Робоча програма затверджена на засіданні фiлiї кафедри загальноїДата конвертації03.12.2016
Розмір0.52 Mb.
ТипРобоча програма
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДI ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського

Севастопольський економіко–гуманітарний інститут

Філія кафедри загальної психології ТНУ
ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор із заочної

та післядипломної освіти

_____________М.О. С’єдін

«____ » __________2012 р.

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ДИСЦІПЛІНИ

«Психологія масових комунікацій»

для студентів 3 курсу денної форми навчання

галузі знань: 0301- соціально-політичні науки

напряму підготовки: 6.030102 - Психологія

освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

Севастополь - 2012

Робочу програму склав: кандидат психологічних наук, доцент А.В. Кірейчев
Робоча програма затверджена на засіданні фiлiї кафедри загальної

психології ТНУ

Протокол № 2 від 01.09.2012 р.

Зав. кафедрою__________________ О.Б. Шихматова

Схвалено Вченою радою СЕГІ ТНУ (протокол № 09 від 01.09.2012 р.)

Голова _______________ І.М. ВоронінВступ
Робоча програма дисципліни "Психологія масових комунікацій" складена відповідно до навчальної програми, місця і призначення цієї дисципліни в структурно–логічній схемі навчального плану, охоплює усі теми навчальної програми, із загальною кількістю 72 години, передбачених робочим навчальним планом.

Предметом курсу є теоретичні психологічні основи масової комунікації в сучасному соціумі.

Міждисциплінарні зв'язки. Психологія масових комунікацій як науковий підхід склалася на стику таких наук як соціальна та експериментальна психологія, загальна психологія, психологія реклами, психологічні основи PR.

І. Мета та завдання дисципліни, її місце у навчальному процесі

Мета курсу - ознайомлення з базовими теоретичними і практичними відомостями по психології масової комунікації.

Завдання курсу :

 • вивчення основних соціально-психологічних підходів, використовуваних в психології масової комунікації;

 • розгляд закономірностей психічних пізнавальних, мотиваційних, емоційних процесів, аудиторії в ході масової комунікації;

 • вивчення методів і методик вивчення психологічних особливостей аудиторії в ході масової комунікації;

 • оволодіння умінням аналізувати психологічні особливості аудиторії і враховувати їх при організації комунікативних процесів;

 • оволодіння умінням аналізувати психологічні особливості комунікатора і імідж комунікатора в ході масово-комунікаційних процесів;

 • Оволодіння умінням здійснювати психологічний і логічний аналіз повідомлень СМК;

 • оволодіння умінням аналізувати масово-комунікаційні процеси у сфері зв'язків з громадськістю;

 • вивчення психологічних закономірностей творчих процесів, оволодіння прийомами активізації творчих здібностей в журналістській діяльності.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

Знати: основні напрямки, поняття, теоретичні концепції в області психології масової комунікації.

Уміти: виявляти, описувати і пояснювати особливості сприйняття і поведінки споживачів ЗМІ; розуміти процес конструювання соціальної реальності засобами ЗМІ.

Володіти: методологічним базисом дисципліни, що вивчається, визначати співвідношення психології масової комунікації з суміжними науками, мати уявлення про специфіку комунікативних процесів в сучасному суспільстві.


Форма навчання

Курс

Семестри

Лек–ції (год.)

Практичні /

семінарські (год.)Лабо–ратор–ні (год.)

ВСЬОГО годин

Самос–тійна робота (год.)

ІРС

Залі–ки (се–местр)

Іспити (се–местр)

Денна

3

1

18

1672

18

18

1

2. Структура і зміст курсу.

2.1 Тематичний план курсу і розподіл учбового часу по видах занять

п/п

Розділи (теми) курсу

Всього

У тому числі:

Форми контролю

Лекції

Пр.\ Сем. заняття

ІРС

СРСТема № 1. Масова комунікація в парадигмі соціальної психології

2

2


Опорний конспект, рефератТема № 2. Структура особи як база сприйняття інформації.

4

22

Опорний конспект, рефератТема № 3. Роль установки і стереотипу в процесі масової комунікації

       1. 10

       1. 2

       1. 4

2

2

Опорний конспект, рефератТема № 4. Психологічні види дії в ході масової комунікації.

6

2
2

2

Опорний конспект, рефератТема № 5. Психологія процесу комунікації. Специфіка інформаційних процесів суб'єкта, включеного в масову комунікацію.

10

2

4

2

2

Опорний конспект, рефератТема № 6. Мотиви і потреби в ході масової комунікації.

4


2

2

Опорний конспект, рефератТема № 7. Масова поведінка і психологічні ефекти масової комунікації.

4


2

2

Опорний конспект, рефератТема № 8. Аудиторія засобів масової комунікації.

4

22
Опорний конспект, рефератТема № 9. Психологічний аналіз засобів масової комунікації

2


2

Опорний конспект, рефератТема № 10. Психологія комунікатора в умовах масової комунікації

13

2

6

2

3

Опорний конспект, рефератТема № 11. Повідомлення в масовій комунікації

5

2
3
Опорний конспект, реферат

ИТОГО


72

18

16

19

19

Залік


2.2 Зміст курсу

2.2.1. Денна форма навчання

(всього лекцій з курсу 18 год.)

Тема № 1. Масова комунікація в парадигмі соціальної психології. (всього 2 години)

Лекція 1. Масова комунікація в парадигмі соціальної психології.

Спілкування, комунікація, масова і міжособова комунікація. [1-8]

Психологічні, соціальні, соціально-психологічні функції масової комунікації. [1-8]

Засоби масової комунікації. [1-8]

Структура комунікативного акту. [1-8]

Моделі масової комунікації : [1-8]Литература:

 1. Буданцев Ю.П. Ведущие образы нашего сознания. - М., 2003.

 2. Викентьев И.Л. Приемы рекламы и Public relations. Программы-консультанты. – СПб.: Изд.дом «Бизнес-Пресса», 2007.

 3. Гусев Д., Матвейчев О., Хазеев Р., Чернаков С. Уши машут ослом... Современное социальное программирование. - Пермь: Bakster group, 2002.

 4. Змановская Е.В. Руководство по управлению личным имиджем. - СПб.: Речь, 2005.

 5. Психология массовой коммуникации / под. ред. А.А. Бодалева, А.А. Деркача, Л.Г. Лаптева. - М.: Гардарики, 2008.

 6. Панасюк А.Ю. Формирование имиджа: стратегии, психотехнологии, психотехники. - «Омега-Л», 2008.

 7. Шерковин Ю.А. Психологические проблемы массовых информационных процесоов. - М.: Мысль, 1973.

 8. Экман П. Психология лжи. – Спб.: Питер, 2010.


Тема № 2. Структура особи як база сприйняття інформації. (всього 2 години)

Лекція 2. Структура особи як база сприйняття інформації.

Психоаналіз Зигмунда Фрейда. Топографічна модель організації психіки : свідомість, передсвідома, несвідома. [1-8]

Опір і захисту. Види психологічних защит (заперечення, реактивна освіта, заміщення, витіснення раціоналізація регресія проекція, сублімація). [1-8]

Аналітична психологія К.Г. Юнга. Поняття особистого і колективного несвідомого. Архетипи і архетипічні образи. Прояви архетипів в культурі (творах міфології і мистецтва, релігійній символіці, рекламних повідомленнях). Основні архетипи колективного несвідомого. Процес индивидуации як засадничий процес особового розвитку, інтеграції усіх особових підструктур (персона, эго-комплекс, тінь).

Альфред Адлер. Індивідуальна теорія особи. Основні тези індивідуальної психології[1-8]

Біхевіоризм. Бихевиоральные методи формування поведінки людини.[1-8]Литература:

 1. Буданцев Ю.П. Ведущие образы нашего сознания. - М., 2003.

 2. Викентьев И.Л. Приемы рекламы и Public relations. Программы-консультанты. – СПб.: Изд.дом «Бизнес-Пресса», 2007.

 3. Гусев Д., Матвейчев О., Хазеев Р., Чернаков С. Уши машут ослом... Современное социальное программирование. - Пермь: Bakster group, 2002.

 4. Змановская Е.В. Руководство по управлению личным имиджем. - СПб.: Речь, 2005.

 5. Психология массовой коммуникации / под. ред. А.А. Бодалева, А.А. Деркача, Л.Г. Лаптева. - М.: Гардарики, 2008.

 6. Панасюк А.Ю. Формирование имиджа: стратегии, психотехнологии, психотехники. - «Омега-Л», 2008.

 7. Шерковин Ю.А. Психологические проблемы массовых информационных процесоов. - М.: Мысль, 1973.

 8. Экман П. Психология лжи. – Спб.: Питер, 2010.


Тема № 3. Роль установки і стереотипу в процесі масової комунікації. (всього 2 години)

Лекція 3. Роль установки і стереотипу в процесі масової комунікації.

Поняття установки. Психологічна структура установок. [1-8]

Когнітивний, емоційний і конативный компоненти установок. [1-8]

Функції установок. Фізіологічна основа установки. [1-8]

Установка в структурі особи. [1-8]

Поняття стереотипу. Роль стереотипу в процесі масової комунікації. [1-8]Литература:

 1. Буданцев Ю.П. Ведущие образы нашего сознания. - М., 2003.

 2. Викентьев И.Л. Приемы рекламы и Public relations. Программы-консультанты. – СПб.: Изд.дом «Бизнес-Пресса», 2007.

 3. Гусев Д., Матвейчев О., Хазеев Р., Чернаков С. Уши машут ослом... Современное социальное программирование. - Пермь: Bakster group, 2002.

 4. Змановская Е.В. Руководство по управлению личным имиджем. - СПб.: Речь, 2005.

 5. Психология массовой коммуникации / под. ред. А.А. Бодалева, А.А. Деркача, Л.Г. Лаптева. - М.: Гардарики, 2008.

 6. Панасюк А.Ю. Формирование имиджа: стратегии, психотехнологии, психотехники. - «Омега-Л», 2008.

 7. Шерковин Ю.А. Психологические проблемы массовых информационных процесоов. - М.: Мысль, 1973.

 8. Экман П. Психология лжи. – Спб.: Питер, 2010.


Тема № 4. Психологічні види дії в ході масової комунікації. (всього 2 години)

Лекція 4. Психологічні види дії в ході масової комунікації.

Переконання і навіювання; роль групових чинників в процесі переконання; поняття конформізму; психологія чуток, механізм викривлення змісту інформації в процесі передачі чуток.[1-8]

Характеристика маніпулятивної дії. [1-8]

Основні складові маніпулятивної дії. Маніпулятивні прийоми комунікації і засобу захисту від них. Специфіка маніпуляції і маніпулятивних прийомів, використовуваних в СМК.[1-8]Литература:

 1. Буданцев Ю.П. Ведущие образы нашего сознания. - М., 2003.

 2. Викентьев И.Л. Приемы рекламы и Public relations. Программы-консультанты. – СПб.: Изд.дом «Бизнес-Пресса», 2007.

 3. Гусев Д., Матвейчев О., Хазеев Р., Чернаков С. Уши машут ослом... Современное социальное программирование. - Пермь: Bakster group, 2002.

 4. Змановская Е.В. Руководство по управлению личным имиджем. - СПб.: Речь, 2005.

 5. Психология массовой коммуникации / под. ред. А.А. Бодалева, А.А. Деркача, Л.Г. Лаптева. - М.: Гардарики, 2008.

 6. Панасюк А.Ю. Формирование имиджа: стратегии, психотехнологии, психотехники. - «Омега-Л», 2008.

 7. Шерковин Ю.А. Психологические проблемы массовых информационных процесоов. - М.: Мысль, 1973.Тема № 5. Психологія процесу комунікації. Специфіка інформаційних процесів суб'єкта, включеного в масову комунікацію. (всього 2 години)

Лекція 5. Психологія процесу комунікації. Специфіка інформаційних процесів суб'єкта, включеного в масову комунікацію.

Інтерес як чинник комунікації.[1-8]

Увага. Види уваги : мимовільне, довільне, послепроизвольное. Інтерес як чинник пробудження і підтримки уваги. Об'єм уваги. [1-8]

Сприйняття. Перцепція і апперцепція. Чинники, що впливають на сприйняття. [1-8]

Гештальттеория про закономірності утворення образу сприйняття. Властивості восприя : предметність, цілісність, структурність, константна, свідомість, цілеспрямованість. [1-8]

Чинники, що впливають на запам'ятовування і відтворення інформації. "Межа насичення". "Сторожовий ефект". Ефект", що "дрімає. Об'єм пам'яті. Значення стереотипів для запам'ятовування і утримання повідомлення в пам'яті. [1-8]Литература:

 1. Буданцев Ю.П. Ведущие образы нашего сознания. - М., 2003.

 2. Викентьев И.Л. Приемы рекламы и Public relations. Программы-консультанты. – СПб.: Изд.дом «Бизнес-Пресса», 2007.

 3. Гусев Д., Матвейчев О., Хазеев Р., Чернаков С. Уши машут ослом... Современное социальное программирование. - Пермь: Bakster group, 2002.

 4. Змановская Е.В. Руководство по управлению личным имиджем. - СПб.: Речь, 2005.

 5. Психология массовой коммуникации / под. ред. А.А. Бодалева, А.А. Деркача, Л.Г. Лаптева. - М.: Гардарики, 2008.

 6. Панасюк А.Ю. Формирование имиджа: стратегии, психотехнологии, психотехники. - «Омега-Л», 2008.

 7. Шерковин Ю.А. Психологические проблемы массовых информационных процесоов. - М.: Мысль, 1973.

Тема № 8. Аудиторія засобів масової комунікації. (всього 2 години)

Лекція 8. Аудиторія засобів масової комунікації.

Поняття аудиторії засобів масової комунікації. Загальні характеристики аудиторії масової комунікації Типологія аудиторії (соціологічна, соціально-психологічна, спеціальна). Поняття сегментації аудиторії. Психографіка.[1-8]

Методи вивчення аудиторії масової комунікації. Опитування, анкетування, інтерв'ю. [1-8]

Використання технічних засобів для вивчення аудиторії. [1-8]

Достоїнства і недоліки окремих методів вивчення аудиторії. Проблема рейтингів каналів масової комунікації. [1-8]
Тема № 9. Психологічний аналіз засобів масової комунікації. (всього 2 години)

Лекція 9. Психологічний аналіз засобів масової комунікації.

Особливості друкарських засобів масової інформації. Друк як "гарячий" засіб масової інформації.

Місце друку в системі інформації суспільства. Переваги і недоліки друку як засоби масової інформації. Конкурентоспроможність друку по відношенню до радіо і телебачення. Особливості кіно. [1-8]

Особливості радіо. Місце радіо в системі інформації суспільства. Переваги і недоліки радіо як засоби масової інформації. [1-8]

Особливості телебачення. Зорово-звукова мова. Місце телебачення в системі інформації суспільства. [1-8

]Переваги і недоліки телебачення як засоби масової інформації.Маніпулятивні можливості телебачення.[1-8]

Особливості інтернет-технологій як засоби масової комунікації. Їх достоїнства і недоліки.[1-8]
Тема № 10. Психологія комунікатора в умовах масової комунікації. (всього 2 години)

Лекція 10. Психологія комунікатора в умовах масової комунікації.

Специфіка поведінки комунікатора в умовах масової комунікації. Соціально-демографічні і індивідуально-особові характеристики комунікатора в умовах масової комунікації. [1-8]

Імідж - технології в умовах масової комунікації. [1-8]

Психологічні методи, використовувані для вивчення іміджу . [1-8]


Тема № 11. Повідомлення в масовій комунікації. (всього 2 години)

Лекція 11. Повідомлення в масовій комунікації.

Повідомлення. Поняття повідомлення в масовій комунікації. Вербальні і візуальні повідомлення. [1-8]

Логіка і риторика в повідомленні. Логічні і риторичні прийоми.[1-8]

Ефективність масової комунікації. [1-8]

Прийоми оцінки ефективності. Експертний аналіз повідомлень масової комунікації.[1-8]

2.3. Тематика і плани практичних (лабораторних), семінарських занять

(всього по курсу 16 годин)

Тема № 3. Роль установки і стереотипу в процесі масової комунікації

Тема семінару: Роль установки і стереотипу в процесі масової комунікації


Мета:

Напрацювання навичок побудови раціонального відношення до стереотипів та установок.

Забезпечення:

Конспекти лекцій, логічні схеми і реферати

Тривалість:

4 години

Питання:

Роль стереотипу в процесі масової комунікації. [1-4]

Психологічна ігра «Альпіністи», «Інопланетяни та Земляни» по закінченню психологічний аналіз стереотипів та установок

Література


 1. Доценко Е.Л. Психология манипуляции. - М., 2000.

 2. Кара-Мурза С. Г. Манипуляция сознанием. — М.: Изд-во Эксмо, 2003.

 3. Шерковин Ю.А. Психологические проблемы массовых информационных процесоов. - М.: Мысль, 1973.

 4. Экман П. Психология лжи. – Спб.: Питер, 2010.


Тема № 5. Психологія процесу комунікації. Специфіка інформаційних процесів суб'єкта, включеного в масову комунікацію.

Тема семінару: Психологія процесу комунікації. Специфіка інформаційних процесів суб'єкта, включеного в масову комунікацію

Мета:

Напрацювання навичок комунікацій у груповой діяльності

Забезпечення:

Конспекти лекцій, логічні схеми і реферати

Тривалість:

4 години

Психологічна гра "Мафія". Тренування умінь і формування навичок ефективної комунікації за допомогою гри, та подальший її аналіз. [1-4]Література

 1. Доценко Е.Л. Психология манипуляции. - М., 2000.

 2. Кара-Мурза С. Г. Манипуляция сознанием. — М.: Изд-во Эксмо, 2003.

 3. Шерковин Ю.А. Психологические проблемы массовых информационных процесоов. - М.: Мысль, 1973.

 4. Экман П. Психология лжи. – Спб.: Питер, 2010.


Тема № 10. Психологія комунікатора в умовах масової комунікації.

Тема семінару: Психологія процесу комунікації. Специфіка інформаційних процесів суб'єкта, включеного в масову комунікацію

Мета:

Напрацювання навичок комунікацій у масовій комунікації

Забезпечення:

Конспекти лекцій, логічні схеми і реферати

Тривалість:

4 години

Психологічна гра "Винахідники". Тренування умінь і формування навичок ефективної комунікації за допомогою гри, та подальший її аналіз. [1-4]Література

 1. Доценко Е.Л. Психология манипуляции. - М., 2000.

 2. Кара-Мурза С. Г. Манипуляция сознанием. — М.: Изд-во Эксмо, 2003.

 3. Шерковин Ю.А. Психологические проблемы массовых информационных процесоов. - М.: Мысль, 1973.

 4. Экман П. Психология лжи. – Спб.: Питер, 2010.2.4. Самостійна робота студентів

(всього на курс для психологів – 19 годин)

Основною метою є забезпечення ефективності самостійної роботи студентів з літературою на основі раціональної організації її вивчення.

Мають бути поставлені і вирішені наступні завдання:


 • активізація СРС

 • сприяння розвитку творчого відношення до навчання

 • вироблення умінь і навиків раціональної роботи з літературою

 • забезпечення контролю за ходом СРС і її результатами по дисципліні

 • управління пізнавальною діяльністю студентів і її стимулювання.

 • СРС охоплює вивчення теоретичних питань що не увійшли до основного лекційного курсу.

Самостійна робота студентів денної форми навчання з дисципліни включає вивчення наступних питань, які не освітлюються у лекційному матеріалі, та підготування конспекту з вивченого матеріалу:

з/п

Тема

Питання до самостійної роботи (конспектування):

Кількість годинТема № 1. Масова комунікація в парадигмі соціальної психології

Спілкування, комунікація, масова і міжособова комунікація. Психологічні, соціальні, соціально-психологічні функції масової комунікації. Засоби масової комунікації. Структура комунікативного акту. Моделі масової комунікації : моделі комунікації без зворотного зв'язку: модель Лассуэлла; модель Шеннона-Уивера; моделі комунікації із зворотним зв'язком: модель У. Шрамма, модель М. Дефлера, моделі комунікації соціальних груп в суспільстві: модель Ж.-м. Коттре, модель До. Синн, моделі альтернативних видів руху інформації Й. Бордвика і б. ван Каама, двоступінчата (багатоступінчаста) модель комунікації (П. Лазарсфельд), "модель вахтера", модель "спіраль мовчання".

2Тема № 2. Структура особини як база сприйняття інформації.

Психоаналіз Зигмунда Фрейда. Топографічна модель організації психіки : свідомість, передсвідома, несвідома. Опір і захисту. Види психологічних защит (заперечення, реактивна освіта, заміщення, витіснення раціоналізація регресія проекція, сублімація).

Аналітична психологія К.Г. Юнга. Поняття особистого і колективного несвідомого. Архетипи і архетипічні образи. Прояви архетипів в культурі (творах міфології і мистецтва, релігійній символіці, рекламних повідомленнях). Основні архетипи колективного несвідомого. Процес индивидуации як засадничий процес особового розвитку, інтеграції усіх особових підструктур (персона, эго-комплекс, тінь).

Альфред Адлер. Індивідуальна теорія особи. Основні тези індивідуальної психології

Біхевіоризм. Бихевиоральные методи формування поведінки людини.

Людина як особа, суб'єкт діяльності, індивідуальність. Адаптаційні і самодетерминирующие тенденції розвитку особистості. Засоби масової комунікації як агент соціалізації, формування, розвитку і деформації особи.


2Тема № 3. Роль установки і стереотипу в процесі масової комунікації

Поняття установки. Психологічна структура установок. Когнітивний, емоційний і конативный компоненти установок. Функції установок. Фізіологічна основа установки. Установка в структурі особи. Ієрархія установок. Фіксована установка. Рівні установок в регуляції діяльності (смислові, цільові і операційні установки). Соціальна установка (аттитюд). Реалізація установок в поведінці. Неузгодженість установок і поведінки. Умови зміни установок (по В. Шрамму). Установка і проблема випередження в засобах масової комунікації.

Поняття стереотипу. Роль стереотипу в процесі масової комунікації. Компоненти стереотипів. Умови формування стереотипів. Функції стереотипів. Види стереотипів (позитивні і негативні; національні; полоролевые; статеві, вікові, статусні, споживчі). Прийоми посилення і послаблення стереотипів. Методи вивчення стереотипів.2Тема № 4. Психологічні відіа дії в ході масової комунікації.

Переконання і навіювання; психологічні моделі переконливої дії; співвідношення логічних і емоційних апеляцій до аудиторії; роль групових чинників в процесі переконання; поняття конформізму; психологія чуток, механізм викривлення змісту інформації в процесі передачі чуток.

Характеристика маніпулятивної дії. Основні складові маніпулятивної дії. Маніпулятивні прийоми комунікації і засобу захисту від них. Специфіка маніпуляції і маніпулятивних прийомів, використовуваних в СМК.1Тема № 5. Психологія процесу комунікації. Специфіка інформаційних процесів суб' єкта, включеного в масову комунікацію.

Інтерес як чинник комунікації.

Увага. Види уваги : мимовільне, довільне, послепроизвольное. Інтерес як чинник пробудження і підтримки уваги. Об'єм уваги. Властивості уваги (вибірковість, зосередження, розподіл, перемикання уваги). Чинники привертання уваги в процесі масової комунікації.

Сприйняття. Перцепція і апперцепція. Чинники, що впливають на сприйняття. Гештальттеория про закономірності утворення образу сприйняття. Властивості восприя : предметність, цілісність, структурність, константна, свідомість, цілеспрямованість.

Розуміння. Значення структури особи для розуміння повідомлень. Чинники, що впливають на розуміння в процесі масової комунікації. Шуми і бар'єри. Розуміння як процес. Мислення як важливий чинник розуміння. Стереотипи, "штампи" як база розуміння в процесі масової комунікації. Суб'єктивні і об'єктивні чинники розуміння. Роль стереотипу і установки при розумінні повідомлень масової комунікації. Ефекти розуміння і сприйняття повідомлень масової комунікації : "Нігілізм". Блокування розуміння. Ефект "бумеранга". Організація розуміння повідомлень в засобах масової комунікації.1Тема № 6. Мотиви і споживи в ході масової комунікації.

Мотивационно-потребностная сфера психіки. Потреби. Потребностные стану. Опредмечивание потреби. Мотив. Характеристики мотиваційних утворень (осознанность-неосознанность; врожденность-приобретенность; якісна характеристика; тимчасова характеристика; ієрархічність; спрямованість; сила). Явище полимотивации. Мотиваційна динаміка, актуалізація і формування мотивів (зрушення мотиву на мету, мотиваційне опосредование, мотиваційна фіксація, заміщення і генералізує потреб, зміщення потреби на процес задоволення потреби). Залежність ефективності діяльності від міри активації. Закон Йоркса-Додсона. Принципи стимулювання мотивації. Мотиваційний аналіз в рекламі (Э. Дихтер, В. Паккард, Д. Смит, Л. Ческин).

Мотиви звернення аудиторії до різних СМК. Потреби, мотиви і очікування аудиторії СМК.

Методи вивчення мотивационно-потребностной сфери особи.


1Тема № 7. Масова поведінка і психологічні ефекти масової комунікації.

Наслідування і зараження - механізми формування масових процесів і закономірності їх використання в ході масової комунікації.

Масова поведінка (натовп, паніка, мода) і дія засобів масової комунікації. Поняття масових смаків. Закономірності масової поведінки і реклама.

Мода. Ознаки моди. Типи мотивації наслідування моди. Механізми виникнення і поширення моди. Використання явища моди в рекламній діяльності.

Комунікативні мережі (централізовані, децентрализованные). Особливості дії в умовах різних типів комунікаційних мереж.

Чутки. Аналіз функціонування чуток як спосіб вивчення потоку масової комунікації усередині аудиторії. Чинники, що визначають появу слуховСтупени наростання чуток. Аудиторія чуток. Роль засобів масової інформації в поширенні чуток.

Процес спотворення повідомлення під час передачі чуток. Нівелювання. Випинання. Асиміляція. Роль раціоналізації. Підгонка під стереотип. Переробка повідомлень. Боротьба з чутками. Привитие імунітету до чуток як спосіб боротьби з чутками. Своєчасна, точна інформація - головний спосіб пригнічення чуток.1Тема № 8. Аудиторія засобів масової комунікації.

Поняття аудиторії засобів масової комунікації. Загальні характеристики аудиторії масової комунікації (відкрито-закрита, потенційна, готівкова, цільова аудиторія). Аудиторія окремих каналів масової комунікації. Структура особи як база сприйняття інформації (потреби, інтереси, цінності, знання, норми, установки) і головний бар'єр на шляху впливу масової комунікації. Інші бар'єри масової комунікації (особливості психологічних характеристики особи, фізичні - просторові і тимчасові, комунікативні - соціально-психологічні чинники і стани особи і групи).

Типологія аудиторії (соціологічна, соціально-психологічна, спеціальна). Поняття сегментації аудиторії. Психографіка.

Методи вивчення аудиторії масової комунікації. Опитування, анкетування, інтерв'ю. Використання технічних засобів для вивчення аудиторії. Достоїнства і недоліки окремих методів вивчення аудиторії. Проблема рейтингів каналів масової комунікації.


2Тема № 9. Психологічний аналіз засобів масової комунікації

Особливості друкарських засобів масової інформації. Друк як "гарячий" засіб масової інформації. Місце друку в системі інформації суспільства. Переваги і недоліки друку як засоби масової інформації. Конкурентоспроможність друку по відношенню до радіо і телебачення. Особливості кіно.

Особливості радіо. Місце радіо в системі інформації суспільства. Переваги і недоліки радіо як засоби масової інформації. Радіообразність. Психологічні і соціально-психологічні аспекти сприйняття радіоінформації. Ефект присутності.

Особливості телебачення. Зорово-звукова мова. Місце телебачення в системі інформації суспільства. Переваги і недоліки телебачення як засоби масової інформації.Маніпулятивні можливості телебачення. Складові теленовин. Значення "Зорового ряду". Телевізійний діалог - повернення до міжособового спілкування. Приватна і публічна індивідуальність.


2Тема № 10. Психологія комунікатора в умовах масової комунікації

Специфіка поведінки комунікатора в умовах масової комунікації. Соціально-демографічні і індивідуально-особові характеристики комунікатора в умовах масової комунікації. Соціально -психологические моделі комунікатора : моделі Г. Келмана, Дж. Голдхабера. Комунікативна ситуація і форми подачі комунікатора в ЗМІ. Методи дослідження сприйняття комунікатора аудиторією в ЗМІ.Імідж - технології в умовах масової комунікації. Поняття іміджу. Імідж і образ. Види іміджу (особистий, корпоративний, товарний). Цілі имидж-стратегии в рекламі. Прототип іміджу, іміджева аудиторія. Соціально-психологічні характеристики іміджу. Принципи створення іміджу. Прийоми створення іміджу (гіперболізація, акцентування, контамінація цінностей). Міфологічні прийоми при створенні іміджу. Імідж комунікатора в умовах масової комунікації: публічна і приватна індивідуальність, специфіка формування, вимоги до візуальної і вербальної складової іміджу.

Психологічні методи, використовувані для вивчення іміджу (техніка семантичного диференціала Ч. Осгуда, репертуарні грати Дж. Келли). Проблема визначення психологічних параметрів оцінки особистого іміджу. Зіставлення характеристик прототипу іміджу з характеристиками ідеалу іміджевої аудиторії.2Тема № 11. Повідомлення в масовій комунікації

Повідомлення. Поняття повідомлення в масовій комунікації. Вербальні і візуальні повідомлення. Текст. Щільність тексту. Принцип близькості. Головна думка. Повнота розкриття головної думки. Інформативність. Поєднання логіки викладу з експресивністю. Адекватність розуміння. Роль зорового ряду. Організація тексту. Підготовка тексту. Мовні "ножиці". Поняття популяризації тексту. Особливості організації повідомлення для різних видів аудиторії. Поняття топоса.

Логіка і риторика в повідомленні. Логічні і риторичні прийоми.

Ефективність масової комунікації. Прийоми оцінки ефективності. Експертний аналіз повідомлень масової комунікації.


2

Разом

19


2.5. Індивідуальна робота

(всього на курс для психологів 27 годин)
Основною метою індивідуальної роботи є забезпечення ефективності роботи студентів з літературою на основі раціональної організації її вивчення. Основною формою індивідуальної роботі студента являється написання реферату.

Реферат по дисципліні готується відповідно до тематики і за узгодженням з викладачем. Об'єм рефераті – не більше 15 стор.


Рекомендовані теми рефератів


з/п

Тема

Теми рефератів:

Кількість годинТема № 1. Масова комунікація в парадигмі соціальної психології

Спілкування, комунікація, масова і міжособова комунікація. Психологічні, соціальні, соціально-психологічні функції масової комунікації. Засоби масової комунікації. Структура комунікативного акту. Моделі масової комунікації : моделі комунікації без зворотного зв'язку: модель Лассуэлла; модель Шеннона-Уивера; моделі комунікації із зворотним зв'язком: модель У. Шрамма, модель М. Дефлера, моделі комунікації соціальних груп в суспільстві: модель Ж.-м. Коттре, модель До. Синн, моделі альтернативних видів руху інформації Й. Бордвика і б. ван Каама, двоступінчата (багатоступінчаста) модель комунікації (П. Лазарсфельд), "модель вахтера", модель "спіраль мовчання".

2Тема № 2. Структура особи як база сприйняття інформації.

Психоаналіз Зигмунда Фрейда. Топографічна модель організації психіки : свідомість, передсвідома, несвідома. Опір і захисту. Види психологічних защит (заперечення, реактивна освіта, заміщення, витіснення раціоналізація регресія проекція, сублімація).

Аналітична психологія К.Г. Юнга. Поняття особистого і колективного несвідомого. Архетипи і архетипічні образи. Прояви архетипів в культурі (творах міфології і мистецтва, релігійній символіці, рекламних повідомленнях). Основні архетипи колективного несвідомого. Процес индивидуации як засадничий процес особового розвитку, інтеграції усіх особових підструктур (персона, эго-комплекс, тінь).

Альфред Адлер. Індивідуальна теорія особи. Основні тези індивідуальної психології

Біхевіоризм. Бихевиоральные методи формування поведінки людини.

Людина як особа, суб'єкт діяльності, індивідуальність. Адаптаційні і самодетерминирующие тенденції розвитку особистості. Засоби масової комунікації як агент соціалізації, формування, розвитку і деформації особи.


2Тема № 3. Роль установки і стереотипу в процесі масової комунікації

Поняття установки. Психологічна структура установок. Когнітивний, емоційний і конативный компоненти установок. Функції установок. Фізіологічна основа установки. Установка в структурі особи. Ієрархія установок. Фіксована установка. Рівні установок в регуляції діяльності (смислові, цільові і операційні установки). Соціальна установка (аттитюд). Реалізація установок в поведінці. Неузгодженість установок і поведінки. Умови зміни установок (по В. Шрамму). Установка і проблема випередження в засобах масової комунікації.

Поняття стереотипу. Роль стереотипу в процесі масової комунікації. Компоненти стереотипів. Умови формування стереотипів. Функції стереотипів. Види стереотипів (позитивні і негативні; національні; полоролевые; статеві, вікові, статусні, споживчі). Прийоми посилення і послаблення стереотипів. Методи вивчення стереотипів.2Тема № 4. Психологічні види дії в ході масової комунікації.

Переконання і навіювання; психологічні моделі переконливої дії; співвідношення логічних і емоційних апеляцій до аудиторії; роль групових чинників в процесі переконання; поняття конформізму; психологія чуток, механізм викривлення змісту інформації в процесі передачі чуток.

Характеристика маніпулятивної дії. Основні складові маніпулятивної дії. Маніпулятивні прийоми комунікації і засобу захисту від них. Специфіка маніпуляції і маніпулятивних прийомів, використовуваних в СМК.1Тема № 5. Психологія процесу комунікації. Специфіка інформаційних процесів суб'єкта, включеного в масову комунікацію.

Інтерес як чинник комунікації.

Увага. Види уваги : мимовільне, довільне, послепроизвольное. Інтерес як чинник пробудження і підтримки уваги. Об'єм уваги. Властивості уваги (вибірковість, зосередження, розподіл, перемикання уваги). Чинники привертання уваги в процесі масової комунікації.

Сприйняття. Перцепція і апперцепція. Чинники, що впливають на сприйняття. Гештальттеория про закономірності утворення образу сприйняття. Властивості восприя : предметність, цілісність, структурність, константна, свідомість, цілеспрямованість.

Розуміння. Значення структури особи для розуміння повідомлень. Чинники, що впливають на розуміння в процесі масової комунікації. Шуми і бар'єри. Розуміння як процес. Мислення як важливий чинник розуміння. Стереотипи, "штампи" як база розуміння в процесі масової комунікації. Суб'єктивні і об'єктивні чинники розуміння. Роль стереотипу і установки при розумінні повідомлень масової комунікації. Ефекти розуміння і сприйняття повідомлень масової комунікації : "Нігілізм". Блокування розуміння. Ефект "бумеранга". Організація розуміння повідомлень в засобах масової комунікації.1Тема № 6. Мотиви і потреби в ході масової комунікації.

Мотивационно-потребностная сфера психіки. Потреби. Потребностные стану. Опредмечивание потреби. Мотив. Характеристики мотиваційних утворень (осознанность-неосознанность; врожденность-приобретенность; якісна характеристика; тимчасова характеристика; ієрархічність; спрямованість; сила). Явище полимотивации. Мотиваційна динаміка, актуалізація і формування мотивів (зрушення мотиву на мету, мотиваційне опосредование, мотиваційна фіксація, заміщення і генералізує потреб, зміщення потреби на процес задоволення потреби). Залежність ефективності діяльності від міри активації. Закон Йоркса-Додсона. Принципи стимулювання мотивації. Мотиваційний аналіз в рекламі (Э. Дихтер, В. Паккард, Д. Смит, Л. Ческин).

Мотиви звернення аудиторії до різних СМК. Потреби, мотиви і очікування аудиторії СМК.

Методи вивчення мотивационно-потребностной сфери особи.


1Тема № 7. Масова поведінка і психологічні ефекти масової комунікації.

Наслідування і зараження - механізми формування масових процесів і закономірності їх використання в ході масової комунікації.

Масова поведінка (натовп, паніка, мода) і дія засобів масової комунікації. Поняття масових смаків. Закономірності масової поведінки і реклама.

Мода. Ознаки моди. Типи мотивації наслідування моди. Механізми виникнення і поширення моди. Використання явища моди в рекламній діяльності.

Комунікативні мережі (централізовані, децентрализованные). Особливості дії в умовах різних типів комунікаційних мереж.

Чутки. Аналіз функціонування чуток як спосіб вивчення потоку масової комунікації усередині аудиторії. Чинники, що визначають появу слуховСтупени наростання чуток. Аудиторія чуток. Роль засобів масової інформації в поширенні чуток.

Процес спотворення повідомлення під час передачі чуток. Нівелювання. Випинання. Асиміляція. Роль раціоналізації. Підгонка під стереотип. Переробка повідомлень. Боротьба з чутками. Привитие імунітету до чуток як спосіб боротьби з чутками. Своєчасна, точна інформація - головний спосіб пригнічення чуток.1Тема № 8. Аудиторія засобів масової комунікації.

Поняття аудиторії засобів масової комунікації. Загальні характеристики аудиторії масової комунікації (відкрито-закрита, потенційна, готівкова, цільова аудиторія). Аудиторія окремих каналів масової комунікації. Структура особи як база сприйняття інформації (потреби, інтереси, цінності, знання, норми, установки) і головний бар'єр на шляху впливу масової комунікації. Інші бар'єри масової комунікації (особливості психологічних характеристики особи, фізичні - просторові і тимчасові, комунікативні - соціально-психологічні чинники і стани особи і групи).

Типологія аудиторії (соціологічна, соціально-психологічна, спеціальна). Поняття сегментації аудиторії. Психографіка.

Методи вивчення аудиторії масової комунікації. Опитування, анкетування, інтерв'ю. Використання технічних засобів для вивчення аудиторії. Достоїнства і недоліки окремих методів вивчення аудиторії. Проблема рейтингів каналів масової комунікації.


2Тема № 9. Психологічний аналіз засобів масової комунікації

Особливості друкарських засобів масової інформації. Друк як "гарячий" засіб масової інформації. Місце друку в системі інформації суспільства. Переваги і недоліки друку як засоби масової інформації. Конкурентоспроможність друку по відношенню до радіо і телебачення. Особливості кіно.

Особливості радіо. Місце радіо в системі інформації суспільства. Переваги і недоліки радіо як засоби масової інформації. Радіообразність. Психологічні і соціально-психологічні аспекти сприйняття радіоінформації. Ефект присутності.

Особливості телебачення. Зорово-звукова мова. Місце телебачення в системі інформації суспільства. Переваги і недоліки телебачення як засоби масової інформації.Маніпулятивні можливості телебачення. Складові теленовин. Значення "Зорового ряду". Телевізійний діалог - повернення до міжособового спілкування. Приватна і публічна індивідуальність.


2Тема № 10. Психологія комунікатора в умовах масової комунікації

Специфіка поведінки комунікатора в умовах масової комунікації. Соціально-демографічні і індивідуально-особові характеристики комунікатора в умовах масової комунікації. Соціально -психологические моделі комунікатора : моделі Г. Келмана, Дж. Голдхабера. Комунікативна ситуація і форми подачі комунікатора в ЗМІ. Методи дослідження сприйняття комунікатора аудиторією в ЗМІ.Імідж - технології в умовах масової комунікації. Поняття іміджу. Імідж і образ. Види іміджу (особистий, корпоративний, товарний). Цілі имидж-стратегии в рекламі. Прототип іміджу, іміджева аудиторія. Соціально-психологічні характеристики іміджу. Принципи створення іміджу. Прийоми створення іміджу (гіперболізація, акцентування, контамінація цінностей). Міфологічні прийоми при створенні іміджу. Імідж комунікатора в умовах масової комунікації: публічна і приватна індивідуальність, специфіка формування, вимоги до візуальної і вербальної складової іміджу.

Психологічні методи, використовувані для вивчення іміджу (техніка семантичного диференціала Ч. Осгуда, репертуарні грати Дж. Келли). Проблема визначення психологічних параметрів оцінки особистого іміджу. Зіставлення характеристик прототипу іміджу з характеристиками ідеалу іміджевої аудиторії.2Тема № 11. Повідомлення в масовій комунікації

Повідомлення. Поняття повідомлення в масовій комунікації. Вербальні і візуальні повідомлення. Текст. Щільність тексту. Принцип близькості. Головна думка. Повнота розкриття головної думки. Інформативність. Поєднання логіки викладу з експресивністю. Адекватність розуміння. Роль зорового ряду. Організація тексту. Підготовка тексту. Мовні "ножиці". Поняття популяризації тексту. Особливості організації повідомлення для різних видів аудиторії. Поняття топоса.

Логіка і риторика в повідомленні. Логічні і риторичні прийоми.

Ефективність масової комунікації. Прийоми оцінки ефективності. Експертний аналіз повідомлень масової комунікації.


2


2.6. Форми і методи контролю

Критерії оцінювання знань студентів денної форми навчання з дисципліни
У Таврійському національному університеті імені В.І. Вернадського діє 100-бальна шкала оцінювання знань студентів.

Підсумкова оцінка з дисципліни виставляється на основі оцінок з поточного, модульного контролю і оцінки, отриманої на іспиті.

Поточний контроль оцінюється зі 100 балів, яки складаються відповідно до табл. 1, 2.

Протягом навчального семестру з дисципліни проводиться один модульний контроль в термін, встановлений графіком проведення модульного контролю.

Модульний контроль проводиться під час навчальних занять з однією або декількома академічними групами (1 академічна година на групу). Модульний контроль проводиться після завершення вивчення навчальної дисципліни в цілому. Форма проведення - письмове контрольне завдання.

Знання студентів під час проведення модульного контролю оцінюються за 100-бальною шкалою (табл. 1).

Студенти, які не пройшли модульний контроль без поважної причини, вважаються такими, що отримали незадовільну оцінку

Повторне складання модульного контролю на більш високу оцінку не допускається. Модульні роботи студентів зберігаються на кафедрі протягом одного року.

Семестровий контроль з дисципліни проводиться у формі усного іспиту і оцінюється за 100-бальною шкалою (табл. 1).

Терміни складання іспиту встановлюються відповідно до «Графіка сесії».

Рішенням директора СЕГІ ТНУ імені В.І. Вернадського студентам, які не склали
іспит з поважної причини, може бути встановлений індивідуальний графік здачі сесії.

Підсумкова оцінка з дисципліни обчислюється, як середнє арифметичне оцінок поточного, модульного контролю та іспиту (табл. 1).


РОЗРАХУНОК БАЛІВ ПІДСУМКОВОЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТА


Види контролю

Підсумкова оцінка

Поточний контроль 100 балів

1. Виставляється на підставі оцінок за поточний і модульний контролі, якщо середнє арифметичне значення оцінки більше 60 балів і студент згоден з отриманою оцінкою.
2. Для студентів, які здають іспит, знаходиться як середнє арифметичне значення оцінки за поточний і модульний контролі та оцінки, отриманої на іспиті.


Лекції

Семінарські, практичні (лабораторні) заняття

Самостійна робота студента (СРС) та індивідуальна робота студента (ІРС)

30 балів

30 балів

40 балів


Модульний контроль100 балівДиф. залік - 100 балівКРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮКількість балів


Лекції

(30 балів)

Відвідування всіх лекцій, наявність повного конспекту.

2530 балів

Відвідування всіх лекцій, конспект неповний.

1724 балів

Пропуск частини лекційних занять, неповний конспект

916 балів

Пропуск всіх занять, відсутність більше половини конспектів.

08 балів


Семінарські,
практичні (лабораторні) заняття

(30 балів)

Відвідування всіх практичних занять, активна участь в обговорені та розв’язуванні завдань, присутні повні записи ходу рішення та розв’язування задач.

25 – 30 балів

Відвідування всіх практичних занять, незначна участь в обговорені та розв’язуванні завдань, присутні неповні записи ходу рішення та розв’язування задач.

18 – 24 балів

Пропуск 1 практичного заняття, студент не брав

участь в обговорені та розв’язуванні завдань, присутні неповні записи ходу рішення та розв’язування задач.10 – 17 балів

Пропуск всіх практичних занять, відсутність більше половини записів ходу рішення та розв’язування задач.

0 – 9 балів

Самостійна робота студента,
індивідуальна робота студента*

(40 балів)

Виконання всіх видів завдань СРС та ІРС.

35 40 балів

При виконанні всіх видів завдань СРС та ІРС студент допускає незначні помилки.

30 34 балів

Завдання СРС та ІРС містять істотне помилки.

15 29 балів

Завдання СРС та ІРС виконані з грубими помилками або невиконані.

014 балів

Разом (максимально) за усі види робот з дисципліни:

100 балів.

*Самостійна робота студентів (СРС) містить конспектування, яке оцінюються до 20 балів. Індивідуальна робота студента (ІРС) містить реферат, який оцінюється до 20 балів.


Критерії оцінювання складання конспектів

17 – 20 балів виставляється якщо конспект має слідуючи особливості: змістовна точність; ясна і чітка структуризація матеріалу; наявність стислих аргументів або прикладів щодо положень; крім того, вітається кольорове та інше виділення головних положень та авторські коментарі студента ідей, що надане у конспекті.

13 – 13 балів виставляється при відсутності неточностей у змісти, при його достатній повноти, при чіткої структуризації матеріалу; крім того, у конспекту надане приклади або стисли аргументи щодо головних положень, не надане авторське коментарі студента щодо положень, враховується кольорове та інше їх виділення.

9 – 12 балів виставляється при відсутності неточностей у змісту, при його достатній повноті, при чіткої структуризації матеріалу; крім того, у конспекту не надане приклади або стисли аргументи щодо головних положень, не надане авторське коментарі студента щодо положень, враховується кольорове та інше їх виділення.

5 – 8 балів виставляється коли у конспекту зміст надано неповно, з логічними перепустками або помилками, структура тексту нечітка, відсутні докази або приклади щодо головних положень змісту, не використовувалось кольорове виділення головних положень.

2 – 4 балів виставляється коли у конспекту зміст надано неповно, з логічними перепустками або помилками, структура тексту нечітка, відсутні докази або приклади щодо головних положень змісту, не використовувалось кольорове виділення головних положень.

0 – 1 бал виставляється за наявністю грубих помилок у змісту, або його досить схематичне надання з втратою логіки міркування, наданої у оригіналі; або з тексту переписане деяке абзаци що не мають суттєвого значення до змісту теми; невиразна структура викладу або невиконань.
Критерії оцінювання реферату

Викладене розуміння реферату як цілісного авторського тексту визначає критерії його оцінки: новизна тексту; обґрунтованість вибору джерела, ступінь розкриття сутності питання; дотримання вимог до оформлення.

Новизна тексту: актуальність теми дослідження; новизна і самостійність у постановці проблеми, формулювання нового аспекту відомої проблеми у встановленні нових зв'язків (міждисциплінарних); вміння працювати з дослідженнями, критичною літературою, систематизувати та структурувати матеріал; наявність авторської позиції, самостійність оцінок і суджень; стильова єдність тексту, єдність жанрових рис.

Ступінь розкриття суті питання: відповідність плану темі реферату; відповідність змісту теми і плану реферату; повнота і глибина знань з теми; обґрунтованість способів і методів роботи з матеріалом; уміння узагальнювати, робити висновки, зіставляти різні точки зору з одного питання (проблеми).

Обґрунтованість вибору джерел: оцінка використаної літератури: чи притягнуті найбільш відомі роботи по темі дослідження (в т.ч. журнальні публікації останніх років, останні статистичні дані, зведення, довідки тощо).

Дотримання вимог до оформлення: наскільки вірно оформлені посилання на використовувану літературу, список літератури, оцінка грамотності та культури викладу (в т.ч. орфографічної, пунктуаційної, стилістичної культури), володіння термінологією; дотримання вимог до обсягу реферату.15 – 20 балів виставляється якщо виконані всі вимоги до написання реферату: позначена проблема і обґрунтована її актуальність, зроблено короткий аналіз різних точок зору на дану проблему і логічно викладена власна позиція, сформульовані висновки, тема розкрита повністю, витриманий обсяг, дотримані вимоги до зовнішнього оформлення.

10 14 балів виставляється якщо основні вимоги до реферату виконані, але при цьому допущені незначні недоліки. Зокрема, не витриманий обсяг реферату; є упущення в оформленні.

6 9 балів виставляється якщо основні вимоги до реферату виконані, але при цьому допущені значні недоліки. Зокрема, є неточності у викладі матеріалу; відсутня логічна послідовність в судженнях, не витриманий обсяг реферату; є упущення в оформленні.

3 – 5 балів виставляється якщо є істотні відступи від вимог до реферування. Зокрема: тема висвітлена лише частково, відсутній висновок.

1 – 2 балів виставляється якщо тема реферату не розкрита, виявляється істотне нерозуміння проблеми.

0 балів виставляється якщо реферат студентом не представлений.

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТА

Підсумкова оцінка за 100-бальною шкалою переводиться в національну шкалу оцінювання, шкалу ECTS відповідно до шкали переведення:100-бальна шкала

Національна шкала

Шкала ECTS

90 -100 балів

«відмінно»

A

80-89 балів

75-79 балів«добре»

B

C


66-74 балів

60-65 балів«задовільно»

D

E


40-59 балів

0-39 балів«незадовільно»

FX

F


60-100 балів

«зараховано»

A B C D E

40-59 балів

0-39 балів«не зараховано»

FX

F


Якщо студентом за підсумками всіх видів контролю набрано:

- 40-59 балів, студент направляється на повторну здачу іспиту викладачеві;

- 0-39 балів, студент направляється на повторну здачу іспиту відразу комісії.

Повторна здача іспиту здійснюється в повному обсязі навчальної програми.


2.7. Питання до заліку

 1. Спілкування і комунікація. Функції і види комунікації.

 2. Масова комунікація, порівняльний аналіз масової і міжособової комунікації.

 3. Функції масової комунікації.

 4. Структура комунікативного акту. Моделі комунікації без зворотного зв'язку: модель Лассуэлла; модель Шеннона-Уивера.

 5. Моделі комунікації із зворотним зв'язком: модель У. Шрамма, модель М. Дефлера.

 6. Моделі комунікації соціальних груп в суспільстві: модель Ж.-м. Коттре, модель До. Синна.

 7. Моделі альтернативних видів руху інформації Й. Бордвика і б. ван Каама.

 8. Двуступенчатая модель комунікації (П. Лазарсфельд).

 9. Моделі, що пояснюють закономірності неефективності масової комунікації : "модель вахтера", модель "спіраль мовчання".

 10. Структура особи як база сприйняття інформації : теорії особи. Біхевіоризм.

 11. Структура особи як база сприйняття інформації : теорії особи. Психодинамічна теорія Фрейда

 12. Структура особи як база сприйняття інформації : теорії особи. Індивідуальна теорія Адлера.

 13. Структура особи як база сприйняття інформації : теорії особи. Аналітична психологія К.Г. Юнга.

 14. Специфіка поведінки комунікатора в умовах масової комунікації.

 15. Соціально-демографічні характеристики комунікатора в умовах масової комунікації.

 16. Повідомлення. Поняття повідомлення в масовій комунікації.

 17. Вербальні і візуальні повідомлення.

 18. Поняття популяризації тексту. Особливості організації повідомлення для різних видів аудиторії. Поняття топоса.

 19. Логіка і риторика в повідомленні. Логічні і риторичні прийоми.

 20. Ефективність масової комунікації. Прийоми оцінки ефективності.

 21. Експертний аналіз повідомлень масової комунікації.

 22. Специфіка поведінки комунікатора в умовах масової комунікації.

 23. Соціально-демографічні і індивідуально-особові характеристики комунікатора в умовах масової комунікації.

 24. Соціально -психологические моделі комунікатора : моделі Г. Келмана, Дж. Голдхабера.

 25. Комунікативна ситуація і форми подачі комунікатора в ЗМІ. Методи дослідження сприйняття комунікатора аудиторією в ЗМІ.Імідж - технології в умовах масової комунікації. Поняття іміджу. Імідж і образ. Види іміджу (особистий, корпоративний, товарний). Цілі имидж-стратегии в рекламі.

 26. Прототип іміджу, іміджева аудиторія. Соціально-психологічні характеристики іміджу. Принципи створення іміджу.

 27. Прийоми створення іміджу (гіперболізація, акцентування, контамінація цінностей). Міфологічні прийоми при створенні іміджу.

 28. Імідж комунікатора в умовах масової комунікації: публічна і приватна індивідуальність, специфіка формування, вимоги до візуальної і вербальної складової іміджу.

 29. Психологічні методи, використовувані для вивчення іміджу. Проблема визначення психологічних параметрів оцінки особистого іміджу.

 30. Зіставлення характеристик прототипу іміджу з характеристиками ідеалу іміджевої аудиторії.

3. Список рекомендованої літератури

Основна література
 1. Бакулев Г. П. Массовая коммуникация: Западные теории и концепции: — М.: Аспект Пресс, 2005.

 2. Богомолова Н.Н. Социальная психология массовой коммуникации. - М.: Аспект Пресс, 2008.

 3. Выглежанин Д.А. Введение в политическую имиджелогию. - М: Флинта: МПСИ, 2008.

 4. Гуревич П.С. Приключения имиджа: типология телевизионного образа и парадоксы его восприятия, М: Искусство, 1991.

 5. Гуревич П.С. Психология рекламы: историко-аналитическое и философское содержание, Ростов-на-Дону: "Феникс", 2009.

 6. Грачев Г.В. Информационно-психологическая безопасность личности: состояние и возможности психологической защиты. - М., 1998.

 7. Доценко Е.Л. Психология манипуляции. - М., 2000.

 8. Зимбардо Ф. Социальное влияние / Ф. Зимбардо, М. Ляйппе. - СПб. : [б. и.], 2001. - 448 с.

 9. Кара-Мурза С. Г. Манипуляция сознанием. — М.: Изд-во Эксмо, 2003.

 10. Кармин А.С. Психология рекламы. – СПб.: Изд. ДНК, 2004.

 11. Лебедев-Любимов А.Н. Психология рекламы. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2007.

 12. Маерс Д. Социальная психология. 7-е изд..– СПб.: Питер, 2005.

 13. Назаретян, А. П. Психология стихийного массового поведения : лекции / А. П. Назаретян. - М. : ПЭР СЭ, 2001. - 112 с.

 14. Пирогов А.И Политическая психология. - М: Академический проспект: Трикста, 2005.

 15. Палеха, Ю. І. Іміджологія: учебное пособие / Ю. І. Палеха. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2005. - 324 с.

 16. Политическая психология: Хрестоматия / Сос. Е.Б. Шестопал. - М.: Аспект Пресс, 2007.

 17. Почепцов Г.Г. Имиджелогия. 5-е изд. – М.: «Рефл-бук», К.: «Ваклер» - 2006.

 18. Почепцов Г.Г. Теория и практика коммуникации. - М.: УМА Пресс, 1998.

 19. Психология массовой коммуникации / под. ред. А.А. Бодалева, А.А. Деркача, Л.Г. Лаптева. - М.: Гардарики, 2008.

 20. Психология. Учебник для экономических вузов / Под общ. Ред В.Н. Дружинина. – СПб.: Питер, 2002.

 21. Пайнс, Э. Практикум по социальной психологии / Э. Пайнс, К. Маслач. - СПб. : [б. и.], 2000. - 528 с.

 22. Прикладная социальная психология: учебное пособие / под ред.: А. Н. Сухова, А. А. Деркача. - М. : "Институт практической психологии", 1998. - 688 с.

 23. Психология масс: хрестоматия / ред., сост. Д. Я. Райгородский. - Самара : ИД БАХРАХ-М, 2001. - 592 с.

 24. Социальная психология. 7-е изд. /Под. ред. С. Московичи. – СПб.: Питер, 2007.

 25. Харрис Р. Психология массовых коммуникаций. - СПБ., 2001.

 26. Чалдини Р. Психология влияния. - СПб.: Питер, 2007.

 27. Шепель В.М. Имиджелогия. - М., 1996.

 28. Шестопал Е.Б. Политическая психология. - М.: Аспект Пресс, 2007.

 29. Шейнов, В. П. Скрытое управление человеком / В. П. Шейнов. - Минск : Харвест, 2004. - 816 с.

Додаткова література


 1. Андерхилл, Р. Ботинок Хрущева, или заставьте 1000 человек слушать именно вас / Р. Андерхилл. - М. : АСТ:Транзиткнига, 2005. - 285 с.

 2. Вилсон, Г. Язык жестов - путь к успеху / Г. Вилсон, К. Макклафлин. - СПб. : "Питер", 2000. - 224 с.

 3. Буданцев Ю.П. Ведущие образы нашего сознания. - М., 2003.

 4. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика. – СПб.: Питер, 2002.

 5. Викентьев И.Л. Приемы рекламы и Public relations. Программы-консультанты. – СПб.: Изд.дом «Бизнес-Пресса», 2007.

 6. Годфруа Ж. Что такое психология: В 2-х т. - М.: Мир, 1996.

 7. Гофман А.Б. Мода и люди: Новая теория модного поведения. М.: Наука, 1992.

 8. Гусев Д., Матвейчев О., Хазеев Р., Чернаков С. Уши машут ослом... Современное социальное программирование. - Пермь: Bakster group, 2002.

 9. Зазыкин В.Г. Психологические основы гуманистической рекламы. - М., 2000.

 10. Змановская Е.В. Руководство по управлению личным имиджем. - СПб.: Речь, 2005.

 11. Иванов Д.В. Виртуализация общества. - СПб.: "Петербургское Востоковедение", 2000.

 12. Капустина А.Н. Многофакторная личностная методика Р. Кеттелла: Учеб.-метод. Пособие. – СПб.: Речь, 2006.

 13. Морозов В.П. Искусство и наука общения: Невербальная коммуникация / РАН. Ин-т психологии, Центр "Искусство и наука"; Под общ. ред. В.И. Медведева. - М.: Ин-т психологии РАН, 1998.

 14. Ноэлъ-Нойман Э. Общественное мнение. Открытие спирали молчания. — М., 1996.

 15. Панасюк А.Ю. Формирование имиджа: стратегии, психотехнологии, психотехники. - «Омега-Л», 2008.

 16. Пименов П.А. Грамматика визуального языка: психология восприятия, семиология, поэтика. – М.: МГУП, 2006.

 17. Фромм Э. Бегство от свободы. – М., 1990.

 18. Шерковин Ю.А. Психологические проблемы массовых информационных процесоов. - М.: Мысль, 1973.

 19. Экман П. Психология лжи. – Спб.: Питер, 2010.

Каталог: download -> version
version -> Захист навколишнього середовища від забруднення мийними засобами
version -> «Валеологічне виховання дітей дошкільного віку, як фактор формування здорового способу життя»
version -> Виписка з навчального плану
version -> Методичні рекомендації щодо викладання уроків для стійкого розвитку «Моя щаслива планета» розділ Система уроків-зустрічей для 3 класу курсу за вибором «Моя щаслива планета»
version -> Затверджую директор Зіньківської спеціалізованої школи І-ІІІ ст.№2 Л. В. Литус
version -> Наказ №526 " Про затвердження Науково-методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів загальноосвітніх
version -> Методичні рекомендації Донецьк  2006 ббк 64. 9 (ІІ) 722 ш 30
version -> Вимоги до оформлення посібника
version -> Програма бібліотечно-бібліографічних знань для учнів 1-11 класів


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка