Робоча програма з фармакології (дисципліни) Опис навчального плану з дисципліни "Фармакологія" для студентів медичних факультетівСкачати 11.36 Mb.
Сторінка1/41
Дата конвертації13.06.2017
Розмір11.36 Mb.
ТипРобоча програма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41


ДЗ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ МОЗ УКРАЇНИ»
“Затверджую”

Проректор з навчальної роботи

__________________________

професор Перцева Т.О.

“__”____________2013 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА


з фармакології

(дисципліни)Опис навчального плану з дисципліни “Фармакологія”

для студентів медичних факультетів

Структура навчальної дисципліни

Кількість годин, з них

Рік навчання

Вид контролю

Всього

Аудиторних

СРС

Лекцій

Практичних занять
210

40

90

80

3
Кредитів ЕСТS

7, 0
Модуль 1:

Змістових модулів 4

95 год. / 3,2 кредитів ЕСТS

12

40

35
Поточний та підсумковий, модульний

Модуль 2:

Змістових модулів 3

115 год. / 3,8

кредита ЕСТS

28

50

45
-“-

Тижневе навантаження

5,8 год. /0,2

кредитів ЕСТSРобочу програму склали:

доц. Опришко В.І.

викл. Макаренко О.В.

викл. Дронов С.М.


Програму обговорено на засіданні кафедри “____” __________ 2013 р.

Протокол № ___

Завідуючий кафедрою, професор В.Й. Мамчур
Програму ухвалено на засіданні предметної методичної комісії

з медико-біологічних дисциплін


“__” ________2013 р., протокол № _______

Затверджено на засіданні ЦМК ДМА “___” ________________2013 р.

Протокол №____  1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма з фармакології для вищих медичних навчальних закладів освіти України ІІІ-ІV рівнів акредитації складена для спеціальностей “Лікувальна справа” 7.110101, “Педіатрія” 7.110104, “Медико-профілактична справа” 7.110105 напряму підготовки1101 “Медицина” у відповідності з освітньо-кваліфікаційними характеристиками (ОКХ) і освітньо-професійними програмами (ОПП) підготовки фахівців, затвердженими наказом МОН України від 16.04.03 № 239, а також навчальним планом підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційної характеристики, затвердженим наказом МОН України від 31.01.2005 № 52. Термін навчанняза цімі спеціальностями здійснюється протягом 6 років, кінцеві цілі з дисципліни однакові й тому складена єдина програма з фармакології для зазначених спеціальностей на підставі “Рекомендації щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін”, що затверджені наказом МОЗ України від 24.03.2004 р. № 152 зі змінами та доповненнями, внесеними наказом МОЗ України від 12.10.2004 р. № 492 “Про внесення змін та доповнень до рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін”.

Згідно з навчальним планом вивчення фармакології здійснюється на 3 курсі продовж V-VI семестру. Лікар, незалежно від спеціалізації, повинен знати основи фармакології, тому підготовка кваліфікованого лікаря неможлива без поглибленого і разом з тим конкретизованого вивчення фармакології.

Згідно з затвердженим планом студентами медичного факультету заплановано 210 годин (7 кредитів), з них 40 годин лекцій, 90 годин практичних занять і 80 годин самостійної роботи.

Програма структурована на модулі, змістові модулі, теми у відповідності з вимогами «Рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін» (наказ МОЗ України від 12.10.2004 р. № 492).

Фармакологія як навчальна дисципліна

а) грунтується на вивченні студентами медичної біології, медичної хімії, біологічної та біоорганічної хімії, нормальної та патологічної фізіології, латинської мови та інтегрується з цими дисциплінами;

б) закладає основи вивчення студентами клінічних дисциплін, що передбачає інтеграцію з цими дисциплінами та формування умінь застосування знань з фармакології в процесі подальшого навчання і у професійній діяльності.

Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу.
Програма дисципліни структурована на модулі, до складу яких входять блоки змістових модулів. Обсяг навчального навантаження студентів, описаний у кредитах ECTS – залікових кредитах, які зараховуються студентам при успішному засвоєнні ними відповідного модулю (залікового кредиту).
2. Мета та завдання дисципліни
Фармакологія (від грец. pharmakon ліки або отрута і logos наука) – наука, що вивчає дію лікарських та інших біологічно активних речовин на організм людини і тварин. Видатний український учений академік О.І.Черкес дав таке визначення фармакології: "Фармакологія – це наука про фізіологічні і біохімічні механізми дії ліків, про їх фізико-хімічні властивості, про шляхи введення в організм, розподілу виведення, дозування, про всі питання взаємодії організму і ліків".

Одне з важливих завдань фармакології – створення нових високоефективних лікарських засобів на основі продуктів хімічного і напівхімічного синтезу, з сировини природного походження, на основі генно-інженерних технологій, а також вивчення механізмів дії лікарських засобів з наступним впровадженням у практичну медицину.

Фармакологія, як фундаментальна наука вивчає основні закономірності взаємодії хімічних, у тому числі лікарських, речовин з біологічними системами.

Фармакологічні дослідження проводяться на біологічних системах різної складності – на цілому організмі, на окремих клітинах, субклітинних утвореннях, рецепторах, ферментах, компонентах отомембрани та ін. зміни функціонування біологічної системи є проявом біологічної дії (активності) хімічної або лікарської речовин.

Фармакологія як навчальна дисципліна


  • ґрунтується на вивченні студентами медичної біології, медичної хімії, біологічної та біоорганічної хімії, нормальної та патологічної фізіології, латинської мови та інтегрується з цими дисциплінами

  • закладає основи вивчення студентами клінічних дисциплін, що передбачає інтеграцію з цими дисциплінами та формування умінь застосування знань з фармакології в процесі подальшого навчання і у професійній діяльності.

Мета вивчення фармакології - кінцеві цілі встановлюються на основі ОПП підготовки лікаря за фахом відповідно до блоку її змістового модулю і є основою для побудови змісту навчальної дисципліни. Опис цілей сформульований через вміння у вигляді цільових завдань (дій). На підставі кінцевих цілей до кожного модулю або змістового модулю сформульовані конкретні цілі у вигляді певних умінь (дій), цільових завдань, що забезпечують досягнення кінцевої мети вивчення дисципліни.Мета вивчення фармакології включає визначення групової належності лікарських засобів, їх фармакокінетики, фармакодинаміки, проявів можливої побічної дії та симптомів передозування, головних показань до призначення і взаємодії з іншими медикаментами.
Кінцеві цілі дисципліни:

  • Визначити групову належність лікарських засобів згідно сучасних класифікацій

  • Визначати фармакодинаміку і фармакокінетику препаратів та їх механізм дії

  • Визначати прояви можливої побічної дії та симптоми передозування, методи їх попередження і лікування

  • Обґрунтовувати головні показання до призначення, адекватну лікарську форму, шляхи введення і взаємодії з іншими медикаментами.


3. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВИХ КРЕДИТІВ


    1. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВГО КРЕДИТУ – МОДУЛЬ-1

"Лікарська рецептура. Загальна фармакологія. Фармакологія засобів, що впливають на нервову систему"

ТЕМА

Лекції

Практичні заняття

СРС

Індивідуальна СРС

1

2

3

4

5

Змістовний модуль 1.

Лікарська рецептура

1. Закон України “Про лікарські засоби”. Введення в лікарську рецептуру. Тверді лікарські форми.

0

2

1
2. М’які лікарські форми.

0

2

1

3. Рідкі лікарські форми

0

2

1

Змістовний модуль 2.

Історія лікознавства та фармакології. Загальна фармакологія.

4. Введення в фармакологію. Розвиток лікознавства та історія фармакології. Загальна фармакологія

2

2

1
Змістовний модуль 3.

Лікарські засоби, що впливають на аферентну та еферентну іннервацію

5. Анестезуючі, в’яжучі, обволікаючі, адсорбуючі, подразнювальні лікарські засоби

0

2

1
6. Лікарські засоби, що діють на передачу збудження в холінергічних синапсах. Антихолінестеразні лікарські засоби. М-холінотропні. Лікарські засоби, що впливають на передачу збудження в холінергічних синапсах. Н-холінотропні засоби (гангліоблокатори, міорелаксанти)

2

2

1
7. Лікарські засоби, що впливають на передачу збудження в адренергічних синапсах. Адреноміметики, симпатоміметики. Анти адренергічні лікарські засоби, симпатолітики. Дофамін- та гістамінергічні лікарські засоби. Стимулятори та блокатори серотонінових рецепторів

2

2

1

Змістовний модуль 4.

Лікарські засоби, що впливають на функцію центральної нервової системи

8. Седативні лікарські засоби. Нейролептики, транквілізатори та солі літію.

2

2

1
9. Снодійні, протиепілептичні, протипаркінсонічні лікарські засоби. Засоби для наркозу. Фармакологія і токсикологія спирту етилового.

0

2

1

10. Фармакологія наркотичних анальгетиків

2

2

1

11. Фармакологія ненаркотичних анальгетиків.

Нестероїдні протизапальні засоби.0

2

1
12. Психомоторні стимулятори. Аналептики. Антидепресанти. Ноотропні засоби. Адаптогени

2

2

1

Підсумковий контроль засвоєння модулю 1 “Лікарська рецептура. Загальна фармакологія. Фармакологія засобів, що впливають на нервову систему”

0

2

5
Усього годин 60

12

30

17

1

Каталог: 209 -> UKR -> Moduli -> Farmakologiya
Farmakologiya -> Міністерство охорони здоров’я україни державний заклад «дніпропетровська медична академія моз україни»
Moduli -> Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняття
Moduli -> Дніпропетровська державна медична академія кафедра фармакології, клінічної фармакології
Farmakologiya -> Міністерство охорони здоров’я україни державний заклад «дніпропетровська медична академія моз україни»

Скачати 11.36 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка