Робоча програма з навчальної дисципліни «Податкове право» для студентів нніпп за напрямом підготовки 030401 «Правознавство»


Підсумковий контроль та розрахунок рейтингової підсумкової оцінкиСторінка3/3
Дата конвертації16.03.2017
Розмір0.51 Mb.
#12236
ТипРобоча програма
1   2   3

Підсумковий контроль та розрахунок рейтингової підсумкової оцінки

Розрахунок підсумкової рейтингової бальної оцінки засвоєння змістовного модуля складається з наступних елементів:М = Мо + К1 + ... Кn, де

Мо – оцінка в балах за результатами написання контрольної роботи із змістовного модуля. При її (оцінки) визначенні, слід виходити з розрахованої початкової максимальної вартості змістовного модуля в балах, яку можна отримати за результатами рубіжного модульного контролю, тобто за контрольну роботу.

К1 + ... Кn, - додаткові бальні коефіцієнти.

Максимальна бальна оцінка модуля (100 балів) досягається шляхом додавання до Мо “вартості” коефіцієнтів 1 + ... Кn), які враховують якість аудиторної роботи, творчої діяльності та віднімання усіх негативних оцінок відповідно.

Підсумковий контроль знань студентів проводиться за результатами рейтингової оцінки за увесь період вивчення дисципліни "Податкове право" або ж у разі незадовільної оцінки студента – у формі заліку.

Для розрахунку рейтингової підсумкової оцінки пропонується використати єдину бальну систему оцінювання академічної успішності студентів з обов’язковим переведенням оцінок до національної шкали та шкали ЕСТS.


Приклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Змістовий модуль № 3

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7
30

30

40

50

50

50

50

100

100

100

100
(100+100+100) / 3 = 100

Т1, Т2 ... Т7 – теми змістових модулів.


Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за 100 – бальною шкалою

Оцінка в ЕСТS

Значення оцінки ЕСТS

Критерії оцінювання

Рівень компе-тентості

Оцінка за національною шкалою

екзамен

залік

90-100

A

відмінно

Студент виявляє особливі творчі здібності, вміє самостійно здобувати знання, без допомоги викладача знаходить та опрацьовує необхідну інформацію, вміє використовувати набуті знання і вміння для прийняття рішень у нестандартних ситуаціях, переконливо аргументує відповіді, самостійно розкриває власні обдарування і нахили

Високий

відмінно

зара-ховано85-89

B

дуже добре

Студент вільно володіє вивченим обсягом матеріалу, застосовує його на практиці, вільно розв’язує вправи і задачі у стандартних ситуаціях, самостійно виправляє допущені помилки, кількість яких незначна

Достатній


добре

75-84

C

добре

Студент вміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача; в цілому самостійно застосовувати її на практиці; контролювати власну діяльність; виправляти помилки, серед яких є суттєві, добирати аргументи для підтвердження думок

70-74

D

задовільно

Студент відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень; з допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, виправляти помилки, серед яких є значна кількість суттєвих

Середній

задовільно

60-69

E

достатньо

Студент володіє навчальним матеріалом на рівні, вищому за початковий, значну частину його відтворює на репродуктивному рівні

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання семестрового контролю

Студент володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу

Низький


незадовільно

не зара-ховано

1-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням залікового кредиту

Студент володіє матеріалом на рівні елементарного розпізнання і відтворення окремих фактів, елементів, об’єктів

FX означає: “незадовільно” — необхідно виконати певну додаткову роботу для успішного складання;

F означає: “незадовільно” — необхідна значна подальша робота. Державна атестація студентів проводиться відповідно до чинної нормативної бази.

Підсумкова рейтингова оцінка (в балах) за дисципліну "Податкове право" у цілому (заліковий кредит) визначається за формулою:

1) За умови не складання студентом заліку (тобто «автоматично»):

Rд1 = Rm+ ДБ, де

Rд1 - підсумкова (загальна) рейтингова оцінка в балах заліковий кредит, тобто за дисципліну в цілому (або за семестрову частину дисципліни).

Rm підсумкова рейтингова оцінка змістових модулів, що визначається як середнє арифметичне підсумкових бальних оцінок за усі змістові модулі.

ДБ - додаткові бали за навчально-творчу діяльність (активна участь в роботі наукового гуртка студентів з дисциплін кафедри, виступ з науковою доповіддю на студентській науковій конференції) підготовка та виступ з рефератом, участь в розробці та підготовці навчальних наочних матеріалів з дисципліни, що оцінюється тощо.

Для визначення кількості додаткових балів (ДБ) використовується наступна таблиця (табл.):

Таблиця

Додаткові бали до підсумкової рейтингової оцінки з дисципліни

Написання та презентація реферату або наукової роботи з дисципліни, що оцінюється:

оцінка за текст роботи
«5» (відмінно)

«4» (добре)

«3» (задовільно)


+5

+4

+3оцінка за презентацію (виступ з тезами роботи)
«5» (відмінно)

«4» (добре)

«3» (задовільно)


+5

+4

+3Участь в розробці, підготовці, виготовленні навчальних матеріалів (ситуаційних задач тощо), або наочних навчальних матеріалів (плакатів, слайд-шоу, мультимедійних посібників тощо).

від 3 до 10 балів


При цьому слід враховувати, що студент протягом вивчення дисципліни (семестрової частини дисципліни) може підготувати не більше одного реферату (наукові доповіді, рецензії тощо) з дисципліни.

У разі отримання за змістовний модуль в сумі більше ніж 100 балів, в журналі академічної групи проставляється 100 балів. Якщо сума балів Rд1 складає більше 60 балів, студент може отримати зарахування заліку без складання.У разі отримання меншої суми балів або бажання підвищення підсумкової рейтингової оцінки з дисципліни, складання заліку є обов'язковим.

2) За умови складання заліку.

Залік приймає викладач, який проводив семінарські та практичні заняття.

Залік проводитиметься у формі тестування. Тести складаються з вибіркових завдань всіх модульних контролів та затверджуються у тому порядку, що й залікові білети разом з навчально-методичним комплексом з дисципліни. Залікове завдання повинно виключно виконуватися студентами самостійно. Тому у разі використання заборонених джерел (шпаргалок, засобів зв’язку та ін.) чи підказок студент знімається із заліку й одержує нульову оцінку.

Підсумкова рейтингова оцінка за заліковий кредит (дисципліну) виставляється в журналі обліку успішності, у відомості обліку успішності та заліковій книжці за вище наведеною шкалою ECTS (літери, бали) та національною шкалою - «зараховано», «не зараховано».

Критерії оцінювання студентів заочної форми навчання:Відповідь на оцінку "відмінно" оцінюється, якщо:

 • студент дав розгорнутий, вичерпний виклад змісту теоретичного питання, в якому присутній повний перелік основних понять, категорій та законів, необхідних для розкриття змісту питання;

 • студент продемонстрував знання нормативного та законодавчого матеріалу, правильні посилання на конкретні джерела під час розкриття теоретичного питання ;

 • відповідь студента відрізняється точністю формулювань, логікою, достатнім рівнем узагальненості знань.

Відповідь на оцінку "добре" оцінюється, якщо:

 • порівняно з відповіддю на найвищий бал відсутній хоча б один з вказаних вище критеріїв, необхідних для вичерпної відповіді;

 • хід виконання завдання є правильним, але допущені незначні помилки в трактуванні.

Відповідь на оцінку "задовільно" оцінюється, якщо:

 • відповідь на теоретичне питання малообґрунтована, неповна, з визначенням лише основних понять;

 • студент не знайомий з нормативно-правовими актами у сфері податкового права, а звідси не посилається на них, або посилається неправильно;

 • студент лише з допомогою викладача може зрозуміти та виправити свої помилки.

Відповідь на оцінку "незадовільно" оцінюється, якщо:

 • характер відповіді дає підставу стверджувати, що студент не може зрозуміти суть завдань контрольної роботи чи не знає правильної відповіді на поставлені питання;

 • відповідь студента елементарна, фрагментарна, зумовлена нечіткими уявленнями про зміст нормативно-правових актів у сфері податкового права;

 • студент не може самостійно сформулювати основні поняття, категорії податкового права тощо;

 • допущені грубі помилки, і студент не може їх виправити;

 • студент не вміє робити обґрунтовані висновки.

Підсумкова рейтингова оцінка за заліковий кредит (дисципліну) виставляється в журналі обліку успішності, у відомості обліку успішності та заліковій книжці за вище наведеною шкалою ECTS (літери, бали) та національною шкалою - «зараховано», «не зараховано».

12. Методичне забезпечення

Методичне забезпечення навчальної дисципліни «Податкове право» включає:

- програму з навчальної дисципліни «Податкового право»;

- навчальні посібники з податкового права у бібліотеці НАВС;- інструктивно-методичні матеріали до семінарських, практичних занять, які містяться у навчально-методичному комплексі з дисципліни «Податкове право»;

- завдання для самостійної роботи студентів, які містяться у навчально-методичному комплексі з дисципліни «Податкове право»;

- тестові завдання до семінарських, практичних занять, які містяться у навчально-методичному комплексі з дисципліни «Податкове право»;

- модульні контрольні роботи для перевірки рівня засвоєння студентами навчального матеріалу;

- методичні матеріали для студентів з питань самостійного опрацювання фахової літератури, написання рефератів, наукових робіт, які містяться у навчально-методичному комплексі з дисципліни «Податкове право»;

- навчально-методичний комплекс з дисципліни «Податкове право».


13. Рекомендована література

Базова

 1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - №30. – Ст.141.

 2. Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 50-51. – Ст.572.

 3. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 травня 1984 р. // Кодекси України . -1999. - №5; Кодекси України. – 2006. - №11.

 4. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. № 2341 // Відомості Верховної Ради України. – 2001 №25-26. – Ст.131.

 5. Податковий кодекс України від 02 грудня 2010 р. із змінами // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 13-14, № 15-16, № 17. – Ст. 556.

 6. Закон України «Про збір і облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08 липня 2010 року // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 2-3. – Ст.11.

 7. Бандурка О.М., Понікаров В.Д., Попова С.М. Податкове право: навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 312 с.

 8. Бабін І.І. Податкове право України: навч. посібник. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 504 с.

 9. Кучерявенко М.П. Податкове право. Підручник. – Х.: Право, 2013. – 533 с.

 10. Науково-практичний коментар Податкового Кодексу України. Т.1. – Безрутченко С.М.,Клименко О.І., Овчаренко А.С. - Станом на 1.04.2011.-К.:»Видавничий дім «Професіонал».- 2011. – 928 с.

 11. Податкове право: навч. посіб. / Волощук М. Г., Менджул М. В. ; Закарпат. держ. ун-т, Терит. від-ня Асоц. платників податків України у Закарпат. обл. - Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2012. - 141 с.

 12. Пришва Н.Ю. Податкове право [Текст] : навч. посіб. / Н. Ю. Пришва. - К.: Юрінком Інтер, 2010. - 365 с.

 13. Фінансове право України: Навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл] / [Л.К. Воронова, М.П. Кучерявенко, Н.Ю.Пришва та ін.]; за ред. Л.К. Воронової, М.П. Кучерявенко. - К.: "Правова єдність", 2009. - 395 с.

 14. Фінансове право: навч. посібн. / За заг. Ред. Д.М. Павлова, О.А. Кузьменко, А.Г.Чубенка. – К. : КНТ, 2009. – 520 с.


Допоміжна:
1. Агафонова Н.В. Правове регулювання документарних акредитивів // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 7. – К.: Інститут держави і права ім В.М. Корецького НАН України, 2001. – С. 312-319.

2. Азаренкова Г.М., Журавель Т.М., Михайленко Р.М. Фінанси підприємств: Навч. посіб. для самост. вивчення дисципліни. К.: Знання-Прес, 2009. - 299 с.

3. Андреева М. В.Действие налогового законодательства во времени. Статут – 2006. – 171 с.

4. Борисов А. Н.Защита прав налогоплательщиков при принудительном взыскании налогов, пеней и санкций., Юридический Дом "Юстицинформ" – 2007.

5. Брызгалин А.В. Налоговый учет и налоговая политика предприятия. – 2-е изд. – М.: Аналитика–Пресс, 1998. – 120с.

6.Завгородний В.П./ Налоги и налоговый контроль в Украине . – К.: АСК, 2001. – 639 с.

7. Козырин А.Н. Налоговое право зарубежных стран: вопросы теории и практики – М, 1993.

8. Користін О. Банківська таємниця та легалізація злочинних доходів // Підприємництво, господарство і право. - 2006. - № 1. -С. 91-94.

9. Куцин М.А. та ін. Сучасна теоріїя та практика оподаткування. – Х.: Прапор, 2001. – 521 с.

10. Лісовий А.В., Кирпа С.В. Удосконалення системи оподаткування в Україні //Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право) 2012 — № 1. – С. 86-91.

11. Прошунин М.М. Финансовый мониторинг. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Учебное пособие / Под ред. проф. Запольского С.В. – М.: РАП; Статут, 2009. – 224 с.

12. Пушкарева В.М. История финансовой мысли и политики налогов. – М.: Инфра - М, 1996, с.192.

13. Сотніченко О.А. Необхідність реформування ПДВ у контексті Податкового кодексу України//Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право) 2012 — № 1. – С. 113-120

14. Толстопятенко Г.П. / Европейское налоговое право. Сравнительно-правовое исследование. – М.: Изд. НОРМА, 2001. – 336 с.

15. Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Несостоятельность (банкротство) кредитних организаций: Учеб.-практ. пособие. – М.: Дело, 2002. – 320с.

16. Хорошаєв Є.С. Податок на багатство в Україні: перспективи запровадження //Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право) 2012 — № 1. – С. 106-112.
14. Інформаційні ресурси


  1. www.ac-rada.gov.ua – Офіційний сайт Рахункової палати України.

  2. www.kmu.gov.ua – Офіційний сайт Кабінету Міністрів України.

  3. www.minfin.gov.ua – Офіційний сайт Міністерства фінансів України.

  4. http://www.bank.gov.ua/control/uk/index – Офіційний сайт Національного банку України.

  5. www.pravoznavec.com.ua - Електронна бібліотека юридичної літератури "Правознавець".

  6. www.rada.gov.ua - Офіційний сайт Верховної Ради України.

  7. http://lib.rada.gov.ua/LibRada/static/LIBRARY/catalog/1.htm – Каталог корпоративної колекції перекладів нормативно-правових актів зарубіжних країн (за бібліотечно-бібліографічним класифікатором).

  8. www.minrd.gov.ua - Офіційний сайт Міністерства доходів і зборів України.

  9. www.ukrstat.gov.ua - Офіційний сайт Державної служби статистики України.

Каталог: nnipp -> files -> Kafedri -> Kgpd -> rabot progr
Kafedri -> Робоча програма навчальної дисципліни правові системи сучасності для спеціальності 03040101 «Правознавство» для студентів 6-го курсу
rabot progr -> Робоча програма навчальної дисципліни складання господарсько-правових документів
rabot progr -> Робоча програма навчальної дисципліни міжнародний комерційний арбітраж за спеціальністю 03040101 «Правознавство»
rabot progr -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології Кафедра господарсько-правових дисциплін затверджую
rabot progr -> Робоча програма навчальної дисципліни бюджетне право для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня
rabot progr -> Програма навчальної дисципліни банківське право для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня
rabot progr -> Робоча програма навчальної дисципліни комерційне (торгове) право за спеціальністю«Правознавство» 03040101
rabot progr -> Робоча програма навчальної дисципліни бюджетне право для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка