеми природокористування, сталого розвитку та техногенної безпеки регіонів. //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ, 2005.- Ч.2. - С.134-136.

11. Сонько С.П. Стійкий розвиток та методологічна криза політичної економії./Вісник Дніпропетровського національного університету. Серія Економіка. Випуск 7. 2005- С.64-76.

12. Сонько С.П. Географічна методологія сталого розвитку. / Україна: географічні проблеми сталого розвитку. Т.ІІІ. Київ: Обрій,2004.- С.25-27.

13. Сонько С.П. Концепція сталого розвитку та її методологічна дискусійність. / Регіональна економіка. №4, 2003.- С.13-28.

14. Сонько С.П. Регіоналізація, прикордонні конфлікти та майбутні шляхи розвитку природи і суспільства. / Страны и регионы на пути к сбалансированному развитию. Сборник научных трудов.- Киев, «Академпериодика», 2003. - С.179-182.

15. Сонько С.П. Територіальна організація сільського господарства та стійкий розвиток – шлях до нової парадигми. / Ринкова трансформація економіки АПК: кол. монографія. /За ред. акад.УААН П.Т.Саблука, В.Я.Амбросова, Г.Є.Мазнєва. Ч.4. Київ.ІАЄ, 2002.- С.212-216.

16. Сонько С.П. Концепція стійкого розвитку та зміна парадигм у суспільній географії. / Вісник Харківського національного університету ім.В.Н.Каразіна, №620. Серія геологія, географія, екологія. Х.:Вид.Харк.ун-ту. 2004. – С. 110-119. Фахове видання.

17. Сонько С.П. Просторова структура ноосфери та місце у ній об’єктів індустріальної спадщини. / Географічні дослідження Кривбасу. – Випуск 2. – Кривий Ріг, Видавничий дім, 2007. – С.44-47.

18. Топчієв А.Г. Геоэкология: Географические основы природопользования.- Одеса: Аstrорrіnt,1996.- 392 с.

19. Туниця Т.Ю. Збалансоване природокористування: національний і міжнародний контекст.- К.:Знання,2006. – 300с.
12. Інформаційні ресурси
http://ru.wikipedia.org/wiki/

http://biospace.nw.ru/evoeco/index.htm

http://www.philosophy.ru.//Antropology and Cultural Studies.htm.

http://conference.mdpu.org.ua/viewtopic.

http://lawua.info/jurdata/dir218/dk218446.htm

http://www.agromage.com/stat_id.php?id=574

http://www.ulrmc.org.ua/services/binu/is/PDF/Econom_press_Uk.pdf

http://student.km.ru/ref_show_frame.asp

http://www.slovnyk.net

http://pysmak.com.ua/.

http://po-nadegda.ucoz.ru/index/a_v_chajanov_filosofija_kooperacii/0-9

http://www.erudition.ru/referat/ref/id.15754_1.html

http://www.pryroda.gov.ua/ua/index.php?newsid=689

http://www.dataplus.ru/Arcrev/Number_44/15_Pogar.html

http://nature.org.ua/gridkiev/progri_u.htm

http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/article?art_id=35458&cat_id=35457http://educworks.net/rol-geoinformatsiynih-sistem-gis.html

http://nvf.com.ua/PoslugiUa/P07.htm
Каталог: bitstream -> 123456789 -> 982
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями Оцінка стану кишкової мікрофлори у дітей раннього віку, хворих на пневмонію на фоні залізодефіцитної анемії
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями зміни мікробіоценозу кишечника у дітей, хворих на гострий обструктивний бронхіт бронхіальну астму (проміжний)
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Урок з хімії у 9-му класі на тему: "Жири. Склад жирів, їх утворення. Жири в природі. Біологічна роль жирів"
982 -> Г. О. Кулєшова1, Л. В. Колісник
982 -> «Українська академія банківської справи Національного банку України»

Скачати 234.49 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка