Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з Охорони праці в галузіСкачати 233.82 Kb.
Дата конвертації23.12.2016
Розмір233.82 Kb.
#4923
ТипРобоча програма
Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича

ЗАТВЕРДЖУЮ


Перший проректор ______ (Петришин Р.І.)

___” ___________ 20___ року

РОБОЧА ПРОГРАМА

(за кредитно-модульною системою навчання)

з ___ Охорони праці в галузі

(назва навчального предмета)

_____________________________________________________________________________________


для спеціальності 7.070501 , 8.070501 Географія______-

(номер, назва спеціальності

_____________________________________________________________________________________

або спеціальностей)

_____________________________________________________________________________________
Факультет Географічний


Кафедра фізичної географії та раціонального природокористування


_______________________________________________________________________________________Нормативні

дані
Форма

навчання


Курс

Семестри

Всього годин


К-сть кредитів

Лекції (год)

Практичних

(семінарських)

(год)


Лабораторних

(год)


Індивідуальна робота (год)

Самостійна

робота (год)Розрахункові, графічні роботи

(семестр)Курсові роботи

(семестр)Заліки (сем)

Екзамен

(семестр)


Денна


5

9

36

1

17
-
199Заочна


5

9

36
6
-
309
Робоча програма складена на основі ___ освітньо-професійної програми ГСВО_________________________________________________________

(назва типової програми, дата затвердження)

__________________________________________________________________
Робоча програма складена ас. Ходан Галиною Дмитрівною

(прізвище, ім'я, по батькові викладача, який відповідає за складання)


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри фізичної географії та раціонального природокористування

протокол № 1 від “30”серпня 2011 р.
Завідувач кафедри

фізичної географії

та раціонального природокористування ________________ / Круль В.П./

(підпис) (прізвище та ініціали)

Схвалено методичною радою географічного факультету


_01___” вересня 2011 року
Голова методичної ради

географічного факультету _____________________ /_____________/(підпис) (прізвище, ініціали)

Пояснювальна записка

Мета навчальної дисципліни - засвоєння студентами необхідного рівня знань та умінь з правових та організаційних питань охорони праці, з питань гігієни праці, виробничої санітарії, техніки безпеки та пожежної безпеки. Особливої уваги заслуговує формування у студентів знань та навичок з безпеки життєдіяльності з основами професійної підготовки під час проведення експедиційних досліджень.
Завдання навчальної дисципліни:

 • розглянути основні законодавчі акти з охорони праці;

 • засвоїти знання з правових, організаційних питань в галузі охорони праці;

 • вільно оперувати основними термінами та поняття ми з дисципліни;

 • продемонструвати можливості практичного використання основних елементів сучасних тенденцій географії людської діяльності;

 • розглянути психологічні аспекти підготовки географа для безпечного проведення експедиційних досліджень;

 • вміти аналізувати, узагальнювати теоретичний матеріал з основних проблем порушених в межах курсу;

 • формувати практичні навички з безпеки життєдіяльності під час проведення експедиційних досліджень.Змістово-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни


№ не

Назва модуля (М) або

навчального елементу

(НЕ)

Зміст навчального елементуВиди занять


Види діяльності та

Кіль-

кість


балів

індз

(за вибором)

К-ть

балів за


ІНДЗ

Всього

балів за


НЕ

Л

С

Пр

Лаб


поточного контролю

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
Модуль 1. Організаційні та правові основи охорони праці

НЕ 1.1.

Предмет, структура, зміст і мета курсу «Охорона праці в галузі»

Змiст поняття «охорона працi в галузi”. Соцiально-економiчне значення охорони працi. Мета i завдання курсу «Охорона працi в галузi”, обсяг, змiст i порядок його вивчення.


2

-

-

-

- Конспект лекції.
Тестування

4
6

+


5

10

НЕ

1.2.

Законодавча та нормативна база України про охорону праці

Основнi законодавчi акти з охорони працi. Кодекс законiв про працю України. Основнi нормативно-правовi акти з охорони працi. Правила внутрiшнього трудового роэпорядку. Тривалiсть робочого дня працiвникiв. Охорона працi жiнок i неповнолiтнiх. Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про працю, охорону працi, нормативно-правових актiв з охорони працi.


3

-

-

-

-фронтальне опитування;

5+

5

10

не

1.3

Державне управління охороною праці


Державне управлiння охороною працi. Соцiальна полiтика щодо атестацiї робочих мiсць за умовами працi на вiдповiднiсть вимогам нормативноправових актiв з охорони працi.


2

-

-

-

письмове опитування;


5
5

не

1.4.


Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці

Державний нагляд за охороною працi. Органи державного нагляду за охороною працi. Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону працi, повноваження i права профспiлок та уповноважених найманими працiвниками осiб з питань охорони працi.

Нанчання з питань охорони працi. Типове положення про порядок навчання i перевiрку знань з питань охорони працi, яке встановлюс порядок i види iнструктажiв з охорони працi, форми перевiрки знань працiвникiв i посадових осiб.

Загальнi питання безпеки працi. Перелiк робiт з пiдвищеною небезпекою, для проведення яких потрiбне спецiальне нанчання i щорiчна перевiрка знань з охорони працi.

Основнi завдання системи стандартiв безпеки працi: зниження i усунення небезпечних та шкiдливих виробничих факторiв, створення ефективних засобiв захисту працiвникiв. Порядок забезпечення працiвникiв засобами iндивiдуального та колективного захисту.
2

4

-

-

- термінологічний диктант -

5

+

5

10

ВСЬОГО ГОДИН ЗА ЗМ №1

9


35
МОДУЛЬ 2. Безпека життєдіяльності географа з основами професійної підготовки

не

2.1


Безпека життєдiяльностi географа

з основами професiйноi пiдготовки.Особливостi безнечного експедицiйного менеджменту. Органiзацiя роботи з охорони працi та безпечного руху по розчленованiй мiсцевостi.


2

2- усне опиту-вання;4

+

5

9

не 2.2

Професiйна психологiчна пiдготовка географа як умова

безпечного проведення експедицiйних дослiджень
Фiзiологiчна та психологiчна основа трудового процесу.

Психологiя безпеки працi. Пристосування людини до навколишнiх умов в процесi прац.

Психофiзичнi фактори умов працi (промислова естетика, ритм i темп роботи, виробнича гiмнастика, кiмнати психологiчного розвантаження) та їх вплив на безпеку працi.

Індивiдуальна психологiчна пiдготовка. Групова експедицiйна пiдготовка. Спецiальна психологiчна пiдготовка.
2


- письмове опитування

4

+

5

9

не 2.3.

Основи гiгiєни працi. Охорона здоров’я в польових умовах.

Поняття про гiгiєну працi як систему органiзацiйних, гiгiєнiчних та санiтарно-технiчних заходiв. Дії вiрусiв, iнфекцiй, що передаються через кров, бiологiчнi рiдини якi спричиняють порушення нормальноi жигггєдiяльностi людини, викликають гострi та хронiчнi захворювання.

Лiкувально-профiлактичне харчування.

Фiзiологiя працi. Чергування працi i вiдпочинку. Вимоги до опалення, вентиляцi та кондицiонування повiтря виробничих, навчальних та побутових примiщень. Види освiтлення. Медичнi вимоги до учасника польових експедицiйних дослiджень. Перша медична допомога. Побут, харчування, постачання.


2


- понятійно-термінологічний диктант;

4

+

5

9

НЕ 2.4.

Критичнi ситуацiї та їх подолання.

Надання першої допомоги потерпiлим

при нещасних випадках


Основнi правила поведiнки в екстремальнiй ситуацi. Психологiчний аспект екстремальних ситуацiй i катастроф. Аварiйне спорядження. Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування. Основнi принципи надання першої допомоги: правильнiсть, доцiльнiсть дiї, швидкiсть, рiшучiсть, спокiй. Способи реанiмацiї. Перша допомога при ударах, вивихах, переломах, розтягненнi зв’язок Перша допомога при пораненнях. Надання першої допомоги при знепритомленнi (втратi свiдомостi), шоку, тепловому та сонячному ударi, обмороженнi.

Транспортування потерпiлого.2


- усне опитування

3

+

5

8
Всього годин за модулем 2


8

-

-

-

-


35
Модуль контроль (підсумковий)

35
Всього балів

100


Модуль контроль ( підсумковий)

Модуль 1.

 1. Цiлi та завдання курсу “Охорона працi в галузi”.

 2. Зв’язок охорони працi з iншими науковими дисциплiнами.

 3. Наукова органiзацiя працi.

 4. . Зв’язок охорони працi з ергономiкою.

 5. Вимоги ергономiки до органiзацiї i проектування виробничих процесiв.

 6. Зв’язок охорони працi з iнженерною психологiєю.

 7. Зв’язок охорони працi з технiчною естетикою.

 8. Рацiональна органiзацiя виробництва i працi як засiб попередження травм i

професiйних захворювань.

 1. Основнi поняття i визначення з охорони працi.

 2. Технiка безпеки.

 3. Шкiдливi i небезпечнi виробничi чинники, їх дiя на людину.

 4. Професiйнi захворювання.

 5. Безпека життєдiяльностi людини.

 6. Нормативна технiчна документацiя з охорони працi.

 7. Законодавча та нормативна база України про охорону працi.

 8. Основнi нормативнi документи, в яких розглядаються питання охорони

праці.

17.Охорона працi в конституцiї України.

18.Закон України “Про охорону працi”.

19. Сфера дiї Закону України “Про охорону працi”.

20. Проблеми охорони працi в законi України “Про охорону здоров’я”.

21. Питанння охорони працi в законi України “Про пожежну безпеку”.

22. Охорона працi в Кодексi законiв про працю Украни.

23. Розвиток охорони працi в Українi.

24. Законодавчi заходи та засоби, спрямованi на збереження здоров’я i працездатностi людини в процесi працi.

25. Соцiально-економiчнi заходи та засоби, спрямованi на збереження здоров’я i працездатностi людини в процесi працi.

26. Органiзацiйно-технiчнi заходи та засоби, спрямованi на збереження здоров’я i працездатностi людини в процесi працi.

27. Обов’язковi медичнi огляди працюючих.

28. Навчання з питань охорони працi.

29. Розслiдування та облiк нещасних випадкiв, професiйних захворювань i аварiй на виробництвi.Модуль 2.

 1. Особливостi фахово пiдготовки географа.

 2. Особливостi безпечного експедицiйного менеджменту.

 3. Органiзацiя i управлiння польовими експедицiйними дослiдженнями.

 4. Типи польових географiчних дослiджень.

 5. Етапи польових географiчних дослiджень.

 6. Склад експедицii для комплексних географiчних дослiджень.

 7. Розпорядок та режим роботи для забезпечення безнечного проведення географiчних дослiджень.

 8. Особливостi безнечного базування пiд час експедицiйних дослiджень

 9. Органiзацiя безпечного руху в польових умовах .

 10. Органiзацiя та безпека руху на пiшохiдному маршрутi.

 11. Органiзацiя та безпека руху на водному маршрутi.

 12. Органiзацiя та безпека руху в горах.

 13. Органiзацiя та безпека руху в зимовий перiод.

 14. Особливостi орiснтування в рiзнi сезони.

 15. Страховка та самостраховка пiд час руху.

 16. Особливостi безнечного руху по розчленованiй мiсцевостi.

 17. Безпека при доланнi водних перешкод.

 18. Безпека при проходженнi скельних дiлянок маршруту.

 19. Технiка безпеки при вивченнi водних об’сктiв.

 20. Безпека поведiнки на водi.

 21. Особливостi професiйно-психологiчної пiдготовки.

 22. Iндивiдуальна психологiчна пiдготовка.

 23. Властивостi характеру людини.

 24. Iндивiдуально-психологiчнi особливостi людини.

 25. Групова експедицiйна пiдготовка.

 26. Мiжособовi психологiчнi стосунки у колективi.

 27. Структура i характеристика та ефективнiстьїї дiяльностi.

 28. Охорона здоров’я в польових умовах..

 29. Медичнi вимоги до польових дослiджень.


Тематика рефератів

1. Науково-технiчний прогрес i безпека працi.

2. Основнi положення законодавства України про працю та охорону працi.

3. Соцiально-економiчне значення охорони працi.

4. Сучаснi проблеми полiпшення умов працi.

5. Досвiд зарубiжних кран iз реалiзацi заходiв в галузi охорони працi.

6. Охорона працi та соцiальний захист в Українi: стан, проблеми, перспективи.

7. Вплив ринкових вiдносин в економiцi на стимулювання полiпшення умов i охорони працi.

8. Фiнансування заходiв з полiпшення умов охорони працi.

9. Небезпечнi та шкiдливi виробничi фактори, якi виникають пiд час роботи в банкiвськiй установi.

1 О.Гiгiєнiчна характеристика умов працi за комп’ютерами.

11 .Медичнi профiлактичнi заходи щодо эбереження здоров’я та пiдвищення працездатностi користувачiв ПЕОМ.

1 2.Правове забезпечення заходiв щодо охорони працi користувачiв ПЕОМ.

13 .Державний нагляд i громадський контроль за охороною працi.

1 4.Законодавство в галузi гiгiєни працi.

1 5.Сучаснi проблеми полiпшення умов працi.

1 б.Досвiд зарубiжних кран у реалiзації заходiв з охорони працi.

1 7.Охорона працi та соцiальний захист в Українi: стан, проблеми, перспективи.

1 8.Фiнансування заходiв iз полiпшення умов охорони працi.

1 9.Шкiдливi виробничi фактори та засоби захисту вiд них.

20.Небезпечнi та шкiдливi виробничi фактори, якi виникають пiд час роботи на пiдприємствах легкої промисловостi.

21.Небезпечнi та шкiдливi виробничi фактори, якi виникають пiд час роботи на пiдприємствах важкої промисловостi.

22.Небезпечнi та шкiдливi виробничi фактори, якi виникають пiд час роботи на пiдприємствах добувної промисловостi.

23.Небезпечнi та шкiдливi виробничi фактори, якi виникають пiд час роботи на пiдприємствах агропромислового комплексу.

24.Особливостi безнечного базування пiд час експедицiйних дослiджень..

25.Органiзацiя безпечного руху в польових умовах

26.Органiзацiя та безпека руху на пiшохiдному маршрутi.

27.Органiзацiя та безпека руху на водному маршрутi.

28.Органiзацiя та безпека руху в горах.

29.Органiзацiя та безпека руху в зимовий перiод.

30.психологічна підготовка до експедиції.

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів за шкалою ECTS
За

шкалою


ECTS

За національною

шкалою


За

шкалою


навчального

закладу


Критерії оцінки

A

відмінно

90-100

Знання предмету міцні й глибокі, виходять за межі навчальних програм, підручників. Знання використовуються вільно, легко і самостійно переносяться на нові види діяльності в межах обраної спеціальності.B

добре

82-89

Знання предмету глибокі і повні, знаходяться в межах навчальних програм, підручників, навчальних посібників. Знання студент трансформує самостійно, легко переносить на нові види діяльності в межах теми чи предмету. Студент здатний виконати засвоєні види діяльності, дії, окремі операції.


С

добре

75-81

Знання завчені з підручника, висвітлюються за допомогою конспекту. Самостійно використовуються в завчених умовах і ситуаціях, на нові види діяльності переносяться в межах теми чи предмету. Студент здатний виконати засвоєні види діяльності, дії, окремі операції. Програмний матеріал знає добре, відповідь є послідовною.

D

задовільно

69-74

Знання студента завчені з підручника чи навчального посібника, висвітлює їх за допомогою конспекту чи викладача, володіє лише деякими основними поняттями, закономірностями, правилами, відповідає на поставлене запитання не повністю. Володіє мінімальними знаннями..

E

задовільно

60-68

Знання студента завчені з підручника чи навчального посібника, висвітлює їх за допомогою конспекту чи викладача, володіє лише деякими основними поняттями, закономірностями, правилами, відповідає на поставлене запитання не повністю. При розкритті спеціальних питань, термінів не може конкретизувати відповідь наведенням прикладів.

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

35-59

Студент зовсім не орієнтується в предметі, недостатньо володіє термінологією та методами, потребує виконання значної подальшої роботи, при розкритті спеціальних питань, термінів не може конкретизувати відповідь наведенням прикладів. Допускає значні помилки. Володіє мінімальними знаннями.

F

Незадовільно з обов’язковим повторним курсом

1-34

Студент не володіє матеріалом, не розуміє теоретичних і практичних питань, допускає грубі помилки, не орієнтується в предметі, потребує подальшої роботи над засвоєнням основних положень предмету.
Список рекомендованої літератури

І. Основна література до курсу.

Волина В.И., Сегеда д.И. Организация охраны труда на предприятии,

1990.

2. Волович В.Г. Человек в экстремальных условиях природной среды. - М.,1983.

3. Геренчук К.., Раковська Е.М., Топчiсв О.Г. Польовi географiчнi дослiдження. - К., 1975.

4. Денисенко Г.Ф. Охрана труда, 1985.

5. Дмитрук О.Ю., Щур Ю.В. Безпека життєдiяльностi географа з основами

професiйної пiдготовки. - Кив, 1998. - 126 с.

6. Душков Б.А. География и психология. Подход к проблеме, - М, 1987.

7. Закон України “Про охорону працi”. Законодавство України про охорону працi. Збiрник нормативних документiв. 1 том. Київ, 1995.

8. Коструб А.А. Медицинский справочник туриста. М., 1990.

9. Крачило М.П. Краєзнавство і туризм. - К: Вища шк., 1994. - 191 с.

10. Крачило М.П. Органiзацiя роботи з географiчного краєзнавства i туризму.

- Київ: УМКВО, 1988. - 200 с.

11. Методика позакласної роботи з географiї / за ред. Откаленка М.П. -Київ: Радянська школа, 1974. - 190 с.

12. Мэйель М. Энциклопедия первой помощи. - СПб, 1995.

13. Науково-практичний коментар до закону України «Про охорону парцi». -

К.: Основа, 1996.

14. Никишин Л.Ф., Коструб А.А. Туризм и здоровье. - К.: Здоровье, 1991. -220 с.

15. Нормативнi акти України про працю: Збiрник пiдзаконних актiв. - К.:

МАУП, 1998.-216с.

16. Сергеев В.Н. Туризм и здоровье. М., 1987.

17. Спутник туриста. - К.: Здоровье, 1991.- 358 с.

18. СуллаМ.Б. Охорона труда. - М., 1989.- 272 с.

19. Шимановський В.Ф. Питание в туристском путишествии. - М. 1986.

20. Штюрмер Ю.А. Опасности в туризме, мнимые и действительные. - М.,

1974.


ІІ. Додаткова література
Модуль 1.
 1. Винокурова Л.У., Висильчук М.В., Гаман М.В. Основи охорони праці.-К.: Вікторія, 2001.-191 с.

 2. Денисенко Г.Ф. Охрана труда: Учебное пособие. — М.: Высш. шк.,1985. —319 с.

 3. Долин П.А. Справочник по технике безопасности.-М.: Энергоиздат, 1982.-799 с.

4.Жидецький В.Ц., Джигирей В.С., Сторожук В.М. та iн. Практикум iз охорони працi. Навчальний посiбник / За ред. к.т.н., доц.В.Ц. Жидецького. — Львiв: Афiша, 2000. — 352 с.

5.Жидецький В.Ц. Основи охорони праці. Підручник.-Вид.3-є, переробл. доп. – Львів: УАД, 2006.-336 с.
6. Єлисеєв А.Г. Охорона праці.-К.: 1995.

7.Навчально-методичний посібник «Перевір себе» з предмету «Охорона праці»,. Резниченко О.М., Судак Ю.М.-К., 2003.Модуль 2.

1.Жидецький В.Ц. Основи охорони праці. Підручник.-Вид.3-є, переробл. доп. – Львів: УАД, 2006.-336 с.

2.Канарев Ф.Ш., Перетогин М.А., Праник Г.Н. Охрана труда.-М.: Агропромиздат, 1988.-84 с.

3.Коновалов В.Н. Техника безопасности при работах по химии.-М.: Просвещение, 1980.-128 с.

 1. Охорона праці в школі.-К.: Радянська школа, 1986- 296 с.

 2. Олійник О.М. Основи фізіології, санітарії та гігієни харчування.-Львів:Оріяна-Нова, 1998.-123 с.

 3. 4. Штюрмер Ю.А. Охрана природы и туризм. - М., 1974.


Каталог: res -> geo -> robociprog -> kryl
kryl -> Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
kryl -> Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
kryl -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з "Теорії І методології географічної науки"
kryl -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з Основ раціонального природокористування І охорони природи
kryl -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з "Астрономії" (назва навчального предмета) для спеціальності
kryl -> Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
kryl -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з "Біогеграфії" (назва навчального предмета) для спеціальності
kryl -> Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
kryl -> Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
kryl -> Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Скачати 233.82 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка