Робоча програма з фізіології 12010001 Лікувальна справа 12010002 Педіатрія Івано-Франківськ 2014 Форма n н 04


МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ СТУДЕНТІВСторінка15/16
Дата конвертації23.03.2017
Розмір2.67 Mb.
ТипРобоча програма
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

2.3. МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ2.3.1. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Кафедра фізіології

Дисципліна «Фізіологія»

Методична вказівка для студентів

до практичного заняття № 6.


Тема: Дослідження потенціалу дії цілісних м’язів та механізмів скорочення скелетних м’язів

(взірець)

Актуальність теми: Знання механізмів і режимів скорочення мязів необхідне клініцистам, оскільки при багатьох патологічних станах наявне порушення скоротливої функції мязів, що супроводжується зменшенням працездатності.

Навчальні цілі:

Знати: Види скорочень скелетних мязів у залежності від режиму їх навантаження і механізми поєднання збудливого і скоротливого процесів, причини втоми мязів.

Вміти: Записати скорочення ізольованого мяза - поодинокі і тетанічні. Визначити силу мязів.

Завдання для самостійної позааудиторгної роботи:

 • Будова м’язової тканини.

 • Виготовлення нервово-м’язового препарату.

 • Поняття про силу, роботу і потужність.

Контрольні питання теми:

 1. Фізіологічні властивості і функції мязів.

 2. Види і режими мязових скорочень.

 3. Поняття про моторні одиниці.

 4. Механізм м’язового скорочення та розслаблення.

 5. Фізіологічні особливості гладеньких мязів.

 6. Сила м’язів і методи її дослідження.

 7. Правило середніх навантажень.

 8. Механізми втоми.


Самостійна аудиторна робота студента:
1. Запис і аналіз кривої поодинокого мязового скорочення (лабораторна робота).

Мета. Освоїти метод міографії. Визначити фазову структуру поодинокого м’язового скорочення.

Хід роботи. Жабу позбавляють рухомості шляхом руйнування головного і спинного мозку. Над колінним суглобом однієї з кінцівок роблять циркулярний розтин шкіри, після чого її знімають з суглоба, гомілки і стопи. Браншу ножиць підводять під ахіловий сухожилок і перетинають його нижче сесамовидної кісточки. Литковий м’яз відділяють від решти гомілки, піднімаючи його догори. Здійснюють перетин кінцівки над і під колінним суглобом. Одержують препарат ізольованного м’яза жаби. За допомогою двох гачків м’яз закріплюють у вертикальному міографі. Наносять на м’яз поодинокі електричні стимули надпорогової величини, включають кімограф і на середній швидкості записують кілька скорочень м’яза.

Рекомендації щодо оформлення результатів роботи. Записати криву поодинокого м’язового скорочення, позначивши момент подразнення і окремі його фази.

У висновку вказати, у якому випадку виникають поодинокі скорочення м’язів. Чи бувають поодинокі скорочення м’язів у людини?


2. Тетанус зубчастий і гладенький (лабораторна робота).

Мета. Вивчити залежність характеру м’язового скорочення від частоти подразнення.

Хід роботи. На препарат ізольованного м’яза жаби, закріплений у міографі, наносять електричні подразнення тієї ж величини, що й в роботі №1, поступово збільшуючи частоту імпульсів. Спостерігають зміну характеру скорочень м’яза і винекнення зубчастого і гладенького тетанусу.

Рекомендації щодо оформлення результатів роботи. Записувати графіки зубчастого і гладенького тетануса, з указанням частоти подразнень, при якій вони виникають.

У висновку пояснити механізм виникнення тетанічних скорочень м’яза.


3. Визначення сили мяза (лабораторна робота).

Мета. Визначити абсолютну та відносну сили литкового м’яза жаби.

Хід роботи. Препарат ізольованого м’яза жаби закріплюють у вертикальному міографі. До гачка рухомого стержня міографа підвішують тягарці різної маси, починаючи з 20 г і більше. На м’яз наносять поодинокі подразнення електричними імпульсами надпорогової величини. Спостерігають за величиною скорочення м’яза.

Рекомендації щодо оформлення результатів роботи. У результатах записати абсолютну силу м’яза та обчислити відносну силу м’яза. Замалювати схему фізіологічного поперечного перетину м’яза (перистого, косого та із паралельним ходом волокон).

У висновку пояснити від чого залежить сила м’яза. Вказати причини втоми м’язів у нервово-м’язовому препараті та ізольованому.


4. У зошиті для протоколів замалювати будову нервово-м’язового синапсу і позначити окремі його частини.
Інформаційні ресурси

Електронний варіант навчально-методичних матеріалів (відділ аналітично-інформаційного забезпечення), мультимедійні презентації.


Література:

основна:

 1. Фізіологія: підручник для студ. вищ. мед. навч. закладів / В.Г. Шевчук, В.М. Мороз, С.М. Бєлан [та ін.]; за редакцією В.Г. Шевчука.-Вінниця: Нова Книга, 2012.-С.42-49.

 2. Фізіологія людини: підручник / В.І. Філімонов.-К.: ВСВ «Медицина», 2010.-С.62-85.

додаткова:

 1. Фізіологія (під ред. В.Г.Шевчука). Навчальний посібник.- Вінниця: Нова книга, 2005.- С.33-43, 49-51, 55-57.

 2. Нормальна фізіологія (під ред. В.І.Філімонова).-К.:”Здоров´я”.- 1994.-С.27-37.

 3. Физиология человека (под ред. Г.И.Косицкого).-М.:“Медицина”.-1985.-С.45-65.

 4. Руководство к практическим занятиям по физиологии (под ред.Г.И.Косицкого).-М.:“Медицина”.-1988.-С.86-90.

 5. Физиология человека (под ред.Р.Шмидта и Г.Тевса).- М.:“Мир”.-1985.- т.1.С.50-76.

 6. В.Ф. Ганонг. Фізіологія людини. Перев. з англ. під ред. М.Гжегоцького і ін. Львів: БАК, 2002.- С.58-69,74-76.

Кафедра физиологии

Дисциплина «Физиология»
Методическая разработка для студентов к практическому занятию6
Тема : Исследование потенциала действия целостных мышц и механизмов сокращения скелетных мышц

(образец)

Актуальность темы: Знание механизмов и режимов сокращения мышц необходимо клиницистам, поскольку при многих патологических состояниях нарушение сократительной функции мышц сопровождается уменьшением физической работоспособности.

Учебные цели:

Знать: Виды сокращений скелетных мышц в зависимости от режима их нагрузки, механизмы сопряжения возбудительного и сократительного процессов, причины утомления мышц.

Уметь: Записать сокращение изолированной мышцы - одиночные и тетанические. Определить силу мышц.

Задание для самостоятельной внеаудиторной работы:

 • Строение мышечной ткани.

 • Изготовление нервно-мышечного препарата.

 • Понятие о силе, работе и мощности.

Контрольные вопросы темы:

 1. Физиологические свойства и функции мышц.

 2. Виды и режимы мышечных сокращений.

 3. Понятие о моторных единицах.

 4. Механизм мышечного сокращения и расслабления.

 5. Физиологические особенности гладких мышц.

 6. Сила мышц и методы ее исследования.

 7. Правило средних нагрузок.

 8. Механизмы усталости.


Самостоятельная аудиторная работа студента:
1. Запись и анализ кривой одиночного мышечного сокращения (лабораторная работа).

Цель. Освоить метод миографии. Определить фазовую структуру одиночного мышечного сокращения.

Ход работы. Обездвиживают лягушку путем разрушения головного и спинного мозга. Над коленным суставом одной из конечностей делают циркулярный разрез кожи, после чего ее снимают из сустава, голени и стопы. Браншу ножниц подводят под ахиловое сухожилие и пересекают его ниже сесамовидной косточки. Икроножную мышцу отделяют от остальной голени, поднимая его кверху. Осуществляют пересечение конечности над и под коленным суставом. Получают препарат изолированной мышцы лягушки. С помощью двух крючков мышцу закрепляют в вертикальном миографе. Наносят на мышцу одиночные электрические стимулы сверхпороговой величины. Включают кимограф и на средней скорости записывают несколько сокращений мышцы.

Рекомендации относительно оформления результатов работы. Записать кривую одиночного мышечного сокращения, отметив момент раздражения и указав отдельные его фазы.

В выводе указать, в каком случае возникают одиночные сокращения мышц. Бывают ли одиночные сокращения мышц у человека?


2. Тетанус зубчатый и гладкий (лабораторная работа).

Цель. Изучить зависимость характера мышечного сокращения от частоты раздражения.

Ход работы. На препарат изолированной мышцы лягушки, фиксированной в миографе, наносят электрические раздражения той же величины, что и в работе №1, постепенно увеличивая частоту импульсов. Наблюдают изменение характера сокращений мышцы и возникновения зубчатого и гладкого тетануса.

Рекомендации относительно оформления результатов работы. Зарисовать графики зубчатого и гладкого тетануса, с указанием частоты раздражений, при которой они возникают.

В выводе объяснить механизм возникновения тетанических сокращений мышцы.


3. Определение силы мышц (лабораторная работа).

Цель. Определить абсолютную и относительную силы икроножной мышцы лягушки.

Ход работы. Препарат изолированной мышцы лягушки закрепляют в вертикальном миографе. К крючку подвижного стержня миографа подвешивают гирьки разной массы, начиная с 20 г и больше. На мышцу наносят одиночные раздражения электрическими импульсами сверхпороговой величины. Наблюдают за величиной сокращение мышцы.

Рекомендации относительно оформления результатов работы. В результатах записать абсолютную силу мышцы и вычислить относительную силу мышцы. Зарисовать схему физиологического поперечного сечения мышцы (перистого, косого и с параллельным ходом волокон).

В выводе объяснить от чего зависит сила мышцы. Указать причины усталости в изолированной мышцы и в нервно-мышечном препарате.


4. В тетради для протоколов зарисовать строение нервно-мышечного синапса и отметить отдельные его части.
Информационные ресурсы

Электронный вариант учебно-методических материалов (отдел аналитически-информационного обеспечения), мультимедийные презентации.


Литература:

основная:

 1. Физиология человека: учебник / В.И. Филимонов.-К.: «Медицина», 2008.-С.65-90.

дополнительная:

 1. Фізіологія: підручник для студ. вищ. мед. навч. закладів / В.Г. Шевчук, В.М. Мороз, С.М. Бєлан [та ін.]; за редакцією В.Г. Шевчука.-Вінниця: Нова Книга, 2012.-С.42-49.

 2. Фізіологія людини: підручник / В.І. Філімонов.-К.: ВСВ «Медицина», 2010.-С.62-85.

 3. Фізіологія (під ред. В.Г.Шевчука). Навчальний посібник.- Вінниця: Нова книга, 2005.- С.33-43, 49-51, 55-57.

 4. В.И. Филимонов. Физиология человека.-К.:”Медицина”.- 2008.-С.65-90.

 5. Физиология человека (под ред. Г.И.Косицкого).-М.:“Медицина”.-1985.-С.45-65.

 6. Руководство к практическим занятиям по физиологии (под ред.Г.И.Косицкого).-М.:“Медицина”.-1988.-С.86-90.

 7. Физиология человека (под ред.Р.Шмидта и Г.Тевса).- М.:“Мир”.-1985.- т.1.С.50-76.

 8. В.Ф. Ганонг. Фізіологія людини. Перев. з англ. під ред. М.Гжегоцького і ін. Львів: БАК, 2002.- С.58-69,74-76.


Department of Physiology

Discipline "Physiology"
Methodological recomendation for the students to the class №6
TOPIC 6: EXAMINATION OF ACTION POTENTIAL OF INTEGRAL MUSCLES AND THE MECHANISMS OF CONTRACTION OF SKELETAL MUSCLES

(example)

Actuality of theme: the knowledge of the mechanisms of contraction of muscles is necessary for doctors as there are a lot of pathological states connected with the violation of contractile function of muscles that are followed by a decline in working capacity.

Educational aims:

To know: types of contraction of skeletal muscles depending from the regimen of their load and the mechanisms of combination of excitable and contractile processes, the reasons of muscle’s fatigue.

To be able to: record the contraction of isolated muscle (single and tetanic).

Tasks for the self extra-auditory work:

 • Structure of muscle tissue.

 • Formation of neuro-muscular preparation.

 • Concept of force, work and power.

Questions for discussion at the lesson:

 1. Physiologic properties and the functions of muscles.

 2. Kinds and modes of muscular contractions.

 3. Concept about motor units.

 4. Mechanisms of muscle contraction and relaxation.

 5. Physiological features of smooth muscles.

 6. Force of muscles and methods of its research.

 7. Law of medium loadings.

 8. Mechanisms of muscle fatigue.Students auditory self work:
1. To draw in work-book a scheme of neuro-muscular junction and to indicate its parts.
Information Resources

The electronic version of teaching materials (Department of analytical and information support), multimedia presentations.


Literature:

Base:

 1. Guyton and Hall., 2005 – Textbook of Medical Physiology, 11th+ Editions.-p.72-91.

Additional :

 1. Vander, Arthur J., 1993 – Human Physiology: the mechanisms of body function / Arthur Vander, James Sherman, Dorothy Luciano . – 7th ed.-p.232-324.

 2. William F.Ganong ., 2001 – Review of Medical Physiology. – 20th ed.-5 chapter.

 3. Texts of lectures of physiology.

 4. Internet medical sites.2.3.2. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Кафедра фізіології

Дисципліна «Фізіологія»
Методична вказівка

для самостійної позааудиторної роботи студентів

(взірець)

Тема: Гастроінтестінальні гормони і їх практичне застосування.
Актуальність теми: знання гастроінтестінальних гормонів (їх фізіологічних ефектів, механізмів дії, джерел біосинтезу та шляхів обміну) необхідне для розуміння регуляції травлення, а також для фізіологічного обгрунтування вибору фармакологічних середників при лікуванні різних захворювань шлунково-кишкового тракту.


Каталог: images -> Portal -> Kafedra fiziologii
Portal -> Методичні вказівки для проведення практичних занять
Portal -> Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін
Portal -> Програма основи медсестринства (назва навчальної дисципліни) 12010102, «сестринська справа» (шифр, назва спеціальності) Факультет
Portal -> Техніка безпеки у фізіотерапевтичних відділеннях
Portal -> Робоча програма «Фізична реабілітація, спортивна медицина»
Portal -> Опорно-руховий апарат
Kafedra fiziologii -> Навчально-методичний комплекс для забезпечення навчального процесу за фаховим напрямком:
Kafedra fiziologii -> Робоча програма з фізіології 12010102 Сестринська справа Івано-Франківськ 2012 Міністерство охорони здоров’я України
Kafedra fiziologii -> Навчально-методичний комплекс для забезпечення навчального процесу за спеціальністю “Фармація” 226 Івано-Франківськ 2016 міністерство охорони здоров’я україни двнз «івано-франківський національний медичний університет»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка