Робоча програма з курсу "Психологія управління"Скачати 449.64 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації23.03.2017
Розмір449.64 Kb.
#13057
ТипРобоча програма
  1   2
Міністерство освіти України

Чернігівський державний інститут економіки і управлінняРОБОЧА ПРОГРАМА

з курсу “Психологія управління” для студентів усіх

спеціальностей денної форми навчання

Чернігів, ЧДІЕУ

2000

Міністерство освіти України


Чернігівський державний інститут економіки і управління

ЗАТВЕРДЖЕНО

Методичною радою

фінансово-економічного факультету

Протокол № ___

від __________2000р.РОБОЧА ПРОГРАМА

з курсу “Психологія управління” для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання

Розглянуто і затверджено

на засіданні кафедри

«Гуманітарних дисціплін»

Протокол №__

від ___________2000р.


Чернігів, ЧДІЕУ

2000


Робоча програма «Психологія управління». Для студентів усіх спеціальностей і форм навчання./ Укладач: К.О.Кальницька, к.п.н., доц. кафедри гуманітарних дисциплін ЧДІЕУ.


Укладач:

К.п.н

К.О.Кальницька


Рецензент:

К.с.н

В.Ю.Кондович


Коректор:
1. Загальні відомості про дисципліну
На сучасному етапі розвитку суспільства, як на Україні так і за кордоном, все більше уваги привертають проблеми управління, що стосуються не тільки адміністративних, технічних, інформаційних, але й соціальних питань. У будь-якій організації (великій чи малій) тісно переплітаються інтереси і позиції керівництва та виконавців. Це робить актуальним проблематику психології управління.

Мета даного курсу: ознайомити студентів з обсягом та змістом матеріалу, вимогами щодо глибини його вивчення, інформаційними джерелами з даної дисципліни; допомогти студентам у виробленні вмінь і навичок керувати людьми, здатності виважено аналізувати будь-які складні ділові ситуації в економіці та бізнесі; не боятися новизни рішень, привчитися до постійного самоаналізу та об’єктивного оцінювання своїх вчинків та дій оточуючих людей.

Вивчення дисципліни також озброїть студентів методами мотивування членів організації, планування і координації їх особистих відносин і взаємодій, які в кінцевому рахунку впливають на ефективність різних видів діяльності та роботи в цілому.

Програма навчального курсу складається з лекційної частини, семінарських та практичних занять. Практичні заняття передбачається проводити у формі практикумів, ділових ігор та психологічних вправ. Програма містить 8 тем, що складають основний зміст психологічної підготовки керівників у сфері підприємництва та бізнесу.

Міжпредметні зв’язки. Психологія управління є органічною частиною психологічних дисциплін, які забезпечують аналіз та регуляцію групових та особистісних взаємостосунків. Найтісніший зв’язок курсу, зокрема, з соціальною психологією висвітлює шляхи розвитку особистості та слугує розв’язанню завдань лідерства, керівництва, конфліктних стосунків та ін. в організаціях.

Програмні матеріали з дисципліни не заперечують необхідності спеціальних економічних знань з маркетингу, менеджменту, а навпаки, передбачають їх як необхідне підґрунтя.

Дані методичні рекомендації складено відповідно до програми курсу з психології управління, вони охоплюють його основні проблеми. Метою рекомендацій є надання конкретної допомоги студентам у проведенні семінарських та практичних занять. Тематика практичних та питання семінарських занять побудовані таким чином, щоб їх зміст не повторював узагальнюючий матеріал лекційного курсу, а органічно його доповнював та поглиблював. Передбачені теми та питання, які виносяться для розгляду на семінарських зайняттях, теми рефератів, інформаційні джерела.

2. Розподіл годин за навчальним планом

(денна форма навчання)Семестр

Кількість годин за навчальним планом

Само-стій-на

робота


Форма

контролю


разом

ллекції

семіна-ри/пра-ктичні

індиві-дуальна

робота


кон-сультації

3


66


18


36


8


4


8


Залік3. Тематичний план№ п/п

Назва теми

Всього навчальних годин

лекції

Семінари/ практичні

1

Вступ до психології управління

4

2

2


2

Особистість як суб’єкт та об’єкт управління

6

2

4


3

Організаційно-психологічні основи трудових відносин

6

2

4


4

Психологічні передумови утворення організацій в економіці та бізнесі

6

2

4


5

Соціально-психологічна структура організацій

8

2

6


6

Соціально-психологічна характеристика діяльності керівника

8

4

4


7

Психологія управлінського спілкування

10

2

8


8

Типи конфліктів і управління конфліктною ситуацією

6

2

4

Всього

54

18

36


4.Зміст лекційного курсу

Тема № 1. Вступ до психології управління
Актуальність та практична значущість дослідження управлінських проблем в сучасному світі.

Історія розвитку психології управління.

Психологія управління як розділ психологічної науки. Зміст процесу управління. Функції управлінської діяльності. Психологічні компоненти управлінської діяльності. Об’єкт та суб’єкт процесу управління.
Ключові слова: психологія управління, процес управління, управлінські функції, планування, організація, мотивація, контроль, керівництво, об’єкт і суб’єкт управлінської діяльності.
Контрольні запитання:


 1. В чому полягає актуальність та практична значущість дослідження управлінських проблем на сучасному етапі?

 2. Розкрийте сутність етапів розвитку психології управління?

 3. Що вивчає психологія управління?

 4. Поясніть зміст процесу управління.

 5. Назвіть і обґрунтуйте функції управління.

 6. Хто є об’єктом управлінського впливу? Кого називають суб’єктом управлінської діяльності?

 7. Що таке керівництво?

 8. Перерахуйте психологічні компоненти управлінської діяльності. Охарактеризуйте їх.

 9. Проаналізуйте, будь ласка, свою управлінську діяльність Визначте її психологічні компоненти. Оцініть чи всі компоненти ви реалізуєте?


Інформаційні джерела: 99, 62, 91, 38, 7, 109, 29, 52, 95, 122, 121.
Тема № 2. Особистість як суб’єкт

та об’єкт управління
Поняття особистості. Суспільна природа особистості. Роль особистості у системі управління. Соціальні позиції, професійно-функціональні й соціальні ролі особистості. Вплив соціальних ролей на формування особистості. Рівень домагань. Соціальні норми як регулятори поведінки.

Методи виховання та спонукання особистості: метод формування свідомості співробітників, метод формування пізнавальної і практичної діяльності та поведінки, методи морального й матеріального впливу на особистість, заохочення та покарання.

Мотивація особистості. Психологічні засоби впливу на особистість: переконання, навіювання, авторитет керівника.

Методи управління соціально-психологічним кліматом колективу.


Ключові слова: особистість, індивідуальність, суб’єкт та об’єкт суспільних відносин, соціальна позиція особистості, соціальна роль, професійно-функціональні ролі, рівень домагань, соціальні норми, мотивація трудової діяльності, психологічні засоби впливу.
Контрольні запитання:

 1. Розкрийте сутність категорії “особистість”.

 2. Порівняйте поняття: людина, особистість, індивід, індивідуальність.

 3. В чому полягає роль особистості в системі управління?

 4. Чим визначається зміст соціальних ролей? Як вони впливають на формування особистості?

 5. Чим регламентуються професійно-функціональні ролі?

 6. Як ви розумієте поняття “рівень домагань” особистості? Наведіть приклади з власної поведінки.

 7. Охарактеризуйте функцію соціальних норм в життєдіяльності людини.

 8. Розкрийте методи виховання та спонукання особистості.

 9. Оцініть психологічні засоби впливу на особистість.

 10. В чому полягають методи управління соціально-психологічним кліматом в організації?


Інформаційні джерела: 99, 7, 1, 44, 38, 121, 5, 12, 61, 68,58.

Тема № 3. Організаційно-психологічні основи

трудових відносин
Особистість в бізнесі: тип особистості, її соціально-психологічні показники.

Позиції особистості у виробничій сфері ринкових відносин. Позиція бізнесмена та підприємця. Позиція найманого робітника. Позиція вільного професіонала.

Поняття ресурсів як суми можливостей, потенціалу й організованості особистості. Психологічні особливості підприємця. Основні ознаки бізнесменів. Менеджер, вимоги до його якостей і здібностей.

Психологія взаємодії у бізнесі. Рівні взаємодії: соціальний, соціально-психологічний, психологічний. Форми взаємодії: конкурентні відносини; партнерські відносини та їх принципи; відносини типу “замовник-виконавець”, особливості їх позицій, психологічних настанов, виграшної тактики.

Психологія споживання. Психологія споживача, його характеристики. Основні психологічні принципи маркетингу.
Ключові слова: соціальна позиція, стратегічні цілі та інтереси, мотивація, вольові якості, ресурси, ідея фірми, ідеологія підприємництва, менеджер, психологія взаємодії.
Контрольні запитання:


 1. Якими соціально-психологічними показниками представлено тип особистості у бізнесі?

 2. Зробіть коротку характеристику основних соціальних позицій у бізнесі.

 3. Порівняйте психологічні особливості підприємця та бізнесмена.

 4. Опишіть особливості типів взаємодії конкурентів та партнерів у бізнесі.

 5. Якими настановами керуються замовник та виконавець при взаємодії?

 6. Перелічить основні характеристики сучасного споживача.

 7. Виділіть основні психологічні принципи сучасного маркетингу.

 8. Наразі розрахуйте свої ресурси та психологічно аргументуйте їх.Інформаційні джерела: 121, 29, 99, 21, 122, 11, 53, 62, 19, 113, 116, 76.


Тема № 4. Психологічні передумови утворення

організації в економіці та бізнесі
Для чого утворюють організації: причини утворення та соціально-психологічні функції організацій. Функція об’єднання ресурсів. Психологічні ресурси членів організації.

Функції розподілу та концентрації зусиль; забезпечення доходів; визнання та можливості самовираження; захисту та гарантії майбутнього.

Психологічний аспект кроків створення організації. Прийняття рішення. Розробка ідей, задуму. Розробка бізнес-плану. Юридичне оформлення фірми. Розробка організаційної структури підприємства. Вертикально-функціональний спосіб структурування, та горизонтально-функціональний. Складання плану за персоналом. Розробка посадових інструкцій. Підбір персоналу. Організація процесу роботи.

Постановка цілей в організації. Поняття мети. Цілі фірми. Піраміда планування. Ієрархія цілей.

Співробітники в організації. Типи співробітників. Психологічні особливості кадрової політики. Особистісні якості співробітників: ініціативність працівника, його вправність та комунікабельність.
Ключові слова: соціально-психологічні функції організацій, психологічні ресурси, прийняття рішення, бізнес-план, організаційна структура, цілі організації, піраміда планування, кадрова політика.
Контрольні запитання:


 1. Назвіть зовнішні та внутрішні функції організацій.

 2. Які функції організації пов’язані з мотивацією роботи співробітників?

 3. Охарактеризуйте складові психологічних ресурсів членів організації.

 4. Якими психологічними чинниками визначається значимість функції захисту та гарантії майбутнього?

 5. Перелічіть основні етапи створення організації.

 6. Яку роль відіграють цілі у процесах діяльності організації?

 7. Дайте стислу характеристику кожного рівня в піраміді планування.

 8. Назвіть головні сфери стратегічного планування організації.

 9. Якими є психологічні завдання при відборі кадрів?

 10. Назвіть провідні психологічні якості особистості, які можна діагностувати при відборі на роботу.


Інформаційні джерела: 121,29, 89, 90, 118, 36, 88, 39, 7, 52, 51.


Тема № 5. Соціально-психологічна

структура організації
Психологічні особливості організаційних структур: функціональні структури, проектні та матричні, їх переваги та недоліки. Соціально-психологічні процеси в організації: адаптація, комунікація, ідентифікація, інтеграція. Феномен групи. Суттєві ознаки соціальної групи. Класифікація груп.

Формальні і неформальні структури. Формальні групи, спосіб їх утворення, соціально-психологічні характеристики. Неформальні групи в організації, їх загальна характеристика.

Типи спрямованості розвитку груп: позитивні, негативні, пасивні. Психологічний механізм утворення малих груп. Соціометрична структура малої групи. Поняття “згуртованості”. Лідерство у групі. Авторитет. Престиж. Керівництво. Проблема взаємодії лідера та керівника. Формальні та неформальні лідери. Співвідношення особливостей формальних та неформальних груп. Референтні групи.

Ключові слова: функціональна структура організації, матрична, проектна; адаптація, комунікація, ідентифікація, інтеграція; формальні, неформальні групи, референтна група.
Контрольні запитання:


 1. Висвітліть психологічні особливості основних типів організаційних структур.

 2. Які соціально-психологічні процеси відбуваються в організаціях?

 3. Що таке адаптація? Назвіть її види.

 4. Охарактеризуйте комунікацію як соціально-психологічний процес.

 5. Чим характеризується ідентифікація?

 6. В чому полягає сутність інтеграції як психологічного процесу?

 7. Поясніть сутність феномену групи.

 8. Що таке соціальна група? ЇЇ суттєві ознаки.

 9. Наведіть приклади класифікації груп.

 10. Які відмінні ознаки притаманні малим групам?

 11. За якими способами утворюються формальні групи?

 12. Охарактеризуйте формальні структури в організації.

 13. Назвіть психологічні переваги і можливі недоліки формальних структур.

 14. Що таке неформальна структура? Що є основою її утворення?

 15. Які існують напрямки розвитку неформальних структур?

 16. Вкажіть механізми утворення неформальних груп.

 17. Що визначає психологічну структуру неформальних груп?

 18. Розкрийте рівні соціально-психологічних структур неформальних груп.

 19. Розкрийте сутність поняття “референтна група”. Наведіть приклади такої групи у вашій життєдіяльності.


Інформаційні джерела: 89, 121, 99, 44, 1, 58, 70, 26, 62.

Тема № 6. Соціально-психологічна характеристика діяльності керівника
Загальна характеристика діяльності керівника. Поняття “керівник”. Головні вимоги до сучасного керівника, його особистісні риси. Основні функції діяльності керівника: задання перспективних змін та розвитку організації; організація діяльності для досягнення бажаного результату; створення функціональної структури. Психологічні критерії ефективності керівника.

Поняття менеджменту. Психологічні засади менеджменту: вимоги, обмеження та альтернативи. Специфічні робочі функції менеджера: прогнозувати та планувати, організовувати, розпоряджатись (керувати), координувати, контролювати.

Стиль управлінської діяльності. Традиційна концепція стилю управління. Авторитарний стиль, ліберальний, демократичний. Алогічний стиль керівництва, “ситуативний”, “прихований”, “відкритий”. Типи керівників за Р. Блейком та Д. Мутоном.

Управління нововведеннями. Командне управління.


Ключові слова: керівництво, управління, менеджмент, стиль управлінської діяльності, “приховане управління”, відкритий, виконавчий стиль, нововведення, командне управління.
Контрольні запитання:

 1. В чому сенс діяльності керівника?

 2. Розкрийте психологічні критерії ефективності керівника.

 3. Що таке стиль керівництва і що він забезпечує?

 4. Чим різняться поняття “стиль управлінської діяльності” та “стиль керівництва”?

 5. Назвіть головні функції менеджера.

 6. Які параметри управління є засадовими стосовно традиційної концепції стилю управлінської діяльності?

 7. Дайте характеристику сучасних підходів до стилю управлінської діяльності.

 8. Назвіть головні завдання та внутрішні чинники необхідності нововведень в організаціях.

 9. Назвіть порівняльні переваги та недоліки колективного управління.


Інформаційні джерела: 89, 7, 90, 121, 6, 30, 21, 62, 108, 107, 122, 113, 116, 76, 11, 19, 20, 125.

Тема № 7 Психологія управлінського спілкування
Поняття про комунікацію та його структуру. Спілкування. Ділове та управлінське спілкування. Етапи та сторони управлінського спілкування. Види управлінського спілкування: рефлексивне, принизливо-поступливе, директивне, агресивно-захисне. Ефективність управлінського спілкування. Ознаки слабкого керівника. Рекомендації керівнику. Психологічна готовність керівника до управлінського спілкування.

Психологічні рекомендації з управлінського спілкування. Поняття атракції. Основні прийоми формування атракції. Як прихилити до себе людей? Як вплинути на думку співрозмовника не викликаючи у нього при цьому образи; як примусити людину розділити вашу думку; як полемізувати з співрозмовником? Правила усних розпоряджень. Психологічні правила осуду негативного впливу.Види ділового спілкування. Ділова бесіда: її фази, типи співбесідників, рекомендації з проведення. Ділові наради. Рекомендації з їх проведення.
Ключові слова: комунікація, ділове та управлінське спілкування; комунікативна, перцептивна, інтерактивна сторони спілкування; рефлексивне спілкування; психологічна готовність до управлінського спілкування; атракція, бар’єри спілкування, ефект першого враження.
Контрольні запитання:

 1. Що таке комунікація?

 2. З яких основних елементів складається комунікативний процес?

 3. Які існують традиційні та нетрадиційні канали комунікації?

 4. Розведіть поняття “ділове” та “управлінське” спілкування.

 5. Охарактеризуйте основні сторони управлінського спілкування.

 6. В чому полягає ефективність управлінського спілкування?

 7. Назвіть та проаналізуйте види управлінського спілкування.

 8. Розкрийте компонентну структуру психологічної готовності керівника до здійснення ефективного управлінського спілкування.

 9. Що таке атракція?

 10. Перелічить та охарактеризуйте прийоми її формування.

 11. Що таке комунікативні бар’єри? Які види їх існують?

 12. Надайте психологічні рекомендації з управлінського спілкування


Інформаційні джерела: 89, 74, 47, 72, 84, 96, 105, 9, 111.

Тема № 8 Типи конфліктів і управління конфліктною ситуацією
Поняття конфлікту. Основні типи конфліктів. Причини їх виникнення. Функції конфліктів. Структура та динаміка конфлікту в організації. Способи поведінки в конфліктній ситуації. Запобігання конфліктам та їх подолання в організаціях. Обхід відкритих конфліктів. Розв’язання відкритого конфлікту. Алгоритм для використання коопераційних форм розв’язання конфлікту. Колаборативний підхід до розв’язання конфлікту.
Ключові слова: конфлікт, інтраперсональний, інтерперсональний, внутришньогруповий, міжгруповий; деструктивні та конструктивні функції; сторони конфлікту, умови перебігу конфлікту, способи поведінки в конфліктній ситуації.
Контрольні запитання:

 1. Що таке конфлікт? Які бувають типи конфліктів?

 2. Які основні причини виникнення конфліктів в організаціях?

 3. Розкрийте функції конфлікту.

 4. Що таке сторони конфлікту?

 5. Як умови конфлікту можуть впливати на його перебіг?

 6. Що являють собою образи конфліктної ситуації?

 7. Назвіть способи поведінки в конфліктній ситуації?

 8. Які фактори впливають на вибір певного способу поведінки в конфлікті?

 9. Виділіть основні етапи розвитку конфлікту.

 10. Що значить “управляти конфліктом”?

 11. Які форми розв’язання конфліктів існують?

 12. Якого алгоритму слід дотримуватись для ефективного розв’язання конфлікту?

 13. Які правила слід враховувати учасникам колаборативного процесу?


Інформаційні джерела: 89, 121, 7, 62, 32, 128, 37, 90, 27, 16, 23, 15, 3.Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання
123456789 -> Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання Оздоровче і прикладне значення занять
123456789 -> «Аналіз розподілу та використання прибутку банку»

Скачати 449.64 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка