Робоча програма з дисципліни "Водоресурсний менеджмент"Скачати 426.5 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації07.05.2017
Розмір426.5 Kb.
ТипРобоча програма
  1   2
Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Декан географічного факультету
___________(В.П.Руденко)

30серпня 2011 рокуРОБОЧА ПРОГРАМА
з дисципліни "Водоресурсний менеджмент"_____________

(назва навчального предмета)

____________________________________________________________________________________

для спеціальності_______7.070801 Екологія та охорона навколишнього середовища_______________________________________________________

(номер, назва спеціальності або спеціальностей)
Спеціалізації “Гідроекологія”________________________________________________
Факультет географічний___________________________________________
Кафедра__економічної географії та екологічного менеджменту________________


Нормативні

дані
Форма

навчання


Курс

Семестри

Всього годин

К-ть кредитів

Лекції (год)

Практичних

(семінарських)

(год)


Лабораторних(год

Самостійна

робота (год)Розрахункові, графічні роботи

(семестр)
Курсові роботи

(семестр)Заліки

(семестр)Екзамен

(семестр)


Денна


5

9

135

3,75

34

34
67


9

Заочна


5

10

135

4

8

8
11910
Робоча програма складена на основі ___Програми курсу “Водоресурсний менеджмент” для студентів географічного ф-ту ЧНУ ім. Ю.Федьковича. Затв. на засіданні кафедри економічної географії та екологічного менеджменту (Протокол №1 від 29.08.2003 р.)______________________________________
_____________________________________________________________________________________

(назва типової програми, дата затвердження)

__________________________________________________________________
Робоча програма складена ___Цепендою Михайлом_Володимировичем

(прізвище, ім'я, по батькові викладача, який відповідає за складання)

__________________________________________________________________

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри ____економічної географії та екологічного менеджменту________________________________

__________________________________________________________________

протокол № _1_

"___30___" __серпня_______ 2011 року


Завідувач кафедри ________________________ /Руденко В.П./

(підпис) (прізвище, ініціали)Схвалено методичною радою географічного факультету


"__30__ " серпня 2011 року

Голова методичної ради


географічного факультету __________________ /_Цепенда М.В._/

(підпис) (прізвище, ініціали)1. Пояснювальна записка
Мета даного курсу – показати місце менеджменту водних ресурсів у структурі загальної теорії менеджменту із врахуванням водоресурсного потенціалу як складової частини природно-ресурсного потенціалу (ПРП) України, ознайомити студентів із основними проблемами пов’язаними із водним господарством України, його функціонуванням, системою управління та його основними структурними одиницями, організацією водоресурсного моніторингу.
Головні завдання курсу:

  • надати студентам системні знання про сучасні основи менеджменту водних ресурсів, історію управління водним господарством України та його основні проблеми;

  • ознайомити студентів із водним фондом держави та різними поглядами на природу водних ресурсів;

  • розкрити соціально-економічне значення водних ресурсів у сучасному суспільстві та структуру економіки водного господарства України;

  • закріпити у студентів сформовані на попередніх курсах навички бережливого ставлення до водних ресурсів, як елементом природи та показати необхідність міжнародного співробітництва з метою врахування інтересів прикордонних держав на основні стратегії підтримуваного розвитку.

2. структура змістових модулів, навчальних елементів дисципліни

«Водоресурсний менеджмент»

Компетенції

(прогнозовані результати навчання)

Тема змістового модуля (ЗМ),

навчального елементу (НЕ)

Зміст навчального елементу

Вид заняття

Види

діяльності

і поточного

контролю

К-сть балів


ІНДЗ (за вибором)

Всього балів

за НЕ

Л

С

Ср

Пр

Лаб

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ЗМ 1. Модуль 1
Вміти розрізняти поняття управління і менеджмент. Знати наукові школи і концепції менеджменту. Знати і розуміти сучасні концепції менеджменту та історію розвитку водно ресурсного менеджменту в Україні

НЕ1.1.(Лекція)Предмет, метод і завдання курсу „Водоресурсний менеджмент” на сучасному етапі розвитку суспільства та його зв’язки з іншими науковими дисциплінами.

[ Осн.1,10, дод. 7,10,11]-Поняття „управління” та „менеджмент”; теорії менеджменту. Наукові школи і концепції менеджменту, їх виникнення та еволюція. Сучасні концепції менеджменту;

-Історія розвитку водоресурсного менеджменту в Україні та перспективи його розвитку на сучасному етапі.2

-

-

-

-

Конспект лекції

Складання тестових питань до НЕ 1.1.

Знати структуру водного фонду.

Вміти характеризувати будь-який елемент водного фонду. Розуміти значення водного фонду як основи формування водно ресурсного потенціалу

НЕ1.2.(Лекція) Водний фонд як основа водоресурсного потенціалу

[Осн. 1,6, дод. 3]
- Річкова сітка України;

- Озера і лимани;

- Болота і землі водного фонду;

- Водосховища і ставки.2


-

-

-

-

Конспект лекціїЗнати структуру водних ресурсів . Уміти давати характеристику поверхневих і підземних вод України. Розуміти принципи зміни якості вод України та основні чинники впливу

НЕ1.3.(Лекція) Водні ресурси України та їх види.

[Осн. 4,8,9, дод. 18,19 ]- Загальні відомості;

- Поверхневі води;

- Підземні води;

- Якість поверхневих та підземних вод.4

-

-

-

-

Конспект лекції

Складання тестових питань до НЕ 1.3.
Знати основи формування економічного механізму у водній сфері . Уміти орієнтуватися у тарифній політиці при використання вод. Розуміти і знати використання плати за воду та її забруднення

НЕ1.4.(Лекція) Економічні відносини у водному господарстві.

[Осн. 1,3, дод. 5 ]- Основи економічного механізму раціонального водокористування;

- Визначення тарифів за використання водних ресурсів;

- Плата за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти;

- Плата за порушення водного законодавства;

- Використання плати за воду.


4

-

-

-

-

Конспект лекції

Складання тестових питань до НЕ 1.4.
Знати основні функції води.

Уміти давати визначення

ВПК і його основних складових. Знати і розуміти стратегію використання та охорони водних ресурсів в УкраїніНЕ1.5.(Лекція) Соціально-економічне значення водних ресурсів.

[Осн. 11,2, дод. 1,5,9 ]- Функції води;

- Поняття водогосподарського комплексу (ВГК) та його складові;

- Довгострокові цілі раціонального використання й охорони водних ресурсів та річкових екосистем України.


2

-

-

-

-

Конспект лекції


Знати основні об’єкти водного господарства в Україні. Уміти охарактеризовувати екоситуацію водних річкових басейнів . Розуміти причини і чинники зростання водоспоживання в україні

НЕ1.6.(Лекція) Водне господарство України у системі народногосподарського комплексу

[Осн.1,2, дод. 3,9 ]
- Сучасні фактори зростання водоспоживання у світі і в Україні;

- Основні об’єкти водного господарства України;

- Основні річкові басейни України та екологічна ситуація в них.


2

-

-

-

-

Конспект лекції


Уміти аналізувати розподіл водного фонду по території держави . Знати гідрографічні характеристики річок, озер, водосховищ та боліт у басейновому розрізі.

Практичне заняття 1.

Вивчення водного фонду України


[Осн. 6,8, дод. 18 ]

- Розподіл малих річок України за площею водозбору по басейнах річок;

- Основні гідрографічні характеристики малих річок у межах басейнів головних річок та їх основних приток;

- Основні гідрографічні характеристики середніх та великих річок України;

- Озера і лимани України;

- Болотно-меліоративний фонд і меліоровані землі;

- Водосховища і ставки України та їх динаміка.-

-

-

4

-

Написання рефератів, тестування2

Знати, що таке норма стоку. Уміти визначати водні ресурси у різні за водністю роки

Практичне заняття 2

Ресурси річкового стоку та їх підрахунок


[Осн. 9,8, дод. 18 ]


- Визначити норму стоку даної річки у заданому створі за період спостереження;

- Визначити водні ресурси забезпеченістю Р = 50, 75, 90, 95%.-

-

-

6

-

Розв’язування задач2

Знати процедуру здійснення вибору розрахункового рівня ВГБ

Практичне заняття 3

Складання водогосподарського балансу річкового стоку.


[Осн. 8 , дод. 13,16,8 ]


- Вибір розрахункового рівняння та підрахунок прихідних статей ВГБ для заданої річки;

- Визначення витратних статей ВГБ та встановлення результуючої частини ВГБ та її аналіз.-

-

-

2

-

Складання схем та графіків, розв’язування задач2

Знати основні підходи до екооцінки поверхневих вод Уміти виконувати аналіз якості поверхневих вод за допомогою карт.

Практичне заняття 4

Екологічна оцінка якості поверхневих вод України.

[Осн. 1, дод.6,15 ]


- Виконати аналіз якості поверхневих вод заданої річки за допомогою карти:

  • мінеральний склад;

  • трофосапробіології ;

- вплив речовин специфічної і біоцидної дії.

-

-

-

2

-


2

Знати гідрологічні і гідро геологічні райони України та розуміти принципи їх виділення. Уміти здійснювати аналіз виділених районів

Практичне заняття 5

Гідрологічне та гідрогеологічне районування території України

[Осн.1 , дод. 12]


- Нанести на контурну карту України межі гідрологічних районів;

- Виконати те ж саме для гідрогеологічних районів;

- Проаналізувати виділені райони на предмет їх співпадіння чи не співпадіння та пояснити причини.


-

-

-

2

-

Оформити карту.2

Модульна контрольна робота 1

25

Модуль 1

1616

35

ЗМ 2. Модуль 2
Знати основні водогосподарські об’єкти України. Уміти наносити їх на карту

НЕ2.1.(Лекція)

Водогосподарські об’єкти України.

[Осн. 1,4 , дод. 1,2,3,7 ]


- Об’єкти комплексного призначення;

- Великі водосховища. Канали і водопроводи. Меліоративні системи;

- Електростанції;

- Протиповеневі та водозахисні споруди;

- Водний транспорт і рибогосподарське використання водних об’єктів.


6

-

-

-

-

Конспект лекції.

Складання тестових питань до НЕ 2.1.

Розуміти основні проблеми використання та охорони вод річок міжнародного значення. Знати основи держполітики в галузі водного господарства у прикордонних водах

НЕ2.2.(Лекція)

Проблеми використання та охорони водних ресурсів річок міжнародного значення.


[Осн.1,6 ]


- Загальні відомості про використання та охорону водних ресурсів річок міжнародного значення;

- Державна політика в галузі водного господарства у прикордонних водах;

- Еколого-економічні проблеми використання та охорони деяких великих річок.


3

-

-

-

-

Конспект лекції.

Складання тестових питань до НЕ 2.2.

Знати основні проблеми водозабезпечення та водоспоживання в Україні і світі. Вміти знаходити шляхи вдосконалення системи обліку водокористування

НЕ 2.3.(Лекція)

Основні проблеми водозабезпечення та водовикористання

[Осн.1,5,11, дод. 2,3]


- Водозабезпечення та водовикористання у світі;

- Водозабезпеченість та водоспоживання в Україні;

- Вдосконалення системи обліку водокористування.


3

-

-

-

-

Конспект лекції.

Складання тестових питань до НЕ 2.3.
Знати основи раціоналізації водокористування в Україні. Уміти складати ВГБ річкового басейну. Розуміти основні проблеми територіального перерозподілу стоку

НЕ 2.4.(Лекція)

Водогосподарські баланси як основа раціоналізації водокористування.

[Осн.1,11,дод.13,16,20,8]


- Поняття про водогосподарський баланс (ВГБ);

- ВГБ річкових басейнів та адміністративних територій. Прогнози ВГБ;

- Проблеми міжтериторіального перерозподілу та регулювання стоку.


2

-

-

-

-

Конспект лекції.

Складання тестових питань до НЕ 2.4.

Знати основні принципи системи управління водним господарством. Розуміти закономірності формування великих комплексних систем у басейнах річок. Уміти охарактеризовувати структуру Держводгоспу України

НЕ 2.5.(Лекція)

Управління сучасним водним господарством

[Осн. 11, дод.1,9 ]


- Діюча система управління водним господарством;

- Формування великих комплексних систем та управління ВГК у басейнах річок;

- Держкомводгосп України та його функції.


2

-

-

-

-

Конспект лекції.

Складання тестових питань до НЕ 2.5.

Знати структуру використання підземних вод в адміністративних областях. Вміти аналізувати розподіл прогнозних водних ресурсів по областях

Практичне заняття 6.

Підземні води, їх прогнозні запаси і сучасне використання.

[Осн. 6,7 , дод. 8,10,11 ]


- Розподіл прогнозних ресурсів підземних вод по басейнах найбільших річок;

- Сучасне використання підземних вод по адміністративних областях України;

- Структура використання підземних вод в адміністративних областях України.


-


-


-


3


-


Усне опитування.2

Уміти давати загальну оцінку водоспоживання і водозабезпечення в Україні. Знати основні тенденції використання водних ресурсів і водоспоживання у Європі і США

Практичне заняття 7.

Водозабезпеченість і водоспоживання у світі і в Україні.

[Осн.4,1 , дод. 2,7,11 ]


- Динаміка водозабезпечення регіонів світу;

- Водні ресурси і водоспоживання у країнах зарубіжної Європи і США;

- Загальна оцінка водоспоживання і водозабезпечення в Україні.


-


-


-


3


-


Усне опитування.2

Знати основні канали й осушувально-зрошувальні системи у державі

Практичне заняття 8.

Канали й осушувально-зрошувальні системи України та їх сучасне використання.


[Осн.1,6, дод. 1,3]


- Існуючі та запроектовані канали для перекидання стоку р. Дунай в інші басейни;

- Канали в Україні;

-Дати характеристику великих зрошувальних систем за допомогою схем;

-Проаналізувати головні осушувальні системи.-

-


-


3


-


Реферати.2

Уміти наносити на карту ТЕС і ДРЕС та АЕС. Знати розподіл ГЕС, ТЕС і АЕС по території

Практичне заняття 9.

Електростанції України

[Осн. 1, дод. 7 ]


- Нанести на картосхему ДРЕС і ТЕЦ потужністю понад 500 МВт;

- Нанести всі атомні ЕС;

- Нанести всі ТЕС, потужністю понад 10 МВт;

- Дати аналіз розташування малих ТЕС потужністю понад 1 МВт.-

-

-

3

-

Оформити карту2

Уміти наносити на карту основні водні шляхи і гідроспоруди. Розуміти тенденції зміни, складу річкового стоку

Практичне заняття 10.

Водні шляхи і річковий транспорт України.

[Осн. 1,4, дод. 3,7 ]


- На контурну карту нанести основні водні шляхи України та гідротехнічні споруди на них;

- Проаналізувати склад річкового флоту, структури та обсягу річкових перевезень.-

-

-

2

-

Оформити карту2

Розуміти проблеми утворення Держводгоспу України. Вміти зображувати графічні зв’язки взаємодії Держводгоспу з різними структурами

Практичне заняття 11.

Вивчення галузевої структури управління Держводгоспу України

[Осн.. 1,2,8 ]


- Намалювати схему галузевої структури управління Держводгоспу;

- Накреслити структуру управління водними ресурсами;

- Показати організаційну структуру експлуатаційної служби Держводгоспу;

- Накреслити функціональну схему взаємодії Держводгоспу України з урядом, іншими міністерствами та відомствами.
-

-

-

2

-

Оформити схеми і діаграми2

Розуміти проблеми зміни стану річок у нинішній час. Уміти аналізувати вплив господарських заходів на максимальний і мінімальний стік

Практичне заняття 12.

Зміна стоку річок України під впливом антропогенних факторів.


[Осн. 1,8, дод. 12 ]


- Проаналізувати коефіцієнти зміни середнього і сезонного стоку під впливом антропогенного навантаження у різних регіонах України;

- Виконати аналіз зміни мінімального стоку під впливом господарських заходів;- Виконати аналіз зміни максимального стоку під впливом господарських заходів.

-

-

-

2
Усне опитування, тестування2

Модульна контрольна робота 2

21

Модуль 2

1818

35

Підсумковий модуль

30

Всього

3434

100

Каталог: res -> geo -> robociprog -> ryden
robociprog -> Робоча програма (за кредитно-трансферною системою навчання) з „Фізичної географії України
robociprog -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з Охорони праці в галузі
ryden -> Робоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни " Управління персоналом "
ryden -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з дисципліни "Регіональна політика сталого розвитку"
ryden -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з дисципліни " Основи геоінформатики "
ryden -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з дисципліни "Техніка та технологія галузей" напряму підготовки
ryden -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з дисципліни "Система технологій" напряму підготовки
ryden -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
ryden -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
ryden -> Робоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни " Соціальна екологія"

Скачати 426.5 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка