Робоча програма з навчальної дисципліни «Податкове право» для студентів нніпп за напрямом підготовки 030401 «Правознавство»Сторінка1/3
Дата конвертації16.03.2017
Розмір0.51 Mb.
#12236
ТипРобоча програма
  1   2   3
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН


ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор НАВС з навчально-методичної та наукової роботи

генерал-майор міліції

В.В.Чернєй
_____.____________2013

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИПодаткове право

за напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство»
Київ – 2013

Робоча програма з навчальної дисципліни «Податкове право» для студентів ННІПП за напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство».

Розробники: Ферліовський О.В., доцент кафедри господарсько-правових дисциплін; Пожидаєва М.А., доцент кафедри господарсько-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент.

Робоча програма схвалена на засіданні

кафедри господарсько-правових дисциплін ННІПП НАВС

Протокол від 21 листопада 2013 року № 21

Завідувач кафедри господарсько-правових дисциплін ННІПП НАВС

_________________ Нескороджена Л.Л.

Схвалено науково-методичною радою НАВС

Протокол від ____.__________ 2013 року № _____

____._______ 2013 року Голова ___________В.В.Чернєй


Ó Ферліовський О.В., 2013

Ó Пожидаєва М.А., 2013

1. Опис навчальної дисципліни «Податкове право»


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань

0304 «Право»


за вибором


Напрям підготовки

6.030401 «Правознавство»


Модулів – 3
Рік підготовки:

Змістових модулів – 3

3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання: не передбачене

Семестр

Загальна кількість годин – 108

6-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

згідно розкладуОсвітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр18 год.

Практичні, семінарські

14 год.

22 год.

Лабораторні

-

Самостійна робота

54 год.

Індивідуальні завдання:

-

Вид контролю: залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить (%):

для денної форми навчання – 50%

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета: формування у майбутніх фахівців розуміння суті сучасного оподаткування – ухилення від сплати податків – злочин проти фінансової системи країни. Обов’язковість сплати податків не є примхою державних органів. Це нагальна необхідність, без реалізації якої неможливо виконати стратегічні функції покладені на сучасну державу: забезпечення ефективності, стабільності та справедливості.

Вивчення дисципліни передбачає ознайомлення майбутніх бакалаврів з основними направленнями реформування податкової системи України, що знайшли своє втілення в прийнятому Податковому Кодексі України. Визначити значення Податкового кодексу України як «економічної Конституції держави».Завдання:

- вивчення змісту та структури основних категорій дисципліни: податкові правовідносини, податкові норми, податкове законодавство, податкова система, податкова політика, податковий контроль, податкові органи, податкові перевірки, податкова відповідальність тощо;

- поєднання теорії оподаткування з практичними навичками обчислення основних податків в Україні, що складають основну питому вагу в бюджеті;


 • підготовка до практичної діяльності висококваліфікованих фахівців у галузі господарсько-правової діяльності.У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • теоретичні положення податкового права;

 • систему податкового законодавства;

 • систему оподаткування в Україні;

 • основні та додаткові елементи правового механізму податку;

 • прямі і непрямі податки та їх місце у системі оподаткування;

 • поняття та склад податкового правопорушення;


вміти:

 • відмежовувати юридичні аспекти податків від суто економічних;

 • чітко визначати структуру й зміст податкових правовідносин, статус, права і обов’язки їхніх учасників;

 • тлумачити та застосовувати чинне податкове законодавство;

 • застосовувати нормативно-правові акти податкового законодавства до вирішення практичних ситуацій.


3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Інститут податкового права
Тема 1. Предмет, метод, система та джерела податкового права

Етапи становлення та розвитку оподаткування. Функціональні та вертикальні доходи суспільства. Місце інституту податкового права в системі фінансового права та його зв'язок з іншими галузями права. Зміст та особливості складного інституту податкового права. Предмет та метод податкового права. Податкові правовідносини їх види та особливості. Види, особливості та структура податкової норми. Система податкового права. Джерела податкового права. Податкове законодавство. Податковий Кодекс України як основне джерело податкового права: аналіз його розділів.


Тема 2. Правове регулювання податку. Правовий механізм податку

та його елементи

Види фінансових платежів до бюджету та їх характеристика. Поняття, ознаки та функції податку. Система елементів правового механізму податку (основні, додаткові та факультативні елементи ). Характеристика та класифікація елементів правового механізму податку. Способи сплати податків. Методи та способи формування податкової бази. Класифікація ставок податку. Податковий період. Правовий механізм податку в системі статей Податкового кодексу України.


Тема 3. Податкова система України. Відповідальність

за податкові правопорушення

Періодизація, формування та становлення податкової системи України. Податкова система України та характеристика її елементів. Загальнодержавні та місцеві податки в Україні. Принципи побудови податкової системи України (загальнонаукові та специфічні). Податкова робота (суб’єкти та елементи податкової роботи). Міністерство доходів і зборів України: його організаційна структура та функції підрозділів. Податковий контроль та способи його здійснення. Ведення обліку платників податків. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності контролюючих органів. Види податкових перевірок. Податкова застава. Податковий борг та особливості його погашення. Строки давності. Види податкової відповідальності та їх характеристика. Поняття адміністративного штрафу та пені. Подвійне оподаткування. Міжнародний договір та його значення у вирішенні проблеми подвійного оподаткування. Аналіз розділу І «Загальні положення» та розділу ІІ «Адміністрування податків, зборів, платежів» Податкового кодексу України.


Змістовий модуль 2. Правові засади оподаткування господарської діяльності в Україні
Тема 4. Характеристика окремих видів податків і зборів та правовий механізм їх справляння з суб’єктів господарювання

Пряме та непряме оподаткування підприємницької діяльності. Поняття прямих податків, їх види. Переваги та недоліки прямого оподаткування підприємницької діяльності. Податок на прибуток підприємств (характеристика елементів правового механізму). Плата за землю (характеристика елементів правового механізму). Збір за першу реєстрацію транспортного засобу(характеристика елементів правового механізму). Спеціальні податкові режими. Інші прямі податки в податковій системі України.

Непрямі податки їх сутність, види. Переваги та недоліки непрямого оподаткування. Індивідуальні та універсальні акцизи, їх спільні риси та відмінності. Податок на додану вартість (характеристика елементів правового механізму ПДВ). Структурно-логічна схема обчислення ПДВ (податкове зобов’язання, податковий кредит). Бюджетне відшкодування. Податкова накладна. Пільги з податку на додану вартість. Акцизний податок (характеристика елементів правового механізму). Аналіз розділів Податкового кодексу України (розділу Ш «Податок на прибуток підприємств», розділу У «Податок на додану вартість», розділу У1 «Акцизний податок», розділу ХШ «Плата за землю» .


Тема 5. Спеціальні податкові режими

Поняття спеціального податкового режиму за чинним законодавством України. Порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування, або відмови від спрощеної системи оподаткування. Правова характеристика платників єдиного податку. Особливості сплати єдиного податку. Ставки та податковий період єдиного податку. Особливості ведення обліку, складення і подання звітності платниками єдиного податку. Відповідальність платника єдиного податку. Загальна правова характеристика фіксованого сільськогосподарського податку. Особливості порядку обчислення і сплати фіксованого сільськогосподарського податку. Аналіз розділу Х1У «Спеціальні податкові режими» Податкового кодексу України.
Змістовий модуль 3. Правове регулювання податку на доходи фізичних осіб, а також місцевих податків і зборів в Україні
Тема 6. Податок на доходи фізичних осіб

Ретроспектива оподаткування доходів фізичних осіб в Україні. Характеристика правового механізму податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). Фізична особа – резидент, фізична особа – нерезидент. Особливості визначення об’єкту оподаткування для резидентів та нерезидентів. База оподаткування. Склад загального (місячного) річного доходу платника ПДФО. Сутність поняття податкова соціальна пільга її розміри та обчислення. Податкова скидка, умови її надання та обчислення. Перелік витрат дозволених для включення у склад податкової скидки. Фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльності. Особливості оподаткування доходів фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності. Аналіз розділу 1У «Податок на доходи фізичних осіб» Податкового кодексу України.


Тема 7. Місцеві податки та збори

Повноваження місцевих рад щодо податків та зборів. Місцеві податки і збори у податковій системі України. Загальна правова характеристика податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Єдиний податок як місцевий податок. Порядок справляння збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності. Особливості сплати збору за місця для паркування транспортних засобів. Загальна правова характеристика туристичного збору: платники, об’єкт, ставка, податковий період. Аналіз розділу ХІІ «Місцеві податки і збори» Податкового кодексу України.


4. Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

с

пр.

інд

с.р.

л

с

пр

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Інститут податкового права

Тема 1. Предмет, метод, система та джерела податкового права

8

2

2

-

-

4

12

2

-

-

-

10

Тема 2. Правове регулювання податку. Правовий механізм податку та його елементи

12

2

4

2

-

4

12

2

-

-

-

10

Тема 3. Податкова система України. Відповідальність за податкові правопорушення

16

2

6

2+

-

6

12

-

2

-

-

10

Разом за змістовим модулем 1

36

6

12

4

-

14

36

4

2

-

-

30

Модуль 2

Змістовий модуль 2. Правові засади оподаткування господарської діяльності в Україні

Тема 4. Характеристика окремих видів податків і зборів та правовий механізм їх справляння з суб’єктів господарювання

20

6

4

4

-

6

12

-

2

-

-

10

Тема 5. Спеціальні податкові режими

16

2

2

2+

-

10

24

2

2

-

-

20

Разом за змістовим модулем 2

36

8

6

6

-

16

36

2

4

-

-

30

Модуль 3

Змістовий модуль 3. Правове регулювання податку на доходи фізичних осіб, а також місцевих податків і зборів в Україні

Тема 6. Податок на доходи фізичних осіб


20

2

4

2

-

12

-

-

-

-

-

-

Тема 7. Місцеві податки та збори


16

2

-

2

-

12

-

-

-

-

-

-

Разом за змістовим модулем 3


36

4

4

4

-

24

-

-

-

-

-

-

Усього годин


108

18

22

14

-

54

72

6

6

-

-

605. Теми семінарських занять


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Тема 1.Предмет, метод, система та джерела податкового права.

2

2

Тема 2. Правове регулювання податку. Правовий механізм податку та його елементи.

4

3

Тема 3. Податкова система України. Відповідальність за податкові правопорушення.

6

4

Тема 4. Характеристика окремих видів податків і зборів та правовий механізм їх справляння з суб’єктів господарювання.

4

5

Тема 5. Спеціальні податкові режими.

2

6

Тема 6. Податок на доходи фізичних осіб

4
 1. Теми практичних занять
з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Тема 2. Правове регулювання податку. Правовий механізм податку та його елементи.

2

2


Тема 3. Податкова система України. Відповідальність за податкові правопорушення.

2

3

Тема 4. Характеристика окремих видів податків і зборів та правовий механізм їх справляння з суб’єктів господарювання.

4

4

Тема 5. Спеціальні податкові режими.

2

5

Тема 6. Податок на доходи фізичних осіб.

2

6

Тема 7. Місцеві податки та збори.

27. Самостійна робота


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Тема 1. Предмет, метод, система та джерела податкового права.

4

2

Тема 2. Правове регулювання податку. Правовий механізм податку та його елементи.

4

3

Тема 3. Податкова система України. Відповідальність за податкові правопорушення.

6

4

Тема 4. Характеристика окремих видів податків і зборів та правовий механізм їх справляння з суб’єктів господарювання.

6

5

Тема 5. Спеціальні податкові режими.

10

6

Тема 6. Податок на доходи фізичних осіб

12

7

Тема 7. Місцеві податки та збори.

12


8. Індивідуальні завдання
Важливою формою організації навчання є індивідуальні завдання. Вони мають на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти отримують у процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці та розвиток навичок самостійної роботи.

Зміст індивідуального завдання – це завершена теоретична або практична робота в межах навчальної програми курсу «Податкове право», яка виконується на основі знань, умінь і навичок, отриманих у процесі лекційних, семінарських, практичних занять, охоплює декілька тем або зміст навчальної дисципліни в цілому.

Структура індивідуального завдання (орієнтовна):

- вступ – зазначається тема, мета та завдання роботи та основні її положення;

- теоретичне обґрунтування – виклад базових теоретичних положень, законів, принципів, алгоритмів тощо, на основі яких виконується завдання;

- методи – вказуються і коротко характеризуються методи роботи;

- основні результати роботи та їх обговорення – подаються систематизована реферативна інформація та її аналіз, статистичні або якісні результати роботи, схеми, малюнки, тощо;

- висновки;

- список використаної літератури;

- додатки (за необхідності).

Індивідуальні завдання виконуються у вигляді реферативних повідомлень, есе, презентацій, анотацій прочитаної додаткової літератури з курсу «Податкове право», основна тематика яких визначається робочою програмою навчальної дисципліни і може доповнюватися науково-педагогічним працівником самостійно. Підготовлені студентом (слухачем) матеріали здаються викладачеві й оцінюються згідно із шкалою балів, передбаченою структурою навчальної діяльності, що міститься у відповідному навчально-методичному комплексі з дисципліни «Податкове право». Окремі виконані на високому рівні презентації можуть поповнювати фондові матеріали кафедри і використовуватися у подальшому при формуванні навчально-методичних матеріалів для проведення занять.

Індивідуальні завдання є видом позааудиторної індивідуальної роботи студента навчального, науково-дослідницького характеру, яке використовується в процесі вивчення програмного матеріалу навчальної дисципліни. Індивідуальні завдання виконують студенти самостійно під керівництвом викладачів. Як правило, індивідуальні завдання виконуються окремо кожним студентом.

За весь період вивчення дисципліни кожен студент виконує тільки одне індивідуальне завдання, з переліку запропонованих в навчально-методичному комплексі дисципліни. Студент має право обрати одну тему з відповідного виду індивідуального завдання та, після узгодження її з викладачем, підготувати і захистити тільки одне індивідуальне завдання протягом всього періоду вивчення дисципліни. Виконане індивідуальні завдання подається у вигляді скріплених аркушів формату А4 (реферату) з титульною сторінкою стандартного зразка і внутрішнім наповненням із зазначенням усіх позицій змісту завдання (за об'ємом, як правило, не менше 10 арк.).Індивідуальне завдання оцінюватиметься за 10 (5 балів – за його написання та 5 балів – за його презентацію і захист) бальною шкалою і буде входити до підсумкової рейтингової оцінки з дисципліни «Податкове право» як додатковий коефіцієнт.

Теми індивідуальних завдань:


 1. Місце інституту податкового права в системі фінансового права.

 2. Особливості інституту податкового права.

 3. Предмет, метод податкового права.

 4. Поняття, особливості, види податкових правовідносин.

 5. Податково-правові норми: класифікація, структура.

 6. Система податкового права.

 7. Джерела податкового права іх класифікація.

 8. Податкове законодавство: класифікація.

 9. Податкова політика: її види, характеристика, інструменти проведення.

 10. Податкова система, типи податкових систем.

 11. Критерії оцінки податкової системи та принципи її побудови.

 12. Поняття та рівні податкового тиску.

 13. Повноваження органів місцевого самоврядування щодо введення податків та зборів.

 14. Види фінансових платежів до бюджету їх характеристика.

 15. Податок, ознаки податку, функції податку.

 16. Класифікація податків.

 17. Система елементів правового механізму податку.

 18. Платники податків: класифікація, обов’язки та права.

 19. Правовий статус податкового агента.

 20. Поняття об’єкту оподаткування, види, методи визначення.

 21. Поняття ставки податку: класифікація та види ставок оподаткування.

 22. Поняття бази оподаткування: методи та способи обчислення.

 23. Податковий період.

 24. Податкова пільга як елемент податкового закону. Види пільг, порядок надання.

 25. Методи оподаткування та способи сплати податків та зборів.

 26. Податкова звітність. Форми реалізації податкової звітності.

 27. Податкова декларація: форми податкових декларацій та відповідальність за їх несвоєчасне подання.

 28. Податкове повідомлення та податкова вимога.

 29. Поняття і зміст податкового обов’язку, умови його виникнення, зміни та припинення.

 30. Податковий борг та умови його погашення.

 31. Міністерство доходів і зборів України.

 32. Фінансові, казначейські органи та органи доходів і зборів як учасники відносин у сфері оподаткування.

 33. Контролюючі органи та органи стягнення.

 34. Податковий контроль: види і способи податкового контролю.

 35. Облік платників податку.

 36. Інформаційно – аналітичне забезпечення діяльності контролюючих органів у сфері оподаткування.

 37. Податкові перевірки, їх види.

 38. Строки проведення податкових перевірок.

 39. Оформлення результатів податкових перевірок.

 40. Погашення податкового боргу платників податку. Строки давності.

 41. Прямі податки в Україні їх види, переваги та недоліки.

 42. Податок на прибуток підприємств. Характеристика елементів правового механізму.

 43. Платники податку на прибуток підприємства.

 44. Об’єкт податку на прибуток підприємства.

 45. Порядок визначення доходів та їх склад про визначенні об’єкту оподаткування податком на прибуток підприємства.

 46. Класифікація витрат підприємства.

 47. Амортизація : поняття, об’єкти , методи проведення.

 48. Особливості оподаткування страхової діяльності.

 49. Податкові пільги при сплаті податку на прибуток підприємств.

 50. Ставки податку на прибуток підприємства.

 51. Плата за землю: характеристика елементів правового механізму.

 52. Непрямі податки: їх види, переваги і недоліки.

 53. Податок на додану вартість. Характеристика елементів податку.

 54. Особливості визначення бази оподаткування при сплаті ПДВ.

 55. Податкові пільги при сплаті ПДВ.

 56. Структурно-логічна схема сплати ПДВ. Податкове зобов’язання. Податковий кредит.

 57. Податкова накладна та її реквізити.

 58. Особливості оподаткування операцій податком на додану вартість (ПДВ) при переміщенні товарів через митний кордон.

 59. Ставки ПДВ та їх застосування.

 60. Акцизний податок. Характеристика елементів правового механізму податку.

 61. Порядок обчислення та сплати акцизного податку.

 62. Підакцизні товари та ставки акцизного податку.

 63. Мито: види мита.

 64. Збір за першу реєстрацію транспортного засобу : характеристика елементів правового механізму.

 65. Змішані податки та збори в податковій системі України.

 66. Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки.

 67. Платники податку на доходи фізичних осіб.

 68. Об’єкти оподаткування резидентів та нерезидентів - платників ПДФО.

 69. База оподаткування. Доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу.

 70. Поняття податкової соціальної пільги: її розмір та умови застосування.

 71. Особливості оподаткування спадщини .

 72. Податкова знижка. Перелік витрат дозволених до включення до податкової знижки.

 73. Обмеження права на нарахування податкової знижки.

 74. Диференціація ставок ПДФО відповідно до видів доходів та їх величини.

 75. Порядок нарахування, утримання та сплати ПДФО до бюджету.

 76. Оподаткування дивідендів..

 77. Оподаткування виграшів та призів.

 78. Оподаткування благодійної допомоги.

 79. Особи, відповідальні за утримання (нарахування) та сплату (перерахування) ПДФО до бюджету.

 80. Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою – підприємцем від провадження господарської діяльності (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування.

 81. Спрощена система оподаткування. Критерії переходу юридичних та фізичних осіб на єдиний податок.

 82. Порядок подання річної декларації про майновий стан і доходи при сплаті ПДФО.

 83. Податкові злочини та правопорушення.

 84. Ознаки податкового правопорушення.

 85. Класифікація податкових правопорушень.

 86. Кримінальна відповідальність за податкові злочини.

 87. Адміністративна відповідальність за порушення податкового законодавства.

 88. Фінансова відповідальність за порушення податкового законодавства.

 89. Система санкцій за порушення податкового законодавства.

 90. Пеня. Порядок сплати та нарахування.

 91. Порядок застосування міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування.

 92. Міжнародні податкові угоди та їх види.

 93. Спеціальні податкові режими. Фіксований сільськогосподарський податок.


9. Методи навчання
Дисципліна "Податкове право" включає такі види занять як лекції, семінарські, практичні заняття, а також індивідуальну роботу, самостійну роботу та модульний контроль.

Вивчення податкового права рекомендується почати з ознайомлення з тематичним планом, який містить структуру курсу, з планами семінарських та практичних занять, завданнями для самостійної роботи та тематикою рефератів, доповідей. В результаті студент отримує уяву про завдання, що має виконати під час вивчення курсу «Податкове право», а також методичні рекомендації для самостійного опрацювання матеріалу та підготовки до занять з метою засвоєння основних, сформульованих на підставі сучасних досягнень науки, теоретичних положень і новітнього податкового законодавства України. Особливу увагу при цьому слід приділити тим темам, при вивченні яких не передбачена лекція.Лекційні заняття з податкового права являють собою найбільш економічний спосіб передачі й засвоєння навчальної інформації, зокрема щодо розуміння найсуттєвіших чи проблемних питань теорії та чинного законодавства, вони проводяться переважно з використанням мультимедійного проектора, що підвищує ефективність засвоєння матеріалу, робить його доступнішим, сприяє активізації студентів.

На семінарські заняття виносяться найбільш складні проблеми, які націлюють студентів на всебічне і дискусійне обговорення тем.

Для повного оволодіння теоретичним і нормативним матеріалом з відповідного розділу (теми) необхідно опрацювати матеріали з податкового права, які публікуються в періодичних виданнях, з’являються на відповідних сайтах інтернету, та слідкувати за змінами у податковому законодавстві України. При підготовці до семінарських та практичних занять студенти можуть скористатися консультацією науково-педагогічних працівників кафедри, які викладають податкове право, під час їх чергування на кафедрі згідно з відповідним графіком. Крім того, ознайомитися з кафедральними дидактичними матеріалами та методичними розробками, а також з навчальною та науковою літературою, яка є в наявності в бібліотеці академії та інших бібліотеках м. Києва.

До кожної теми семінарського заняття наведено ряд ключових понять, які слід законспектувати в окремому зошиті (або розділі робочого зошиту) у формі словника.

Сформульовані в навчально-методичному комплексі контрольні питання до кожного семінарського заняття доцільно постійно використовувати для самоконтролю стану готовності до рубіжного модульного контролю.

Практичні заняття мають на меті закріпити лекційний матеріал з податкового права у ході розв’язання практичних завдань, ситуацій, дискусій, вирішення правових проблем. Тематика, коло питань, що висвітлюються на практичних заняттях приділена темам, що стали актуальними у зв’язку з євроінтеграційними процесами та змінами в законодавстві у галузі податкового права тощо.

Самостійна робота є індивідуальним видом роботи кожного студента над першоджерелами та навчальними посібниками і оцінюється лектором або викладачем за результатами виступів на семінарах, конференціях та при проведенні практичних занять. Систематичне і в повному обсязі виконання завдань для самостійної роботи є обов'язковою умовою успішного засвоєння змісту основних інститутів податкового права. Студент має виходити з того, що контроль за виконанням завдань для самостійної роботи викладачем буде здійснюватися регулярно (під час опитування на заняттях, під час кожного рубіжного модульного контролю, у тому числі шляхом перевірки записів у робочих зошитах).

Студент матиме право, керуючись списком рекомендованих тем рефератів, що містить навчально-методичний комплекс, обрати одну з них та, після узгодження її з викладачем, підготувати тільки один реферат протягом всього періоду вивчення дисципліни. За написання та презентацію реферату студент може отримати до 10 балів (5 за текст, 5 за вміння тезово, чітко та в повному обсязі викласти зміст реферату за 3-4 хвилини).Індивідуальна робота проводиться зі студентами з метою виявлення рівня їх підготовки, проблемних питань у навчанні та засвоєнні матеріалу, а також з метою виправлення незадовільних оцінок, отриманих під час семінарських і практичних занять.

Модульно-рейтинговий контроль. Кожний студент, відповідно до програми курсу, після завершення вивчення кожного модуля зобов’язаний здати модульний контроль (в письмовій формі) і отримати певні бали. Підсумковий рейтинговий бал за дисципліну визначається в кінці курсу і служить основою для визначення підсумкової оцінки за дисципліну.

Студентам виділяється також час для консультацій з викладачами кафедри.


10. Методи контролю

Технологія застосування різних методів контролю знань студентів з дисципліни "Податкове право" передбачає проведення попереднього, поточного контролю успішності навчання, проміжного (рубіжного) модульного контролю і підсумкового контролю студентів.

Оцінка якості засвоєння навчальної дисципліни «Податкове право» студентами денної форми навчання включає поточний контроль успішності, проміжний модульний контроль, підсумковий контроль, а студентами та слухачами заочної форми навчання – поточний контроль успішності та підсумковий контроль.

Для проміжного модульного контролю засвоєння студентами денної форми навчання навчального матеріалу, що вивчається під час аудиторних занять і самостійної роботи в межах першого, другого та третього модулів, передбачено проведення модульної контрольної роботи, зміст, порядок проведення якої, а також методика оцінювання знань наводяться в робочих навчальних програмах, що містяться у відповідних навчально-методичних комплексах з дисципліни «Податкове право».
Каталог: nnipp -> files -> Kafedri -> Kgpd -> rabot progr
Kafedri -> Робоча програма навчальної дисципліни правові системи сучасності для спеціальності 03040101 «Правознавство» для студентів 6-го курсу
rabot progr -> Робоча програма навчальної дисципліни складання господарсько-правових документів
rabot progr -> Робоча програма навчальної дисципліни міжнародний комерційний арбітраж за спеціальністю 03040101 «Правознавство»
rabot progr -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології Кафедра господарсько-правових дисциплін затверджую
rabot progr -> Робоча програма навчальної дисципліни бюджетне право для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня
rabot progr -> Програма навчальної дисципліни банківське право для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня
rabot progr -> Робоча програма навчальної дисципліни комерційне (торгове) право за спеціальністю«Правознавство» 03040101
rabot progr -> Робоча програма навчальної дисципліни бюджетне право для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка