Робоча програма, зміст лекцій, плани семінарів, методичні рекомендації та матеріали до самостійної роботиСторінка1/10
Дата конвертації05.03.2017
Розмір1.18 Mb.
#11350
ТипРобоча програма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ I НАУКИ УКРАЇНИ

Національний аерокосмічний університет iм. М.Є. Жуковського

«Харківський авіаційний інститут»

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Робоча програма, зміст лекцій, плани семінарів,

методичні рекомендації та матеріали

до самостійної роботи

Харків “ХАІ” 2007


Затверджено методичною комісією університету

15 листопада 2006 року (протокол №3)

Укладачі: В.О. Копилов, Ю.І. Кисіль, Н.Г. Ревенко, Г.Ю. Каніщев, О.В. Малишев
Зміст

Вступ
Рекомендована література


Розділ 1. Робочі матеріали й методичні поради до аудиторної
та самостійної роботи студента
Розділ 2. Методика самостійної роботи студента

2.1. Конспектування матеріалу

2.2. Підготовка до семінару та іспиту
Питання до самостійної роботи
Запитання до іспиту з курсу «Історія України»
Вимоги до оформлення реферату

Вступ

Мета вивчення курсу: розвиток національної самосвідомості, виховання патріотичних і морально-етичних переконань, прищеплення навичок наукового аналізу для забезпечення самостійного осмислення закономірностей історичного процесу, вироблення умінь застосовувати набуті знання з історії у повсякденній діяльності для орієнтації в суспільно-політичному житті, оцінки суспільних явищ і подій.

Самостійна робота над курсом передбачає послідовне вивчення зазначених тем семінарів.

Плани семінарів визначають коло основних проблем, обов’язкових для самостійного вивчення студентами.

Концептуально-термiнологiчна база, означена до кожної теми, обов’язкова для засвоєння та застосування при висвітленні історичних подій, явищ і процесів відповідної епохи. Дані слова та словосполучення будуть використані у тестах, у запитаннях до контрольних робіт та екзаменів. Для ефективного засвоєння цих понять слід виконувати наступне: давати їх визначення (усно чи письмово), утворювати фразу з даними словосполученнями та термінами, згадувати синоніми (антоніми) понять.

Перелік дат орієнтує на той обов’язковий мінімум, яким повинен оволодіти студент. Запам’ятовуючи дати, намагайтесь пояснити, яке значення мала конкретна подія в історії суспільства. Нові дати порівнюйте з вже відомими, що розташовані в хронологічній послідовності.

Названі історичні процеси слід проаналізувати, розглянувши їх динаміку, механізми, причини та наслідки. Прослідкуйте, в який історичний час та на якому історичному просторі вони розгорталися. Для кращого засвоєння складіть структурно-логiчнi схеми кожного з названих історичних процесів.

Головні дійові особи історичного періоду мають бути оцінені на основі вивчення їх діяльності, тієї ролі, яку вони відігравали у суспільстві, та наслідків, до яких призвели їх рішення та дії. Зпівставляйте свої оцінки, висновки з існуючими точками зору. Намагайтесь аргументувати свою позицію, знаходити слушні заперечення вашим опонентам.

Питання, рекомендовані для самостійної роботи з метою самоконтролю, прищеплення навичок наукового аналізу, самостійного осмислення закономірностей історичного розвитку, навчання практичним навичкам роботи з історичними джерелами і науковою літературою, формування уміння застосовувати набуті знання з історії у повсякденному житті, вміння оцінювати суспільні явища і події. Вони є обов'язковими для виконання у процесі самостійної роботи над курсом.

Рекомендована література


 1. Антонович В. Про козацькі часи на Україні. – К., 1991.

 2. Апанович О. Розповіді про запорізьких козаків. – К., 1991.

 3. Апанович О. Гетьмани України і кошові отамани Запорізької Січі. – К., 1993.

 4. Аркас М. Історія України – Русі. – К., 1990; Одеса, 1994.

 5. Багалій Д. Нарис історії України. – Х., 1993.

 6. Багалій Д.І. Історія Слобідської України. – Х., 1993.

 7. Баран В. Україна після Сталіна: нарис історії 1953 – 1985 рр. – Л., 1992.

 8. Баран В. Україна 1950 – 1960 рр.: еволюція тоталітарної системи. – К., 1996.

 9. Баран В., Козак Д., Терпиловський Р. Походження слов'ян. – К., 1991.

 10. Білас І. Репресивно-каральна система в Україні. 1917 – 1953. – К., 1994.

11. Богачевська-Хом'як М. Білим по білому. Жінки в громадянському житті України 1884 – 1939. – К., 1995.

12. Боєчко В., Ганжа О., Захарчук Б. Кордони України: історична ретроспектива та сучасний стан. – К., 1994.

13. Боплан Г. Опис України. – К., 1990.

14. Борисенко В. Курс української історії. – К., 1997.15. Борщак І. Мазепа, Орлік, Войнаровський. – Л., 1991.

 1. Борщак І., Мартель І. Іван Мазепа: Життя і пориви великого гетьмана. – К., 1991.

 2. Брайчевський М. Вступ до історичної науки: Навч. посібник. – К., 1995.

 3. Брайчевский М. Утверждение христианства на Руси. – К., 1989.

 4. Вечеш М. Карпатська Україна (1938 – 1939). – Ужгород, 1993.

 5. Великий Українець: матеріали з життя та діяльності М. Грушевського. – К., 1992.

 6. Верстюк В. Махновщина. – К., 1992.

 7. Винниченко В. Відродження нації. – К., 1990.

 8. Винокур О., Трубчанінов С. Давня і середньовічна історія України. – К., 1996.

 9. Володарі гетьманської булави. Історичні портрети. – К., 1994.

 10. Волковинський В. Нестор Махно. Легенди і реальність. – К., 1994.

 11. Гарань О. Убити дракона: З історії Руху та нових партій України. – К., 1993.

 12. Голобуцький В. Запорізьке козацтво. – К., 1994.

 13. Головченко В. Від “Самостійності України” до “Союзу визволення України”. – Х., 1996.

 14. Голод 1921 – 1923 років в Україні: Збірник документів і матеріалів. – К., 1993.

 15. Голод в Україні: 1946 – 1947. Документи і матеріали. – К., Нью – Йорк, 1996.

 16. Грицак Я. Нарис історії України, формування модерної української нації ХІХ – ХХ століття. – К., 1996.

 17. Грушевський М. Історія України – Русі: В 11 т. 12 кн. – К., 1991 – 1998.

 18. Грушевський М. Очерк истории украинского народа. – К., 1991.

 19. Гуржий О. Українська козацька держава в другій половині XVIII ст.: кордони, населення, право. – К., 1996.

 20. Даниленко В.М., Касьянов Г.В., Кульчицький С.В. Сталінізм на Україні (20 – 30-ті роки). – К., 1991.

 21. Донцов Д. Історія розвитку української державної ідеї. – К., 1991.

 22. Дорошенко Д. Нарис історії України. – К., 1991. – Т. 1 – 2.

 23. Дорошенко Д. Огляд української історіографії. – К., 1996.

 24. Єкельчик С. Пробудження нації: До концепції історії українського національного руху другої половини ХІХ ст. – Мельбурн, 1994.

 25. Євтух В., Ковальчук О. Українці в Канаді. – К., 1993.

 26. Єфименко О. Історія України та її народу. – К., 1992.

 27. Жуковський А., Субтельний О. Нарис історії України. – Л., 1993.

 28. Залізняк Л. Нариси стародавньої історії України. – К., 1994.

 29. Заставний Ф. Українська діаспора. Розселення українців у зарубіжних країнах. – Л., 1991.

 30. Історія України. – Л., 1996.

 31. Історія України: Курс лекцій. – К., 1993.

 32. Історія України в особах. ІХ – ХVІІІ ст. – К., 1993.

 33. Історія України в особах. ХІХ – ХХ ст. – К., 1995.

 34. Історія України в особах. Литовсько-польська доба. – К., 1997.

 35. Історія України: нове бачення. – К., 1995 – 1996.

 36. Історія України. – К., 1997.

 37. Касьянов Г. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960 – 1980-х років. – К., 1995.

 38. Касьянов Г. Українська інтелігенція в русі опору 1920 – 1930-х років: соціальний портрет та історична доля. – К., 1992.

 39. Касьянов Г. Українська інтелігенція на рубежі ХІХ – ХХ століть. Соціально-політичний портрет. – К., 1993.

 40. Касьянов Г., Даниленко В. Сталінізм і українська інтелігенція (20 – 30-ті рр.). – К., 1991.

 41. Коваль М.В. Україна: 1939 – 1945. Маловідомі й непрочитані сторінки історії. – К., 1995.

 42. Когут З. Російський централізм і українська автономія. Ліквідація гетьманщини (1760 – 1830). – К., 1996.

 43. Колективізація і голод на Україні (1929 – 1933): Збірник документів і матеріалів. – К., 1993.

 44. Конквест Р. Жнива скорботи. Радянська колективізація і голодомор. – К., 1993.

 45. Конституційні акти України. 1917 – 1920. – К., 1992.

 46. Косик В. Україна і Німеччина в Другій світовій війні. – Париж; Нью – Йорк; Львів, 1993.

 47. Костомаров М. Історія України в життєписах визначніших її діячів. – К., 1991.

 48. Котляр М.Ф. Історія України в особах. Давньоруська держава. – К., 1996.

 49. Котляр М.Ф. Русь язичницька. Біля витоків східнослов'янської цивілізації. – К., 1993.

 50. Котляр М., Смолій В. Історія в життєписах. – К., 1994.

 51. Крип'якевич І. Богдан Хмельницький. – Л., 1990.

 52. Крип'якевич І. Історія України. – Л., 1992.

 53. Кульчицький С. Комунізм в Україні: перше десятиріччя (1919 – 1928). – К., 1996.

 54. Кульчицький С. Ціна “великого перелому”. – К., 1991.

 55. Липинський В. Релігія і церква в історії України – К., 1995.

 56. Леп'явко С. Козацькі війни кінця ХVI ст. в Україні. – Чернігів, 1996.

 57. Литвин В.М., Науменко К. Історія галицького стрілецтва. – Л., 1991.

 58. Литвин В. Політична арена України: дійові особи та виконавці. – К., 1994.

 59. Литвин В.М. Україна: політика, політики, влада. – К., 1997.

 60. Лихолобова З.Г. Сталінський тоталітарний режим і політичні репресії кінця 30-х років в Україні. – Донецьк, 1996.

 61. Малик Я. Впровадження радянського режиму в українському селі (1919 – 1920). – Л., 1996.

 62. Мірчук П. Українська повстанська армія 1942 – 1945. – Л., 1991.

 63. Мощя О., Ричка В. Київська Русь: від язичництва до християнства. – К., 1996.

 64. Муковський І.Т., Лисенко О.Є. Звитяга: жертовність. Українці на фронтах Другої світової війни. – К., 1997.

 65. Начаєвський І. Історія української держави ХХ ст. – К., 1994.

 66. Наливайко Д. Козацька християнська республіка. – К., 1992.

 67. Нариси з історії українського руху. – К., 1994.

 68. Національні відносини в Україні у ХХ ст.: Збірник документів і матеріалів. – К., 1994.

 69. Павленко Ю., Храмов Ю. Українська державність у 1917 – 1920 рр. – К., 1995.

 70. Павлюк О. Боротьба України за незалежність і політика США (1917 – 1923). – К., 1996.

 71. Пащенко В.О. Держава і православ'я в Україні: 20 – 30-ті роки ХХ ст. – К., 1993.

 72. Петров В. Походження українського народу. – К., 1992.

 73. Пінчук Ю. Микола Іванович Костомаров. – К., 1992.

 74. Пиріг Р.Я. Життя Михайла Грушевського. Останнє десятиліття (1924 – 1934). – К., 1993.

 75. Полянська-Василенко Н. Історія України. – К., 1995.

 76. Пристайко В., Шаповал Ю. Михайло Грушевський і ГПУ – НКВД. Трагічне десятиліття: 1924 – 1934. – К., 1996.

 77. Пристайко В., Шаповал Ю. Справа “Спілки визволення України”. – К., 1995.

 78. Реєнт О. Українська революція. – К., 1996.

 79. Рибалка І. Історія України. – Х., 1995 – 1997.

 80. Сергійчук В. Національна символіка України. – К., 1992.

 81. Слюсаренко А., Томенко М. Історія української конституції. –
  К., 1993.

 82. Смолій В., Гуржій О. Як і коли почала формуватися українська нація. – К., 1991.

 83. Смолій В., Степанков В. Богдан Хмельницький. – К., 1993, 1995.

 84. Смолій В., Степанков В. Українська державна ідея. – К., 1997.

 85. Субтельний О. Україна: Історія. – К., 1993.

 86. Терещенко Ю. Україна і європейський світ. – К., 1996.

 87. Толочко П. Князь в Древней Руси: власть, собственность, идеология. – К., 1992.

 88. Толочко П. Київська Русь. – К., 1996.

 89. Толочко П. Історичні портрети. – К., 1990.

 90. Трофимович В. Україна в роки Другої світової війни (1939 – 1945). – Л., 1995.

 91. Трощинський В.П. Міжвоєнна українська еміграція в Європі як історичне і соціально-політичне явище. – К., 1994.

 92. Українська державність у ХХ ст. – К., 1996.

 93. Українська ідея. Історичний нарис. – К., 1995.

 94. Українська Центральна Рада. Документи і матеріали. – К., 1996 – 1997.

 95. Чорнобильська трагедія: Документи і матеріали. – К., 1996.

 96. Шаповал Ю. У ті трагічні роки. Сталінізм на Україні. – К., 1990.

 97. Шаповал Ю. Україна 20 – 50-х років: сторінки ненаписаної історії. – К., 1993.

 98. Шаповал Ю., Пристайко В., Золотарьов В. ЧК – ГПУ – НКВД в Україні: особи, факти, документи. – К., 1997.

 99. Шаповал Ю. Людина і система (Штрихи до портрета з тоталітарної доби в Україні). – К., 1994.

 100. Яворницький Д. Історія запорізьких козаків: У 3-х томах. – Л., 1990 – 1992. – Т.1 – 3.

 101. Яковенко Н. Українська шляхта з кінця ХІV до середини ХVІІ ст. (Волинь і Центральна Україна). – К., 1994.

Розділ 1

Каталог: uploads -> editor
editor -> Особливості культур заходу і сходу Презентація до уроку (9 клас)
editor -> Конкурс «Учитель року 2016»
editor -> Індивідуальний характер перевірки
editor -> Відділ освіти Нікопольської міської ради Комунальний заклад «Нікопольська середня загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №8»
editor -> Методичні рекомендації щодо організації роботи в групах продовженого дня./ Упорядник Л. В. Пономаренко Пирятин: рмк, 2015
editor -> Гайдаренко Світлана Анатоліївна
editor -> Сталий розвиток суспільства
editor -> Бібліотечні уроки для учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів 2013 Греджева Н. О
editor -> Календарно-тематичне планування уроків з художньої культури на І семестр для 9-11 класів. Художня культура 9 – 11 класи Розробка змісту навчальної програми «Художня культура»
editor -> Методичні рекомендації щодо ведення класних журналів Упорядник: Сергата Світлана Миколаївна завідувач районного методичного кабінету відділу освіти Новомиргородської районної державної адміністрації


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка