Робоча програма з фізіології 12010001 Лікувальна справа 12010002 Педіатрія Івано-Франківськ 2014 Форма n н 04Сторінка9/16
Дата конвертації23.03.2017
Розмір2.67 Mb.
#13071
ТипРобоча програма
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16

2 бали – студент частково засвоїв зміст навчального матеріалу, допускає помилки у відповідях на запитання, може вирішити ситуаційну задачу за допомогою додаткових запитань, частково відповідає на тестові завдання, з деякими труднощами виконує практичні роботи;

 • 1 бал – студент виявляє знання й розуміння окремих положень навчального матеріалу, відповідь його не є осмисленою, вміє застосовувати знання лише при виконанні завдань за зразком, неправильно вирішує ситуаційну задачу, тестові завдання;

 • 0 балів – відсутні знання за темою заняття.


  Практичні заняття за темами "Практичні навички з фізіології…" входять

  майже до кожного модуля, бо є інтегрованими для змістових модулів і мають таку особливість у системі оцінювання:  1. Під час основного етапу практичного заняття оцінюється:

  1.1) Виконання студентом практичних робіт (досліджень) відповідно до вимог,
  уміння аналізувати й інтерпретувати результати досліджень і правильно зробити
  обґрунтовані висновки У загальній оцінці поточної навчальної діяльності цей етап
  становить 40% (максимальна кількість балів -2).

  - 2 бали – студент вміє правильно аналізувати й інтерпретувати результати досліджень та зробити обґрунтовані висновки;

  - 1 бал – студент допускає окремі помилки при аналізі та інтерпретації результатів досліджень;

  - 0 балів – студент не вміє правильно виконати практичні роботи (дослідження), відповідно до вимог, проаналізувати й інтерпретувати результат дослідження, зробити обґрунтовані висновки.  1.2) Вирішення ситуаційних задач, малювання графіків, схем, контурів регуляції,
  інші інтегровані завдання. У загальній оцінці поточної навчальної діяльності цей етап
  становить 60%> балів.

  Максимальна кількість балів – 4.  • 4 бали – студент має відмінні системні, міцні знання в обсязі та в межах вимог навчальної програми, усвідомлено використовує їх в різних ситуаціях. Уміє самостійно аналізувати, оцінювати, узагальнювати опанований матеріал, користуватися джерелами інформації, приймати рішення. Вірно вирішує ситуаційну задачу і тестові завдання, виконує та правильно інтерпретує практичні роботи, вміє робити обґрунтовані висновки;

  • 3 бали – студент засвоїв зміст навчального матеріалу і добре його розуміє, відповіді на питання викладає правильно, проте вони не є вичерпними, хоч на додаткові питання студент відповідає без помилок. Демонструє володіння матеріалом основних рекомендованих джерел інформації, може частково дати відповідь на ситуаційну задачу, тестові завдання, виконати практичну роботу;

  • 2 бали - студент виявляє знання й розуміння окремих положень навчального матеріалу, відповідь його не є осмисленою, вміє застосовувати знання лише при виконанні завдань за зразком, неправильно вирішує ситуаційну задачу, тестові завдання;

  • 1 бал – студент відтворює мізерну частину навчального матеріалу, має нечіткі уявлення про об’єкт вивчення, неправильно вирішує ситуаційну задачу, тестові завдання;

  • 0 балів – відсутні знання за темою заняття.


  1.3.1. Средства проведения текущего контроля уровня знаний

  Оценивание текущей учебной деятельности осуществляется на каждом практическом занятии за соответствующей темой.  Ориентировочные критерии оценивания текущей учебной деятельности из модуля 1 «Общая физиология и высшие интегративные функции»:
  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛЛОВ ЗА ТЕМАМИ И ВИДАМИ КОНТРОЛЯ


  МОДУЛЬ 1

  „ ФИЗИОЛОГИЯ ВИСЦЕРАЛЬНИХ СИСТЕМ: КРОВИ, КРОВООБРАЩЕНИЯ, ДЫХАНИЯ"

  Количество баллов
  1 занятие

  Вместе

  Практические занятия (темы 1-7, 9-15, 17-21, 23-31)

  3

  84

  Практические навыки (темы 8, 16, 22, 32)

  6

  24

  Индивидуальная работа студента (подготовка обзора научной литературы или проведения научного исследования), другие виды

  работы

  12

  Итоговый модульный контроль, в том числе:
  80

  практической подготовки

  40

  40

  теоретической подготовки

  40

  40

  ВМЕСТЕ сумма баллов
  200

  КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

  Практические занятия: 0 баллов – неудовлетворительная оценка, которую студент имеет право пересдать на протяжении двух недель с момента ее получения; 1,2,3 балла – положительные отметки.

  Практические навыки: 0,1,2,3 – неудовлетворительные оценки, которые студент должен пересдать на протяжении двух недель с момента их получения; 4,5,6 – положительный оценки.
  Максимальное количество баллов за текущую учебную деятельность студента - 120.

  До сдачи итогового контроля с модулю 1 допускаются студенты, которые отработали пропущенные лекции и практические занятия и имеют положительную отметку по практическим навыкам по каждому тематическому модулю, оформили протоколы самостоятельной работы и набрали не меньше 44 баллов за результатами оценки текущей успеваемости.

  Итоговый модульный контроль засчитывается студенту, если он набрал не меньше 50 баллов с 80 баллов.

  Максимальное количество баллов за текущую учебную деятельность студента - 120.


  Практические занятия являются структурированными и предусматривают комплексное оценивание в баллах всех видов учебной деятельности (учебных заданий), какие студенты выполняют во время практического занятия:

  1) На начальном этапе практического занятия осуществляется тестовый контроль: тесты содержат 10 тестовых заданий выборочного типа с одним правильным ответом. Студент получает максимально 0,5 балл при 7 и больше правильных ответах, 0,25 балла – при 4-6 правильных ответах и 0 баллов при правильном ответе на 3 и меньше вопросов. В общей оценке текущей учебной деятельности этот этап составляет 30%. Максимальное количество балов – 0,5.  2) На основном этапе практического занятия оцениваются:

  2.1.) выполнение практических работ (исследований), запись протокола исследований в соответствии с требованиями, умение анализировать и интерпретировать результаты исследований и правильно сделать основательные выводы. Студент может получить 1 балл при верном выполнении и интерпретации практических работ и умении сделать основательные выводы, 0,5 балла – частичное выполнение и интерпретация практических работ, 0 баллов – при невыполнении практических работ.

  2.2.) решение ситуационных задач или ответ на устный вопрос, рисование графиков, схем, контуров регуляции. Студент получает 1 балл при правильном решении ситуационной задачи или правильном ответе на устный вопрос, умении нарисовать соответствующий график, схему или контур регуляции. 0,5 балла насчитывается студенту при частичном решении ситуационной задачи или частичном ответе на поставленный устный вопрос, 0 баллов – при неверном устном ответе или неправильном решении ситуационной задачи.

  2.3.) тестовый контроль конечного уровня знаний: тесты содержат 10 тестовых заданий выборочного типа с одним правильным ответом. Студент получает максимально 0,5 балл при 7 и больше правильных ответах, 0,25 балла – при 4-6 правильных ответах и 0 баллов при правильном ответе на 3 и меньше вопросов. В общей оценке текущей учебной деятельности этот этап составляет 30%. Максимальное количество балов – 0,5.

  Максимальное количество баллов – 2,5. В общей оценке текущей учебной деятельности этот этап составляет 70%.

  3) На конечном этапе занятия преподаватель выставляет набранную сумму баллов в журнале успеваемости и тетради студента для практических занятий, где должны выполняться все задания и записываться протоколы исследований, ставит свою подпись и дату.

  Максимальное количество баллов за практическое занятие – 3 балла:  • 3 балла – студент имеет отличные системные, крепкие знания в объеме и в пределах требований учебной программы, осознанно использует их в разных ситуациях. Умеет самостоятельно анализировать, оценивать, обобщать овладевший материал, пользоваться источниками информации, принимать решение. Верно решает ситуативную задачу и тесту задания, выполняет и правильно интерпретирует практические работы, умеет делать основательные выводы;

  • 2 балластудент частично усвоил содержание учебного материала, допускает ошибки в ответах на вопрос, может решить ситуативную задачу с помощью дополнительных вопросов, частично отвечает на тестовые задания, с некоторыми трудностями выполняет практические работы;

  • 1 балл – студент выявляет знание и понимание отдельных положений учебного материала, ответ его не является осмысленным, умеет применять знания лишь при выполнении заданий по образцу, неправильно решает ситуационною задачу, тестовые задания;

  • 0 баллов – отсутствуют знания за темой занятия.

  Практические занятия за темами "Практические навыки по физиологии." Входят почти до каждого модуля, ибо являются интегрированными для смысловых модулей и имеют такую особенность в системе оценивания:

  1. Во время основного этапа практического занятия оценивается:

  1.1) Выполнение студентом практических работ (исследований) в соответствии с требованиями, умение анализировать и интерпретировать результаты исследований и правильно сделать
  основательные выводы. В общей оценке текущей учебной деятельности этот этап
  составляет 40% (максимальное количество баллов -2).

  - 2 балла– студент умеет правильно анализировать и интерпретировать результаты исследований и сделать основательные выводы;

  - 1 балл – студент допускает отдельные ошибки при анализе и интерпретации результатов исследований;

  - 0 баллов – студент не умеет правильно выполнить практические работы (исследование), в соответствии с требованиями, проанализировать и интерпретировать результаты исследования, сделать основательные выводы  1.2) Решение ситуационных задач, рисование графиков, схем, контуров регуляции,
  другие интегрированные задания. В общей оценке текущей учебной деятельности этот этап
  составляет 60%> баллов.

  Максимальное количество баллов – 4.  • 4 балла – студент имеет отличные системные, крепкие знания в объеме и в пределах требований учебной программы, осознанно использует их в разных ситуациях. Умеет самостоятельно анализировать, оценивать, обобщать овладевший материал, пользоваться источниками информации, принимать решение. Верно решает ситуационную задачу и тестовые задания, выполняет и правильно интерпретирует практические работы, умеет делать основательные выводы;

  • 3 балла – студент усвоил содержание учебного материала и хорошо его понимает, ответы на вопрос выкладывает правильно, однако они не являются исчерпывающими, хоть на дополнительные вопросы студент отвечает без ошибок. Демонстрирует владение материалом основных рекомендованных источников информации, может частично дать ответ на ситуативную задачу, тесту задания, выполнить практическую работу;

  • 2 балла - студент выявляет знание и понимание отдельных положений учебного материала, ответ его не является осмысленным, умеет применять знание лишь при выполнении заданий по образцу, неправильно решает ситуативную задачу, тесту задания;

  • 1 балл – студент воспроизводит мизерную часть учебного материала, имеет нечеткие представления об объекте изучения, неправильно решает ситуативную задачу, тесту задания;

  • 0 баллов – отсутствующие знания за темой занятия.


  Ориентировочные критерии оценивания текущей учебной деятельности из модуля 2 «Общая физиология и высшие интегративные функции»:
  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛЛОВ ЗА ТЕМАМИ И ВИДАМИ КОНТРОЛЯ


  МОДУЛЬ 2

  ФИЗИОЛОГИЯ ВИСЦЕРАЛЬНИХ СИСТЕМ: КРОВИ, КРОВООБРАЩЕНИЯ, ДЫХАНИЯ"

  Количество баллов
  1 занятие

  Вместе

  Практические занятия (темы 1-6, 8-15, 17-20, 22-31)

  3

  90

  Практические навыки (темы 7, 16, 21, 32)

  6

  24

  Индивидуальная работа студента (подготовка обзора научной литературы или проведения научного исследования), другие виды

  работы

  6

  Итоговый модульный контроль, в том числе:
  80

  практической подготовки

  40

  40

  теоретической подготовки

  40

  40

  ВМЕСТЕ сумма баллов
  200

  КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

  Практические занятия: 0 баллов – неудовлетворительная оценка, которую студент имеет право пересдать на протяжении двух недель с момента ее получения; 1,2,3 балла – положительные отметки.

  Практические навыки: 0,1,2,3 – неудовлетворительные оценки, которые студент должен пересдать на протяжении двух недель с момента их получения; 4,5,6 – положительный оценки.
  Максимальное количество баллов за текущую учебную деятельность студента - 120.

  До сдачи итогового контроля с модулю 1 допускаются студенты, которые отработали пропущенные лекции и практические занятия и имеют положительную отметку по практическим навыкам по каждому тематическому модулю, оформили протоколы самостоятельной работы и набрали не меньше 46 баллов за результатами оценки текущей успеваемости.

  Итоговый модульный контроль засчитывается студенту, если он набрал не меньше 50 баллов с 80 баллов.

  Максимальное количество баллов за текущую учебную деятельность студента - 120.


  Практические занятия являются структурированными и предусматривают комплексное оценивание в баллах всех видов учебной деятельности (учебных заданий), какие студенты выполняют во время практического занятия:

  1) На начальном этапе практического занятия осуществляется тестовый контроль: тесты содержат 10 тестовых заданий выборочного типа с одним правильным ответом. Студент получает максимально 0,5 балла при 7 и больше правильных ответах, 0,25 балла – при 4-6 правильных ответах и 0 баллов при правильном ответе на 3 и меньше вопросов. В общей оценке текущей учебной деятельности этот этап составляет 30%. Максимальное количество балов – 0,5.  2) На основном этапе практического занятия оцениваются:

  2.1.) выполнение практических работ (исследований), запись протокола исследований в соответствии с требованиями, умение анализировать и интерпретировать результаты исследований и правильно сделать основательные выводы. Студент может получить 1 балл при верном выполнении и интерпретации практических работ и умении сделать основательные выводы, 0,5 балла – частичное выполнение и интерпретация практических работ, 0 баллов – при невыполнении практических работ.

  2.2.) решение ситуационных задач или ответ на устный вопрос, рисование графиков, схем, контуров регуляции. Студент получает 1 балл при правильном решении ситуационной задачи или правильном ответе на устный вопрос, умении нарисовать соответствующий график, схему или контур регуляции. 0,5 балла насчитывается студенту при частичном решении ситуационной задачи или частичном ответе на поставленный устный вопрос, 0 баллов – при неверном устном ответе или неправильном решении ситуационной задачи.

  2.3.) тестовый контроль конечного уровня знаний: тесты содержат 10 тестовых заданий выборочного типа с одним правильным ответом. Студент получает максимально 0,5 балл при 7 и больше правильных ответах, 0,25 балла – при 4-6 правильных ответах и 0 баллов при правильном ответе на 3 и меньше вопросов. В общей оценке текущей учебной деятельности этот этап составляет 30%. Максимальное количество балов – 0,5.

  Максимальное количество баллов – 2,5. В общей оценке текущей учебной деятельности этот этап составляет 70%.

  3) На конечном этапе занятия преподаватель выставляет набранную сумму баллов в журнале успеваемости и тетради студента для практических занятий, где должны выполняться все задания и записываться протоколы исследований, ставит свою подпись и дату.

  Максимальное количество баллов за практическое занятие – 3 балла:  • 3 балла – студент имеет отличные системные, крепкие знания в объеме и в пределах требований учебной программы, осознанно использует их в разных ситуациях. Умеет самостоятельно анализировать, оценивать, обобщать овладевший материал, пользоваться источниками информации, принимать решение. Верно решает ситуативную задачу и тесту задания, выполняет и правильно интерпретирует практические работы, умеет делать основательные выводы;

  • 2 балла – студент частично усвоил содержание учебного материала, допускает ошибки в ответах на вопрос, может решить ситуативную задачу с помощью дополнительных вопросов, частично отвечает на тестовые задания, с некоторыми трудностями выполняет практические работы;

  • 1 балл – студент выявляет знание и понимание отдельных положений учебного материала, ответ его не является осмысленным, умеет применять знания лишь при выполнении заданий по образцу, неправильно решает ситуационною задачу, тестовые задания;

  • 0 баллов – отсутствуют знания за темой занятия.

  Практические занятия за темами "Практические навыки по физиологии." Входят почти до каждого модуля, ибо являются интегрированными для смысловых модулей и имеют такую особенность в системе оценивания:

  1. Во время основного этапа практического занятия оценивается:

  1.1) Выполнение студентом практических работ (исследований) в соответствии с требованиями, умение анализировать и интерпретировать результаты исследований и правильно сделать
  основательные выводы. В общей оценке текущей учебной деятельности этот этап
  составляет 40% (максимальное количество баллов -2).

  - 2 балла– студент умеет правильно анализировать и интерпретировать результаты исследований и сделать основательные выводы;

  - 1 балл – студент допускает отдельные ошибки при анализе и интерпретации результатов исследований;

  - 0 баллов – студент не умеет правильно выполнить практические работы (исследование), в соответствии с требованиями, проанализировать и интерпретировать результаты исследования, сделать основательные выводы  1.2) Решение ситуационных задач, рисование графиков, схем, контуров регуляции,
  другие интегрированные задания. В общей оценке текущей учебной деятельности этот этап
  составляет 60%> баллов.

  Максимальное количество баллов – 4.  • 4 балла – студент имеет отличные системные, крепкие знания в объеме и в пределах требований учебной программы, осознанно использует их в разных ситуациях. Умеет самостоятельно анализировать, оценивать, обобщать овладевший материал, пользоваться источниками информации, принимать решение. Верно решает ситуационную задачу и тестовые задания, выполняет и правильно интерпретирует практические работы, умеет делать основательные выводы;

  • 3 балла – студент усвоил содержание учебного материала и хорошо его понимает, ответы на вопрос выкладывает правильно, однако они не являются исчерпывающими, хоть на дополнительные вопросы студент отвечает без ошибок. Демонстрирует владение материалом основных рекомендованных источников информации, может частично дать ответ на ситуативную задачу, тесту задания, выполнить практическую работу;

  • 2 балла - студент выявляет знание и понимание отдельных положений учебного материала, ответ его не является осмысленным, умеет применять знание лишь при выполнении заданий по образцу, неправильно решает ситуативную задачу, тесту задания;

  • 1 балл – студент воспроизводит мизерную часть учебного материала, имеет нечеткие представления об объекте изучения, неправильно решает ситуативную задачу, тесту задания;

  • 0 баллов – отсутствующие знания за темой занятия.


  Каталог: images -> Portal -> Kafedra fiziologii
  Portal -> Методичні вказівки для проведення практичних занять
  Portal -> Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін
  Portal -> Програма основи медсестринства (назва навчальної дисципліни) 12010102, «сестринська справа» (шифр, назва спеціальності) Факультет
  Portal -> Техніка безпеки у фізіотерапевтичних відділеннях
  Portal -> Робоча програма «Фізична реабілітація, спортивна медицина»
  Portal -> Опорно-руховий апарат
  Kafedra fiziologii -> Навчально-методичний комплекс для забезпечення навчального процесу за фаховим напрямком:
  Kafedra fiziologii -> Робоча програма з фізіології 12010102 Сестринська справа Івано-Франківськ 2012 Міністерство охорони здоров’я України
  Kafedra fiziologii -> -


  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16
  База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка