Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з дисципліни "Техніка та технологія галузей" напряму підготовкиСкачати 448.49 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації16.04.2017
Розмір448.49 Kb.
ТипРобоча програма
  1   2
Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича
"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Декан географічного факультету


___________(В.П.Руденко)

30 серпня 2011 рокуРОБОЧА ПРОГРАМА

(за кредитно-модульною системою навчання)

з дисципліни "Техніка та технологія галузей"

напряму підготовки Менеджмент

для спеціальності 6.030601 - "Менеджмент організація"

спеціалізація Менеджмент природоохоронної діяльності

Факультет Географічний

Кафедра економічної географії та екологічного менеджменту


Нормативні

дані
Форма

навчання


Курс

Семестри

Всього годин

К-сть кредитів

Лекції (год)

Практичних

(семінарських)(год)Лабораторних

(год)


Індивідуальна робота (год)

Самостійна

робота (год)Розрахункові, графічні роботи

(семестр)Курсові роботи

(семестр)Заліки (сем)

Екзамен

(семестр)


Денна


4

7

243

7

46

30
9

158


7

Заочна


4

7

243
12

8223


7

Робоча програма складена на основі вибраних програм нормативних та спеціальних курсів для менеджменту організації природоохоронної діяльності (спеціальність 7.050209) частина 1. / За ред. В.П. Руденка – Чернівці: Рута, 1997. – С. 7-15.


Робоча програма складена асист. Наконечним Костянтином Петровичем
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри економічної географії та екологічного менеджменту протоколом 1 "30" серпня 2011 року
Завідувач кафедрою ________________________ /Руденко В.П./

(підпис)

«____»______________2011р.


Схвалено методичною радою географічного факультету

Протокол № _____від «___»___________________2011р.


Голова методичної ради

Географічного факультету ______________________ /Руденко В.П./

(підпис)

1. Пояснювальна записка.

1.1. Мета викладання дисципліни – ознайомити студентів із досягненнями передових сучасних технологій, покликаних забезпечити швидкі темпи розвитку країни за умов сталого розвитку та збалансованого природокористування; сформувати основи знань про сировину, енергію, технологічні процеси та їх складові, системи технологій;
1.2. Завдання вивчення дисципліни:

 • розкрити основні передумови формування сучасного виробництва;

 • визначити основні поняття та терміни в галузях виробництва;

 • узагальнити техніко-економічні показники виробничих процесів;

 • ознайомити з типовими технологічними процесами у виробництві;

 • ознайомити з виробничими процесами найбільш перспективними галузями народного господарства;

 • розкрити зміст технологічних процесів очистки, переробки та утилізації викидів, скидів та відходів виробництва;

 • сформувати вміння аналізувати наявну техніку та технологію виробництва;

 • оволодіти методикою технологічних розрахунків.


1.3. Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни:

 • знання предмету, мети та завдань курсу;

- визначення основних понять та термінів у виробничих процесах;

- знання основних типів технологічних процесів;

- вміння аналізувати наявну техніку та технологію виробництва;


 • знання про сучасні технологічні процеси очистки, переробки та утилізації;

 • практичні навики техніко-економічних розрахунків.


2. СТРУКТУРА ЗМІСТОВИХ МОДУЛІВ, НАВЧАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ДИСЦИПЛІНИ «ТЕХНІКА ТА ТЕХНОЛОГІЯ ГАЛУЗЕЙ» ТА НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТА

Компетенції

(прогнозовані результати навчання)

Тема змістового модуля (ЗМ),

навчального елементу (НЕ)

Зміст навчального елементу

Вид заняття

Види

діяльності

і поточного контролю

Кількість балів

ІНДЗ

(за вибором)

Кількість балів

за ІНДЗ

Всього балів

за види навч. занять

Л

С

Пр

Ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


Змістовий модуль 1. Поняття про техніку та технологію галузей сучасного виробництва, місце та роль сировини у сучасному виробництві


Знати і розуміти предмет, мету, основні поняття та основні вимоги дисципліни .

НЕ1.1.(Лекція)

Введення в технологію. Загальна характеристика технології і основні поняття дисципліни.

[осн.:1, 3, 10, 13, 18; додат.:4, 13]


Предмет зміст та завдання курсу. Передумови розвитку промисловості та особливості сучасного виробництва. Загальні відомості про промислове виробництва. Систематизація сучасних технологій. Оснащення промислового виробництва. Науково-технічна революція та етапи науково-технічного прогресу

4


Конспект лекції
Складання тестових питань до НЕ 1.1.

0,5

Пошукова інформаційна робота до НЕ 1.1.


0,5

1

Розуміти зміст технологічних процесів та знати особливості системи сучасного виробництва.


НЕ1.2.(Лекція) Характеристика технологічних процесів та систем у сучасному виробництві

[осн.1, 2, 4, 17; додат.:4, 11]Зміст та параметри виробничих, технологічних та допоміжних процесів. Принципи організації виробничого процесу.

Технологічне оснащення, робочий час, робочий хід, технологічні фонди, виробничий цикл, типи виробництва. Класифікація технологічних процесів. Структура організаційно-технологічної системи? Класифікація технологічних систем. Техніко-економічні рівні виробничої системи4


Конспект лекції
Складання тестових питань до НЕ 1.2.

0,5

Пошукова інформаційна робота до НЕ 1.2.


0,5

1

Розглянути техніко-економічні показники виробничого процесу.

НЕ 1.3 (Лекція) Техніко-економічні показники та контроль технологічних процесів

[осн.: 3, 4, 6, 14 додат.:11]Техніко-економічні показники технологічних процесів

Групи показників якості продукції. Баланс технологічних процесів та продукції . Контроль технологічних процесів
4


Конспект лекції
Складання тестових питань до НЕ 1.3.

0,5

Пошукова інформаційна робота до НЕ 13.


0,5

1

Узагальнити теоретичний матеріал НЕ 1.1, НЕ1.2 та НЕ 1.3 та визначити особливості сучасного виробництва

НЕ 1.4(Семінар) Промислове виробництво – основа життєдіяльності людини [осн.: 1 - 7, 10, 11, 13, 14, 17, 18; додат.:4, 11, 13].

Загальні відомості про промислове виробництво. Оснащення промислового виробництва.

Поняття про технологію як складу життєдіяльності людини4Тестування за НЕ (Лекція)
Доповідь за НЕ (Семінар)
Фронтальне опитування
Письмове опитування

1


1

0,5


0,5


Рефератив-на доповідь за вибором

1

4

Вміти зробити практичні розрахунки

НЕ 1.4(Практична робота) Умови і чинники, що впливають на розвиток промисловості

Теоретичні особливості функціонування сучасних підприємств.

Техніко-економічні розрахунки по забезпеченню виробництва сучасного металургійного заводу

2
Виконані практичні розрахунки

3

Програмне забезпечення розрахунків

3

61

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Розглянути основні види сировини у промисловості та визначити особливості комплексного використання сировини.


НЕ1.5. (Лекція) Сировина в промисловості

[осн.:3, 2, 7, 13, 14, 18; додат.:1, 3, 8, 9,14]Сутність поняття «сировина». Характеристика мінеральної сировини. Рудна сировина. Нерудна сировина. Горюча мінеральна сировина, паливо. Поняття про техніко-технологічні особливості видобутку та переробки мінеральної сировини. Основні види рослинної й тваринної сировини та їх значення в народному господарстві. Збагачення сировини як необхідність раціонального господарювання. Комплексне використання мінерально-сировинних ресурсів

6


Конспект лекції
Складання тестових питань до НЕ 1.5.

0,5

Пошукова інформаційна робота до НЕ1.5.


0,5

1

Розглянути особливості води, повітря та енергії сировинних ресурсів промисловості.

НЕ 1.6 (Лекція) Вода, повітря і енергія в промисловості

[осн.:3, 7, 16, 18, додат.3, 8, 14]Вода в промисловості. Водопідготовка та водоочистка у виробничому процесі. Повітря в промисловості. Види енергії в промисловості.


4


Конспект лекції
Складання тестових питань до НЕ 1.6.

0,5

Пошукова інформаційна робота до НЕ1.5.


0,5

1

Узагальнити теоретичний матеріал НЕ 1.5та НЕ 1.6 та визначити особливості матеріальних та енергетичних ресурсів промисловості

НЕ 1.7(Семінар) Матеріальні і енергетичні ресурси промисловості. [осн.:3, 7,14, 16, 18; додат.: 1, 3, 8, 9, 14].

Загальні відомості про сировину. Енергія в промисловості. Повітря в промисловості. Вода в промисловості

4Тестування за НЕ (Лекція)
Доповідь за НЕ (Семінар)
Фронтальне опитування
Письмове опитування

1


1

0,5


0,5


Рефератив-на доповідь за вибором

1

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Вміти зробити практичні розрахунки

НЕ 1.7 (Практична робота) Техніко-економічні показники у виробничому процесі.

Показники хіміко-технологічного процесу.

Задачі обчислення видаткових коефіцієнтів. Задачі обчислення виходу продукції.

2
Виконані практичні розрахунки

3

Програмне забезпечення розрахунків

3

6

Модульна контрольна робота 1

10

Всього за змістовий модуль 1

22

8

4

78
14.5
10.5

351

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Змістовий модуль 2. Основні технологічні процеси сучасного виробництва та техніка технологія екологічної безпеки виробництва

Вміти виділити основні закономірності хіміко-технологічних процесів

НЕ2.1 (Лекція) Основні закономірності хіміко-технологічних процесів

[осн.:9, 10, 11, 12, 15; додат.: 12 ]Роль хімічних та фізичних процесів в промисловому виробництві Класифікації хімічних процесів. Поняття про швидкість і рівновагу хімічних процесів. Вихід продукції в хіміко-технологічних процесах. Загальні принципи інтенсифікації хіміко-технологічних процесах. Перспективи розвитку й удосконалювання хіміко-технологічних процесів.

6


Конспект лекції
Складання тестових питань до НЕ 2.1.

0,5

Пошукова інформаційна робота

до НЕ 2.1.
0,5

1

Узагальнити теоретичний матеріал НЕ 2.1 визначити особливості хімічної промисловості

НЕ 2.2 (Семінар) Техніка, технологія і продукція хімічної промисловості

[осн.:9, $10, 12; додат: 2, 6, 12, 16]Загальні відомості про хімічне виробництво і продукцію неорганічної хімії. Виробництво пластмас. Виробництво хімічних волокон. Виробництво каучуку і гуми.

4Тестування за НЕ (Лекція)
Доповідь за НЕ (Семінар)
Фронтальне опитування
Письмове опитування

1


1

0,5


0,5


Рефератив-на доповідь за вибором

1

4

Знати основні типи технологічних процесів

НЕ2.3 (Лекція) Основні типи сучасних технологічних проесів

[осн.:4, 9, 14, 17]

Високотемпературні процеси. Електрохімічні процеси. Каталітичні процеси. Процеси, що відбуваються за умов високого або низького тиску. Біохімічні процеси. Фото-хімічні процеси. Радіаційно-хімічні процеси. Плазмохімічні процеси

8


Конспект лекції
Складання тестових питань до НЕ 2.1.

0,5

Пошукова інформаційна робота

до НЕ 2.1.
0,5

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Розуміти зміст та значення збагачення корисних копалин

НЕ 2.4 (Семінар) Збагачення корисних копалин

[осн.:2, 3, 10; додат.: 2, 3, 4,]Збагачення корисних копалин

Видобування корисних копалин. Виробничі процеси у гірничодобувній промисловості2Тестування за НЕ (Лекція)
Доповідь за НЕ (Семінар)
Фронтальне опитування
Письмове опитування

1


1

0,5


0,5


Рефератив-на доповідь за вибором

1

4

Знати основні особливості технології очищення стічних вод

НЕ2.5 (Лекція) Техніка та технологічні особливості очищення стічних вод

[осн.: 1, 5, 9, 17]Джерела забруднення природних вод. Визначення необхідного ступеню очистки стічних вод. Механічні, хімічні, біохімічні й фізико-хімічні методи очищення стічних вод. Сучасні та передові технології очистки води.

2


Конспект лекції
Складання тестових питань до НЕ 2.1.

0,5

Пошукова інформаційна робота

до НЕ 2.1.
0,5

1

Знати основні особливості технології утилізації відходів

НЕ2.6 (Лекція) Технології утилізації та повторного використання відходів різних галузей народного господарства

[осн.: 1, 5, 1111, 12]Техніка та технології утилізації відходів паливно-енергетичного комплексу. Техніка та технології утилізації відходів металургійної промисловості. Світовий досвід переробки пластмас.4


Конспект лекції
Складання тестових питань до НЕ 2.1.

0,5

Пошукова інформаційна робота

до НЕ 2.1.
0,5

1

Розглянути сучасні безвідходні та маловідходні технології

НЕ2.7(Лекція) Безвідходні та маловідходні технології

[осн.: 1, 5, 1111, 16]Сутність безвідходних та маловідходних технологій. Основні напрями розвитку. Рекуперація та утилізація відходів. Міжнародний досвід впровадження сучасних технологій.

4


Конспект лекції
Складання тестових питань до НЕ 2.1.

0,5

Пошукова інформаційна робота

до НЕ 2.1.
0,5

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Вміти визначити особливості металургійної промисловості

НЕ 2.8 (Семінар)

Техніка і технологія металургійної промисловості

[осн.:3, 4, 16, 17 18; додат.:10, 15].


Металургія чавуну. Металургія сталі

4Тестування за НЕ (Лекція)

Доповідь за НЕ (Семінар)

Фронтальне опитування

Письмове опитування


1
1
0,5


0,5

Рефератив-на доповідь за вибором

1

4

Вміти визначити особливості паливної промисловості

НЕ 2.9. (Семінар) Техніка і технологія паливної промисловості

[осн.:3, 7, 16, 17; 18 додат.:1, 9, 12].Види палива та галузі його застосування. Добування нафти і газу. Переробка палива і нафтопродуктів

4Тестування за НЕ (Лекція)

Доповідь за НЕ(Семінар)

Фронтальне опитування

Письмове опитування


1
1


0,5

0,5


Рефератив-на доповідь за вибором

1

4

Знати особливості техніки та технології будівельної індустрії

НЕ 2.10. (Семінар) Техніка, технологія і продукція будівельної індустрії

[осн.:5, 13, 18; додат.:2, 5, 7, 16].Загальні відомості про будівельну індустрію. Виробництво будівельних мета ріалів. Природні органічні матеріали. Природні неорганічні матеріали.
4Тестування за НЕ (Лекція)

Доповідь за НЕ (Семінар)

Фронтальне опитування

Письмове опитування


1
1


0,5
0,5

Рефератив-на доповідь за вибором

1

4

Модульна контрольна робота 2

10

Всього за змістовий модуль 2

24

8

4

78

35

Модуль контроль (підсумковий)

30

Всього

100


3. ЗМІСТ ЗАВДАНЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА ЗАПИТАНЬ ДЛЯ

САМОПЕРЕВІРКИ ЇЇ ВИКОНАННЯ

ЗМ НЕ в яких перед-бачено СМ

Тема, завдання самостійної роботи


Види діяльності та форми перевірки й оцінювання самостійної роботи


Список рекомендованої літератури до теми

НЕ1.1.-

1.4.


Промислове виробництво – основа життєдіяльності людини.

Галузева будова економіки України.Виробничі, технологічні та допоміжні процеси в промисловості (з прикладами по галузях).

Оснащення промислового виробництва та його класифікація.Реферативні доповіді із захистом

Макс. оцінка – 1 бал за шкалою ECTSОсн.: 1 - 7, 10, 11, 13, 14, 17, 18; Додат.:4, 11, 13.
НЕ 1.5. -1.7.

Добування корисних копалин відкритим способом.

Техніка, що застосовується в кар’єрах.

Буровибухові роботи в кар’єрах і шахтах.

Добування корисних копалин підземним способом.

Техніка, що застосовується у вугільних шахтах.

Техніка, що застосовується у рудних шахтах.

Дробління і подрібнення сировини.

Збагачення сировини.Реферативні доповіді із захистом

Макс. оцінка – 1 бал за шкалою ECTSОсн.:3, 7,14, 16, 18; Додат.: 1, 3, 8, 9, 14.
НЕ 2.1. – НЕ 2.2.

Загальна характеристика галузей хімічної промисловості

Технологія виробництва кислот (по вибору).

Технологія виробництва содових продуктів.

Класифікація мінеральних добрив за різними ознаками.

Техніка і технологія виробництва азотних добрив.

Техніка і технологія виробництва фосфорних добрив.

Техніка і технологія виробництва калійних добрив.

Класифікація, техніка і технологія виробництва мікродобрив.

Класифікація, техніка і технологія виробництва ядохімікатів.

Класифікація, техніка і технологія виробництва гербіцидів.Реферативні доповіді із захистом

Макс. оцінка – 3 бали за шкалою ECTSОсн.:9, $10, 12; Додат: 2, 6, 12, 16.
Н.Е 2.4

Будова земної кори і розташування в ній корисних копалин.

Пошуки корисних копалин.

Розвідка родовищ корисних копалин.

Фізичні властивості гірничих порідРеферативні доповіді із захистом

Макс. оцінка – 1 бал за шкалою ECTSОсн.:2, 3, 10; Додат.: 2, 3, 4.
Н.Е 2.8

Виробництво чавуну.

Виробництво сталі (один із розглянутих способів).

Виробництво міді.

Виробництво алюмінію.

Виробництво прокату.

Нляхи використання продукції металургійного виробництва.Реферативні доповіді із захистом

Макс. оцінка – 1 бал за шкалою ECTS
Осн.:3, 4, 16, 17 18; Додат.:10, 15
Н.Е 2.9

Розвідка нафтових середовищ.

Експуатація нафтових родовищ.

Первинна переробка нафти на місці добування.

Способи зберігання та транспортування нафти і газу.

Техніка і технологія коксування кам’яного вугілля.

Техніка і технологія перегонки нафти.

Хімічні способи переробки нафти.

Продукти нафтопереробки.

Галузі застосування нафтопродуктів


Реферативні доповіді із захистом

Макс. оцінка – 1 бал за шкалою ECTSОсн.:3, 7, 16, 17; 18 Додат.:1, 9, 12
Н.Е 2.10

Керамічні вироби

Вогнетривкі матеріали

В’яжучі матеріали

Бетон, залізобетон і будівельні розчини

Силікатні (автоклавні) матеріали

Металеві матеріали і конструкції

Азбоцементні матеріали

Скло і вироби на його основіРеферативні доповіді із захистом

Макс. оцінка – 1 бал за шкалою ECTSОсн.:5, 13, 18; Додат.:2, 5, 7, 16.
4. ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНОГО КУРСУ

Назва розділу, теми, зміст теми

Кількість годин


Змістовий модуль 1. Поняття про техніку та технологію галузей сучасного виробництва, місце та роль сировини у сучасному виробництві
НЕ1.1. Введення в технологію. Загальна характеристика технології і основні поняття дисципліни.

Предмет зміст та завдання курсу. Передумови розвитку промисловості та особливості сучасного виробництва. Загальні відомості про промислове виробництва. Систематизація сучасних технологій. Оснащення промислового виробництва. Науково-технічна революція та етапи науково-технічного прогресуНЕ1.2. Характеристика технологічних процесів та систем у сучасному виробництві

Зміст та параметри виробничих, технологічних та допоміжних процесів. Принципи організації виробничого процесу. Технологічне оснащення, робочий час, робочий хід, технологічні фонди, виробничий цикл, типи виробництва. Класифікація технологічних процесів. Структура організаційно-технологічної системи? Класифікація технологічних систем. Техніко-економічні рівні виробничої системиНЕ 1.3. Техніко-економічні показники та контроль технологічних процесів

Техніко-економічні показники технологічних процесів

Групи показників якості продукції. Баланс технологічних процесів та продукції . Контроль технологічних процесів

НЕ1.5. Сировина в промисловості

Сутність поняття «сировина». Характеристика мінеральної сировини. Рудна сировина. Нерудна сировина. Горюча мінеральна сировина, паливо. Поняття про техніко-технологічні особливості видобутку та переробки мінеральної сировини. Основні види рослинної й тваринної сировини та їх значення в народному господарстві. Збагачення сировини як необхідність раціонального господарювання. Комплексне використання мінерально-сировинних ресурсів

НЕ 1.6. Вода, повітря і енергія в промисловості

Вода в промисловості. Водопідготовка та водоочистка у виробничому процесі. Повітря в промисловості. Види енергії в промисловості.


4
4
4


6

4


Змістовий модуль 2. Основні технологічні процеси сучасного виробництва та техніка технологія екологічної безпеки виробництва
НЕ2.1. Основні закономірності хіміко-технологічних процесів

Роль хімічних та фізичних процесів в промисловому виробництві Класифікації хімічних процесів. Поняття про швидкість і рівновагу хімічних процесів. Вихід продукції в хіміко-технологічних процесах. Загальні принципи інтенсифікації хіміко-технологічних процесах. Перспективи розвитку й удосконалювання хіміко-технологічних процесів.НЕ2.3. Основні типи сучасних технологічних процесів

Високотемпературні процеси. Електрохімічні процеси. Каталітичні процеси. Процеси, що відбуваються за умов високого або низького тиску. Біохімічні процеси. Фото-хімічні процеси. Радіаційно-хімічні процеси. Плазмохімічні процесиНЕ2.5. Техніка та технологічні особливості очищення стічних вод

Джерела забруднення природних вод. Визначення необхідного ступеню очистки стічних вод. Механічні, хімічні, біохімічні й фізико-хімічні методи очищення стічних вод. Сучасні та передові технології очистки води.НЕ2.6. Технології утилізації та повторного використання відходів різних галузей народного господарства

Техніка та технології утилізації відходів паливно-енергетичного комплексу. Техніка та технології утилізації відходів металургійної промисловості. Світовий досвід переробки пластмас.НЕ2.7. Безвідходні та маловідходні технології

Сутність безвідходних та маловідходних технологій. Основні напрями розвитку. Рекуперація та утилізація відходів. Міжнародний досвід впровадження сучасних технологій.


6
8

2

4

4

Всього годин

46


5. ЗМІСТ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Назва теми

Кількість годин


НЕ 1.4. Промислове виробництво – основа життєдіяльності людини.

Практична робота Умови і чинники, що впливають на розвиток промисловості

НЕ 1.7. Матеріальні і енергетичні ресурси промисловості.

Практична робота Техніко-економічні показники у виробничому процесі.

НЕ 2.2. Техніка, технологія і продукція хімічної промисловості

НЕ 2.4. Збагачення корисних копалин

НЕ 2.8. Техніка і технологія металургійної промисловості

НЕ 2.9. Техніка і технологія паливної промисловості

НЕ 2.10. Техніка, технологія і продукція будівельної індустрії

4

2

42

4

24

4

4Всього годин

30


Каталог: res -> geo -> robociprog -> ryden
robociprog -> Робоча програма (за кредитно-трансферною системою навчання) з „Фізичної географії України
robociprog -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з Охорони праці в галузі
ryden -> Робоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни " Управління персоналом "
ryden -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з дисципліни "Регіональна політика сталого розвитку"
ryden -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з дисципліни " Основи геоінформатики "
ryden -> Робоча програма з дисципліни "Водоресурсний менеджмент"
ryden -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з дисципліни "Система технологій" напряму підготовки
ryden -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
ryden -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
ryden -> Робоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни " Соціальна екологія"

Скачати 448.49 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка