Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з дисципліни "Регіональна політика сталого розвитку"Скачати 417.2 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації19.02.2017
Розмір417.2 Kb.
ТипРобоча програма
  1   2
Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича
"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Декан географічного факультету


___________(В.П.Руденко)

30 серпня 2011 року
РОБОЧА ПРОГРАМА

(за кредитно-модульною системою навчання)

з дисципліни "Регіональна політика сталого розвитку"

напряму підготовки Менеджмент

для спеціальності 7.050201 - "Менеджмент організації"

спеціалізації: "Менеджмент природоохоронної діяльності"

Факультет Географічний

Кафедра економічної географії та екологічного менеджменту

спеціалісти

Нормативні

дані
Форма

навчання


Курс

Семестри

Всього годин


К-сть кредитів

Лекції (год)

Практичних

(семінарських)(год)Лабораторних

(год)


Індивідуальна робота (год)

Самостійна

робота (год)Розрахункові, графічні роботи

(семестр)Курсові роботи

(семестр)Заліки (сем)

Екзамен

(семестр)


Денна


5

10

108

3

16

167610

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Декан географічного факультету


___________(В.П.Руденко)

30 серпня 2011 рокуРОБОЧА ПРОГРАМА

(за кредитно-модульною системою навчання)

з дисципліни "Регіональна політика сталого розвитку"

напряму підготовки Менеджмент

для спеціальності 8.050201 - "Менеджмент організації"

спеціалізації: "Менеджмент природоохоронної діяльності"

Факультет Географічний

Кафедра економічної географії та екологічного менеджменту

Нормативні

дані
Форма

навчання


Курс

Семестри

Всього годин


К-сть кредитів

Лекції (год)

Практичних

(семінарських)(год)Лабораторних

(год)


Індивідуальна робота (год)

Самостійна

робота (год)Розрахункові, графічні роботи

(семестр)Курсові роботи

(семестр)Заліки (сем)

Екзамен

(семестр)


Денна


5

10

54

1.5

16


3810


Робоча програма складена на основі Навчальної програми курсу "Регіональна політика сталого розвитку", затвердженої на засіданні кафедри економічної географії та екологічного менеджменту від 28 серпня 2008 року


Напряму Менеджмент
Робоча програма складена ас. Наконечним Костянтином Петровичем
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри економічної географії та екологічного менеджменту

Протокол 1 "30" серпня 2011 року


Завідувач кафедрою ________________________ /Руденко В.П./
«____»______________2011р.
Схвалено методичною комісією спеціальності Менеджмент організації

Протокол № _____від «___»___________________2011р.Голова __________________________/________________/

1. Пояснювальна записка.

1.1. Мета викладання дисципліни – сформувати чіткі уявлення про стратегію, шляхи та засоби реалізації державної політики сталого розвитку у різних сферах людської діяльності
1.2. Завдання вивчення дисципліни:

 • розкрити теоретичні і прикладні аспекти сталого розвитку, обґрунтувати необхідність впровадження глобальних стратегій розвитку суспільства;

 • визначити основні напрями та інструменти розв’язання проблем стійкого розвитку;

 • ознайомити з основними міжнародними та національними документами зі сталого розвитку;

 • розкрити зміст стратегічних цілей розвитку України;

 • проаналізувати національну політику в напрямку до збалансованого співіснування природного середовища та суспільства;

 • дослідити участь України у міжнародному співробітництві в галузі охорони довкілля та соціально-економічному розвитку суспільства;

 • розкрити сутність формування та функціонування мережі єврорегіонів України;

 • розглянути особливості соціально-економічного розвитку економічних районів України.


1.3. Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни:

 • знання предмету, мети та завдань курсу «Регіональна політика сталого розвитку»;

 • розуміння необхідності впровадження стратегій сталого розвитку людства;

 • знання основних міжнародних та національних документів зі сталого розвитку;

 • знання та розуміння державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів;

 • знання стратегічних цілей розвитку України;

 • розуміння особливості формування та функціонування мережі єврорегіонів України; знання основних стратегій економічного та соціального розвитку економічних районів України.

2. структура змістових модулів, навчальних елементів дисципліни "РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА СТАЛОГО РОЗВИТКУ" ТА НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТА

Компетенції

(прогнозовані результати навчання)

Тема змістового модуля (ЗМ),

навчального елементу (НЕ)

Зміст навчального елементу

Вид заняття

Види

діяльності

і поточного контролю

Кількість балів

ІНДЗ

(за вибором)

Кількість балів

за ІНДЗ

Всього балів

за види навч. занять

Л

С

Пр

Ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Змістовий модуль 1. Поняття про стійкий розвиток та передумови формування концепції стійкого розвитку

Знати і розуміти предмет, мету, основні поняття та основні вимоги щодо СР суспільства .

НЕ1.1.(Лекція) Визначення поняття стійкого розвитку та передумови його формування.

[осн.:1, 7, 8, 14, 19; додат.:1, 3, 4, 10]Зміст, мета, понятійний апарат та основні вимоги щодо сталого розвитку суспільства. Міжнародний форум з навколишнього середовища і розвитку в Ріо-де-Жанейро. Саміт Землі – всесвітня конференція ООН із сталого розвитку.

2


Конспект лекції

Складання тестових питань до НЕ 1.1.0,5

Пошукова інформаційна робота до НЕ 1.1.


0,5

1

Знати основні показники та індикатори сталого розвитку та розуміти необхідність їх застосування

НЕ1.2.(Лекція) Показники та індикатори стійкого розвитку [осн.:4, 8, 14, 18, 20; додат.:2, 5].

Етапи формування показників та індикаторів сталого розвитку. Зміст індикаторів сталого розвитку. Класифікація індикаторів сталого розвитку. Основні моделі індикаторних систем

2


Конспект лекції

Складання тестових питань до НЕ 1.2.0,5

Пошукова інформаційна робота

до НЕ1.2.
0,5

1

Знати основні міжнародні документи зі сталого розвитку та розуміти їх зміст

НЕ1.3.(Лекція) Основні міжнародні документи зі сталого розвитку суспільства [осн.:3, 4, 5, 11, 12].

Зміст, мета та завдання світової програми дій «Порядок денний на ХХІ століття». Зміст, основна мета та завдання програми дій з подальшого впровадження Порядку денного на ХХІ століття. Зміст, основна мета та завдання Ольборзької хартії «Міста Європи на шляху до сталого розвитку». Зміст та основна мета та завдання «Плану дій». Зміст та основна мета та завдання Йоганнесбургської декларація.

2


Конспект лекції
Складання тестових питань до НЕ 1.3.

0,5

Рефератив-на доповідь за вибором

1,5

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Розуміти зміст Концепції переходу України до сталого розвитку

НЕ1.4.(Лекція) Концепція переходу України до сталого розвитку [осн.:2, 4, 5, 6, 10, 12; додат.:5].

Завдання та принципи концепції. Передумови формування стратегічних цілей розвитку. Чинники впливу на політику сталого розвитку в Україні.


2


Конспект лекції
Складання тестових питань до НЕ 1.6.

0,5

Пошукова інформаційна робота

до НЕ1.6.
0,5

1

Знати основні передумови та особливості розвитку району

НЕ 1.1 (Семінар) Передумови та особливості сталого розвитку Карпатського економічного району

[осн.:2, 4, 6, 13; додат.:6, 7].Географічна характеристика району. Соціально-економічні особливості району. Пріоритети та стратегічні цілі сталого розвитку району .

2Тестування за НЕ (Лекція)

Доповідь за НЕ (Семінар)

Фронтальне опитування

Письмове опитування1
2
0,5
1,5
5

Знати основні передумови та особливості розвитку району

НЕ 1.2 (Семінар) Передумови та особливості сталого розвитку Столичного економічного району

[осн.:2, 4, 6, 13; додат.:6, 7].Географічна характеристика району. Соціально-економічні особливості району. Пріоритети та стратегічні цілі сталого розвитку району .

2Тестування за НЕ (Лекція)

Доповідь за НЕ (Семінар)

Фронтальне опитування

Письмове опитування1
2
0,5
1,5
5

Знати основні передумови та особливості розвитку району

НЕ 1.3 (Семінар) Передумови та особливості сталого розвитку Центрального економічного району

[осн.:2, 4, 6, 13; додат.:6, 7].Географічна характеристика району. Соціально-економічні особливості району. Пріоритети та стратегічні цілі сталого розвитку району .

2Тестування за НЕ (Лекція)

Доповідь за НЕ (Семінар)

Фронтальне опитування

Письмове опитування1
2
0,5
1,5
5
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Знати основні передумови та особливості розвитку району

НЕ 1.4 (Семінар) Передумови та особливості сталого розвитку Північно – Західного економічного району

[осн.:2, 4, 6, 13; додат.:6, 7].Географічна характеристика району. Соціально-економічні особливості району. Пріоритети та стратегічні цілі сталого розвитку району .

2Тестування за НЕ (Лекція)

Доповідь за НЕ (Семінар)

Фронтальне опитування

Письмове опитування1
2
0,5
1,5
5

Контроль знань навчальних елементів

НЕ 1.5 Контрольна робота
10

Всього за змістовий модуль 1

8

835

Змістовий модуль 2. Стратегічні цілі розвитку України та державна політика у галузі охорони довкілля, використання ресурсів, забезпечення економічного, соціального і екологічного благополуччя


Розуміти зміст стратегічних цілей знати їх пріоритетні завдання та першочергові заходи

НЕ2.1.(Лекція) Стратегічні цілі розвитку України [осн.:4, 6, 13, 15, 17, 19]

Соціальна справедливість і сталий людський розвиток. Освіта та інформація. Здоров‘я нації і народонаселення. Економічне процвітання. Здорове навколишнє середовище та збереження природи. Відповідальне управління. Сталі місцеві громади та сталий розвиток поселень. Міжнародна відповідальність.

2


Конспект лекції
Складання тестових питань до НЕ 2.1.

0,5

Пошукова інформаційна робота

до НЕ 2.1.
0,5

1

Знати стратегічну мету України, шляхи та засоби реалізації політики сталого розвитку

НЕ 2.2.(Лекція) Стратегія і тактика сталого розвитку виробничого, соціального та природно-ресурсного потенціалу України [осн.:3, 4, 6, 8 10, 11, 12; додат.:7, 8, 10].

Стратегічна мета, принципи та завдання сталого розвитку України. Шляхи та засоби реалізації державної політики сталого розвитку у різних сферах людської діяльності. Моніторинг реалізації Стратегії та базові орієнтири сталого розвитку Етапи реалізації сталого розвитку.

2


Конспект лекції
Складання тестових питань до НЕ 2.2.

0,5

Пошукова інформаційна робота

до НЕ 2.2.
0,5

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Знати основні міжнародні угоди та документи природоохоронного співробітництва України

НЕ 2.3.(Лекція) Міжнародне природоохоронне співробітництво

[осн.:1, 6, 13, 16; додат.:2].Види і рівні міжнародної екологічної політики. Механізм забезпечення міжнародно-правової охорони довкілля. Основні міжнародні угоди та документи природоохоронного співробітництва. Участь України у міжнародному співробітництві в галузі охорони довкілля.

2


Конспект лекції
Складання тестових питань до НЕ 2.3

0,5

Пошукова інформаційна робота

до НЕ 2.4.
0,5

1

Знати основні передумови геополітики та геостратегії України

НЕ 2.4.(Лекція) Особливості функціонування єврорегіонів України

[осн.:2, 9, 13, 16; додат.:8].Геополітика та геостратегія України. Значення та місце України в системі єврорегіонів. Єврорегіон “Нижній Дунай”. Єврорегіону "Буг". Єврорегіон “Карпати”. Єврорегіон “Верхній Прут”.

2


Конспект лекції
Складання тестових питань до НЕ 2.4.

0,5

Рефератив-на доповідь за вибором .


1,5

2

Знати основні передумови та особливості розвитку району

НЕ 2.1 (Семінар) Передумови та особливості сталого розвитку Північно – Східного економічного району [осн.:2, 4, 6, 13; додат.:6, 7].

Географічна характеристика району. Соціально-економічні особливості району. Пріоритети та стратегічні цілі сталого розвитку району .

2Тестування за НЕ (Лекція)

Доповідь за НЕ (Семінар)

Фронтальне опитування

Письмове опитування1
2
0,5
1,5
5

Знати основні передумови та особливості розвитку району

НЕ 2.2 (Семінар) Передумови та особливості сталого розвитку Подільського економічного району [осн.:2, 4, 6, 13; додат.:6, 7].

Географічна характеристика району. Соціально-економічні особливості району. Пріоритети та стратегічні цілі сталого розвитку району .

2Тестування за НЕ (Лекція)

Доповідь за НЕ (Семінар)

Фронтальне опитування

Письмове опитування1
2
0,5
1,5
5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Знати основні передумови та особливості розвитку району

НЕ 2.3 (Семінар) Передумови та особливості сталого розвитку Придніпровського економічного району [осн.:2, 4, 6, 13; додат.:6, 7].

Географічна характеристика району. Соціально-економічні особливості району. Пріоритети та стратегічні цілі сталого розвитку району .

2Тестування за НЕ (Лекція)
Доповідь за НЕ (Семінар)
Фронтальне опитування
Письмове опитування

1

2

0,51,5
5

Знати основні передумови та особливості розвитку району

НЕ 2.4 (Семінар) Передумови та особливості сталого розвитку Причорноморського

та Донецького економічних районів [осн.:2, 4, 6, 13; додат.:6, 7].Географічна характеристика району. Соціально-економічні особливості району. Пріоритети та стратегічні цілі сталого розвитку району .

2Тестування за НЕ (Лекція)
Доповідь за НЕ (Семінар)
Фронтальне опитування
Письмове опитування

1

2

0,51,5
5

Контроль знань навчальних елементів

НЕ 1.5 Контрольна робота
10

Всього за змістовий модуль 2

8

8


31
4

35

Модуль контроль (підсумковий)

30

Всього

100


3. ЗМІСТ ЗАВДАНЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА ЗАПИТАНЬ ДЛЯ

САМОПЕРЕВІРКИ ЇЇ ВИКОНАННЯ

ЗМ НЕ в яких перед-бачено СМ

Тема, завдання самостійної роботи


Види діяльності та форми перевірки й оцінювання самостійної роботи


Список рекомендованої літератури до теми


НЕ1.1./

1.2.


Огляд загальних підходів до проблеми сталого розвитку

Витоки ноосферної ідеї.

Сучасні концептуальні погляди на проблему сталого розвитку.

Стратегії безпеки і виживання людства у ХХІ столітті.

Екологічний виклик і сталий розвиток.


Реферативні доповіді із захистом

Макс. оцінка – 3 бали за шкалою ECTSОсновна

літ-ра: 7, 14, 19

Додаткова

літ-ра: 1, 2НЕ 1.3.

Огляд концептуальних розробок вітчизняних вчених щодо гармонійного розвитку

Енергія прогресу.

Розвиток природних і соціально-економічних систем.

Нинішня цивілізація і ноосфера.

Науково-технологічний прогрес та сталий розвиток.


Реферативні доповіді із захистом

Макс. оцінка – 3 бали за шкалою ECTSОсновна

літ-ра: 6, 7, 15, 19, Додаткова

літ-ра: 5


НЕ 2.1.

Особливості процесу глобалізації та концепції майбутнього людства

Складність сучасного світу в умовах глобалізації.

Дисгармонія світової спільноти.

Модель багатополюсного світу.

Магістральні шляхи розвитку людства.


Реферативні доповіді із захистом

Макс. оцінка – 3 бали за шкалою ECTSОсновна

літ-ра: 2, 5, 9; Додаткова

літ-ра: 5
4. ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНОГО КУРСУ

Назва розділу, теми, зміст теми

Кількість годин


Змістовий модуль 1. Поняття про стійкий розвиток та передумови формування концепції стійкого розвитку

НЕ1.1. Визначення поняття стійкого розвитку та передумови його формування.

Зміст, мета, понятійний апарат та основні вимоги щодо сталого розвитку суспільства. Міжнародний форум з навколишнього середовища і розвитку в Ріо-де-Жанейро. Саміт Землі – всесвітня конференція ООН із сталого розвитку.


НЕ1.2. Показники та індикатори стійкого розвитку.

Етапи формування показників та індикаторів сталого розвитку. Зміст індикаторів сталого розвитку. Класифікація індикаторів сталого розвитку. Основні моделі індикаторних систем .


НЕ1.3. Основні міжнародні документи зі сталого розвитку суспільства.

Зміст, основна мета та завдання світової програми дій «Порядок денний на ХХІ століття». Зміст, основна мета та завдання програми дій з подальшого впровадження Порядку денного на ХХІ століття. Зміст, основна мета та завдання Ольборзької хартії «Міста Європи на шляху до сталого розвитку». Зміст, основна мета та завдання Оргуської конвенції. Зміст та основна мета та завдання «Плану дій». Зміст та основна мета та завдання Йоганнесбургської декларація.


НЕ1.4. Концепція переходу України до сталого розвитку.

Завдання та принципи концепції. Передумови формування стратегічних цілей розвитку. Чинники впливу на політику сталого розвитку в Україні.Змістовий модуль 2. Стратегічні цілі розвитку України та державна політика у галузі охорони довкілля, використання ресурсів, забезпечення економічного, соціального і екологічного благополуччя
НЕ2.1. Стратегічні цілі розвитку України.

Соціальна справедливість і сталий людський розвиток. Освіта та інформація. Здоров‘я нації і народонаселення. Економічне процвітання. Здорове навколишнє середовище та збереження природи. Відповідальне управління. Сталі місцеві громади та сталий розвиток поселень. Міжнародна відповідальність.


НЕ 2.2. Стратегія і тактика сталого розвитку виробничого, соціального та природно-ресурсного потенціалу України.

Стратегічна мета, принципи та завдання сталого розвитку України. Шляхи та засоби реалізації державної політики сталого розвитку у різних сферах людської діяльності. Моніторинг реалізації Стратегії та базові орієнтири сталого розвитку Етапи реалізації сталого розвитку.


НЕ 2.3. Міжнародне природоохоронне співробітництво.

Види і рівні міжнародної екологічної політики. Механізм забезпечення міжнародно-правової охорони довкілля. Основні міжнародні угоди та документи природоохоронного співробітництва. Участь України у міжнародному співробітництві в галузі охорони довкілля.


НЕ 2.4. Особливості функціонування єврорегіонів України.

Геополітика та геостратегія України. Значення та місце України в системі єврорегіонів. Єврорегіон “Нижній Дунай”. Єврорегіону "Буг". Єврорегіон “Карпати”. Єврорегіон “Верхній Прут”.
2


2

2

2


2

2


2

2Всього годин

16


5. ЗМІСТ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Назва теми

Кількість годин


НЕ 1.1 Передумови та особливості сталого розвитку Карпатського економічного району
НЕ 1.2 Передумови та особливості сталого розвитку Столичного економічного району.
НЕ 1.3 Передумови та особливості сталого розвитку Центрального економічного району.
НЕ 1.4 Передумови та особливості сталого розвитку Північно – Західного економічного району.
НЕ 2.1 Передумови та особливості сталого розвитку Північно – Східного економічного району.
НЕ 2.2 Передумови та особливості сталого розвитку Подільського економічного району.
НЕ 2.3 Передумови та особливості сталого розвитку Придніпровського економічного району.
НЕ 2.4 Передумови та особливості сталого розвитку Причорноморського та Донецького економічних районів.


2
2
2

2

22

2

2
Всього годин

16

Каталог: res -> geo -> robociprog -> ryden
robociprog -> Робоча програма (за кредитно-трансферною системою навчання) з „Фізичної географії України
robociprog -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з Охорони праці в галузі
ryden -> Робоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни " Управління персоналом "
ryden -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з дисципліни " Основи геоінформатики "
ryden -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з дисципліни "Техніка та технологія галузей" напряму підготовки
ryden -> Робоча програма з дисципліни "Водоресурсний менеджмент"
ryden -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з дисципліни "Система технологій" напряму підготовки
ryden -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
ryden -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
ryden -> Робоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни " Соціальна екологія"

Скачати 417.2 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка