Робочапрограм аСкачати 298.04 Kb.
Дата конвертації14.12.2016
Розмір298.04 Kb.
ТипРобоча програма


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Одеський державний екологічний університет

ЗАТВЕРДЖЕНО

Проректор з НМР

_____________Гопченко Є.Д.

«____»______________ 2011 р.

Р О Б О Ч А П Р О Г Р А М А

з дисципліни«Клімат України»
Спеціальність – метеорологія, 7.04010501

Рівень підготовки - спеціаліст


Курс - V

Cеместр - 10

Лекцій - 10 год

Практ.зан.- 5 год.

СРС - 40 год.

Залік - 9 год.

Кредитів ЕСТS - 2 + 1


ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні методичної комісії

гідрометеорологічного інституту

Протокол №____від_______2011 р

Голова комісії _________М.П. Єхніч

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри фізики атмосфери

та кліматології

протокол №___ від __________2011 р.

Зав. кафедрою

_________________Степаненко С.М.

Одеса 2011

Робоча програма навчальної дисципліни «Клімат України»

для вищих навчальних закладів.

Спеціальність – метеорологія, 7.04010501,

Спеціалізація – прикладна метеорологія.

Кафедра фізики атмосфери і кліматології Одеського державного

екологічного університету, ОДЕКУ, Одеса 2011 р.

Укладач: Врублевська Олександра Олександрівна,

доцент, кандидат географічних наук.

1 МІСЦЕ І ЗНАЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«КЛІМАТ УКРАЇНИ»

(вибіркова)


Клімат – одна із складових природних багатств країни. Поглиблене вивчення цього природного фактора, з яким пов’язана виробнича та соціальна діяльність людини, з’ясування особливостей його формування сприятиме більш ефективному використанню інформації про клімат для розв'язання низки прикладних задач. Тому майбутньому фахівцю і науковцю в галузі метеорологічних і географічних наук, крім знань про загальні закони формування клімату на Земній кулі, які він отримав в курсі “Кліматологія”, необхідні більш детальні відомості про умови його формування на території України – регіоні застосування цих знань. До того ж, глобальні зміни клімату, які відбуваються в останнє сторіччя і які можуть мати певні прояви в економіці і в соціальній сфері (скоріше за все негативні і до того ж непередбачувані), потребують з’ясування характеру цих змін в окремих регіонах Земної кулі, зокрема на Україні, що також неможливо без оцінки взаємодій окремих ланок кліматичної системи саме в умовах території України.

Основною метою дисципліни “Клімат України” є формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок, необхідних для роботи у наукових та виробничих підрозділах з метою якісного метеорологічного та кліматологічного забезпечення різноманітних споживачів та організацій України в умовах змін клімату.

Основним завданням курсу, який розроблено для спеціалістів з спеціальності «Метеорологія», 7.04010501, спеціалізація – «Прикладна метеорологія», є підготовка фахівця і науковця, який володіє теоретичними знаннями з причин формування клімату даного регіону, знає особливості кліматичних умов кожної пори року, має повне уявлення про характер розподілу по території України основних характеристик клімату і практичні навички використання їх ( режимних і спеціальних характеристик) для обслуговування різних галузей практичної діяльності людини. Значна увага приділена питанню оцінки біокліматичних ресурсів країни і напрямку їх змін в умовах загальних змін клімату. Крім того, в курсі передбачається ознайомити спеціалістів з основними положеннями “Кліматичної програми України” і результатами розробок в напрямку виконання цієї програми.

Загальний обсяг курсу – 64 годин (2 кредити ), з них лекцій – 10 години, практична робота – 5 годин, самостійної роботи – 40 годин, залік.

Після вивчення дисципліни студент повинен
знати:


 • основні джерела інформації про клімат України;

 • основні чинники формування клімату України;

 • особливості розподілу характеристик радіаційного режиму і методи їх визначення для прикладної мети;

 • особливості циркуляційних умов території України в різні пори року;

 • характеристики вологообігу в атмосфері над територією України;

 • загальні закономірності просторового розподілу температури повітря, опадів, хмарності, вітру та ін.;

 • кліматичні особливості окремих регіонів;

 • рекреаційний потенціал клімату України;

 • типи кліматів України за різними класифікаціями;

 • зміни і коливання клімату України;

 • основні положення «Кліматичної програми України»;


вміти:

 • обгрунтувати причини місцевого циклогенезу;

 • розраховувати кількість сонячної радіації, яка надходить на нахилені і вертикальні поверхні;

 • оцінити режим зволоження стін будівель в різних регіонах України;

 • визначити переважний вітер і охарактеризувати його просторовий розподіл;

 • оцінити і пояснити кліматичні розбіжності різних регіонів України;

 • дати оцінку кліматичних умов окремих сезонів року;

 • використовувати різні методи дослідження змін і коливань клімату на території України;

 • оцінити біокліматичний потенціал України і рекреаційні можливості різних її регіонів.

Таким чином, після вивчення даного курсу студент повинен придбати низку теоретичних знань та практичних навичок щодо особливостей формування клімату України, причин його змін і коливань, які стануть в нагоді спеціалісту в подальшій науковій роботі і в практичній діяльності.
Контроль та оцінка поточних та підсумкових знань здійснюється шляхом проведення усного опитування, контрольних робіт, перевірки завдань для самостійної роботи студентів відповідно модульній системі контролю знань. Залишкові знання перевіряються за допомогою комплексної контрольної роботи.


2 ВСТУП ТА СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

В курсі ”Клімат України” передбачається, перш за все, вивчення особливостей формування клімату України під впливом основних кліматоутворювальних чинників, а саме, підстильної поверхні та радіаційних і циркуляційних умов, які характерні для даного регіону. Значна увага цьому питанню тепер приділяється у зв’язку з необхідністю визначення можливих напрямків змін клімату у нашому регіоні в умовах глобальних потепління для розробки програм соціальної адаптації суспільства до цих змін.

В результаті вивчення дисципліни “Клімат України” студент повинен з’ясувати орографічні особливості території України і їх вплив на кліматичні умови регіону; знати райони місцевого циклогенезу і причини їх формування; причини кліматичних розбіжностей в окремі пори року; ознайомитися з розробленими принципами кліматичного районування території і розташуванням на ній кліматичних однорідних регіонів (КОР). Студент повинен познайомитись з дослідженнями в напрямку оцінки причин змін клімату і з методами визначення напрямку і інтенсивності змін клімату в минулому і майбутньому.
Опис курсу: весь курс складається з чотирьох тем, які висвітлюють основні фактори формування клімату України, закономірності просторового розподілу основних його показників, прикладні аспекти використання кліматичного потенціалу України, характер і методи визначення змін клімату України. Значна увага приділена особливостям циркуляційних процесів в умовах України, їх розбіжностям за сезонами року і впливу орографічних умов на формування місцевих циркуляційних процесів.
Загальна структура дисципліни «Клімат України» наведена на рис. 1 та включає:


 • загальну кількість залікових одиниць – 2;

 • модулі: лекційний, практичний, науковий;

 • загальну кількість змістовних модулів – 4.

ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«КЛІМАТ УКРАЇНИ» В УМОВАХ КРЕДИТНО – МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ

в Одеському державному екологічному університеті


(дисципліна включає навчальний курс загальним. обсягом 55 год. )

Рис.1 – Структура навчальної дисципліни «Клімат України»


Викладання дисципліни „Клімат України” має методичне забезпечення у вигляді конспекту лекцій, розробленого Врублевською О.О. (електронний варіант), що є в наявності у бібліотеці університету і на кафедрі «Фізики атмосфери та кліматології». Розроблений Врублевською О.О. і Катерушею Г.П. навчальних посібників «Клімат України та прикладні аспекти його використання» здано до друку. Для цієї нової в навчальному плані дисципліни ведеться розробка методичних вказівок, видання яких передбачається в 2012 рік. До того ж рекомендовано монографії “Клімат України” за редакцією В.М.Ліпінського, В.А.Дячука, В.М.Бабіченко 2003 р. видання, “Климат Украины” за редакцією Г.Ф.Прихотько, А.В.Ткачеко, В.М.Бабіченко 1967 р. видання, І.Є.Бучинського “Климат Украины в прошлом, настоящем и будущем” 1963 р. видання та ін. До того ж в розпорядженні студентів є також конспект лекцій з «Прикладної кліматології» 2005 року видання, розроблений Врублевською О.О. і Катерушею Г.П. і методичні вказівки з «Прикладної кліматології» 2002 року видання, підготовленого тими ж авторами. Необхідним є також підручник з «Кліматології» за редакцією О.О.Дроздова 1989 року видання.

Базові підручники
1. Бучинський И.Е. Климат Украины в прошлом, настоящем и будущем.-

Л.: Гидрометеоиздат, 1963.- 360 с.

2. Врублевська О.О., Катеруша Г.П. Прикладна кліматологія. Конспект

лекцій. . – Дніпропетровськ: «Економіка», 2005. – 131 с.

3. Врублевська О.О., Катеруша Г.П., Миротворська Н.К. Кліматологічна

обробка окремих метеорологічних величин.Навчальний посібник. – Одеса:

Вид-во «ТЭС», 2004. – 150 с.

4. Врублевська О.О. Клімат України. Конспект лекцій (електронний варіант).

5. Клімат України / За ред.В.М.Ліпінського, В.А.Дячука, В.М.Бабіченко. –

Київ: Вид. Раєвського,2003. – 343 с.

6. КлиматУкраїны/ За ред. Г.Ф.Прихотько, А.В.Ткачеко, В.М.Бабиченко.- Л.:

Гидрометеоиздат, 1967. – 412 с.


Методичні вказівки
7. Кліматологічна обробка метеорологічних величин для прикладної мети».

Методичні вказівки з дисципліни “Прикладна кліматологія». Укладачі

Врублевською О.О. і Катерушею Г.П. – Одеса: ОДЕКУ, 2002. 93 с.
Контроль і оцінка поточних і підсумкових знань здійснюється відповідно кредитно-модульної системи контролю самостійної роботи студентів та оцінки їх знань, розробленої в університеті. Вона передбачає написання реферату, виконання усіх практичних і домашніх завдань, своєчасне їх виконання і захист. Підсумкова оцінка – залік.

3 ПРОГРАМА ЛЕКЦІЙНИХ ЗМІСТНИХ МОДУЛІВ (ВІДПОВІДНО ДО СТРУКТУРИ ДИСЦИПЛІНИ)

ЛЕКЦІЙНИЙ МОДУЛЬ

Змістовні

модулі


Розділи програми

(назва)


Тема

Кількість годин

Форма завдань на СРС

Форми поточного

контролю


Аудит.

СРС

ЗМ – Л 1


1. Вступ. Дисципліна “Клімат України”, як складова частина загальної кліматології, її цілі і задачі.
2. Основні кліматоутворювальні чинники.

3. Загальні закономірності просторового розподілу основних характеристик клімату. Зміни в режимі температури і опадів. Методи визначення. Про зміни континентальності клімату.1. Основні джерела інформації про клімат України.
2. Орографічні особливості території України: географічне положення, рельеф, гідрографія. Природно - ланд-шафтні зони. Типи кліматів (за класиф.Кеппена, Алісова та ін.)

3. Радіаційні умови території України. Просторовий розподіл прямої, сумарної радіації та радіаційного балансу. Надходження сумарної радіації до горизонт., нахиленої та вертикальної поверхонь. Методи визначення.

4.Циркуляційні чинники формування клімату України. Циркуляційні процеси, які характерні для окремих сезонів року. Орографічні особливості місцевої циркуляції.
5.Закономірності розподілу по території України характеристик температури повітря, опадів, хмарності, вітру тощо. Вплив підстильної поверхні на характер їх просторового розподілу


1

3

11

2

15Вивчення теоретичних основ наведених розділів і тем і підготовка до лекції.

Підготовка реферату на тему «Загальна циркуляція атмосфери на території України і її орографічні особливості. Місцевий циклогенез».Семінар на тему реферату


Разом 5 18Знання, якими має володіти студент після першого лекційного модуля:

- основні джерела інформації про клімат, види і структуру кліматичних довідників різних років видання;

- орографічні особливості території України і їх вплив на загальну циркуляцію атмосфери;

- циркуляційні особливості окремих сезонів;

- причини формування континентальної вітророздільної лінії – «вісі Воєйкова»;


 • поняття про місцевий циклогенез і причини його формування;

 • особливості просторового розподілу основних показників клімату;

 • пануючий і переважний вітер, місцеві вітри;

 • поняття про континентальність клімату ;

 • радіаційні умови території України.

Навчально-методичне забезпечення 1-го змістовного лекційногомодуля:

[1]: с. 11 - 21,

[5]: с. 15 – 20, 121-248,

[6]: с. 10-101, 114-191.


Змістовні

модулі


Розділи програми

(назва)


Тема

Кількість годин

Форма завдань на СРС СРС СРС

СРС


СРС

Форми поточного

контролю


Аудит.

СРС

ЗМ – Л 2

1 Характеристики клімату України для прикладної мети

2. Заключення. Зміні і коливання клімату України. Міжнародні і національна програма України з вивчення клімату.


1. Характеристики сонячної радіації для будівельної мети. Ефективність використання природної освітленості в різних системах ліку часу. Геліоресурси території України.
2. Характеристики вітру і опадів для прикладної мети. Максимальні швидкості вітру і вітрові навантаження різної забезпеченості. Режим зволоження стін будівель.
3. Рекреаційний потенціал України.

Біокліматичні ресурси території України.

4. Методи визначення змін в режимі температури і опадів. Про зміни континентальності клімату.


4

1


1

1

1


1

Вивчення теоретичних основ наведених розділів і тем і підготовка до опитув.

3Опитування

Опитування


Опитування
Опитування

Разом 5 4

Знання, якими має володіти студент після другого лекційного модуля:


 • радіаційні умови території України, методи визначення її геліоенергетичного потенціалу;

 • прикладні аспекти використання сонячної радіації: сумарна радіації, що надходить на стіни будівель, і її тепловий ефект в умовах України;

 • поняття про режим освітлення стін будівель і методи його визначення;

 • температурно-вітровий режим території України;

 • поняття про режим максимальних швидкостей вітру, як основа для визначення вітрових навантажень на різні будівельні об'єкти;

 • режим зволоження стін будівель на території України, «скисні дощі»;

 • про континентальність клімату України і методи її встановлення;

 • про методи оцінки змін в режимі температури, опадів, вітру і континентальності клімату.

Навчально-методичне забезпечення 2-го змістовного лекційного модуля:

[5]: с.267 – 305, 311- 326,

[7]: с. 20 – 67, 68 - 130.
4 ПРОГРАМА ПРАКТИЧНИХ ЗМІСТНИХ МОДУЛІВ (ВІДПОВІДНО ДО СТРУКТУРИ ДИСЦИПЛІНИ)

ПРАКТИЧНИЙ МОДУЛЬ


Змістовні

модулі


Розділи програми

(назва)


Тема

Кількість годин

Форма завдань на СРС

Форми поточного

контролю


Аудит.

СРС

ЗМ – П 1

1 Характеристики радіаційного режиу и для прикладної мети

2. Вітровий режим території України. Характеристики з напрямку і швидкості вітру. Переважний вітер на території України в січні і липні. Максимальні швидкості вітру на території України, що можливі щорічно, 1 раз в 5, 10 і 20 років.


1. Оцінка радіаційного режиму стін будівель в різних регіонах України

2. Ефективність використання природної освітленості в різних системах ліку часу.

3. Характеристики з напрямку і швидкості вітру.


4. Переважний вітер на території України в січні і липні.
5. Максимальні швидкості вітру різної забезпеченості.2


1

1

4


1

4

підготовка до опитув.
ДЗ - 1

ДЗ - 2

Опитування

ОпитуванняРазом 3 10

Вміння, якими має володіти студент після першого практичного модуля:


 • використовувати методи оцінки радіаційних умови стін будівель в різних регіонах України,

 • оцінити режим освітлення стін будівель;

 • визначити комплексні характеристики температурно-вітрового режиму території України;

 • визначати переважний напрямок вітру і з'ясувати особливості його просторового розподілу в січні і липні;

 • визначати розрахункові максимальні швидкості вітру різної забезпеченості і характер їх розподілу по території України.

Навчально-методичне забезпечення 1-го змістовного практичного модуля:

[2]: с. 20 – 30,

[3]: с. 77 - 95,

[7]: с. 5 – 14.


Змістовні

модулі


Розділи програми

(назва)


Тема

Кількість годин

Форма завдань на СРС

Форми поточного

контролю

Аудит.

СРС
ЗМ – П 2

1 Режим зволоження стін будівель в різних регіонах України. «Скисні» дощі.

2. Зміни і коливання клімату України. Методи визначення

1. Комплексні характеристики вітру і опадів для прикладної мети.


2. Методи оцінки кількості опадів на стіни будівель різної орієнтації

3. Методи визначення змін в режимі температури і опадів з використанням багаторічних даних.


4. Методи оцінки континентальності клімату. Визначення характеру змін континентальності клімату України.

1

14

4

Вивчення методів розв'язання поставлених завдань.

Виконання

ДЗ - 3
Виконання

ДЗ - 3Опитування

Захист

ДЗ - 3


Опитування

Захист


ДЗ - 4
Разом 2 8Вміння, якими має володіти студент після другого практичного модуля:


 • використовувати методи оцінки кількості опадів на вертикальні поверхні, які визначають режим зволоження стін будівель на території України, «скисні дощі»;

 • визначати кількісні показники континентальності клімату України з використанням даних про температуру повітря і кількості опадів;

 • оцінити зміни в режимі температури, опадів, вітру і континентальності клімату.

Навчально-методичне забезпечення 2-го змістовного практичного модуля:

[2]: с. 59 – 67,

[5]: с. 311- 326,

[7]: с.54

5 ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА№ п/п

З М

Перелік тем

Завдання

Год . СРС

Форма

контролю


1

ЗМ-Л1


1. 1. Вступ. Дисципліна “Клімат України”, як складова частина загальної кліматології. Основні кліматоутворювальні чинники. Загальні закономірності просторового розподілу основних характеристик клімату.1. Вивчити роль підст. поверхні, радіаційного і циркуляційного факторів в формуванні клімату України

Особливості просторового розподілу основних хар-к клімату.
18


Реферат,

Семінар з теми реферату

Опитув. під час пр. занять


2

3ЗМ-Л2


ЗМ-П1

ЗМ-П21. 1 Характеристики клімату України для прикладної мети

Оцінка радіаційного режиму стін будівель в різних регіонах України.

Визначення преважного вітру і розрахунок максимальної швидкості вітру.

1 Режим зволоження стін будівель в різних регіонах України. «Скисні» дощі.

2. Методи оцінки кількості опадів на стіни будівель різної орієнтації
3. Методи визначення змін в режимі температури і опадів, континентальності клімату з використанням багаторічних даних.


1

14

8


Опитув.
ДЗ – 1

ДЗ – 2

Опитув.


ДЗ – 1

ДЗ – 2

Усього
40


 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

Поточна та підсумкова оцінка рівня знань студентів здійснюється за допомогою модульної системи. Всього в цьому розділі курсу застосовується 4 модулі: два теоретичних і два практичних.

Перший змістовний теоретичний модуль (ЗМ - Л1) містить всі питання загального плану, а також питання з причин формування клімату України і основні закономірності просторового розподілу основних характеристик клімату. Він складається з розділів: « Вступ. Дисципліна “Клімат України”, як складова частина загальної кліматології, її цілі і задачі.

Основні джерела інформації про клімат України», а також «Основні кліматоутворювальні чинники», де передбачається написання реферату і семінарське заняття з теми «Загальна циркуляція атмосфери на території України і її орографічні особливості. Місцевий циклогенез». Загальна оцінка цього модулю – 30 балів.

Другий змістовний теоретичний модуль (ЗМ - Л2) включає питання, які передбачають вивчення методів оцінки кліматичних ресурсів України в прикладному аспекті. Це визначення характеристик радіаційного, вітрового режиму і режиму опадів для прикладної мети. Тут розглядаються питання змін і коливань клімату та можливі причини цих змін. Передбачається опитування. Загальна сума балів з залікового модуля – 20 балів.

Загальна сума балів з залікових теоретичних модулів – 50 балів.Перший змістовний практичний модуль (ЗМ - П1) передбачає оцінку засвоєння теоретичних знань, пов'язаних з методами визначення характеристик радіаційного режиму і режиму вітру для прикладної мети. Тут заплановано виконання двох практичних домашніх завдань і їх захист. Сума балів – 25.

Другий змістовний практичний модуль (ЗМ - П2) передбачає оцінку засвоєння теоретичних знань, пов'язаних з методами визначення режиму зволоження стін будівель, а також методів визначення змін характеристик клімату і ступеню континентальності клімату з використанням багаторічних даних з температури повітря і кількості опадів. Тут заплановано виконання двох практичних домашніх завдань і їх захист. Сума балів – 25.

Загальна сума балів з залікових практичних модулів – 50 балів.

Максимальна сума балів, яку може набрати студент з дисципліни – 100 балів. Студент, який отримав 60 балів і більше вважається такими, що виконав план навчальної роботи і отримує залік.

Якщо студент виконав усі види робіт, передбачені робочою програмою і набрав за модульною системою суму балів не менше 50 % від максимально можливої за практичну частину, та ≥ 50 % за теоретичну частину, то він вважається допущеним до підсумкового контролю.

При проведені атестації студент вважається атестованим, якщо він набрав ≥ 50 % від максимальної суми балів за модулями, які затверджені на момент атестації.

Таблиця –
Шкала оцінювання за системою ЭКТАС та системою університетуЗа шкалою ECTS

Бали

A

90-100

B

85-89

C

75-84

D

68-74

E

60-67

FX

35-59

F

1-34


7 ЛІТЕРАТУРА
1. Бучинський И.Е..Климат Украины в прошлом, настоящем и будущем.-

Л.: Гидрометеоиздат, 1963.- 360 с.

2. Врублевська О.О., Катеруша Г.П. Прикладна кліматологія. Конспект

лекцій. . – Дніпропетровськ: «Економіка», 2005. – 131 с.

3. Врублевська О.О., Катеруша Г.П., Миротворська Н.К. Кліматологічна

обробка окремих метеорологічних величин.Навчальний посібник. – Одеса:

Вид-во «ТЭС», 2004. – 150 с.

4. Врублевська О.О. Клімат України. Конспект лекцій (електронний варіант).

5.Клімат України / За ред.В.М.Ліпінського, В.А.Дячука, В.М.Бабіченко. –

Київ: Вид. Раєвського,2003. – 343 с.

6. КлиматУкраїны/ За ред. Г.Ф.Прихотько, А.В.Ткачеко,

В.М.Бабиченко.- Л.: Гидрометеоиздат, 1967. – 412 с.Методичні вказівки
1.Кліматологічна обробка метеорологічних величин для прикладної

мети». Методичні вказівки з дисципліни “Прикладна кліматологія».

Укладачі: Врублевська О.О. і Катеруша Г.П. – Одеса: ОДЕКУ,

2002. 93 с.

Укладач : Врублевська Олександра Олександрівна, доцент,

кандидат географічних наук.

М О Д У Л І
1 Теоретичний ( 20 балів )

1 Практичний ( 30 балів )

Реферат на тему „Загальна циркуляція атмосфери на території України і її орографічні особливості. Місцевий циклогенез” – 25 балів

1. Виконання домашнього завдання на тему „Просторовий розподіл сумарної радіації, що надходить на стыни будывель, на території України”- 20 балыв
2.Семинар на тему реферату– 10 балів

2 Теоретичний ( 25 балів )

2 Практичний ( 30 балів )

Реферат на тему– 25 балів

1. Проведення контрольної роботи на тему „Вплив підстильної поверхні на клімат України” – 10 балів.

2. Виконання домашнього завдання на тему „Загальна закономірність просторового розподілу основних характеристик клімату на території України”, де передбачається аналіз кліматичних карт просторового розподілу температури повітря, опадів, вітру і визначення кліматично однорідних регіонів (КОР) - 20 балів
Усього – 50 балів

Усього – 60 балів

Загальна кількість балів з дисципліни – 100 балів

Контрольні запитання
1. Що таке “клімат”?

2. Складові кліматечної системи

3. Які кліматоутворювальні фактори Вам відомі?

4. Які основні складові радіаційного і теплового балансу підстильної поверхні.

5. Від чого залежить просторове розподілення по земній поверхні сумарної радіації ?

6. Чому сумарна радіація досягає найбільших значеньне не на екваторі, а в тропічних широтах?

7. Чому в цілому за рік радіаційний баланс над океанами більший ніж над континентами ?

8. Назвіть райони з найбільшими значеннями витрати тепла на випаровування над континентами і океанами.

9. Чому турбулентний потік тепла досягає найбільших значень над районами пустель ?

10. Куди в цілому за рік направлено турбулентний потік тепла?

11. Співвідношення між складовими теплового баласу системи “Земля – атмосфера” в різних широтних зонах Земної кулі.

12. Яка роль підстильної поверхні як кліматоутворювального фактора?

13. У якій ролі виступає загальна циркуляція атмосфери в процесі формування глобального і регіонального кліматів?

14. З яких головних компонент складається загальна циркуляція атмосфери?

15. Що таке переважаючий зональний перенос і під дією яких факторів він утворюється?

16. Що таке мусонна циркуляція?

17. Наведіть основні характеристики азійського мусону.

18. Наведіть основні характеристики африканського мусону.

19. Наведіть основні характеристики американського мусону.

20. Чим обумовлено винекнення атмосферних вихорів в системі загальної циркуляції атмосфери?

21. Які центри дії атмосфери Ви знаєте?

22. Що розуміють під вологообігом?

23. Як записується рівняння водного балансу для океану, суші, в цілому для земної кулі.

24. Особливості просторово-часового розподілення випаровування по

земній поверхні.

25. Особливості просторово – часового розподілення опадів по земній поверхні.

26. Особливості просторово – часового розподілення вологовмісту.

27. Основні характеристики волообігу в атмосфері.

28. Який фізичний сенс коефіцієнта вологообігу?

29. Яка роль місцевого випаровування у формуванні поля опадів на обмеженій території суші ?

30. На яких прнинципах основуються класифікації кліматів В.Кеппена, Л.С.Берга, М.І.Будико і О.О.Григор`єва і які кліматичні зони виділяються ?

31. На чому основується класифікація Алісова і які кліматичні зони виділяють згідно з цією класифікацією ?

32. Як визначаються межі кожної кліматичної зони в класифікації Алісова?

33. Чим розрізняються між собою у кожній зоні континентальні та океаничні типи кліматів?

34. Чому і чим розрізняються між собою у кожній зоні типи кліматів західних і східних узбереж?

35. Що розуміють під макро-, мезо- і мікрокліматом?

36.Чим розрізняються мезо- і мікроклімати?

37. Які особливості мезоклімату міста?

38.Особливості мікроклімату узбережних територій

39.Що розуміють під мінливостю і коливанням клімату?

40.Основні причини змін і коливань клімату?

41.Антропогенні причини зміни клімату?42. Сучасні зміни клімату.
Каталог: wp-content -> uploads -> page -> 2014
2014 -> Робочапрограм а
2014 -> М I н I стерствоосв I т и I наукиукраін и одеський державний екологічний університет “затверджено”
2014 -> Робочапрограм а
2014 -> Міністерство охорони здоров’я україни одеський нацi
2014 -> Міністерство охорони здоров’я україни одеський нацi
2014 -> Одеський державний екологічний університет
2014 -> Робоча програма вибіркової дисципліни Регіональна синоптика Напрям: Гідрометеорологія, спеціальність Метеорологія 070601) Курс V
2014 -> Робоча програма дисципліни „ Основи теорії клімату Напрям: гідрометеорологія
2014 -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський державний екологічний університет
2014 -> Робоча програма вибіркової дисципліни Супутникова метеорологія Напрям: Гідрометеорологія, спеціальність Метеорологія 070601)

Скачати 298.04 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка