Роботи студентівСторінка14/17
Дата конвертації20.03.2017
Розмір1.69 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Форма 1.23


Звітна калькуляція собівартості виробу «К» за грудень

Випуск __________ шт.з/п

Стаття калькуляції

Нормативна собівартість 1 шт.

Відхилення від норм

Зміна норм

Фактична собівартість 1 шт.

на випуск

на 1 шт.

на випуск

на 1 шт.

1

Матеріали2

Зворотні відходи (–)3

Основна заробітна плата
робітників виробництва4

Додаткова заробітна плата робітників виробництва5

Відрахування на соціальне страхування6

Витрати на утримання
і експлуатацію машин
та обладнання7

Загальновиробничі витрати8

Втрати від браку9

Виробнича собівартість
Примітка. За аналогічною формою складається звітна калькуляція собівартості виробу Р (форма 1.24).

3.3. Задача-практикум
«Порядок складання зведеного бюджету»
(на прикладі ЗАТ «Оптиміст»)

Дані про фінансовий стан та фактичні результати його діяльності за звітний період (2001 р.), а також заплановані показники на наступний рік роботи (2002 р.), необхідні для розв’язання задачі дані наведено нижче.Поточний стан діяльності. Підприємство засноване 1 січня 2001 р. Його статутний капітал, який повністю внесений учасниками, становить 240 000 грн. За перший рік діяльності (2001 р.) підприємство отримало чистий прибуток у розмірі 75 000 грн, який вирішено було спрямувати на розширення бізнесу. Залишок коштів на розрахунковому рахунку товариства на кінець звітного періоду (31.12.2001 р.) дорівнює 22 500 грн. Величина дебіторської заборгованості за відвантажену готову продук-
цію становить 24 000 грн, при цьому немає сумнівів у її вчасному погашенні. Зобов’язання товариства перед постачальниками за придбані виробничі запаси (сировину) станом на кінець звітного року становлять 12 000 грн. Підприємство звільнене від сплати податку на прибуток протягом перших трьох років своєї діяльності.


Виробнича діяльність. Товариство виготовляє два види виробів: А та В за подібною технологією. Для виготовлення одиниці кожного з них використовується однакова сировина у кількості 2 кг (вартість 1 кг сировини — за 1 грн) та витрачається 0,5 людино-год. Ставка оплати праці основного виробничого персоналу становить 6 грн на годину. Змінні витрати на оплату праці обслуговуючого персоналу включаються до собівартості одиниці продукції у розмірі 1 грн, а постійна частина витрат на оплату праці цього персоналу становить 22 000 грн у розрахунку на рік. Витрати на оплату спожитої у процесі виробництва електроенергії складаються з двох частин: змінні витрати, які входять до собівартості готових виробів, виходячи із розрахунку 0,2 грн на одиницю продукції, та постійні витрати у сумі 3600 грн. Відповідно до калькуляції виробнича собівартість одиниці виробів А та В становить 7,5 грн.

Політика щодо запасів. На кінець 2001 р. на складі залишилося 500 од одиниць виробу А та 500 одиниць виробу В. Але дослідження ринку показують, що товариству слід збільшити запаси готової продукції: на кінець 2002 р. залишок виробу А на складі має становити 1200 одиниць, а виробу В — 800 одиниць. Крім того, за попередніми розрахунками, залишки сировини на складі збільшаться з 5000 до 7000 кг. Залишки незавершеного виробництва на кінець 2002 р. порівняно з початком року не зміняться і становитимуть 8000 грн.

Основні засоби. Залишкова вартість основних засобів товарист­ва станом на кінець звітного року дорівнює 260 000 грн. При цьому сума нарахованої амортизації за період — 10 000 грн. Основні засоби застраховані, і страхові внески за рік становлять 25 000 грн. Протягом звітного періоду на плановий поточний ремонт об’єктів основних засобів було витрачено 13 500 грн. Протягом наступного року (2002 р.) товариство планує здійснити такі капітальні інвестиції: 25 000 грн для заміни верстата № 153, що дасть змогу збільшити його продуктивність та прид­бати додатковий верстат № 154 вартістю 10 000 грн. Усі витрати, пов’язані з капітальними інвестиціями, планується оплатити грошовими коштами.

Адміністративні витрати. На наступний рік на управлінські потреби заплановано витратити: на оплату праці 56 000 грн, пред­ставницькі витрати — 5000 грн, на інші поточні потреби (канцелярське знаряддя тощо) — 4000 грн.

Збутова діяльність. Для збуту своєї продукції підприємство має власні магазини. Зарплата продавців складається з двох частин: фіксованого окладу, який становить 27 000 грн з розрахунку на рік, та комісійної винагороди у розмірі 5 % від одержаної за період виручки. На 2002 р. товариство прогнозує такі обсяги реалізації: для виробу А — 40 000 одиниць за ціною 10 грн за одиницю, а для виробу В — 16 000 грн за ціною 12,5 грн за одиницю. З метою досягнення запланованого рівня реалізації складені кошторис витрат на рекламну кампанію у розмірі 23 000 грн та кошторис витрат на відрядження персоналу — 15 000 грн. Крім того, для збільшення продажу керівництво погодилося подовжити строки погашення боргів деяким дебіторам, що спричинить зростання дебіторської заборгованості на 6000 грн на кінець 2002 р. порівняно з 2001 р. У той же час, вдалося досягти домовленості з кредиторами на відстрочення строків погашення зобов’язань товариства, в результаті чого в кінці 2002 р. величина кредиторської заборгованості збільшиться на 5000 грн порівняно з 2001 р.
Завдання.

На підставі наведеної інформації необхідно скласти баланс ЗАТ «Оптиміст» станом на кінець 2001 р. та розробити зведений бюджет на 2002 р.


Розв’язування задачі.

На підставі вихідних даних про запаси, основні засоби, дебіторську та кредиторську заборгованість, а також власний капітал товариства визначимо його фінансовий стан на кінець 2001 р. (табл. 1).Таблиця 1

Баланс на 31.12. 2001 р., грнАктив

Основні засоби:
залишкова вартість

260 000

первісна вартість

270 000

знос

10 000

Запаси:
виробничі запаси

5000

незавершене виробництво

8000

готова продукція

7500

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

24 000

Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті

22 500

Баланс

327 000

Пасив

Статутний капітал

240 000

Нерозподілений прибуток

75 000

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

12 000

Баланс

327 000

Використовуючи дані табл. 1 та наведену вище інформацію про заплановані показники діяльності товариства, розробимо зведений бюджет на 2002 р. Його формування почнемо зі складання бюджету продажу (табл. 2).Таблиця 2

Бюджет продажу, грнПоказник

А

Б

Обсяг реалізації *

40 000

16 000

Ціна за одиницю*

10

12,5

Дохід

400 000

200 000

* На підставі інформації розділу «Збутова діяльність».

Виходячи із запланованого обсягу продажу, визначимо необхідний для його забезпечення обсяг виробництва продукції. При цьому до уваги беруться залишки готової продукції, які були у підприємства на початок бюджетного періоду.

Результати розрахунків відображено в табл. 3.
Таблиця 3

Бюджет виробництва, од.Показник

А

Б

Обсяг реалізації *

40 000

16 000

Готова продукція на кінець 20х2 р.**

1200

800

Готова продукція на початок 20х2 р. **

500

500

Обсяг виробництва

40 700

16 300

* Дані табл. 2

** На підставі інформації розділу «Політика щодо запасів».


Величину виробничих витрат, що відповідає запланованим обсягам виробництва продукції, визначаємо у такому порядку:

1. Прямі матеріальні витрати — бюджет використання матеріалів (табл. 4).

2. Прямі трудові витрати — бюджет оплати праці (табл. 5).

3. Виробничі накладні витрати з розподілом на змінні та постійні — бюджет виробничих накладних витрат (табл. 6).Таблиця 4

Бюджет використання матеріалівПоказник

А

В

Обсяг виробництва, одиниць *

40 700

16 300

Сировина на одиницю, кг **

2

2

Загальна кількість сировини, кг

81 400

32 600

Ціна, грн **

1

1

Прямі матеріальні витрати, грн

81 400

32 600

* Дані табл. 3

** На підставі інформації розділу «Виробнича діяльність».Таблиця 5

Бюджет оплати праціПоказник

А

В

Обсяг виробництва, од.

40 700

16 300

Кількість часу на виробництво одиниці продукції, год *

0,5

0,5

Загальна кількість часу, год

20350

8150

Ставка оплати праці, грн*

6

6

Загальні витрати на оплату праці, грн

122 100

48 900

* На підставі інформації розділу «Виробнича діяльність».

Таблиця 6

Бюджет виробничих накладних витрат, грнПоказник

А

В

Разом

Змінні: *


  • заробітна плата обслуговуючого персоналу

40 700

16 300
  • енергія

8140

3260
Разом

48 840

19 560
Постійні:


  • страхування основних засобів **

25 000

  • амортизація **

10 000

  • плановий ремонт основних засобів **

13 500

  • спожита енергія ***

3600

  • оплата праці обслуговуючого персоналу ***

22 000

Разом

74 100

* На підставі інформації розділу «Виробнича діяльність», виходячи зі ставки розподілу таких витрат та обсягу виробництва, визначеного в табл. 3.

** На підставі інформації розділу «Основні засоби».

*** На підставі інформації розділу «Виробнича діяльність».

Для забезпечення безперебійного виробництва продукції в наявності має бути певна кількість сировини. Величина закупівлі сировини, яку слід придбати протягом бюджетного періоду, визначається з урахуванням залишків сировини на початок та кінець 2002 р. Бюджет придбання сировини подано в табл. 7.Таблиця 7

Бюджет придбання сировини, кгПоказник

А

В

Разом

Загальна кількість сировини *

81 400

32 600

114 000

Залишок сировини на кінець 2002 р.**

7000

Залишок сировини на початок 2002 р.**

5000

Кількість сировини, що необхідно закупити в 2002 р.

116 000

* Дані табл. 4.

** На підставі інформації розділу «Політика стосовно запасів».


Наступним кроком є визначення собівартості виготовленої за 2002 р. продукції (табл. 8). Під час формування бюджету до уваги слід взяти зміни залишків незавершеного виробництва.

Таблиця 8

Бюджет собівартості готової продукції, грнПоказник

А

В

Разом

Незавершене виробництво на початок 2002 р.

8000

Сировина

81 400

32 600

114 000

Заробітна плата

122 100

48 900

171 000

Змінні накладні витрати

48 840

19 560

68 400

Постійні накладні витрати

74 100

Незавершене виробництво на кінець 2002 р.

8000

Собівартість продукції, виготовленої у 2002 р.

427 500

Використовуючи дані табл. 8 і табл. 1, а також інформацію розділів «Політика щодо запасів» та «Виробнича діяльність» визначимо собівартість реалізованої за період продукції. Бюджет собівартості реалізованої за період продукції наведено у табл. 9.Таблиця 9

Бюджет собівартості реалізованої продукціїПоказник

Сума, грн

Залишок готової продукції на початок 2002 р.

7500

Собівартість продукції, виготовленої за 2002 р.

427 500

Залишок готової продукції на кінець 2002 р.*

15 000

Собівартість реалізованої у 2002 р. продукції

420 000

* 7,5  (1 200 + 800).
На підставі вихідних даних, наведених у розділі «Адміністративні витрати», сформуємо бюджет адміністративних витрат (табл. 10).

Таблиця 10

Бюджет адміністративних витратСтаття

Сума, грн

Оплата праці

56 000

Представницькі витрати

5000

Інші поточні потреби

4000

Разом

65 000


У процесі складання бюджету витрат, пов’язаних зі збутом (табл. 11), скористаємося інформацією розділу «Збутова діяль­ність».

Таблиця 11

Бюджет витрат на збутСтаття

Сума, грн

Реклама

23 000

Відрядження

15 000

Зарплата продавців

27 000

Комісійні (5 % від 600 000 грн)

30 000

Разом

95 000

Після складання бюджету витрат, пов’язаних зі збутовою діяль­ністю, переходимо до формування бюджету фінансових результатів (табл. 12).

Таблиця 12

Бюджет фінансових результатівПоказник

Сума, грн

Чистий доход від реалізації продукції *

600 000

Собівартість реалізованої продукції **

420 000

Валовий прибуток

180 000

Адміністративні витрати ***

65 000

Витрати на збут ****

95 000

Прибуток до оподаткування

20 000

Податок на прибуток

0

Чистий прибуток

20 000

* Дані табл. 2.

** Дані табл. 9.

*** Дані табл. 10.

**** Дані табл. 11.


Протягом звітного періоду підприємство здійснювало операції з основними засобами, що спричинило зміну їх складу та вартості. Тому необхідно скласти бюджет капітальних інвестицій (табл. 13).

Таблиця 13

Бюджет капітальних інвестицій*Операція

Сума, грн

Заміна верстата № 153

25 000

Придбання верстата № 154

10 000

Разом

35 000

* На підставі інформації розділу «Основні засоби».
Використовуючи дані сформованих вище бюджетів та інформації, наведеної в умові прикладу, складемо бюджет грошових коштів. Для цього зробимо припущення, що всі витрати, пов’я­зані з операційною діяльністю, були сплачені грошовими коштами. Крім того, зауважте, що за умовою в балансі немає залишків заборгованості перед постачальниками за модернізацію та прид­бання основних засобів. Тому інвестиційна діяльність призвела до видатку грошових коштів у розмірі 35 000 грн. Бюджет грошових коштів подано в табл. 14.
Таблиця 14

Бюджет грошових коштів, грнСтаття

Надходження

Видаток

Операційна діяльність:Продаж

594 000 *Закупівля сировини111 000

Заробітна плата основного виробничого персоналу171 000

Заробітна плата обслуговуючого персоналу79 000

Електроенергія на виробничі потреби15 000

Внески за договором страхування основних засобів25 000

Плановий ремонт основних засобів13 500

Адміністративні витрати65 000

Витрати на збут95 000

Чистий рух коштів від операційної діяльності

19 500Інвестиційна діяльність:Придбання та заміна основних засобів35 000

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності35 000

Чистий рух коштів за звітний період15 500

Залишок коштів на початок року

22 500Залишок коштів на кінець року

7000* 24 000 + 600 000 – 30 000 = 594 000 грн.

** 12 000 + 116 000 – 17 000 = 111 000 грн.


Складемо бюджетний баланс підприємства станом на 31.12.2002 р., використовуючи вихідну інформацію та дані бюджетів (табл. 15).

Таблиця 15

Бюджетний баланс на 31.12.2002, грнАктив

Основні засоби:
залишкова вартість

285 000

первісна вартість

295 000

знос

10 000

Запаси:
виробничі запаси

7000

незавершене виробництво

8000

готова продукція

15 000

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

30 000

Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті

7000

Баланс

352 000

Пасив

Статутний капітал

240 000

Нерозподілений прибуток

95 000

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

17 000

Баланс

352 000

3.4. Задача-практикум
«Облік витрат і калькулювання собівартості
продукції попередільним методом»
*

На основі даних, наведених у таблицях 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, скласти схему узагальнення даних про витрати звітного місяця, прокоментувати порядок узагальнення, визначити варіант попередільного методу та скласти бухгалтерські проводки за всіма операціями руху витрат.
*Задача розроблена аспірантом Добровським О. В. за матеріалами досліджень практики.

Каталог: library -> 6%20ОБЩЕСТВЕННЫЕ%20НАУКИ -> 65%20ЭКОНОМИКА -> 65.052%20БУХ.УЧЕТ -> ДОБРОВСЬКИЙ Управленческий%20учет%20КНЕУ
ДОБРОВСЬКИЙ Управленческий%20учет%20КНЕУ -> Роботи студентів
65.052%20БУХ.УЧЕТ -> Метою дисципліни є засвоєння студентами знань
65.052%20БУХ.УЧЕТ -> Методичні вказівки щодо виконання практичних завдань наведені в підрозділі 4
65.052%20БУХ.УЧЕТ -> Бухгалтерського обліку в управлінні а. Концептуальні основи методології бухгалтерського обліку в управлінні Історичні основи
65.052%20БУХ.УЧЕТ -> 2 Облік коштів на рахунках у банках
65.052%20БУХ.УЧЕТ -> Облік фінансових інвестицій економічна сутність та класифікація фінансових інвестицій Фінансові інвестиції
65.052%20БУХ.УЧЕТ -> Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Київ «Центр учбової літератури»
65.052%20БУХ.УЧЕТ -> Тема організація судово-бухгалтерської експертизи
65.052%20БУХ.УЧЕТ -> Н. С. Вітвицька О. Е. Кузьмінська контроль і ревізія Навчально-методичний посібник
65.052%20БУХ.УЧЕТ -> Об’єктами розробки є інтегрований план рахунків виконання кошторисів


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка