Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)Сторінка1/3
Дата конвертації29.05.2018
Розмір0.54 Mb.
ТипРобоча програма
  1   2   3
Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Декан географічного факультету


__________( В.П. Руденко )

„17лютого 2009 року


РОБОЧА ПРОГРАМА

(за кредитно-модульною системою навчання)

з ____________ Соціально-економічна статистика ________________________

(назва навчального предмета)

_____________________________________________________________________________________


для спеціальності 6.07050 ” Економічна і соціальна географія”__________

(номер, назва спеціальності або спеціальностей)

Факультет ___Географічний___________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Кафедра економічної географії та екологічного менеджменту_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Нормативні

дані
Форма

навчання


Курс

Семестри

Всього годин


К-сть кредитів

Лекції (год)

Практичних

(семінарських)

(год)


Лабораторних

(год)


Індивідуальна робота (год)

Самостійна

робота (год)Розрахункові, графічні роботи

(семестр)Курсові роботи

(семестр)Заліки (сем)

Екзамен

(семестр)


Денна

3

6

189

5,5

34

34
4

112

6

Заочна
Робоча програма складена на основі Тищенко П.Г., Олійник Я.Б.,

Дмитрук О.Ю. Концепція стандарту вищої базової географічної освіти: Монографія. – Київ: Тандем, 2000 – 588 с.

Робоча програма складена доцентом Чубрей Олександрою Степанівною

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри економічної географії та екологічного менеджментупротокол № ____9_______

" 17" лютого 2009 року
Завідувач кафедри __________________________ / Руденко В.П./

(підпис) (прізвище, ініціали)


Схвалено методичною радою географічного факультету

"17 " лютого 2009 року

Голова методичної ради

географічного факультету ________________________/ Руденко В.П./

(підпис) (прізвище, ініціали)Мета і завдання курсу:
Мета викладання дисципліни – оволодіння студентами основними методами статистичного дослідження: статистичне спостереження, зведення та групування матеріалів статистичного спостереження, статистичний аналіз показників, що дає змогу створити умови для підвищення ефективності управління на основі вірогідної оцінки стану і можливостей різних сфер діяльності, своєчасного визначення тенденцій, прогнозування їх розвитку і оцінки результатів функціонування ринкових відносин.

Завдання курсу:

  • оволодіння методами статистичних досліджень;

  • вироблення у студентів практичних навичок розв’язання статистичних задач;

  • розробка програми статистичних спостережень;

  • зведення та групування масових явищ і процесів суспільного життя;

  • використання системи національних рахунків у ході визначення статистичних показників та їх аналізу;

  • оцінка тенденцій розвитку і взаємозв’язку секторів ринкової економіки;

  • оцінка життєвого рівня населення, його зміни під впливом окремих факторів та прогнозування розвитку


Компетенції : студенти повинні знати можливості статистичних методів спостереження, зведення та групування статистичних даних, економічну суть статистичних показників; методи аналізу конкретних явищ і процесів суспільного життя. Студенти повинні вміти проводити статистичну обробку даних із побудовою статистичних таблиць і графіків, рядів розподілу, аналізувати результати і робити науково-обгрунтовані висновки.

Змістово-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни


Компетенції

(прогнозовані результати навчання)

Тема змістового модуля (ЗМ), навчального елементу (НЕ)Зміст навчального елементу


Види занять


Види діяльності та

Кіль-

кість

балів

індз

(за вибором)

К-ть

балів за

ІНДЗ

Всього балів за види навч. занять НЕЛ


С


Пр


Лаб

поточ-ного кон-тролю

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12Змістовний модуль ІТеорія статистики

Результати навчання.

Розуміти предмет, метод та основні завдання статистики.

НЕ 1.1.

(Лекція)

Поняття про статистику. Предмет, метод та основні завдання статистики.
[ Осн. 2, 3, 5;

дод.4, 6 ]-Поняття про статистику як науку. -Статистичні методи в економічній і соціальній географії.

- Предмет, метод і основні завдання статистики.

-Організація статистичного обліку в Україні.

-Суть статистичного показника, його властивості та види.

-Статистична сукупність, основні статистичні категорії.


2-

конспект лекцій
Пошукова інформаційна робота на тему:

Основні види статистичної закономірності


[ Осн. 2, 3;

дод.4, 6, 8 ]

Розуміти особливості статистичного групування

Вміти проводити групування статичних даних, визначати по кожній групі валовий збір, посівну площу, середню врожайність.Практична робота №1

Тема: Зведення і групування статистичних даних.
[ Осн.1, 2, дод.5, 6 ]

Тема: Зведення і групування статистичних даних.

Зміст і мета: провести групування статичних даних, визначити по кожній групі валовий збір, посівну площу, середню врожайність.
3,5
- усне опитування;


Результати навчання.

Розумути план і програму статистичного спостереження, види і його способи.
НЕ1.2.

(Лекція)

Статистичне спостереження
[ Осн. 2,5;

дод.2, 4, 7,8 ]-Суть і організаційні форми статистичного спостереження. -Програмно-методологічне та організаційне забезпечення статистичного спостереження.

- План і програма статистичного спостереження.

-Види і способи статистичного спостереження.

- Помилки спостереження і контроль вірогідності даних.

2

конспект лекцій


.Результати навчання.

навчитися проводити статистичне спостереження, визначати його мету, об’єкт спостереження, одиницю сукупності; об’єктивний, суб’єктивний час спостереження та критичний момент.Практична робота №2

Тема: Статистичне спостереження.
[ Осн. 2, 5;

дод.2, 5, 6 ]Тема: Статистичне спостереження.

Зміст і мета: навчитися проводити статистичне спостереження, визначати його мету, об’єкт спостереження, одиницю сукупності; об’єктивний, суб’єктивний час спостереження та критичний момент. Здійснити логічний і арифметичний контроль даних, скласти формуляр статистичного обстеження та інструкцію до нього.

3,5
- усне опитування;

-написан-ня рефератівРозуміти

Суть статичного зведення та групування, основні завдання і види групування. Основні питання методології статистичних групувань.НЕ 1.3. (Лекція)

Зведення та групування статистичного матеріалу

[ Осн. 2, 3, 5;

дод.4, 6, 8 ]


-Суть статичного зведення та групування.

-Класифікація а економічній практиці.

-Основні завдання і види групування. -Основні питання методології статистичних групувань.

-Ряди розподілу.

-Статистичні таблиці та порядок їх складання.

-Статистичні графіки та їх види.
2


конспект лекцій
Пошукова інформаційна робота на тему:

Суть статистичної методології

[ Осн. 2, 5;

дод.2, 5, 6 ]

Розуміти.

Знати основні статистичні показники.

Вміти розраховувати абсолютні, відносні, середні величини та показники варіації в статистиці.


Практична робота №3.

Тема: Статистичні показники

[ Осн. 2, 5;

дод.4, 6, 7]


Тема: Статистичні показники

Зміст і мета: ознайомитися з основними статистичними показниками, визначити їх види, типи. Навчитись розраховувати абсолютні, відносні, середні величини та показники варіації в статистиці.
3,5
-усне опитування;

.


Результати навчання.

Знати абсолютні величини та їх значення. Відносні величини, їх види.
НЕ 1.4.

(Лекція)

Абсолютні та відносні величини в статистиці
[ Осн. 2, 3;

дод.2, 7,8 ]- Абсолютні величини та їх значення. -Відносні величини, їх види. Взаємозв’язок абсолютних і відносних величин.


2

конспект лекцій


Пошукова інформаційна робота на тему:

Органи державної статистики

[ Осн. 1 3, 5;

дод.1, 6, 8 ]

Розуміти

Знати абсолютні і відносні показники.

Вміти

розраховувати абсолютні і відносні величиниПрактична робота № 4.

Тема: Абсолютні і відносні показники.
[ Осн. 2, 3, 6;

дод.2, 5, 6]Тема: Абсолютні і відносні показники.

Зміст і мета: познайомитися з видами і типами статистичних показників, навчитись розраховувати абсолютні і відносні величини.
3,5
-усне опитування;

-робота з контурними картамиРезультати навчання. Вивчити

Середні величини та показники варіації. Використання абсолютних, відносних і середніх величин в економіко-географічних характеристиках.

НЕ 1.5. (Лекція)

Середні величини та показники варіації
[ Осн. 2, 5;

дод.4, 6, 8]-Статистична середня, її суть і властивості.

- Види середніх величин та способи їх обчислення.

- Використання абсолютних, відносних і середніх величин в економіко-географічних характеристиках.

- Основні показники варіації та їх значення в статистиці.

2

-конспект лекцій


Пошукова інформаційна робота на тему:

Основні етапи статистичного спостереження


[ Осн. 2, 3, 5;

дод.2, 6]
Результати навчання.

Знати види статистичних графіків і особливості їх побудови. Вміти будувати стовпчикові та секторні діаграми.

Практична

робота №5

Тема: Статистичні графіки

[ Осн. 2, 3, 5;

дод.2, 6, 7]


. Тема: Статистичні графіки

Зміст і мета: Познайомитися з видами статистичних графіків і особливостями їх побудови. Навчитись будувати стовпчикові та секторні діаграми.

3,5Результати навчання.

Розуміти поняття вибіркового спостереження, способи формування вибіркових спостережень.


НЕ 1.6. (Лекція)

Вибіркове спостереження

[ Осн. 2, 5;

дод.2, 5, 8]


-Поняття вибіркового спостереження.

-Способи формування вибіркових спостережень.

-Помилки вибіркового спостереження та визначення необхідної чисельності вибірки.

-Способи поширення характеристик вибіркового спостереження на генеральну сукупність.

- Роль вибіркового спостереження в соціально-економіко-географічних спостереженнях.


2

Результати навчання.

Вміти визначити необхідну чисельність вибірки при вивченні середньої для простого випадкового та механічного відбору

Практична робота № 6.

Тема: Вибіркове спостереження

[ Осн.1, 2, 5;

дод.1, 2, 5, 8]


Тема: Вибіркове спостереження

Зміст і мета: познайомитися з видами вибірки і способами її розрахунку. Визначити необхідну чисельність вибірки при вивченні середньої для простого випадкового та механічного відбору3,5Результати навчання.

Розуміти Види вибірки

Статистичні методи аналізу кореляційних

зв'язків


НЕ 1.7. (Лекція)

Види вибірки

Статистичні методи аналізу кореляційних

зв'язків

[ Осн 2, 5;

дод. 2, 6, 8]


-Проста вибіркова вибірка. Механічна вибірка.

- Районована вибірка.

- Серійна та ступенева вибірка.

-Поняття про метод моментних спостережень.-Види зв'язку між ознаками явищ.

-Регресійний аналіз.- Кореляційний аналіз.

-Аналіз зв'язку між атрибутивними ознаками.2

Результати навчання.

Знати : Статистичні індекси. Вміти визначати індивідуальний індекс цін, фізичного обсягу реалізованої продукції; загальні індекси.


Практична робота № 7.

Тема: Статистичні індекси.

[ Осн.1, 5;

дод.2, 6, 8]


Тема: Статистичні індекси.

Зміст і мета: познайомитися з поняттям про індекси і їх значенням в економічному аналізі. Повторити види індексів. Навчитись визначати індивідуальний індекс цін, фізичного обсягу реалізованої продукції; загальні індекси.
3,5Результати навчання.

Розуміти Поняття про ряди динаміки. Види рядів динаміки.Аналітичні показники рядів динаміки.


НЕ 1.8. (Лекція)

Ряди динаміки.

[ Осн.2, 5;

дод. 5, 7, 8]


-Поняття про ряди динаміки. Види рядів динаміки.

-Аналітичні показники рядів динаміки.

-Середні показники ряду динаміки.

-Методи обробки динамічних рядів.

-Вимірювання сезонних коливань у рядах динаміки.

-Використання рядів динаміки при соціально-економіко-географічних характеристиках.
2
Пошукова інформаційна робота на тему:

Абсолютний приріст, темп росту і темп приросту

[ Осн.2, 5;

дод. 5, 7]

Результати навчання.

Знати і вміти визначати показники динаміки ланцюговим і базисним способами; обчислювати індекс сезонності.


Практична робота № 8.


Каталог: res -> geo -> robociprog -> ryden
robociprog -> Робоча програма (за кредитно-трансферною системою навчання) з „Фізичної географії України
robociprog -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з Охорони праці в галузі
ryden -> Робоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни " Управління персоналом "
ryden -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з дисципліни "Регіональна політика сталого розвитку"
ryden -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з дисципліни " Основи геоінформатики "
ryden -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з дисципліни "Техніка та технологія галузей" напряму підготовки
ryden -> Робоча програма з дисципліни "Водоресурсний менеджмент"
ryden -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з дисципліни "Система технологій" напряму підготовки
ryden -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
ryden -> Робоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни " Соціальна екологія"


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка