Робоча програма з курсу " Соціологія політичного конфлікту" для студентів факультету політико-інформаційного менеджменту спеціальності "Скачати 187.52 Kb.
Дата конвертації09.11.2017
Розмір187.52 Kb.
ТипРобоча програма

Національний університет “Острозька академія”


Кафедра політології

Робоча програма з курсу

Соціологія політичного конфлікту”


для студентів факультету політико-інформаційного менеджменту

спеціальності “Політологія” (ІІІ курс)


Затверджено на засіданні

кафедри політології

Протокол № ___ від “___” ____

Зав. кафедри

_____________ Мацієвський Ю.В

Програму склав:

кандидат політичних наук,

доцент Мацієвський Ю.В.

Oстрог-2006

Пояснювальна записка
Спецкурс “Соціологія політичного конфлікту” призначений для поглибленого вивчення різних форм протестної поведінки громадян, що набувають політичного характеру. Структура курсу побудована таким чином, що дає можливість слухачам познайомитись з методологією конфліктного аналізу на макро-суспільному рівні в руслі “Теорії конфлікту” та з теоретичними засадами вивчення колективної конфліктної поведінки на мезо-рівні суспільства.

В центрі уваги будуть проблеми протестної поведінки, соціального конфлікту та політичного насилля.

Ґрунтовне знайомство з теоретичними засадами аналізу конфліктної поведінки необхідне для успішного здійснення практичної частини курсу – перевірки емпіричних індикаторів соціальної напруги та аналізу конфліктного потенціалу українського суспільства.

Розподіл навчального часу за планомп/пТема

Кількість годин

Всього

лекції

семінари


1.

Вступ. Конфлікт, суспільство і політика. Суперечлива природа владних відносин.

4

2

2

2.

Конфлікт як соціальне явище. Динаміка конфлікту.

4

2

2

3.

Аналіз конфлікту.

4

2

2

4

Ескалація конфлікту.

4

2

2

5.

Механізми регулювання конфлікту.

4

2

2

6.

Соціологія та теорія конфлікту: два рівні вивчення конфлікту у соціології.

4

2

2

7.

Достатні та необхідні умови конфліктної поведінки.

4

2

2

8.

Революція як різновид політичного конфлікту

4

2

2

9.

Аналітична модель внутрішнього конфлікту.

4

2

2

10

Застосування моделі для аналізу конфліктного потенціалу українського суспільства.

4

2

2
Контрольна робота

2
2

Всього


40

20

20

Форма контролю – теза, залікВимоги до курсу:

І триместр:

Відвідування занять

Участь у дискусіях на практичних заняттях 5х10 – 50 балів

Аналіз конфлікту – 30 балів

Захист роботи під час усної бесіди з викладачем – 20 балів

ІІ триместр:

Відвідування занять

Участь у дискусіях на практичних заняттях 5х10 – 50 балів

Аналітична довідка по аналізу одного з індикаторів політичної та соціальної напруги – 30 балів

Захист роботи під час усної бесіди з викладачем – 20 балів
Студенти мають можливість зібрати до 10 додаткових балів шляхом підготовки методичних матеріалів до курсу, перекладом англомовних текстів, підготовкою презентацій та пошуком наукових статей по тематиці курсу.
Лекційна тематика:
1. Вступ. Конфліктна природа владних відносин.

2. Конфлікт як соціальне явище. Динаміка конфлікту.

3. Аналіз конфлікту.

4. Ескалація конфлікту.

5. Способи регулювання конфлікту.

6. Передумови та форми протестної поведінки.

7. Соціологія та теорія конфлікту: два рівні вивчення конфлікту у соціології.

8.Революція як різновид політичного конфлікту

9. Аналітична модель внутрішнього конфлікту. Аналіз стійких та змінних індикаторів.

10. Застосування моделі для аналізу конфліктного потенціалу українського суспільства.


Теми практичних занять:

Тема 1. Конфлікт і політика.

План


 1. Що означає погляд на політику як на “підойму суспільної цілісності” ?

 2. Що означає погляд на політику як на поле напруги і боротьби?

 3. В чому полягає особливість політичного конфлікту? Коли соціальний конфлікт стає політичним?

 4. Наведіть приклади політичних конфліктів на мікро-, мезо- і макрорівні суспільства.

 5. Політичні конфлікти – наслідок чи причина нестабільності?

 6. Проілюструйте прикладами (такими, що не були наведені на заняттях) дії влади з попередження політичних конфліктів.

Література:

1. С. Рябов Основи теорії політики. –К., 1996. Розділ 1.

2. Конфликтология/ под. ред. А.С. Кармина.,СПб.: 1999. Глава 9, с.211-227.3. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология. М., 1999, Гл. 29.4 с. 384-389.

 1. А.Г. Здравомыслов Социология конфликта.-М., 1995. Глава 2, с.44-80.

 2. Ю.В. Мацієвський Конфліктологія: що та як вивчати?// Людина і політика, №1, 2000

(стаття в збірнику “Конфліктологія” на кафедрі).
Тема 2. Конфлікт як суспільне явище. Динаміка конфлікту.

План


 1. Поняття конфлікту в науковій літературі. Функції конфлікту.

 2. Типи конфліктних ситуацій. Типологія конфліктів.

 3. Конфлікт як процес. Основні стадії розвитку конфлікту.

Завдання для самостійної роботи: 1. Складіть перелік позитивних та негативних функцій конфлікту. Подумайте про прояви цих функцій у випадку політичних конфліктів.

 2. Використовуючи відомі Вам ситуації з теорії ігор, поясніть поведінку учасників на прикладі відомого Вам конфлікту.

 3. Спробуйте на прикладі обраного Вами реально існуючого конфлікту виділити етапи його розв’язання.

Література:

 1. J.Sztumski. Konflikt Spolezny // Studia Socjologiczne, 1973. № 3.

 2. Р.Дарендорф. Элементы теории социального конфликта // Социс, 1994, № 5.

 3. C. F. Finc. Some conceptual difficultics in the thery of social conflict //Journal of conflict Resolution.Тема 3. Аналіз конфлікту.

План


 1. Поняття та функції конфлікту.

 2. Структурні елементи конфлікту.

 3. Об’єктивні та суб’єктивні фактори виникнення конфлікту.

 4. Стратегія поведінки у конфлікті.

Завдання для самостійної роботи:

Виберіть добре відомий для вас конфлікт і з’ясуйте:

а) тип конфлікту;

б) за схемою аналізу його структуру;

в) причини виникнення конфлікту, роль об’єктивних та суб’єктивних факторів;

г) визначіть способи поведінки учасників конфлікту.
Форма заняття: обговорення в малих групах, групові презентації, дискусія.

Література: 1. Конфликтология/ под. ред. А.С. Кармина.,СПб.: 1999. Гл.2

 2. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология. М., 1999, Гл. 16.,17

 3. Dean G. Pruitt, Jettey Z.Rubin. Social Conflict: Escalation, Stalemate and Settlement. Random House, New York,1983. Chapters 2.

 4. J. Sztumski. Konflikt Spolechny // Studia Socjologiczne, 1973, №3.

 5. Р.Дарендорф. Элементы теории социального конфликта// Социс,1994, №5.Тема 4. Ескалація конфлікту.

План


 1. Вплив стратегій на динаміку конфлікту.

 2. Фактори та ознаки ескалації.

 3. Моделі загострення конфлікту.

Завдання для самостійної роботи: 1. Чому виникає ескалація? Який механізм її виникнення?

 2. Чи механізм ескалації однаковий у індивідуальних і колективних (політичних) державних конфліктах?

 3. Чому ескалація закінчується?

 4. Підберіть приклад відомого вам політичного конфлікту і виявіть:

 • початок ескалації конфлікту;

 • фактори ескалації;

 • модель ескалації;

 • психологічні зміни

Література: 1. Ішмуратов А.Г. Конфлікт і згода. К., 1998.

 2. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология: теория, история, библиография. — М.: Дом Советов, 1996. — 143 с.

 3. Здравомыслов А.Г. Социология конфликта. — М., 1995

 4. Рыжов О. Политические конфликты. — М.: ВУ, 1997. — 64 с.

Тема 5. Механізми регулювання конфліктів.

План


 1. Які традиційні методи регулювання конфліктів вам відомі? Дайте їм характеристику.

 2. Особливості примирення та посередництва.

 3. В чому полягає суть методу принципових переговорів?


Практичні завдання:

 • Визначіть особливості застосування жорсткого та м’якого стилів регулювання конфліктів.

 • У групі з 3-5 студентів спробуйте провести гру-імітацію переговорів (регулювання відомого вам конфлікту).

 • Використовуючи основні принципи методу принципових переговорів.

Форма проведення заняття: ділова гра, групова дискусія.
Література:

 1. Р. Фишер, У.Юри Переговоры без поражения. Ужгород. 2002

 2. Почепцов Г.Г. Теория и практика современных войн. Ровно, 1999. С.83-87.

 3. Конфликтология /Под ред. А.С.Кармина. СПб., 1999. Гл.14, §5. Сотруднический стиль. С.383-393.

 4. А.Я.Анцупов, Л.И.Шипилов. Конфликтология. М., 1999. Гл.38.Тема 6. Соціологія конфлікту та теорія конфлікту: два рівні вивчення конфлікту.

План


 1. Рівні вивчення конфлікту у соціології. Особливості аналізу конфлікту на мезорівні.

 2. Соціологічні теорії колективної поведінки та групової мобілізації.

 3. Поняття та індикатори соціальної напруги. Рівень соціальної напруги українського суспільства.

 4. Особливості макроаналізу суспільства в руслі теорії конфлікту.

Питання для дискусії: 1. “Помаранчева революція” це – “політичний протест”, “соціальний конфлікт”(політизувався, тому що стосується влади) чи “політичний конфлікт”?

 2. Як ви розумієте співвідношення “політпротесту” (стосується масової політичної участі) та “політконфлікту” (активного протистояння сторін)?

 3. Визначіть місце політичного протесту серед відомих вам форм політичної участі.

 4. Чи можна (чи коректно) аналізувати події “помаранчевої революції” з точки зору конфлікту Р. Дарендорфа?

Література: 1. Мацієвський Ю. Теоретичні аспекти аналізу суспільних конфліктів, множинність концептуальних підходів (текст в електронному варіанті на кафедрі).

 2. Смелзер Н. Социология. – М., 1998. – Глава 19. – С.576-610.

 3. Соціологія. Матеріали до лекційного курсу. За ред. В.М.Пічі. – К., 1998. (Розділ “Соціологія конфлікту”).

 4. Ритцер Р.Современные социологические теории. Глава 3. – С.145-160. (Копія на кафедрі).

 5. Р.Дарендорф Тропы из утопии. К новой ориентации социологического знания// Тропы из утопии. –М., Праксис. 2002


Тема 7. Передумови та прояви конфліктної поведінки.

План


 1. Соціальна напруга як достатня умова виникнення конфліктної поведінки.

 2. Групова мобілізація як необхідна умова участі індивідів у конфліктних діях.

 3. Прояви конфліктної поведінки.


Завдання:

 1. На основі наявних емпіричних даних та відомих вам індикаторів соціальної напруги спробуйте визначити рівень соціальної напруги українського суспільства.

 2. Які чинники поглиблюють, а які зменшують рівень політичної напруги в нашому суспільстві?

 3. Визначіть механізм політичного протесту на прикладі подій “Помаранчевої революції”

 4. Беручи до уваги наявне протистояння влади і опозиції, чи слід нам в цьому році очікувати масових акцій соціального / політичного протесту?

 5. Які дії може здійснювати влада для відвернення чи недопущення протестної поведінки громадян?

Література: 1. Гірник А., Бобро А. Конфлікти. Структура. Ескалацыя.Залагодження. – К., 2004

 2. Ларченко С.Г. Социальная напряженность в общественном развитии (текст на кафедрі).

 3. Паніна Н. Готовність населення до соціального протесту // Політологічні читання. – №2. – 1992.

 4. Небоженко В.С. Соціальна напруженість і конфлікти в українському суспільстві. – К., 1994.

 5. Соколов Д.А. Понятие социальной стабильности и напряженности, практика их проявления в России (текст на кафедрі).

 6. Головаха Є. Суспільство, що трансформується. – К., 1997. – Розділ 3. – С.53-73.

 7. Коваленко Б.В., Пирогов А.И., Рыжов О.А. Политическая конфликтология. – М., 2002. – Раздел V. – С.125-168.

Тема 8. Революція як різновид політичного конфлікту.

План:


 1. “Вузькі” та “широкі” визначення революції.

 2. Ознаки революції.

 3. Теоретичні пояснення революції.


Питання для дискусії:

  1. Яке з визначень революції здається Вам найбільш коректним?

  2. Які ознаки революції можна вважати суттєвими, а які другорядними?

  3. Які оцінки феномена революції існують в літературі?

  4. Які є сильні і слабкі сторони у відомих Вам теоріях революції?

  5. Чи мали події листопада-грудня 2004 р. в Україні ознаки революційних?


Реферати:

 1. Пояснення революції у працях П. Сорокіна.

 2. Марксистські пояснення революції.

 3. Сучасні теорії революції (будь-яка на вибір).


Література:

 1. Енциклопедія політичної думки. – К., 2000. – С.326.

 2. Ю. Мацієвський Помаранчева революція крізь призму транзитології // “Ї”. – 2005. – №40.

 3. П.Сорокин Социология революции // Человек. Цивилизация . Общество . – М., 1992.

 4. А. Гальчинський Помаранчева революція і нова влада. –К., 2005.

Тема 9. Аналітична модель внутрішнього конфлікту


План

 1. Основні поняття та визначення моделі.

 2. Припущення та гіпотези моделі.

 3. Понятійна схема аналізу суспільства в умовах конфлікту.

Завдання для самостійної роботи:


 1. Що таке модель? Чим модель відрізняється від теорії?

 2. Чи визначення “внутрішнього конфлікту” є достатнім для аналізу конфліктів на мікро- та макрорівнях суспільства? Чи дає можливість таке визначення залучити до аналізу конфлікти, що виникли внаслідок незадоволених потреб, інтересів чи несумісних цінностей?

 3. Які, крім визначених у моделі, інститути мають вплив на підтримку стабільності і безпеки держави?

 4. Чи існують слабкі місця у моделі? Спробуйте їх визначити і вдосконалити.


Література:

An Analytical Model of Internal Conflict and State Collapse: Manual for Practitioners. The Fund for Pease, 1998.Тема 10. Чи можливий соціальний вибух в Україні? Емпіричні індикатори соціальної та політичної напруги


План

 1. Аналіз соціальних індикаторів.

 2. Аналіз економічних індикаторів.

 3. Аналіз політичних / військових індикаторів.


Завдання для самостійної роботи:


 1. Використовуючи матеріали статистики, довідкову літературу, інформацію з інтернету, визначіть, які індикатори в кожній з трьох груп мають найбільші показники.

 2. Використовуючи емпіричні дані, визначіть у шкалі від 1 до 10 інтенсивність прояву кожного з 12 індикаторів.

 3. Занесіть свої показники в таблицю. Використовуючи емпіричні дані, аналіз індикаторів соціальної та політичної напруги, спробуйте визначити наскільки можливим є виникнення наступних подій:

а) соціального вибуху;

б) широкомасштабних акцій політичного протесту;

в) нелегітимних форм політичної поведінки з проявами насильницьких дій;

г) державного перевороту. 1. Наскільки теоретична модель аналізу внутрішнього конфлікту є придатною до аналізу конфліктного потенціалу українського суспільства?


Література:

 1. An Analytical Model of Internal Conflict and State Collapse: Manual for Practitioners. The Fund for Pease, 1998.

 2. Гідденс Е. Соціологія. Розділ про сучасні теорії революцій.

3. Коваленко Б.В., Пирогов А.И., Рыжов О.А. Политическая конфликтология. – М., 2002.


Питання до заліку:


 1. Два погляди на сутність політики.

 2. Функціональний та конфліктний аналіз політичного життя.

 3. Стабільність і зміни у політиці. Їх типи і характеристики.

 4. Особливості і форми політичного конфлікту.

 5. Поняття конфлікту в науковій літературі. Функції конфлікту.

 6. 6.Мікро, макро та мезо рівень аналізу конфліктів.

 7. Владні механізми нейтралізації політичних конфліктів.

 8. Типи конфліктних ситуацій. Типологія конфліктів.

 9. Конфлікт як процес. Основні стадії розвитку конфлікту.

 10. Структурні елементи конфлікту.

 11. Змінні велечини конфлікту.

 12. Джерела та причини конфлікту.

 13. Стратегії поведінки у конфлікті.

 14. Вплив стратегій на динаміку конфлікту.

 15. Фактори та ознаки ескалації.

 16. Моделі загострення конфлікту.

 17. Які традиційні методи регулювання конфліктів вам відомі? Дайте їм характеристику.

 18. Особливості примирення та посередництва.

 19. В чому полягає суть методу принципових переговорів ?

 20. Рівні вивчення конфлікту у соціології. Особливості аналізу конфлікту на мезорівні.

 21. Соціологічні теорії колективної поведінки та групової мобілізації.

 22. Поняття та індикатори соціальної напруги. Рівень соціальної напруги українського суспільства.

 23. Особливості макроаналізу суспільства в руслі теорії конфлікту.

 24. Соціальна напруга як достатня умова виникнення конфліктної поведінки.

 25. Групова мобілізація як необхідна умова участі індивідів у конфліктних діях.

 26. Прояви конфліктної поведінки.

 27. Основні поняття та визначення моделі.

 28. Припущення та гіпотези моделі.

 29. Понятійна схема аналізу суспільства в умовах конфлікту.

 30. Аналіз соціальних індикаторів.

 31. Аналіз економічних індикаторів.

 32. Аналіз політичних / військових індикаторів.

 33. Використовуючи емпіричні дані, аналіз індикаторів соціальної та політичної напруги, спробуйте визначити наскільки можливим є виникнення наступних подій:

а) соціального вибуху;

б) широкомасштабних акцій політичного протесту;

в) нелегітимних форм політичної поведінки з проявами насильницьких дій;

г) державного перевороту. 1. Наскільки теоретична модель аналізу внутрішнього конфлікту є придатною до аналізу конфліктного потенціалу українського суспільства?

Література:
1. С. Рябов Основи теорії політики. –К., 1996. Розділ 1.

2. Конфликтология/ под. ред. А.С. Кармина.,СПб.: 1999. Глава 9, с.211-227.

3. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология. М., 1999, Гл. 29.4 с. 384-389.

4. Дж.Ритцер Современные социологические теории. Глава 3, с.195-160.

5. А.Г. Здравомыслов Социология конфликта.-М., 1995. Глава 2, с.44-80.

6. Ю.В. Мацієвський Конфліктологія: що та як вивчати?// Людина і політика, №1, 2000 (стаття в збірнику “Конфліктологія” на кафедрі).

7. J.Sztumski. Konflikt Spolezny // Studia Socjologiczne, 1973. № 3.

8. Р.Дарендорф. Элементы теории социального конфликта // Социс, 1994, № 5.

9. C. F. Finc. Some conceptual difficultics in the thery of social conflict //Journal of conflict Resolution.

10. Dean G. Pruitt, Jettey Z.Rubin. Social Conflict: Escalation, Stalemate and Settlement. Random House, New York,1983. Chapters 2.

11. Ішмуратов А.Г. Конфлікт і згода. К., 1998.12. Рыжов О. Политические конфликты. — М.: ВУ, 1997. — 64 с.

13. Р. Фишер, У.Юри Переговоры без поражения. Ужгород. 2002

14. Почепцов Г.Г. Теория и практика современных войн. Ровно, 1999. С.83-87.
Завдання для самостійної роботи ( для підготовки тези):
Виберіть сучасний конфлікт з яскравим політичним забарвленням і проаналізуйте його за схемою аналізу конфлікту.
Схема аналізу конфлікту

I. Опис конфлікту (зробіть вичерпний опис обраного вами конфлікту).
II.Аналіз конфлікту.

а) визначення типу конфлікту;

б) аналіз структури конфлікту (сторони конфлікту, зона розбіжностей, уявлення, мотиви, дії сторін);

в) причини виникнення конфлікту, роль об’єктивних та суб’єктивних факторів;

г) способи поведінки учасників конфлікту.
III. Ескалація.

а) інцидент;

б) початок і припинення ескалації, моделі ескалації;

в) психологічні зміни у сприйнятті конфліктної ситуації;

г) зміни у сприйнятті та ставленні до груп / опонентів один до одного.
IV. Завершення конфлікту.

а) визначіть спосіб завершення конфлікту (силовий, компромісний, взаємовигідний);б) дайте свої рекомендації щодо конструктивного завершення конфлікту;

в) визначіть можливий варіант конструктивного завершення конфлікту, якщо він не завершений.
Каталог: doc -> polit
polit -> Робоча програма з курсу "Світовий політичний процес і геополітика" для студентів факультету політико-інформаційного менеджменту спеціальності "
polit -> Мартинюк Р. Система стримувань і противаг в умовах раціоналізованого парламентаризму та перспективи його утвердження в Україні
polit -> Програма курсу "Політична історія України" для студентів магістеріуму спеціальності "
polit -> Робоча програма з курсу " Загальна теорія політики " для студентів факультету політико-інформаційного менеджменту спеціальності "
polit -> Програма курсу "Соціологія" (для студентів І курсу спеціальності "політологія" факультету політико-інформаційного менеджменту) Програма складена: доц., к.І. н. Інною Шостак "
polit -> Робоча програма з курсу «Політологія» для студентів спеціальностей «Документознавство», «Культурологія», «Історія», «Релігієзнавство», «Країнознавство»
polit -> Робоча програма з курсу " Етнополітика" для студентів факультету політико-інформаційного менеджменту спеціальності "
polit -> Робоча програма з курсу " історія політичних та правових вчень" для студентів факультету політико-інформаційного менеджменту спеціальності "

Скачати 187.52 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка