Робоча програма з навчальної дисципліни «Податкове право» для студентів нніпп за напрямом підготовки 030401 «Правознавство»


Попередній контроль знань студентівСторінка2/3
Дата конвертації16.03.2017
Розмір0.51 Mb.
#12236
ТипРобоча програма
1   2   3

10.1. Попередній контроль знань студентів


Попередній контроль являє собою діагностику вхідного рівня знань студентів, який дає змогу визначити наявний рівень знань студентів на початку вивчення дисципліни чи на початку вивчення конкретної теми. Формою попереднього контролю є вступний контроль знань. Він проводиться на 1-му семінарському занятті з метою оцінки залишкових знань студентів, отриманих під час вивчення циклу дисциплін на попередніх курсах. Попередній контроль у вигляді перевірки і оцінки залишкових знань проводимо також через деякий час після підсумку змістового модуля на початку наступного семінарського заняття. Вступний контроль знань проводиться у формі письмової роботи з визначення певних понять, категорій чи правових явищ протягом 10 хвилин на початку заняття.

Вартість вступного контролю знань студентів зараховується до оцінки за семінарське чи практичне заняття.


10.2. Поточний контроль знань студентів


Поточний контроль знань є органічною частиною всього навчального процесу і слугує засобом виявлення ступеня сприйняття (засвоєння) навчального матеріалу з дисципліни «Податкове право».

Оцінювання знань студентів на основі даних поточного контролю знань відбувається:

1) з допомогою контролю активності роботи студента протягом семестру над вивченням рограммного матеріалу дисципліни «Податкове право», включаючи відповіді на семінарських та практичних заняттях, написання та захист реферату, участь у науковій роботі факультету та написання наукової роботи, підготовка рецензій з фінансово-правової тематики, підготовка доповідей, повідомлень та аналітичних матеріалів з податкового права тощо;

2) через виконання завдань для самостійної роботи, включаючи ведення конспекту лекцій, ведення конспекту для підготовки до семінарських і практичних занять, ведення словника термінів з податкового права тощо;

3) через виконання трьох модульних контрольних робіт.

Поточний контроль на семінарських та практичних заняттях проводиться з метою вияснення готовності студентів до занять у таких формах:


 • вибіркового усного опитування перед початком занять;

 • фронтального стандартизованого усного опитування студентів за основними питаннями заняття;

 • фронтальної перевірки виконання домашніх завдань; виклику до дошки окремих студентів для самостійного розв’язування практичних завдань чи ситуацій;

 • експрес-опитування, що являє собою або суцільне опитування всіх присутніх студентів групи, або вибіркове опитування частини студентів групи. Питання з теми (кількох тем), яка готувалася на семінарське заняття, передбачають чітку коротку відповідь (наприклад, дати визначення податкової діяльності; назвати види оподаткування; перерахувати прямі і непрямі податки). При експрес-опитуванні кожен студент має право відповісти лише один раз;

 • тестування;

 • реферативних повідомлень та їх обговорень;

 • інше.

В ході семінарського чи практичного заняття студент може отримати як позитивну оцінку (3-5 балів), так і негативну оцінку (2 бали).

В ході вивчення дисципліни студент має право підготувати і захистити один реферат на обрану ним особисто тему. Реферат оцінюватиметься за 10 (5 балів за написання і 5 балів за презентацію і захист реферату) бальною шкалою і буде входити до підсумкової рейтингової оцінки за дисципліну як додатковий коефіцієнт.

Також студент має право підготувати та захистити наукову роботу по темі, обраній і затвердженій викладачем. Оцінка написання і захисту наукової роботи становитиме 10 балів як додатковий коефіцієнт до підсумкової рейтингової оцінки з дисципліни «Податкове право». Кращі наукові роботи будуть представлені на інститутських конференціях і подані до участі у конкурсі наукових робіт студентів НАВС, що проводиться навесні щорічно.

Самостійна робота студентів передбачає цілеспрямований пошук ефективних способів вивчення дисципліни «Податкове право», свідоме ставлення та послідовність в роботі, вміння використовувати наявну літературу і нормативну базу, планувати власну роботу. Самостійна робота студента оцінюється за 10-бальною шкалою за кожен змістовний модуль, а оцінка за її виконання сумується до кількості набраних балів за модульну контрольну роботу. Тобто вона є одним із складових елементів модульної контрольної роботи.

Самостійна робота передбачає виконання письмових завдань до кожного змістовного модуля в окремому зошиті, які перевіряються під час написання модульних контрольних робіт.
10.3. Проміжний модульний контроль

Модульний контроль з дисципліни «Податкове право» у відповідності до навчальної програми передбачає проведення 3-х модульних контрольних робіт. Для написання модульної контрольної роботи студентам надається не більше 30 хвилин. Кількість варіантів модульних робіт становить 5. Відмова від написання модульної роботи розцінюється як негативна відповідь (оцінка FX).

При виконанні модульних контрольних робіт оцінці підлягають теоретичні знання та практичні навички, яких набули студенти після опанування певного модуля. До складу завдань конкретної модульної контрольної роботи, відповідно до специфіки податкового права включаються:


 • теоретичне завдання;

 • 15 тестових завдань;

 • практичне завдання;

 • виконання самостійної роботи в окремому зошиті.


10.4. Підсумковий контроль

Підсумковий контроль знань студентів денної форми навчання з дисципліни «Податкове право» проводиться за результатами рейтингової оцінки за увесь період вивчення даної дисципліни або у разі незадовільної оцінки студента чи за його бажанням її підвищити – у формі заліку.

Для розрахунку рейтингової підсумкової оцінки використовується єдина бальна система оцінювання академічної успішності студентів з обов’язковим переведенням оцінок до національної шкали та шкали ЕСТS.

Для студентів денної та заочної форми навчання підсумковий контроль знань здійснюється шляхом проведення заліку в усній формі.


11. Розподіл балів, що виставляються студентам.
Враховуючи Положення про організацію навчального процесу НАВС та єдину бальну систему оцінювання академічної успішності студентів з обов’язковим переведенням оцінок до національної шкали та шкали ЕСТS, розрахунок вартості модульного контролю з дисципліни "Податкове право" здійснюється наступним чином:

1. Модульна контрольна робота до змістовного модуля №1 .

Максимально можлива кількість балів, яку отримує студент під час написання 1-ої модульної контрольної роботи розраховується за наступною формулою: 100 балів мінус оцінка «5» помножена на кількість аудиторних занять у змістовому модулі за період до модульного контролю та поділена на «2». У нашому випадку вона становить 80 балів ((100 балів – (5 балів помножені на 8 аудиторних заняття поділені на 2 та збільшені до цілого числа, що ділиться на 5)).

Мінімальна позитивна оцінка за змістовний модуль становить 60 балів, що відповідає оцінці "задовільно" за національною шкалою.

Враховуючи зміст модульної контрольної роботи з дисципліни "Податкове право", встановлюємо максимальну вартість кожного складового елементу модульної роботи:

1. Теоретичне питання: 20 балів

2. 15 тестових питань: 1 правильна відповідь на тест = 2 бал, разом 30 балів.

3. Практичне завдання – 20 балів.

4. Самостійна робота – 10 балів (включаючи оцінку за конспект)

Всього: 80 балів.

Викладач оцінюючи модульну роботу, повинен перевірити правильність розв’язання тестових питань, повноту розкриття теоретичного питання, а також правильність розв’язання практичного завдання не лише за аналітичними показниками, але й за вмінням пояснити застосовування тієї чи іншої норми відповідного нормативно-правового акту у сфері податкового права. Результатом буде сума отриманих балів за кожне завдання модульної роботи.
2. Модульна контрольна робота до змістовного модуля №2.

Максимально можлива кількість балів, яку отримує студент під час написання 2-ої модульної контрольної роботи розраховується за наступною формулою: 100 балів мінус оцінка «5» помножена на кількість аудиторних занять у змістовому модулі за період до модульного контролю та поділена на «2». У нашому випадку вона становить 85 балів ((100 балів – (5 балів помножені на 6 аудиторних заняття поділені на 2 та збільшені до цілого числа, що ділиться на 5)).

Мінімальна позитивна оцінка за змістовний модуль становить 60 балів, що відповідає оцінці "задовільно" за національною шкалою.

Враховуючи зміст модульної контрольної роботи з дисципліни "Податкове право", встановлюємо максимальну вартість кожного складового елементу модульної роботи:

1. Теоретичне питання: 25 балів

2. 15 тестових питань: 1 вірна відповідь на тест = 2 бали, разом 30 балів.

3. Практичне завдання – 20 балів.

4. Самостійна робота – 10 балів (включаючи оцінку за конспект)

Всього: 85 балів.

Викладач оцінюючи модульну роботу, повинен перевірити правильність розв’язання тестових питань, повноту розкриття теоретичного питання, а також правильність розв’язання практичного завдання не лише за аналітичними показниками, але й за вмінням пояснити застосовування тієї чи іншої норми відповідного нормативно-правового акту у сфері податкового права. Результатом буде сума отриманих балів за кожне завдання модульної роботи.
3. Модульна контрольна робота до змістовного модуля №3.

Максимально можлива кількість балів, яку отримує студент під час написання 3-ої модульної контрольної роботи розраховується за наступною формулою: 100 балів мінус оцінка «5» помножена на кількість аудиторних занять у змістовому модулі за період до модульного контролю та поділена на «2». У нашому випадку вона становить 90 балів ((100 балів – (5 балів помножені на 4 аудиторних заняття поділені на 2 та збільшені до цілого числа, що ділиться на 5)).

Мінімальна позитивна оцінка за змістовний модуль становить 60 балів, що відповідає оцінці "задовільно" за національною шкалою.

Враховуючи зміст модульної контрольної роботи з дисципліни "Податкове право", встановлюємо максимальну вартість кожного складового елементу модульної роботи:

1. Теоретичне питання: 30 балів

2. 15 тестових питань: 1 вірна відповідь на тест = 2 бали, разом 30 балів.

3. Практичне завдання – 20 балів.

4. Самостійна робота – 10 балів (включаючи оцінку за конспект)

Всього: 90 балів.

Викладач оцінюючи модульну роботу, повинен перевірити правильність розв’язання тестових питань, повноту розкриття теоретичного питання, а також правильність розв’язання практичного завдання не лише за аналітичними показниками, але й за вмінням пояснити застосовування тієї чи іншої норми відповідного нормативно-правового акту у сфері податкового права. Результатом буде сума отриманих балів за кожне завдання модульної роботи.
Зразок розрахунку для модульної контрольної роботи №1, №2, №3:

Початкова максимальна вартість модульної контрольної роботи модуля max) 80 балів

Результат модульного тестування студента становить Мо=60 балів (разом із самостійною роботою, яка у нього була відсутня).

На семінарських заняттях студент двічі відповів на 3 і 4 бали відповідно. Отже К1 = 3+4=7 балів

Студент постійно відвідував заняття, отже К2 =+2 бали

Коефіцієнт К3 =+1, оскільки студент вчасно написав модульну контрольну роботу

М=60+7+2+1=70 балів. Оцінка за змістовний модуль студента "задовільно", що за шкалою ЕСТS відповідає літері «D».

Якщо підсумкова рейтингова бальна оцінка за змістовний модуль становить менше 60 балів, або у разі відсутності студента під час написання (перескладання) модульної контрольної роботи, студент не допускається до складання наступного модульного контролю і має виконати модульну контрольну роботу обов'язково до проведення наступного модульного контролю.

Складання поза терміном або перескладання модульної контрольної роботи відбувається, як правило, під час планових індивідуальних занять або під час чергування відповідного викладача на кафедрі.

У разі отримання студентом позитивної підсумкової рейтингової оцінки за змістовний модуль (з урахуванням санкцій за незадовільні поточні оцінки та пропуски занять тощо), поточна академічна заборгованість студента, а саме незадовільні поточні оцінки, пропуски семінарських та практичних занять вважаються відпрацьованими і не потребують обов'язкового відпрацювання.

Водночас слід враховувати, що студенти мають право на відпрацювання незадовільних оцінок або пропущених занять до дати проведення рубіжного модульного контролю за розкладом занять, з урахуванням при визначені підсумкової рейтингової оцінки із змістового модуля, отриманих при цьому оцінок як поточних. Відпрацювання, як правило, відбувається під час щотижневих чергувань викладачів на кафедрі. Оцінка за відпрацювання пропущених занять або незадовільних оцінок виставляється у тому розділі журналу навчальної групи, в якому відмічається сам факт відпрацювання.

Фактична оцінка модульної контрольної роботи (тестування), оцінка за самостійну роботу та підсумкова рейтингова оцінка за змістовий модуль у балах (за 100-бальною шкалою) проставляються у журналах навчальних груп в спеціально передбачених для цього 2-х паралельних колонках (оцінка за модульну контрольну роботу - перша колонка; підсумкова рейтингова (бальна) оцінка - друга колонка).
Каталог: nnipp -> files -> Kafedri -> Kgpd -> rabot progr
Kafedri -> Робоча програма навчальної дисципліни правові системи сучасності для спеціальності 03040101 «Правознавство» для студентів 6-го курсу
rabot progr -> Робоча програма навчальної дисципліни складання господарсько-правових документів
rabot progr -> Робоча програма навчальної дисципліни міжнародний комерційний арбітраж за спеціальністю 03040101 «Правознавство»
rabot progr -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології Кафедра господарсько-правових дисциплін затверджую
rabot progr -> Робоча програма навчальної дисципліни бюджетне право для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня
rabot progr -> Програма навчальної дисципліни банківське право для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня
rabot progr -> Робоча програма навчальної дисципліни комерційне (торгове) право за спеціальністю«Правознавство» 03040101
rabot progr -> Робоча програма навчальної дисципліни бюджетне право для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка