Роботи студентівСторінка16/17
Дата конвертації20.03.2017
Розмір1.69 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Таблиця 4.3


Калькуляційна відомість випуску готової продукції
за
місяць по цеху № 1

Код

Найменування продукції

Випуск

Сировина

Допоміжні матеріали

ТЗВ

Пар

Електроенергія

Стиснене повітря

Вода питна

Зарплата

Нараховано на пенсійний фонд 32 %

Нараховано на соцстрах 2,9 %

Фонд безробіття 2,1 %

Страхування від нещасного випадку 1,26 %

Загальні виробничі витрати
91 рвх.

Виробнича собівартість

На одиницю

0122

А

241

53 991

51 793

6340

18 090

4539

272

314

4624

1479

134

97

58

14 689

15 6423

648

0154

Б

80

11 930

17 292

1490

6045

1517

91

105

1757

562

50

36

22

3980

44 881

556


Див. Зведену відомість (Кредит рахунку 231
Дебет рахунку 26)
Таблиця 4.4

Зведена відомість витрат по цеху №1

Код

Найменування

Залишок на початок місяця

Дебет рахунку 231 з кредиту рахунків

Внутрішні
обороти

Кредит рахунку 231 у дебет рахунків

Залишок
на кінець місяця

Сировина

Незавер­шене
виробництво

201, 202, 252, 63, 65, 67

25

Д-т

К-т

26

25

201

Сировина

Незавер­шене
вироб­ництво

0101

В

2375

23 754
0102

Г

3951

3951
0122

А

11 362
152 717

4071

151

3541

156 4238337
0138

Д

2204

2204
0154

Б

5113
41 248

1384

3437

151

44 8812226

3922

0188

Напівфабрикати

1056
20 113

21 169


0194

Є

14 595

15239

127 554

2019

358

493

142 542
200

15 704

825

0195

Ж

6767
86 984

8842

493

359

93 7838945
0196

З

3957
108 495

4168

101
110 9275796
0209

К

1461

1461
0211

Л

11 637

11 637
0273

М

2399

2399
0274

Н

4194

4194
0275

О

3756

3755
0279

П

3879

3879
Закінчення табл. 4.4

Код

Найменування

Залишок на початок місяця

Дебет рахунку 231 з кредиту рахунків

Внутрішні
обороти

Кредит рахунку 231 у дебет рахунків

Залишок
на кінець місяця

Сировина

Незавер­шене
виробництво

201, 202, 252, 63, 65, 67

25

Д-т

К-т

26

25

201

Сировина

Незавер­шене
вироб­ництво

0316

Р

7876
326 963
0,02
327 3247515
0317

С

6559
97 238
0,02
97 2766521
0318

Т

4456
108 335
0,02
108 4744317
0319

У

11 520
272 386
0,02
272 61211 294
0340

Ф

1609

16 039
0351

Х

462

462
0371

Ц

1339

1339
0376

Ч

1063
23 518

683

2,97
22 7232545
0395

Ш

341

341
0396

Щ

2759

2759
0405

Ю

130

130
0455

Я


0469
862

862
Усього по цеху

153 505

15 239

1 365 555

21 169

4546

4546

1 376 969

21 169

200

152 381

4748

Баланс витрат: 153 505 + 15 239 + 136 555 = 1 373 469 + 200 + 152 381 + 4748 = 1 534 299 = 1 534 299
4. Тематика І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
ДО НАПИСАННЯ контрольних робіт
для студентів заочної форми навчання

1. Мета контрольної роботи

Виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання є складовою навчального процесу і передбачає закріплення та поглиблення теоретичних знань, здобутих у процесі вивчення курсу, вироблення навичок самостійно працювати зі спеціальною літературою, даними бухгалтерського обліку й звітності, а також робити узагальнення і висновки.

У процесі підготовки контрольної роботи студенти мають вивчити законодавчі акти, інструктивні матеріали, а також літературні джерела, які висвітлюють питання обраної теми.

2. Загальні вимоги
до контрольної роботи

У контрольній роботі слід всебічно й глибоко розкрити зміст обраної теми, показати знання законодавчих актів, нормативних та інструктивних матеріалів і літературних джерел.

Контрольна робота складається з теоретичної та розрахункової частин.

У теоретичній частині необхідно викласти зміст теми, яку обрав студент із наведеного переліку (див. тематику контрольних робіт), показати уміння самостійно робити висновки на підставі вивченої літератури, зібраного, опрацьованого й узагальненого фактичного матеріалу. Бажано навести в роботі зразки документів, облікових регістрів і форм внутрішньої звітності підприємства, на матеріалах якого написана контрольна робота.

У розрахунковій частині потрібно виконати вправи (задачі), які наведені в навчальних завданнях до кожної теми курсу (по 2—3 вправи або задачі з кожної теми).

Обсяг контрольної роботи — 10—12 аркушів формату А4.3. Методичні вказівки
до виконання контрольної роботи

Кожний студент самостійно вибирає варіант контрольної роботи згідно зі своїм порядковим номером у списку навчальної групи.

Якщо виконана контрольна робота не відповідає зазначеним вимогам, вона не приймається до рецензування.

Навчальну та спеціальну літературу з теми контрольної роботи студенти підбирають самостійно, керуючись списком літератури, який наведено в посібнику. Особливу увагу слід звернути на першоджерела (законодавчі акти, нормативні та інструктивні матеріали). Користуватися необхідно лише новими виданнями та останніми редакціями нормативних актів. Список використаних літературних джерел та інших матеріалів необхідно систематизувати у загальноприйнятому порядку і навести у кінці контрольної роботи.

На основі зібраного, вивченого й опрацьованого матеріалу теми складається план роботи.

Наведені в роботі цифрові дані, цитати, таблиці, якщо вони взяті з першоджерел, мають супроводжуватися посиланнями на ці джерела.

Контрольна робота має бути написаною чітко й розбірливо, грамотною й охайною. Текст можна писати від руки, друкувати на машинці чи комп’ютері. Виправлення, закреслювання, скорочення слів та використання абревіатур (крім загальновживаних) у тексті не дозволяється.

У кінці роботи студент ставить свій підпис і дату виконання роботи.

У разі ускладнень під час виконання контрольної роботи необхідно звертатися на кафедру обліку в промисловості.

4. Рецензування
та захист контрольних робіт

Готова контрольна робота подається на заочний факультет університету в термін, визначений навчальним графіком. Контрольні роботи рецензує викладач кафедри обліку в промисловості. Якщо рецензія схвальна, робота допускається до захисту.

Якщо контрольна робота не відповідає вимогам цих методичних вказівок, її повертають студентові на доопрацювання. До другого (доопрацьованого) варіанта студент обов’язково додає рецензію на перший варіант.

Дату й час захисту контрольних робіт встановлює деканат факультету. Робота зараховується лише за підсумками співбесіди з викладачем.

Скласти іспит з курсу «Управлінський облік» студент може тільки після захисту контрольної роботи й одержання заліку, який заноситься до екзаменаційної відомості і залікової книжки відповідно до умов, наведених у розділі 6, п. 2.

5. Тематика контрольних робіт

1. Управлінський облік, його сутність, значення,

2. Загальні принципи організації управлінського обліку.

3. Загальна характеристика систем обліку, які застосовуються в зарубіжних країнах.

4. Система стандарт-кост, порівняння її з нормативним обліком витрат і калькулювання.

5. Методи обліку витрат і калькулювання неповної собівартос­ті, їх коротка характеристика.

6. Залежність обліку витрат і доходів від принципів побудови плану рахунків бухгалтерського обліку.

7. Облік витрат за статтями калькуляції.

8. Методи обліку витрат і калькулювання «повної» собівартос­ті продукції (вітчизняні та зарубіжні).

9. Виявлення відхилень від норм, їх коротка характеристика.

10. Облік витрат за елементами.

11. Етапи розвитку управлінського обліку.

12. Варіанти попередільного методу обліку витрат і калькулювання собівартості продукції.

13. Метод простого директ-костингу, його сутність і використання для прийняття управлінських рішень.14. Відмінності в калькулюванні собівартості кінцевого продук­ту при застосуванні напівфабрикатного і безнапівфабрикатного варіантів обліку витрат.

15. Поняття про НЗВ, його склад, оцінка та порядок обліку.16. Варіанти зведеного обліку витрат, відмінності їх засто-
сування.

17. Методика і необхідність визначення точки критичного обсягу продажів.

18. Сутність і сфера застосування позамовного методу обліку витрат і калькулювання собівартості продукції.

19. Порядок розробки (складання) і використання нормативної калькуляції.

20. Сутність і сфера застосування простого (попроцесного) методу обліку витрат і калькулювання собівартості продукції.

21. Методи аналізу «витрати — обсяг — прибуток».

22. Релевантність інформації та її вплив на прийняття рішень.

23. Аналіз типових варіантів прийняття рішень.

24. Графічний метод аналізу «витрати — обсяг — прибуток».

25. Види і форми бюджетів, загальна характеристика їх складання.

26. Методика і техніка контролю за виконанням бюджетів.

27. Аналіз відхилень з використанням гнучкого бюджету.28. Принципи обліку, звітності та оцінки центрів відповідальності.

29. Функції та методи визначення трансфертних цін.30. Особливості обліку і звітності по сегментах бізнесу.


5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ НА ІСПИТ,
ТА ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА 1. Роль обліку в управлінні собівартістю продукції.

 2. Сутність, задачі та функції управлінського обліку.

 3. Етапи розвитку управлінського обліку.

 4. Предмет і об’єкти управлінського обліку.

 5. Взаємозв’язок і відмінності фінансового та управлінського обліку.

 6. Схеми організації управлінського обліку при різних системах обліку.

 7. Залежність організації управлінського обліку від принципів побудови плану рахунків.

 8. Місце управлінського обліку в системі плану рахунків України.

 9. Законодавчі та нормативні акти, що визначають склад витрат і доходів.

 10. Класифікація доходів і характеристика їх основних видів.

 11. Загальнооблікова та управлінська класифікація витрат за різ­ними ознаками.

 12. Характеристика основних видів витрат.

 13. Характеристика реагування витрат на зміни в діяльності підприємства.

 14. Поведінка змінних і постійних витрат за змін обсягу діяльності підприємства.

 15. Оцінка витрат і побудова їх функції.

 16. Методи визначення функції витрат, їх сутність і порівняльна характеристика.

 17. Сутність та зміст обліку виробничих витрат.

 18. Об’єкти витрат і об’єкти калькулювання.

 19. Класифікація методів обліку витрат і калькулювання.

 20. Характеристика і сфера застосування простого, позамовного, попередільного та нормативного методів обліку і калькулювання.

 21. Організація зведеного обліку витрат при різних методах обліку.

 22. Методика і техніка калькуляційних розрахунків.

 23. Історія розвитку методів обліку витрат і калькулювання повної собівартості продукції в країнах з ринковою економікою.

 24. Характеристика і сфера застосування методу однорідних секцій, стандарт-косту та методу нормативного розподілу постій­них витрат.

 25. Порівняльна оцінка вітчизняних і зарубіжних методів обліку повної собівартості продукції.

 26. Перехід від методів обліку, які ґрунтуються на об’ємних показниках діяльності, до методів обліку витрат на основі видів діяльності (поопераційний облік).

 27. Проблеми сучасного управлінського обліку.

 28. Необхідність і можливість переходу від обліку і калькулювання повної собівартості продукції до обліку і калькулювання неповної собівартості.

 29. Характеристика і сфера застосування простого директ-косту.

 30. Особливості розвинутого директ-косту, його переваги
  і можливості.

 31. Зародження й розвиток стратегічного обліку.

 32. Прийняття рішень і планування діяльності на основі аналізу взаємозв’язку «витрати — обсяг — прибуток».

 33. Методи аналізу «витрати — обсяг — прибуток».

 34. Визначення точки беззбитковості, розрахунок обсягу діяль­ності, необхідного для бажаного прибутку; визначення (планування) прибутку за певного обсягу діяльності.

 35. Графічні методи аналізу.

 36. Припущення аналізу «витрати — обсяг — прибуток».

 37. Історія розвитку й впровадження нормативного методу обліку витрат і калькулювання.

 38. Порівняльна оцінка елементів методу стандарт-кост і нормативного методу.

 39. Організація нормативного господарства підприємства
  і складання нормативних калькуляцій.

 40. Облік зміни норм і використання його даних.

 41. Методика і техніка обліку відхилень від норм.

 42. Аналіз відхилень від норм і управління за ними.

 43. Релевантний підхід до управління.

 44. Поняття про релевантність облікової інформації та її вплив на прийняття рішень.

 45. Пошук альтернативних варіантів дій і вибір найоптимальнішого з них.

 46. Використання аналізу «затрати — обсяг — прибуток» у процесі прийняття рішень.

 47. Аналіз типових варіантів альтернативних рішень: виробляти або купувати, прийняття або відмова від спеціального замов­лення, припинення діяльності неприбуткового сегмента тощо.

 48. Бюджет як інструмент системи управлінського контролю, його сутність і функції.

 49. Види і форми бюджетів.

 50. Загальна характеристика операційного і фінансового бюджетів.

 51. Порядок складання і призначення бюджету продажів, бюд­жету виробництва, бюджету придбання і використання матеріалів, бюджету трудових витрат, бюджету загальновиробничих витрат, бюджету адміністративних витрат і витрат на збут.

 52. Методика і техніка контролю за виконанням бюджетів.

 53. Призначення і порядок складання гнучких бюджетів.

 54. Аналіз відхилень з використанням гнучкого бюджету.

 55. Поняття і класифікація центрів відповідальності.

 56. Принципи обліку, звітності та оцінки діяльності центрів відповідальності.

 57. Облік і оцінка діяльності центрів витрат.

 58. Облік і оцінка діяльності центрів прибутку.

 59. Облік і оцінка діяльності центру інвестицій.

 60. Поняття про трансфертні ціни та їх застосування, їх функції та методи визначення.

 61. Особливості обліку і звітності по сегментах бізнесу.

Приклади типових завдань,
що виносяться на іспит

На іспит виносяться завдання таких типів: 1. Визначення показників собівартості готової продукції, реалізованої продукції, валового прибутку, залишків незавершеного виробництва і готової продукції на кінець періоду за відповідними даними.

 2. Визначення фактичної собівартості товарного випуску нор­мативним методом.

 3. Визначення маржинального і чистого доходу за даними про дохід від реалізації, суми змінних і постійних витрат.

 4. Визначення показників критичного обсягу продажів, мінімальної ціни виробу, максимальної суми змінних та постійних витрат із використанням рівняння точки беззбитковості.

 5. Визначення собівартості напівфабрикатів і готової продукції з використанням різних варіантів попередільного методу.

 6. Перерахунок залишку незавершеного виробництва при нор­мативному методі.

 7. Визначення втрат від браку за відповідними даними.

 8. Визначення відхилень від норм матеріальних витрат різними методами (методом документування, методом партіонного розкрою та інвентарним методом).

 9. Визначення ефективності та доцільності функціонування відповідних підрозділів підприємства залежно від суми витрат і доходів, які вони приносять підприємству.

 10. Складання гнучкого бюджету за різних рівнів діяльності.

 11. Складання різних видів бюджету.

 12. Визначення точки беззбитковості різними методами.

 13. Аналіз взаємозв’язку «витрати — обсяг — прибуток».

 14. Аналіз релевантної інформації для альтеративних рішень.

Зразок екзаменаційного білета
з дисципліни «Управлінський облік»


Каталог: library -> 6%20ОБЩЕСТВЕННЫЕ%20НАУКИ -> 65%20ЭКОНОМИКА -> 65.052%20БУХ.УЧЕТ -> ДОБРОВСЬКИЙ Управленческий%20учет%20КНЕУ
ДОБРОВСЬКИЙ Управленческий%20учет%20КНЕУ -> Роботи студентів
65.052%20БУХ.УЧЕТ -> Метою дисципліни є засвоєння студентами знань
65.052%20БУХ.УЧЕТ -> Методичні вказівки щодо виконання практичних завдань наведені в підрозділі 4
65.052%20БУХ.УЧЕТ -> Бухгалтерського обліку в управлінні а. Концептуальні основи методології бухгалтерського обліку в управлінні Історичні основи
65.052%20БУХ.УЧЕТ -> 2 Облік коштів на рахунках у банках
65.052%20БУХ.УЧЕТ -> Облік фінансових інвестицій економічна сутність та класифікація фінансових інвестицій Фінансові інвестиції
65.052%20БУХ.УЧЕТ -> Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Київ «Центр учбової літератури»
65.052%20БУХ.УЧЕТ -> Тема організація судово-бухгалтерської експертизи
65.052%20БУХ.УЧЕТ -> Н. С. Вітвицька О. Е. Кузьмінська контроль і ревізія Навчально-методичний посібник
65.052%20БУХ.УЧЕТ -> Об’єктами розробки є інтегрований план рахунків виконання кошторисів


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка