Робоча програма з фізіології 12010001 Лікувальна справа 12010002 Педіатрія Івано-Франківськ 2014 Форма n н 04


Types of students’ self-work and its controlСторінка7/16
Дата конвертації23.03.2017
Розмір2.67 Mb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16


Types of students’ self-work and its control
THEME

Amount of hours

Type of control

1.

Preparation to the practical lessonstheoretical and practical skills’ preparation

37

Ongoing control on the practical lessons

2.

Self study of themes that are not included into the theme plan of practical lessons:


History of development of physiology


1

Final module controlRole of the works of I.M. Sechenov, I.P. Pavlov, P.K. Anokhin, P.G. Kostyuk in the development of worldwide physiology. Ukrainian school of physiology.


1

-“-

3.

Individual students’ self work:Analysis of literature and recommendations on the theme: “Sleep, type of dreams, mechanisms of dreaming, biological role”

5

4.

Preparation to final module control


8

Final module control

СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ – МОДУЛЮ 2: «Фізіологія вісцеральних систем»

Тема

Лекції

Практичні заняття

СРС

Змістовий модуль 11.Система крові.

1. Загальна характеристика система крові. Функції крові, фізико-хімічні властивості крові.

2

3

1

2. Фізіологія еритроцитів.

1

3

1

3. Захисні функції крові. Фізіологія лейкоцитів. Групи крові.

4. Види та механізми гемостазу. Фізіологія тромбоцитів.3

3

2


5. Практичні навички з фізіології система крові.
3

1

Змістовий модуль 12. Система кровообігу.

6. Загальна характеристика системи кровообігу. Фізіологічні властивості серцевого м'язу.

2

3

1

7. Динаміка збудження серця. Фізіологічні основи електрокардіографії.
3

1

8. Насосна функція серця, його роль у гемодинаміці, фізіологічні основи методів дослідження.

1

3

1

9. Регуляція діяльності серця.

1

3

1

10. Системний кровообіг. Закони гемодинаміки, роль судин у кровообігу.

2

3

1

11. Регуляція кровообігу.

2

3

1

12. Особливості регіонального кровообігу та його регуляція.2

13. Динаміка лімфообігу.1

14. Практичні навички з фізіології системи кровообігу.
3

1

Змістовий модуль 13. Система дихання.

15. Загальна характеристика системи дихання. Зовнішнє дихання.

1

3

1

16. Газообмін у легенях.

17. Транспортування газів кров'ю.1

3

1

18.Регуляція дихання.

2

3

1

19. Практичні навички з фізіології системи дихання.
3

1

Змістові модулі: 14. Енергетичний обмін.

15. Терморегуляція.

20. Енергетичний обмін та методи його дослідження.

21. Температура тіла та регуляція її сталості.2

3

3

Змістовий модуль 16. Система травлення.

22. Загальна характеристика та функції системи травлення.

23. Травлення у ротовій порожнині. Роль смакової і нюхової сенсорних систем.2

3

2

24. Травлення у шлунку.

1

3

2

25. Травлення у 12-палій кишці. Роль підшлун­кового соку та жовчі у процесах травлення.

1

3

3

26. Травлення у кишках. Фізіологічні основи голоду та насичення.

2

3

4

27. Практичні навички з фізіології системи травлення.
3

2

Змістовий модуль 17. Система виділення.

28. Система виділення. Роль нирок у процесах виділення, механізми сечоутворення.

2

3

1

29. Роль нирок у підтриманні гомеостазу.

2

3

2

Розробити схему контуру біологічної регуляції параметрів гомеостазу за участю нирок – індивідуальна самостійна робота студентів*2*

Підсумковий модульний контроль3

8

Усього годин - 150

30

72

48

Кредитів ЕСТS -5,0Аудиторна робота – 63%, СРС –27%СТРУКТУРА ЗАЧЕТНОГО КРЕДИТА – МОДУЛЮ 2: «Физиология висцеральных систем»

Тема

Лекции

Практические занятия

СРС

Тематический модуль 11.Система крови.

1. Общая характеристика система крови. Функции крови, физико-химические свойства крови.

2

3

1

2. Физиология эритроцитов.

1

3

1

3. Защитные функции крови. Физиология лейкоцитов. Группы крови.

4. Виды и механизмы гемостаза. Физиология тромбоцитов.3

3

2


5. Практические навыки по физиологии системы крови.
3

1

Тематический модуль 12. Система кровообращения.

6. Общая характеристика системы кровообращения. Физиологичные свойства сердечной мышцы.

2

3

1

7. Динамика возбуждения сердца. Физиологичные основы электрокардиографии.
3

1

8. Нагнетательная функция сердца, его роль в гемодинамике, физиологичные основы методов исследования.

1

3

1

9. Регуляция деятельности сердца.

1

3

1

10. Системное кровообращение. Законы гемодинамики, роль сосудов в кровообращении.

2

3

1

11. Регуляция кровообращения.

2

3

1

12. Особенности регионального кровообращения и его регуляция.2

13. Динамика лимфообращения.1

14. Практические навыки по физиологии системы кровообращения.
3

1

Тематический модуль 13. Система дыхания.

15. Общая характеристика системы дыхания. Внешнее дыхание.

1

3

1

16. Газообмен в легких.

17. Транспорт газов кровью.1

3

1

18.Регуляция дыхания.

2

3

1

19. Практические навыки по физиологии системы дыхания.
3

1

Тематические модули: 14. Энергетический обмен.

15. Терморегуляция.

20. Энергетический обмен и методы его исследования.

21. Температура тела и регуляция ее постоянства.2

3

3

Тематический модуль 16. Система пищеварения.

22. Общая характеристика и функции системы пищеварения.

23. Пищеварение в ротовой полости. Роль вкусовой и обонятельной сенсорных систем.2

3

2

24. Пищеварение в желудке.

1

3

2

25. Пищеварение в 12-палой кишке. Роль поджелудочного сока и желчи в процессах пищеварения.

1

3

3

26. Пищеварение в кишечнике. Физиологичные основы голода и насыщения.

2

3

4

27. Практические навыки по физиологии системы пищеварения.
3

2

Тематический модуль 17. Система выделения.

28. Система выделения. Роль почек в процессах выделения, механизмы мочеобразования.

2

3

1

29. Роль почек в поддержке гомеостаза.

2

3

2

Разработать схему контура биологической регуляции параметров гомеостаза при участии почек – индивидуальная самостоятельная работа студентов*2*

Итоговый модульный контроль3

8

Всего часов – 150

30

72

48

Кредитов ЕСТS -5,0Аудиторная работа – 63%, СРС –27%


STRUCTURE OF EXAMINATION OF CREDIT - MODULE 2:

«Physiology of visceral systems»Theme

lectures

Practical lessons

Self-work

Sub-module 11“System of blood

1. System of blood. Physical and chemical properties of blood.

2

3

1

2. Examination of amount of red blood cells (erythrocytes) and hemoglobin.

1

3

1

3. Protective functions of blood. Physiology of leukocytes. Types of blood.

4. Hemostasis. System of blood clotting.3

3

2


5. Practical skills.
3

1

Sub-module 12 “Blood circulation system”.

6. Blood circulation system. Hemodynamic function of heart. Physiological properties of cardiac muscle.

2

3

1

7. Clinical and physiological methods of research of heart activity.Registration and analysis of electrocardiogram (ECG).
3

1

8. Pumping function of hart. Examination of hart activity.

1

3

1

9. Regulation of hart activity.

1

3

1

10. Examination of regulation of blood circulation. Indexes of hemodynamics.

2

3

1

11. Regulation of blood circulation.

2

3

1

12. Microcirculation.2

13. Physiology of lymphatic system.1

14. Practical skills.
3

1

Sub-module 13“Respiratory system”.

15. Respiratory system. External respiration.

1

3

1

16. Exchanges gases in the lungs.

17. Transport of gases in blood.1

3

1

18.Regulation of respiration.

2

3

1

19. Practical skills.
3

1

Sub-modules : 14. Energy metabolism .

15. Thermoregulation.

20. Energy metabolism and methods of its research.

21. Examination of thermoregulation.2

3

3

Sub-module 16 “System of digestion”.

22. General aspects of digestive system.

23. Examination of digestion in oral cavity. Role of olfactory and gustatory systems.2

3

2

24. Digestion in stomach.

1

3

2

25. Digestion in duodenum. Exocrine functions

of pancreas. Role of bile in digestion.1

3

3

26. Examination of digestion in small and large intestines. Physiological bases of hungry and saturation.

2

3

4

27. Practical skills.
3

2

Sub-module 17 “System of excretion”.

28. System of excretion. Examination of mechanisms of formation of urine.

2

3

1

29. Role of kidneys in maintaining of homeostasis.

2

3

2

Develop scheme of contour of regulation homeostasis with the participation of kidneys self-work*2*

Final module control3

8

Total hours - 150

30

72

48

Credits ЕСТS -5,0Auditory work – 63%, self-work –27%Тематичний план лекційТема

К-ть годинЗагальна характеристика системи крові. Кров як засіб транспорту і внутрішнє середовище організму.

2Фізіологія еритроцитів. Захисні функції крові. Групи крові.

2Судинно-тромбоцитарний та коагуляційний гемостаз. Роль антикоагулянтів і плазмінів.

2Система кровообігу. Фізіологічні властивості серцевого м’яза.

2Насосна функція серця, регуляція діяльності серця.

2Роль судин у кровообігу. Основні принципи кровообігу.

2Регуляція руху крові по судинах. Регуляція системного кровообігу

2Система дихання. Основні етапи дихання

2Регуляція дихання.

2Система травлення. Роль смакової та нюхової сенсорних систем.. Травлення у ротовій порожнині

2Травлення у шлунку та 12-палій кишці.

2Травлення та всмоктування у кишках. Фізіологічні основи голоду та насичення.

2Енергетичний обмін і терморегуляція.

2Система виділення. Механізми утворення сечі.

2Регуляція утворення та виділення сечі. Роль нирок у підтриманні гомеостазу

2


Тематический план лекций


Тема

К-во часов
Общая характеристика системы крови. Кровь как средство транспорта и внутренняя среда организма.

2Физиология эритроцитов. Защитные функции крови. Группы крови.

2Сосудисто-тромбоцитарный гемостаз. Значение антикоагулянтов и плазминов.

2Система кровообращения. Физиологичные свойства сердечной мышцы.

2Насосная функция сердца, регуляция деятельности сердца.

2Роль сосудов в кровообращении. Основные принципы кровообращения.

2Регуляция движения крови по сосудам. Регуляция системного кровообращения

2Система дыхания. Основные этапы дыхания

2Регуляция дыхания.

2Система пищеварения. Роль вкусовой и обонятельной сенсорных систем.. Пищеварение в ротовой полости

2Пищеварение в желудке и 12-перстной кишке.

2Пищеварение и всасывание в кишках. Физиологичные основы голода и насыщения.

2Энергетический обмен и терморегуляция.

2Система выделения. Механизмы образования мочи.

2Регуляция образования и выделение мочи. Роль почек в поддержке гомеостаза

2


Theme plan of lecturesTheme

Amount of hours
General characteristics of system of blood. Blood as a transport system and internal environment of the organism.

2Physiology of red blood cells (R.B.C.s). Protective functions of blood. Blood types.

2Hemostasis. Roles of anticoagulants and plasmines.

2System of circulation. Physiological properties of cardiac muscle.

2Pumping activity of heart. Regulation of cardiac activity.

2Role of vessels in circulation. Basic principles of circulation.

2Regulation of circulation through vessels. Regulation of systemic circulation.

2Respiratory system. Main stages of respiration.

2Regulation of respiration.

2System of digestion. Role of gustatory and olfactory sensory systems. Digestion in oral cavity.

2Digestion in stomach and duodenum.

2Digestion and absorption in intestines. Physiology of hunger and saturation.

2Aspects of metabolism and regulation of body temperature.

2System of excretion. Mechanisms of formation of urine. Regulation of system of excretion. Role of kidneys in maintaining of homeostasis.

2


Тематичний план практичних занятьТема

К-ть годин
Змістовий модуль 11 «Система крові»


Система крові. Дослідження фізико-хімічних властивостей крові.

2Дослідження кількості еритроцитів та рівня гемоглобіну в крові.

2Захисна функція крові. Фізіологія лейкоцитів.

2Гемостаз. Система згортання крові.

2Система фібринолізу.

2Дослідження групової належності крові. Фізіологічні основи переливання крові.

2Практичні навички з фізіології системи крові.

2
Змістовий модуль 12 «Система кровообігу»


Система кровообігу. Гемодинамічна функція серця. Аналіз серцевого циклу.

2Дослідження фізіологічних властивостей серцевого м'яза (автоматія і збудливість).

2Дослідження фізіологічних властивостей серцевого м'яза (провідність та скоротливість).

2Дослідження нервової та гуморальної регуляції діяльності серця.

2Клініко-фізіологічні методи дослідження діяльності серця. Реєстрація та аналіз електрокардіограми (ЕКГ) людини.

2Основні закономірності гемодинаміки. Показники гемодинаміки. Функціональні проби системи кровообігу.

2Дослідження регуляції кровообігу.

2Мікроциркуляція. Фізіологія лімфатичної системи.

2Практичні навички з фізіології системи кровообігу.

2
Змістовий модуль 13 «Система дихання»


Система дихання. Зовнішнє дихання. Тиск у плевральній порожнині. Пневмографія.

2Функціональні показники апарату зовнішнього дихання.

2Дослідження дифузії, транспорту газів крові.

2Дослідження регуляції дихання.

2Практичні навички з фізіології системи дихання.

2
Змістовий модуль 14 «Енергетичний обмін»


Дослідження енергетичного обміну.

2Дослідження принципів складання харчових раціонів.

2
Змістовий модуль 15 «Терморегуляція»


Дослідження терморегуляції

2
Змістовий модуль 16 «Система травлення»


Загальна характеристика травлення. Дослідження травлення в порожнині рота.

2Дослідження травлення в шлунку.

2Регуляція шлункової секреції.

2Дослідження травлення в 12-палій кишці. Панкреатична екзокринна секреція. Роль жовчі в травленні.

2Дослідження травлення в тонкій і товстій кишці.

2Резорбтивна і рухова функція органів травлення.

2Принципи регуляції травних процесів. Роль регуляторних пептидів шлунково-кишкового тракту. Функціональні методи дослідження травної системи.

2Практичні навички з фізіології травлення.

2
Змістовий модуль 17 «Система виділення»


Дослідження механізмів утворення сечі

2Дослідження функції нирок у підтриманні гемеостазу.

2Підсумковий модульний контроль практичної підготовки.

2Підсумковий модульний контроль теоретичної підготовки.

2

Тематический план практических занятийТема

К-во часов
Тематический модуль 11 «Система крови»


Система крови. Исследование физико-химических свойств крови.

2Исследование количества эритроцитов и уровня гемоглобина в крови.

2Защитная функция крови. Физиология лейкоцитов.

2Гемостаз. Система свертывания крови.

2Система фибринолиза.

2Исследование групповой принадлежности крови. Физиологичные основы переливания крови.

2Практические навыки по физиологии системы крови.

2
Тематический модуль 12 «Система кровообращения»


Система кровообращения. Гемодинамическая функция сердца. Анализ сердечного цикла.

2Исследование физиологичных свойств сердечной мышцы (автоматия и возбудимость).

2Исследование физиологичных свойств сердечной мышцы (проводимость и сократимость).

2Исследование нервной и гуморальной регуляции деятельности сердца.

2Клинико-физиологические методы исследования деятельности сердца. Регистрация и анализ электрокардиограммы (ЭКГ) человека.

2Основные закономерности гемодинамики. Показатели гемодинамики. Функциональные пробы системы кровообращения.

2Исследование регуляции кровообращения.

2Микроциркуляция. Физиология лимфатической системы.

2Практические навыки по физиологии системы кровообращения.

2
Тематический модуль 13 «Система дыхания»


Система дыхания. Внешнее дыхание. Давление в плевральной полости. Пневмография.

2Функциональные показатели аппарата внешнего дыхания.

2Исследование диффузии, транспорта газов крови.

2Исследование регуляции дыхания.

2Практические навыки по физиологии системы дыхания.

2
Тематический модуль 14 «Энергетический обмен»


Исследование энергетического обмена.

2Исследование принципов составления пищевых рационов.

2
Тематический модуль 15 «Терморегуляция»


Исследование терморегуляции

2
Тематический модуль 16 «Система пищеварения»


Общая характеристика пищеварения. Исследование пищеварения в полости рта.

2Исследование пищеварения в желудке.

2Регуляция желудочной секреции.

2Исследование пищеварения в 12-перстной кишке. Панкреатическая экзокринная секреция. Роль желчи в пищеварении.

2Исследование пищеварения в тонкой и толстой кишке.

2Резорбтивная и двигательная функция органов пищеварения.

2Принципы регуляции пищеварительных процессов. Роль регуляторных пептидов желудочно-кишечного тракта. Функциональные методы исследования пищеварительной системы.

2Практические навыки по физиологии пищеварения.

2
Тематический модуль 17 «Система выделения»


Исследование механизмов образования мочи

2Исследование функции почек в поддержке гемеостаза.

2Итоговый модульный контроль практической подготовки.

2Итоговый модульный контроль теоретической подготовки.

2

Theme plan of practical lessons


Theme

Amount of hours

Semantic module 11“System of blood


System of blood. Physical and chemical properties of blood.

2Examination of amount of red blood cells (erythrocytes) and hemoglobin.

2Protective functions of blood. Physiology of leukocytes.

2Hemostasis. System of blood clotting.

2System of fibrinolysis.

2Examination of blood groups. Physiological basics of hemotransfusion.

2Practical skills “System of blood

2
Semantic module 12 “Blood circulation system”


Blood circulation system. Hemodynamic function of heart. Analysis of cardiac cycle

2Physiological properties of cardiac muscle (automatism, excitability)

2Physiological properties of cardiac muscle (conductivity, contractivity)

2Examination of nervous and humoral regulation of heart activity.

2Clinical and physiological methods of research of heart activity.Registration and analysis of electrocardiogram (ECG).

2General principles of hemodynamics. Indexes of hemodynamics. Functional examinations of blood circulating system

2Examination of regulation of blood circulation.

2Microcirculation. Physiology of lymphatic system.

2Practical skills “Blood circulation system

2
Semantic module 13“Respiratory system”


Respiratory system. External respiration. Pressure in pleural cavity. Pneumography.

2Functional indexes of external respiration apparatus.

2Examination of diffusion and transport of oxygen in blood.

2Examination of regulation of respiration.

2Practical skills “Respiratory system

2
Semantic module 14“Metabolism”


Energy metabolism and methods of its research.

2Examination of principles of formation of food rations.

2
Semantic module 15”Thermoregulation”


Examination of thermoregulation.

2
Semantic module 16 “System of digestion”


General aspects of digestive system. Examination of digestion in oral cavity.

2Examination of digestion in stomach.

2Regulation of stomach secretion.

2Examination of digestion in duodenum. Exocrine functions

of pancreas. Role of bile in digestion.2Examination of digestion in small and large intestines.

2Absorptive and motility functions of digestive organs.

2Principles of regulation of absorptive processes. Functional methods of examination of digestive system.

2Practical skills “System of digestion”

2
Semantic module 17 “System of excretion”


Examination of mechanisms of formation of urine.

2Role of kidneys in maintaining of homeostasis.

2Final module control of practical knowledge.

2Final module control of theoretical knowledge.

2

Каталог: images -> Portal -> Kafedra fiziologii
Portal -> Методичні вказівки для проведення практичних занять
Portal -> Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін
Portal -> Програма основи медсестринства (назва навчальної дисципліни) 12010102, «сестринська справа» (шифр, назва спеціальності) Факультет
Portal -> Техніка безпеки у фізіотерапевтичних відділеннях
Portal -> Робоча програма «Фізична реабілітація, спортивна медицина»
Portal -> Опорно-руховий апарат
Kafedra fiziologii -> Навчально-методичний комплекс для забезпечення навчального процесу за фаховим напрямком:
Kafedra fiziologii -> Робоча програма з фізіології 12010102 Сестринська справа Івано-Франківськ 2012 Міністерство охорони здоров’я України
Kafedra fiziologii -> Навчально-методичний комплекс для забезпечення навчального процесу за спеціальністю “Фармація” 226 Івано-Франківськ 2016 міністерство охорони здоров’я україни двнз «івано-франківський національний медичний університет»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка