Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) ізДата конвертації20.09.2018
Розмір300 Kb.
#50083
ТипРобоча програма
Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича

«Затверджую»

Декан географічного факультету

___________ (В.П. Руденко)

1 вересня 2011 року


РОБОЧА ПРОГРАМА

(за кредитно-модульною системою навчання)
із «ТЕМАТИЧНОЇ КАРТОГРАФІЇ»

для напрямку підготовки (спеціальності) 6.070502 – Географія.

Факультет – географічний
Кафедра – географії України та регіоналістики


Форма навчання

курс

семестр

Всього годин

К-ть кредитів

Лекції (год.)

Практичні (семінарські) (год.)

Лабораторні (год.)

Індивідуальна робота (год.)

Самостійна робота (год.)

Курсові роботи (год.)

Залік (семестр)

Іспит (семестр)

Денна

4

7

162

4,5

22

12

-

17

100

-

-

7

заочна

4

7

162

-

6

8

-

-

150

-

-

7

Робоча програма складена на основі «Концепції стандарту вищої базової географічної освіти» – К., Тандем, 2000 з дисципліни «Тематична картографія» для студентів університетів, затверджена на засіданні науково-методичної комісії Міносвіти України (протокол № 10 від 12.02.1995 р.)

Індекс Ш 65

Робоча програма складена кандидатом географічних наук, доцентом М.Д. Заячуком .

Робоча програма з дисципліни «Тематична картографія» затверджена на засіданні кафедри географії України, картографії та геоінформатики (протокол № 1 від « 1 » вересня 2011 р.)
Завідувач кафедри

проф. В.О. Джаман

Схвалено методичною радою географічного факультету «­__»_____ 2011р.

Голова методичної комісії

географічного факультету

доц. Й. А. Бурка1.Пояснювальна записка

з навчальної дисципліни «Тематична картографія»

1.1 Мета навчальної дисципліни «Тематична картографія» полягає в поглибленому вивченні студентами методів картографування, картографічного моделювання, засобів і способів картографування. Після прослуховування курсу студенти повинні вміти застосовувати картографічний метод дослідження, читати тематичну карту, вміти складати легенду карти і саму карту, практично застосовувати знання з тематичної картографії у своїй виробничій діяльності.

1.2 Основні завдання навчальної дисципліни:

– ознайомити студентів з картознавством і загальною теорією тематичної картографії, математичною картографією, методикою картографічного моделювання;

– навчити студентів розуміти географічні карти і користуватися ними в наукових дослідженнях, практичній та навчальній діяльності;

– показати значення тематичної картографії у сучасному житті;

– розвинути у студентів уміння складати і використовувати географічні карти різного тематичного змісту, масштабу і призначення.

– розкрити сучасні підходи до розробки і використання тематичних карт.1.3 Компентенції, якими має володіти студент у процесі вивчення дисципліни.

У результаті вивчення дисципліни «Тематична картографія» студент повинен:Знати:

– історію становлення тематичної картографії в Україні.

– види, властивості, структуру, форми передачі та відображення картографічної інформації;

– об’єктно-орієнтовані технології складання тематичних карт;

– функціональні можливості та принципи функціонування основних типів природничих та соціально-економічних карт;

Вміти:

– збирати та опрацьовувати матеріали для складання тематичних карт;

– обирати способи і методи складання різних типів тематичних карт;


 • складати та оформляти різні типи і теми тематичних карт.

 • використовувати інформаційні можливості тематичної карти.


3. Зміст завдань самостійної роботи та завдань для самоперевірки та виконання


ЗМ НЕ

В яких передбачено

СМ

Тема, завдання

самостійної роботи

Види діяльності та форми перевірки й оцінювання самостійної роботи

Список рекомендованої літератури до теми

1.1

Сучасні тенденції топографічного і тематичного картографування

Розгляд перспективних напрямів топографічного і тематичного картографування. Реферат

3 бали


Основна:

1. Сосса Р. І. Картографування території України: історія, перспективи, наукової основи. –К.: Наук. Думка, 2005. -296 с., С. 150-1561.1

Тематичне та спеціальне картографування в Україні

(в період 1918 -1990)Аналіз основних тематичних карт згаданого періоду, формування картографічних шкіл. Реферат

3 бали


Сосса Р. І. Картографування території України: історія, перспективи, наукової основи. –К.: Наук. Думка, 2005. -296 с., С. 43-56, 71-75, 80-95.

1.2

Основні напрями «проблемного картографування»

Аналіз еколого-географічного, медико-географічного та ін. картографувань 3 бали

Сосса Р. І. Картографування території України: історія, перспективи, наукової основи. –К.: Наук. Думка, 2005. -296 с., С.241-295

1.2

Головні напрями загальнонаукового картографічного моделювання системи «суспільство– природа»

Практична розробка. Аналіз серій карт, атласів.

3 бали


Основна:

1. Т.І. Козаченко, Г. О. Пархоменко, А. М. Молочко Картографічне моделювання: Навч. посібник – Київ, 1999 –320с., С. 202-240

2.Шевченко В. А. Медико-географическое картирование територии Украины. – Киев, Наук. думка., 1994 – 158 с.


1.2

Знакові системи тематичної картографії, як засіб картографічного моделювання

Вміння застосовувати штрихові, фонові, фоново-штрихові; геометричні, художні, символічні і шрифтові знаки. Реферат з наведенням прикладів

3 бали


Основна:

1.Т.І. Козаченко, Г. О. Пархоменко, А. М. Молочко Картографічне моделювання: Навч. посібник – Київ, 1999 –320с., С. 94-128

Додаткова:

1.Назаров В. Н. Методы и изобразительные средства в картографии. – М.: Геодезиздат, 1962 -88 с.1.2

Старіння тематичних карт. Завдання: ознайомитись з кваліметричним та маркетинговим методом оцінки старіння тематичних карт.


Ознайомлення зі сутністю кваліметричного та маркетингового методу написання реферату. Оцінка до

3 балів.


Основна:

1.Любченко В. Є. Карта у плині часу. – Вінниця: ДП «ДКФ», 2008. – 160 с., С. 54-78

Додаткова:

1.Любченко В. Є. Старіння та оновлення географічних карт (теоретичні довідки) //Укр. геогр. журнал. – 2004. – №2 – С. 46-52.

1.Любченко В. Є. До проблеми створення та оновлення географічних карт в Україні// Картографія та вища школа: 3 б. наук. праць – Вінниця: ДП ДКФ, 2004 – Вип. 1 – С. 38-42.


2.3

Картографічна основа для ґрунтового знімання. Завдання– обґрунтувати вибір топографічної карти, зображення рельєфу, побудови профілю, контурів землекористувачів.

Робота з топографічними картами , картами землекористувачів. Опрацювання матеріалів ґрунтових досліджень. Підготовка реферату. Оцінка до

3 балів.


Основна:

1. Позняк С. П.., Красєха Є.Н., Кіт М. Г. Картографування ґрунтового покриву: Навч. посібник – Львів: ЛНУ, 2003 – 500с., С. 26-37.

2.Картографування ґрунтів. За ред.. проф.. Д. Г. Тихоненка. – Харків, 2001 – 320 с.

Додаткова:

1. Гаврилюк Ф.Я. Полевые исследования и картирование почв. – Ростов-на-Дону, 1981. – 207 с.

2. Методика моніторінгу земель, що перебувають в кризовому стані. Харків, 1998 – 88 с.2.4

Картографічне моделювання в екологічних дослідженнях. З’ясувати суть еколого-географічного аналізу і оцінювання території її відповідне картографічне відображення.

Аналіз прикладів методичних основ картографічного моделювання еколого-географічної інформації (індекс забруднення повітря, фонова оцінка забрудненості повітря, ступінь забрудненості вод, екологічний потенціал території, еколого- економічне зонування території)

3 бали


Основна:

1. Г. С. Ратушняк Топографія з основами картографії. Навч. посібник – Київ: Центр навч. літератури, 2003. – 208 с., С. 186 – 207.

2. Барановський В. А. Екологічна географія і екологічна картографія – К.: Фітосоціоцентр, 2001 – 252 с.


3.11

Картографічне забезпечення соціально-економічного та політичного розвитку України

З’ясувати потреби в картографічному забезпеченні соціально-економічного та політичного розвитку України.

3 бали


Сосса Р. І. Картографування території України: історія, перспективи, наукової основи. –К.: Наук. Думка, 2005. -296 с., С.203-211.

3.12

Регіональне картографування.

Аналіз тематичних карт Чернівецької області.Письмовий опис тематичних карт, способи і засоби їх створення.

3 бали


1. Навчально-краєзнавчий атлас Чернівецької області.

2. Чернівецька область. Моя Мала Батьківщина. Географічний атлас.
2. Структура змістовних модулів, навчальних елементів дисципліни « Тематична картографія» та навчальної діяльності студентів


Компетенції (прогнозовані результати навчання)

Тема змістового модуля (ЗМ), навчального елементу (НЕ)

Зміст навчального елементу

Вид занять (годин)

Види діяльності та поточного контролю на занятті

ІНДЗ

(за вибо


ром)

Кількість балів

за


ІНДЗ

Всього балів за видами навч. занять

Л

С

Ср.

Пр.

Змістовний модуль 1. Предмет і методи тематичної картографії

Результати навчання.

Знати і розуміти

Поняття, предмет, суть та визначення тематичної картографії. Класифікація тематичних карт.

НЕ 1.1

Вступ до курсу

з історії тематичної картографії в Україні(лекційне заняття)

Практична робота № 1

Виготовлення картоснови обласного районуРоль і значення карти в географічних дослідженнях.

Розвиток тематичного картографування.4
20

1


Конспект лекцій

Створення картосновиреферати

3

5 балів на модульну контрольну роботу

5 балів за практичну роботуЗнати передумови, принципи та характеристики підходів до створення картографічних моделей

НЕ 1.2

(лекційне заняття)

Принципи, методи та підходи у складанні тематичних карт


Принципи картографування, методи картографування, модель легенди. Картографічне моделювання

2
40
Конспект лекції

реферати

3
Знати особливості застосування способів та засобів, вміти обирати оптимальні засоби та способи картографічного зображення

НЕ 1.3

(лекційне заняття)

Засоби картографування. Способи картографування

Практична робота № 2

Картографування валового збору зернових культур для областей України за допомогою знака Варзара
Структура та огляд картографічних засобів.

Способи картографування. Метричність і символічність зображень

2


1


Конспект лекцій

Складання

картосхеми


реферати


35 балів на модульну контрольну роботу
10 балів за самостійну роботу

5 балів за практ. роботуВсього за модуль8
60

2


30 балів

Змістовний модуль 2. Картографування природи

Розуміти і знати: сутнісні риси і шляхи створення загальних карт природи та окремої тематики.

Вміти: обирати засоби та способи для картографування окремих компонентів природи.НЕ 2.1 (лекційне заняття)

Картографування природи


Практична робота № 3

Картографування природно-ресурсного потенціалу для областей УкраїниКласифікація карт природи. Картографування природних меж.

Географічні принципи генералізації при складанні карт природи.22


Складання картосхемиреферати

3

5 балів за практик.

роботу

НЕ 2.2 (лекційне заняття)

Карти рельєфу


НЕ 2.3 (лекційне заняття)

Картографування ґрунтового покриву
Практична робота № 4

Картографування людності міст та містечок значковим способомГеоморфологічне картографування. Гіпсометричні карти
Проблеми картографування грунтів. Класифікація ґрунтових обстежень за призначенням. Складання окремих видів ґрунтових карт.

2

2
10

2

Складання

картосхеми

реферати

3

5 балів за практик.

роботу

НЕ 2.4 (лекційне заняття)

Тематичні карти клімату, рослинності та тваринного світу. Синтетичні карти природиЗасоби та способи зображення на тематичних картах клімату, рослинного і тваринного світу. Екологічні карти. Карти фізико-географічного районування.10реферати
5 балів за самостійну роботу

Всього за модуль 6 20 4 15 балів

Змістовний модуль 3. Картографування населення та галузей господарства

Знати та вміти складати карти населення і галузей господарства

НЕ 3.1

(лекційне заняття) Картографування населення і населених пунктівЗбір та опрацювання матеріалів до карт густоти населення, людності міст. Підходи до систематизації карт населення. Картографування розміщення населення і розселення. Картографування демографічних і етнографічних особливостей. Картографування соціально-економічних особливостей населення.


2

Конспект лекцій5 балів на модульну контрольну роботу


Знати та вміти: класифікувати карти, обирати способи та засоби зображання ресурсів та об’єктів промисловості, вміння створювати синтетичні та прогнозні карти промисловості

НЕ 3.2 Картографування розміщення і структури промисловості

Практична робота №5

Картографування об’єктів промисловості значковим способомСистематизація карт. Картографування сировинних ресурсів промисловості, енергетики. Картографування розвитку та розміщення промисловості (одиниці, показники потужності, якісні характеристики). Галузеві карти – синтетичні, прогнозні.12


Конспект лекції

Складання картосхеми5 балів за практичну роботу
Знати та вміти: обирати показники для створення картосхем, класифікувати карти, вміти обрати оптимальний прийом для картографування с/г, характеризувати карти лісового господарства

НЕ 3.3 Картографування сільського та лісового господарства

Практична робота № 6

Визначення чисельності населення та природного приросту в адміністративних районах Чернівецької області
Систематизація карт. Карти умові чинників сільського господарства. Карти матеріально-технічної бази і трудових ресурсів. Карти землеробства. Карти тваринництва. Карти загальної характеристики с/г. карти лісового господарства


11


Конспект лекцій

Складання картосхеми


картосхема5 балів за практичну роботуЗнати та вміти: обирати оптимальні засоби та способи зображення, створювати синтетичні та прогнозні карти

НЕ 3.4

Карти комплексу будівельної індустрії.Практична робота № 7

Картографування посівних площ сільськогосподарських культур за допомогою точкового способу

Визначення і структура комплексу будівельної індустрії, зв’язків. Карти будівельної індустрії їх значення. Картографування розвитку і розміщення галузей. Карти розвитку мінеральної будівельної сировини. Карти капітального будівництва. Карти територіальних комплексів будівництва1


1Конспект лекцій

Складання картосхеми


картосхема3

5 балів за практичну роботуЗнати та вміти: характеризувати та використовувати карти транспортно-економічних зв’язків, використовувати вектор та скаляр для зображення транспорту.

НЕ 3.5

Карти транспортно-економічих зв’язківВизначення ролі і місця транспорту в здійсненні зв’язків. Загально транспортні карти. Карти транспортної мережі, вантажних і пасажирських перевезень. Інтенсивність зв’язків.

1


Знати та вміти: створення карт соціальної сфери, обирати одиниці картографування.

НЕ 3.6

Карти соціальної сфериПрактична робота №8

Картосхеми транспортної доступностіВизначення ролі і місця соціальної сфери. Картографування характеристик і галузей. Карти мережі, забезпеченості та доступності

12

Конспект лекцій

картосхема


3

5 балів за практичну роботу

Знати та вміти: картографічне обґрунтування розвитку комплексів, відбір елементів картографування та прийомів їх картографування

НЕ 3.7

Складання карти елементів територіальної структури комплексів.Визначення елементів територіальної структури промислового комплексу. Загально-економічні карти. Карти перспектив та прогнозу.

1
10
Конспект лекцій
3
Знати та вміти: здійснювати комплексний аналіз тематичної карти

НЕ 3.8

Аналіз тематичної карти областіАналіз способів та засобів застосованих на тематичній карті10
Конспект лекцій
3
10 20 6

За модуль-контроль (іспит)

22 100 12 Всього
25 балів
30 балів

100 балів


4. Тематика ІНДЗНазва реферату

Прізвище

1.

Національний Атлас України: концепція створення, структура та зміст.
2.

Картографічна спадщина В. Кубійовича.
3.

Картографічна інфраструктура України: суть, властивості, етапи розвитку, стан і перспективи.
4.

Морські навчальні карти.
5.

Використання ґрунтових карт під час землеустрою, землевпорядкування та землеоцінювання.
6.

Використання ґрунтових карт при моніторингу земель.
7.

Використання ґрунтових карт у ландшафтних дослідженнях.
8.

Методологічні основи картографічного моделювання еколого-географічної інформації.
9.

Старіння та оновлення тематичних карт.
10.

ГІС-технології у оновленні тематичних карт.
11.

Навчально-краєзнавчий атлас обласного регіону: призначення, принципи створення, зміст, характеристика.
12.

Серія картографічних атласів «Моя мала Батьківщина».

Призначення, зміст, принципи створення, характеристика.


13.

Особливості картографічного забезпечення викладання шкільного курсу «Географія України».
14.

Емблемні та геральдичні геозображення.
15.

Геозображення в засобах масової інформації.
16.

Геозображення у рекламі.
17.

Тематичні карти для найменших.
18.

Оперативні карти суспільних явищ.
19.

Основні принципи створення національних атласів окремих країн.
20.

Національний атлас Російської Федерації: структура та зміст.

5. Модуль контроль

Питання до змістового модуля 1

1. Вкажіть предмет та об’єкт дослідження тематичної картографії.

2. Охарактеризуйте особливості створення тематичних карт як методу наукового пізнання.

3. Охарактеризуйте зображення території України на стародавніх картах.

4. Середньовічні карти території України.

5. Картографування українських земель у нові часи.

6. Розкрийте передумови зародження тематичного картографування.

7. Охарактеризуйте засади тематичного картографування у новітній період (1918 - початок 90-х років ХХ ст.).

8. Тематичне картографування в незалежній Україні.

9. Вкажіть на перспективи тематичного картографування в Україні.

10. Охарактеризуйте Національний атлас України.

11. Вкажіть принципи та методи складання тематичних карт.

12. Охарактеризуйте методи, засоби, способи та прийоми тематичного картографування.

13. Опишіть процес картографічного моделювання.

14. Розкрийте поняття синтезу у тематичному картографуванні.

15. Охарактеризуйте передачу інформації через дослідницький та реєструючий канали в картографічному моделюванні.

16.. Опишіть комплексність та системність в тематичному картографуванні природи і господарства.

17. Вкажіть на поняття географічних границь та динаміки явищ на тематичних картах.

18. Суть і прийоми картографічної мови на тематичних картах.

19. Розкрийте способи картографування процесів і явищ на тематичних карт.

20. Охарактеризуйте застосування картограми як способу тематичного картографування.

21. Охарактеризуйте застосування картодіаграми як способу тематичного картографування.

22. Охарактеризуйте застосування значкового способу як способу тематичного картографування.

23. Охарактеризуйте застосування точкового(крапкового) способу як способу тематичного картографування.

24. Охарактеризуйте застосування способу ареалів як способу тематичного картографування.

25. Охарактеризуйте застосування способу ізоліній як способу тематичного картографування.

26. Охарактеризуйте застосування способу ліній руху як способу тематичного картографування.

27. Охарактеризуйте застосування способу якісного фону як способу тематичного картографування.

28. Вкажіть на можливість поєднання способів картографування на тематичній карті.

29. Охарактеризуйте зображуючи засоби відображення явищ і процесів на тематичних картах.

30. Розкрийте особливості застосування граничних ліній як засобу тематичного картографування.

31. Розкрийте особливості застосування кольорового тону як засобу тематичного картографування.

32. Розкрийте особливості застосування художніх та символічних побудов як засобу тематичного картографування.

33. Розкрийте особливості застосування буквено-цифрових позначень як засобу тематичного картографування.

34. Розкрийте особливості застосування вектора як засобу тематичного картографування.

35. Розкрийте особливості застосування кольорової насиченості як засобу тематичного картографування.

36. Розкрийте особливості застосування скаляра як засобу тематичного картографування.

37. Розкрийте особливості застосування елементарних побудов як засобу тематичного картографування.

38. Розкрийте особливості застосування геометричних побудов як засобу тематичного картографування.

39.Розкрийте суть прийомів картографування.

40. Опишіть матеріали для складання тематичних карт.

41. Розкрийте суть метричності зображень на тематичних картах.

42. Розкрийте суть символічності зображень на тематичних картах.

43. Охарактеризуйте умови позначення, що застосовуються на тематичних картах.

44. Реалістичність та умовність тематичних карт.
Питання до змістового модуля 2

1.Охарактеризуйте картографічні прийоми створення геологічних та геофізичних карт.

2. Охарактеризуйте картографічні прийоми створення кліматичних карт.

3. Охарактеризуйте картографічні прийоми створення карт поверхневих вод і водних ресурсів.

4. Охарактеризуйте картографічні прийоми створення ґрунтових карт.

5. Охарактеризуйте картографічні прийоми створення флористичних та фауністичних карт.

6. Охарактеризуйте картографічні прийоми створення ландшафтних карт.

7. Охарактеризуйте картографічні прийоми створення карт охорони природи.

8. Карти геофізичних умов. Аномальні магнітні поля. Геотермічні умови.

9. Карти тектоніки та неотектоніки.

10. Карти мінеральних ресурсів.

11. Карти гідрогеологічних умов і ресурсів підземних вод.

12. Карти палеогеографічних умов території.

13. Карти біокліматичних умов.

14. Карти природних лікувальних ресурсів.

15. Охарактеризуйте картографічні прийоми створення фауністичних карт.

16. Охарактеризуйте карти фізико-географічного районування.

17. Охарактеризуйте картографічні прийоми батиметричних карт морів.


Питання до змістового модуля 3

1.Охарактеризуйте картографічні прийоми створення карт населення і населених пунктів.

2. Охарактеризуйте картографічні прийоми створення карти промисловості.

3. Охарактеризуйте картографічні прийоми створення карти сільського господарства.

4. Охарактеризуйте картографічні прийоми створення карт лісового господарства та лісових ресурсів.

5. Охарактеризуйте картографічні прийоми створення карт транспорту.

6. Охарактеризуйте картографічні прийоми створення карт соціальної сфери.

7. Охарактеризуйте картографічні прийоми створення туристичних карт.

8. Охарактеризуйте картографічні прийоми створення медико-географічних карт.

9.Охарактеризуйте специфіку мови карти, її сприйняття та роль легенди.

10. Розкрийте суть наочності, виразності, інформаційної ємності, читання і використання тематичних карт.

11. Аналіз і застосування тематичних карт.

12. Тематична карта як засіб праці, пізнання і практичної діяльності, інструмент дослідження.

13. Тематична карта і викладання географії.

14. Охарактеризуйте сучасні тенденції і напрями розвитку соціально-економічної картографії.

15. Проаналізуйте принципи вимірювання на карті, застосування сучасних методів і засобів.

16. Вкажіть на місце тематичних карт у географічних дослідженнях, господарській діяльності, навчальному процесі.

17. Вкажіть особливості побудови карт мережі, забезпеченості та доступності.

18. Проаналізуйте процес систематизації тематичних карт.

19. Охарактеризуйте способи зображення та їх систематизацію. Поясніть принципи поєднання способів зображення.

20. Дайте характеристику географічної основи екологічної карти та вибору її елементів.
Глосарій до змістового модуля 1


 1. Метод наукового пізнання.

 2. Предмет та об’єкт дослідження.

 3. Картографічний засіб зображення.

 4. Картографічний спосіб зображення.

 5. Картографічне моделювання.

 6. Картографічний синтез.

 7. Картограма.

 8. Картодіаграма.

 9. Значковий спосіб.

 10. Точковий (крапковий) спосіб.

 11. Спосіб ареалів.

 12. Спосіб ізоліній.

 13. Спосіб ліній руху.

 14. Спосіб якісного фону.

 15. Граничні лінії.

 16. Кольоровий тон.

 17. Художні та символічні побудови.

 18. Буквено-цифрові позначення.

 19. Вектор.

 20. Кольорова насиченість.

 21. Скаляр.

 22. Елементарні та геометричні побудови.

 23. Прийом картографування.

 24. Метричність зображень.

 25. Символічність зображень.Глосарій до змістового модуля 2


 1. Геологічні карти.

 2. Геофізичні карти.

 3. Геоморфологічні карти.

 4. Кліматичні карти.

 5. Карти поверхневих вод і водних ресурсів.

 6. Ґрунтові карти.

 7. Флористичні та фауністичні карти.

 8. Ландшафтні карти.

 9. Карти охорони природи.

 10. Екологічні карти.

 11. Медико-географічні карти.


Глосарій до змістового модуля 2


 1. Карти населення і населених пунктів.

 2. Карти промисловості.

 3. Карти сільського господарства.

 4. Карти лісового господарства та лісових ресурсів.

 5. Карти транспорту.

 6. Карти соціальної сфери.

 7. Туристичні карти.

 8. Карти мережі, забезпеченості та доступності.

 9. Географічна основа економічної карти.


6. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів за шкалою ЕСТS та національною шкалою

Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль знань студента. Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних та інших видів занять, самостійної роботи і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на завершальному етапі.

Загальна кількість балів, яку студент може отримати у процесі вивчення дисципліни впродовж семестру, становить 100 балів, з яких 70 балів студент набирає при поточних видах контролю і 30 балів – у процесі підсумкового виду контролю (іспиту).

Кількість балів за кожний навчальний елемент виводиться із суми поточних видів контролю.

Кількість балів за змістовний модуль дорівнює сумі балів, отриманих за навчальні елементи даного модуля. Максимальна кількість балів складає: за 1 модуль – 30; 2 модуль –15балів; 3 модуль – 25 балів.

Студент, який набрав впродовж нормативного терміну 60 балів та виконав навантаження за всіма кредитами, має можливість не складати іспит та отримати набрану кількість балів як підсумкову оцінку, або складати іспит з метою підвищення свого рейтингу за даною дисципліною. Якщо студент набрав менше 35 балів він не допускається до складання іспиту.

Підсумкова оцінка за навчальну дисципліну, з якої складається екзамен, виводиться із суми балів поточного контролю за модулями (до 70 балів) та модуля-контролю (екзамену) – до 30 балів. Якщо студент за власною ініціативою, бажанням, крім обов’язкових видів контролю (70 балів), виконує додаткові види роботи, що відображені в графі 10 (фіксовані виступи, реферати, статті, участь в олімпіадах, наукових конференціях тощо), при цьому набравши додатково не менше 30 балів, може отримати оцінку за іспит автоматично.

Відповідно до вимог Болонської угоди проводиться місцева (національна) шкала визначення оцінок і шкала ЕСТS. Для їх порівняння використовується така таблиця:
Рейтингова оцінка з дисципліни

Оцінювання в системі ЕСТS

Оцінка за національною шкалою

Залік за національною шкалою

90-100

А

5 (відмінно)

Зараховано82-89

В

4 (добре)

75-81

С

4 (добре)

69-74

D

3 (задовільно)

60-68

E

3 (задовільно)

35-59

FX

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

Не зараховано1-34

F

2 (незадовільно) з обов’язковим повторним курсом

Студент, який не отримав позитивні оцінки за підсумками роботи над кожним модулем, вважається не атестованим та не допускається до складання іспиту. Допущеним до складання іспиту студент може бути лише у разі відпрацювання всього матеріалу, передбаченого навчальним планом у повному обсязі, або тієї частини навчального матеріалу, за який отримано незадовільну оцінку, або за яким він не атестований.

Облік успішності за формами поточного контролю знань за трьома модулями в межах академічних груп проводиться за такими видами роботи студента:


 • підготовка рефератів

 • тестування

 • письмове визначення основних понять,

 • контрольні роботи, самостійні роботи.

Для здійснення контролю знань студентів викладач заповнює журнал, де вказуються оцінки за кожний навчальний елемент. Журнал зберігається у викладача. За модулями заповнюються відомості рубіжного контролю, які подаються і зберігаються на кафедрі.7. Література до дисципліни
Основна література

1. Баранский Н.Н., Преображенський А.И. – Экономическая картография – М., 1962.

2. Жупанський Я.І., Сухий П.О. – Соціально-економічна картографія – Тернопіль, 1997, 274 ст.

3. Заруцкая И.П., Красильникова Н.В. – Картографирование природных условий и ресурсов – М, 1988, 299 ст.

4. Заловський А.П. – Економічна картографія – К, 1957.

5. Преображенський А.І. – Економічна картографія – К., 1955.

6. Салищев К.А. – Картография – М., 1982. – 272 с.

7. Сосса Р.І. – Картографування території України – К., 2005.

8. Леонтьев Н.Ф. – Тематическая картография – М., 1981.

9. Евтеев О. А. – Проектирование и составление социально-экономических карт – М., 1999.

10. Берлянт А. М. Карта – второй язык географии. М.: Просвещение, 1985. 191 с.

11. Заруцкая И. П. Составление специальных карт природы. М.: Изд-во МГУ, 1966. 232 с.

12. Козаченко Т. И. Картографическое обеспечение исследования агропромышленных комплексов. Киев: Наук. Думка, 1984. 145 с.

13. Бондаренко Е. Л. – Картографічне моделювання суспільно- географічних процесів – Вінниця, 2004, 40 с.

14. Барановський В. А. Екологічна географія і екологічна картографія. – К.: Фітосоціоцентр, 2001. – 252 с.

15. Картографічне моделювання: навчальний посібник / Т.І. Козаченко,

Г.О. Пархоменко, А.М. Молочко. – В.: Аптекс – УЛТД, 1999. – 328 с.

16. Салищев К.А. Картоведение – М.: изд-во МГУ, 1990 – 400 с.

17. Справочник по картографии. Под ред. Е.И. Халугина. – М.: Недра, 1988. – 428 с.

18. Ширяев Е.Е. Картографическое отображение, преобразование и аналіз геоинформации. – М.: Недра, 1984. – 248 с.

19. Артамоанов Б.Б., Штангрет В.П. топографія з основами картографії : Навчальний посібник. – Львів: Новий Світ – 2000, 2006 – 248 с.

20. Позняк С.П., Красєха Є. Н., Кіт М.Г. Картографування ґрунтового покриву: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 500 с.

21. Картографія ґрунтів. За ред.. проф.. Д.Г. Тихоненко. – Харків, 2001. – 320 с.

22. Любченко В.Є Карта у плині часу. – Вінниця: ДП «ДКФ», 2008. – 160 с.

23. Балыч Ю.С., Васмут А.С. Проектирование и составление карт. – М.: Недра, 1984. – 364 с.

24. Картографія: Терміни та визначення. ДСТУ 2757 – 94. – К.: Держстандарт України, 1994 – 96 с.

25. Левицький І.Ю., Фурса Л.С. Українсько-російський картографічний словник. – К., 1997. – 414 с.

26. Комплексний атлас України / Відп. ред. Л.М. Веклич. – К.: ДНВП «Картографія», 2005. – 96 с.

27. Пересадько В.А., Борисенко Л.Я. Шкільний словник-довідник з картографії та топографії. – Харків: Основа, 2004. – 80 с.

28. Сосса Р.І. Картографічні твори, видані ДНВП «Картографія» (1945-2003 р.р.).Бібліографічний покажчик. – К.: ДНВП «Картографія», 2004. – 248 с.

29. Сосса Р.І. Картографування території України: Історія, перспективи, наукові основи. – К.: Наукова думка, 2005. – 292 с.

30. Картографічні ресурси Інтернет (Методична розробка для студентів) // В.О. Шевченко, Е.Л. Бондаренко, О.М. Селезньов, А.П. Негай – К.: Фітосоціоцентр, 2001. – 28 с.

31. Національний атлас України – К.; ДНВП “Картографія”, 2007. – 440с., іл.
Додаткова література

1. Серія географічних атласів «Моя мала Батьківщина» /в розрізі адміністративних областей.

2. Навчально-краєзнавчі атласи Львівської, Чернівецької та Тернопільської областей.

3. Заловский А.П., Козаченко Т. И. – Картографирование продовольственных комплексов – К., 1987.

4. Козаченко Т.И. – Картографическое обеспечение исследования агропромышленных комплексов – К., 1984.

5. Левицкий И.Ю. – Научные основы комплексного сельскохозяйственного картографирования – М, 1975.

6. Шоцкий В.П. – Картографические методы исследования географических проблем сельского хозяйства – Л., 1970.

7. Гуцуляк В.М., Присакар В.Б. Геоекологічне картографування: Методичні вказівки до практичних занять. – Чернівці: ЧНУ, 2004. – 50 с.

8. Україна. Промисловість та інвестиційна діяльність: Атлас/ Авт. Проекту Р. Сосса. – К.: ДНВП «Картографія», 2003. – 80 с.

9. Українці. Східна діаспора: Атлас/ Відп. ред. атласу Р. Сосса. – К.: Мапа ЛТД, 1992. – 24 с.

10. В. Шевченко. Дивосвіт геозображень. – К. Ніка-Центр, 2007. – 252 с.

11. Володченко А. , Шевченко В.О. Доісторичні карти України. – Дрезден: Дрезден. техн. ун. – Г., 2005. – 50 с.

12. Любченко В.Є. Старіння та оновлення географічних карт (Теоретичні розвідки)// Укр. географ. журнал. – 2004. – №2. – С. 46 – 52.

13.Шевченко В.О., Молочко В.В. Маркетингові дослідження в картографії // Вісник геодезії та картографії. – 2006. – №5. – С. 24-25.

14. Любченко В.Є Карти для населення // Український географічний журнал. – 1993. – №4. – С. 25 – 30.

15. Київ. Космофотоатлас (місто 1: 7000, центр 1: 3500)/ Наук. керівник проекту О.В. Барладін. – К.: Інститут передових технологій, 2006 – 216 с.

16. Вавричин М.Г., Шашкевич Я.Р., Кришталович У.Р. Україна на стародавніх картах. Кінець XV – перша половина XVII ст. – К.: ДНВП «Картографія», 2004. – 208 с. (друге видання – 2006 р.)

17. Востокова Е. А., Шевченко Л.А. Экономическое картографирование на основе космической информации. – М.: Недра, 1988.

18. Гордеев А.Ю. Картография Черного и Азовського морей: Ретроспектива. До 1500 г. Период 1500 – 1600 г.г. Период 1600 – 1700. К., 2006. Запись производил СПД Зосимов И.В. – СД диск.

19. Геодезия и картография на современном этапе развития 1919 – 1989 / Ященко В.Р., Большанов В.Д., Дражнюк А.А. и др. – М.: Недра, 1989. – 160 с.

20. Ратушняк Г.С. Топографія з основами картографії: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003 – 208 с.
Наукові збірники


 1. Геодезія і картографія

 2. Вісник геодезії та картографії.

 3. Український географічний журнал.Література до ЗМ 1.

Основна:

1. Любченко В.Є Карта у плині часу. – Вінниця: ДП «ДКФ», 2008. – 160 с.

2. Балыч Ю.С., Васмут А.С. Проектирование и составление карт. – М.: Недра, 1984. – 364 с.

3. Картографія: Терміни та визначення. ДСТУ 2757 – 94. – К.: Держстандарт України, 1994 – 96 с.

4. Левицький І.Ю., Фурса Л.С. Українсько-російський картографічний словник. – К., 1997. – 414 с.

5. Комплексний атлас України / Відп. ред. Л.М. Веклич. – К.: ДНВП «Картографія», 2005. – 96 с.

6. Пересадько В.А., Борисенко Л.Я. Шкільний словник-довідник з картографії та топографії. – Харків: Основа, 2004. – 80 с.

7. Картографічне моделювання: навчальний посібник / Т.І. Козаченко,

Г.О. Пархоменко, А.М. Молочко. – В.: Аптекс – УЛТД, 1999. – 328 с.

8. Салищев К.А. Картоведение – М.: изд-во МГУ, 1990 – 400 с.

9.Справочник по картографи. Под ред. Е.И. Халугина. – М.: Недра, 1988. – 428 с.

10. Ширяев Е.Е. Картографическое отображение, преобразование и аналіз геоинформации. – М.: Недра, 1984. – 248 с.

11. Артамоанов Б.Б., Штангрет В.П. топографія з основами картографії : Навчальний посібник. – Львів: Новий Світ – 2000, 2006 – 248 с.

12. Берлянт А. М. Карта – второй язык географии. М.: Просвещение, !985. 191 с.

13. Сосса Р.І. Картографування території України: Історія, перспективи, наукові основи. – К.: Наукова думка, 2005. – 292 с.

14. Салищев К.А. – Картография – М., 1982. – 272 с.

15. Картографічні ресурси Інтернет (Методична розробка для студентів) // В.О. Шевченко, Е.Л. Бондаренко, О.М. Селезньов, А.П. Негай – К.: Фітосоціоцентр, 2001. – 28 с.

16. Сосса Р.І. – Картографування території України – К., 2005.

17. Жупанський Я.І., Сухий П.О. – Соціально-економічна картографія – Тернопіль, 1997, 274 ст.

18. Салищев К.А. – Картография – М., 1982. – 272 с.

19. Леонтьев Н.Ф. – Тематическая картография – М., 1981.
Додаткова:

1. Геодезия и картография на современном этапе развития 1919 – 1989 / Ященко В.Р., Большанов В.Д., Дражнюк А.А. и др. – М.: Недра, 1989. – 160 с.

2. Вавричин М.Г., Шашкевич Я.Р., Кришталович У.Р. Україна на стародавніх картах. Кінець XV – перша половина XVII ст. – К.: ДНВП «Картографія», 2004. – 208 с. (друге видання – 2006 р.)

3. Київ. Космофотоатлас (місто 1: 7000, центр 1: 3500)/ Наук. керівник проекту О.В. Барладін. – К.: Інститут передових технологій, 2006 – 216 с.

4. Любченко В.Є. Старіння та оновлення географічних карт (Теоретичні розвідки)// Укр. географ. журнал. – 2004. – №2. – С. 46 – 52.

5. Володченко А. , Шевченко В.О. Доісторичні карти України. – Дрезден: Дрезден. техн. ун. – Г., 2005. – 50 с.

6. В. Шевченко. Дивосвіт геозображень. – К. Ніка-Центр, 2007. – 252 с.

7. Навчально-краєзнавчі атласи Львівської, Чернівецької та Тернопільської областей.

8. Серія географічних атласів «Моя мала Батьківщина» /в розрізі адміністративних областей.

Література до ЗМ 2.
Основна:

1. Позняк С.П., Красєха Є. Н., Кіт М.Г. Картографування ґрунтового покриву: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 500 с.

2. Картографія грунтів. За ред.. проф.. Д.Г. Тихоненко. – Харків, 2001. – 320 с.

3. Заруцкая И. П. Составление специальных карт природы. М.: Изд-во МГУ, 1966. 232 с.

4. Барановський В. А. Екологічна географія і екологічна картографія. – К.: Фітосоціоцентр, 2001. – 252 с.

5. Заруцкая И.П., Красильникова Н.В. – Картографирование природных условий и ресурсов – М, 1988, 299 ст.


Додаткова:

1. Ратушняк Г.С. Топографія з основами картографії: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003 – 208 с.

2. Гордеев А.Ю. Картография Черного и Азовського морей: Ретроспектива. До 1500 г. Период 1500 – 1600 г.г. Период 1600 – 1700. К., 2006. Запись производил СПД Зосимов И.В. – СД диск.

3. Востокова Е. А., Шевченко Л.А. Экономическое картографирование на основе космической информации. – М.: Недра, 1988.

4. Любченко В.Є Карти для населення // Український географічний журнал. – 1993. – №4. – С. 25 – 30.

5. Гуцуляк В.М., Присакар В.Б. Геоекологічне картографування: Методичні вказівки до практичних занять. – Чернівці: ЧНУ, 2004. – 50 с.

6. Навчально-краєзнавчі атласи Львівської, Чернівецької та Тернопільської областей.

7. Серія географічних атласів «Моя мала Батьківщина» /в розрізі адміністративних областей.
Література до ЗМ 3.
Основна:

1. Жупанський Я.І., Сухий П.О. – Соціально-економічна картографія – Тернопіль, 1997, 274 ст.

2. Баранский Н.Н., Преображенський А.И. – Экономическая картография – М., 1962.

3. Козаченко Т. И. Картографическое обеспечение исследования агропромышленных комплексов. Киев: Наук. Думка, 1984. 145 с.

4. Преображенський А.І. – Економічна картографія – К., 1955.

5. Евтеев О. А. – Проектирование и составление социально-экономических карт – М., 1999.

6. Заловський А.П. – Економічна картографія – К, 1957.

7. Бондаренко Е. Л. – Картографічне моделювання суспільно- географічних процесів – Вінниця, 2004, 40 с.Додаткова:

1. Шевченко В.О., Молочко В.В. Маркетингові дослідження в картографії // Вісник геодезії та картографії. – 2006. – №5. – С. 24-25.

2. Україна. Промисловість та інвестиційна діяльність: Атлас/ Авт. Проекту Р. Сосса. – К.: ДНВП «Картографія», 2003. – 80 с.

3. Українці. Східна діаспора: Атлас/ Відп. ред. атласу Р. Сосса. – К.: Мапа ЛТД, 1992. – 24 с.

4. Навчально-краєзнавчі атласи Львівської, Чернівецької та Тернопільської областей.

5. Серія географічних атласів «Моя мала Батьківщина» /в розрізі адміністративних областей.

6. Козаченко Т.И. – Картографическое обеспечение исследования агропромышленных комплексов – К., 1984.

7. Заловский А.П., Козаченко Т. И. – Картографирование продовольственных комплексов – К., 1987.8. Левицкий И.Ю. – Научные основы комплексного сельскохозяйственного картографирования – М, 1975.

9. Шоцкий В.П. – Картографические методы исследования географических проблем сельского хозяйства – Л., 1970.
Каталог: res -> geo -> robociprog
robociprog -> Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
robociprog -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу Основи геоекології Для спеціальностей 6
robociprog -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) із «Організація та прогнозування апк» для напрямку підготовки 0
robociprog -> Програма з інженерної фотограмметрії напряму підготовки: 0801 «Геодезія, картографія І землеустрій» для спеціальності: 08010101
robociprog -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з навчальної дисципліни
robociprog -> Програма з геодезії напряму підготовки: 0801 геодезія, картографія І землеустрій для спеціальності: 08010103 землеустрій та кадастр
robociprog -> Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
robociprog -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з
robociprog -> Робоча програма (за кредитно-трансферною системою навчання) з „Фізичної географії України
robociprog -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з Охорони праці в галузі


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка