Роботи студентівСторінка17/17
Дата конвертації20.03.2017
Розмір1.69 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Білет №______

Ряд ______

Місце ______
1. Сутність, сфера застосування, порядок і послідовність обліку витрат при нормативному методі. Оцінка ефективності даного методу порівняно з іншими вітчизняними методами обліку витрат.

2. Маржинальний дохід: визначення, порядок розрахунку і зас­тосування для прийняття управлінських рішень. Навести приклад розрахунку.

3. Тести:Тест 1. За якої умови у підприємства виникають нерозподілені постійні загальновиробничі витрати:

а) фактична потужність (обсяг діяльності) дорівнює нормальній;

б) фактична потужність менша за нормальну,

в) фактична потужність більша за нормальну?Відповідь: а, б, в.

Тест 2. Джерело отримання даних про фактичні витрати за елементами:

а) дані синтетичного обліку витрат,

б) дані аналітичного обліку витрат.

Відповідь: а, б.

4. Задача.

Визначити залежно від умов варіанта показники собівартості готової продукції, реалізованої продукції, валового прибутку та інші показники. Навести алгоритм розрахунку кожного показника, та прокоментувати його.Показник

Варіант

Код
рахунку

1

2

Виручка від реалізації

100 000

240 000
Початковий запас готової продукції

20 000

50 000
Початковий запас НЗВ

12 000

25 000
Прямі матеріальні витрати

30 000

65 000
Пряма зарплата

20 000

27 000
Виробничі накладні витрати

40 000

18 000
Кінцевий запас НЗВ

16 000

34 000
Собівартість готової продукції


Кінцевий запас готової продукції

30 000Собівартість реалізованої продукції
120000
Валовий прибуток


5. Задача.

Визначити фактичну собівартість товарного випуску норматив­ним і балансовим методом за статтею «Основна заробітна плата» за даними:

а) незавершене виробництво на початок місяця:

— за нормою 2000 грн

— зміна норм –50

— разом;

б) витрати за місяць:

— за нормою 15 000 грн

— відхилення від норм 3000 грн

— разом;

в) незавершене виробництво на кінець місяця:

— за нормою 1500 грн;

г) списано на брак:

— за нормою 400 грн;

д) списано на товарний випуск:

— за нормою

— зміна норм

— відхилення від норм

— разом.


Навести формули, які застосовуються для розрахунку при нор­мативному і балансовому методі. Оцінити ефективність застосування кожного з цих методів.

6. Задача.

Використовуючи рівняння «точки беззбитковості», знайти критичний обсяг продажів, маючи такі дані: витрати постійні (усього) — 50 000 грн, ціна одиниці продукції — 100 грн. Витрати змінні (на одиницю) — 90 грн. Навести формули розрахунку та прокоментувати їх.6. Порядок поточного та підсумкового
оцінювання знань студентів
з дисципліні «Управлінський облік»

Оцінювання знань здійснюється на основі поточного і підсумкового контролю знань.6.1. Поточний контроль знань студентів
денної та вечірньої форм навчання

Об’єктом поточного контролю знань студентів є: • систематичність та активність роботи на практичних заняттях;

 • виконання завдань для самостійного опрацювання;

 • виконання модульних (контрольних) завдань.

Під час контролю систематичності та активності роботи оцінюванню підлягають: рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах на практичних заняттях; активність при обговоренні питань, що винесені на практичні заняття; результати виконання практичних робіт.

Відповідно до цього встановлюється така шкала оцінювання систематичності та активності роботи:


Об’єкт оцінювання

Форма контролю

Оцінка, балів

Рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах на практич­них заняттях

Усне опитування на практичних
заняттях

0—5 (залежно від рівня знань)

Результати виконання навчальних завдань на практичних заняттях та активність при обговоренні питань на практичних заняттях

Перевірка результатів виконання

0—5 (залежно від рівня знань і якості виконання)

Разом0—10

Під час контролю виконання завдань для самостійного опрацювання оцінюванню підлягають: самостійне опрацювання тем загалом чи окремих питань; проведення розрахунків; написання рефератів; захист виконаних практичних завдань.

Відповідно до цього встановлюється така шкала оцінювання виконання завдань для самостійного опрацювання:
Об’єкт оцінювання

Форма контролю

Оцінка, балів

Підготовка рефератів та їх презентація

Результати
презентації

0—5 (залежно від глибини засвоєння матеріалу і змістов­ності реферату)

Захист виконаних практичних робіт і проведених розрахунків

Індивідуальна співбесіда зі студентом в позааудиторний час

0—5 (залежно від глибини засвоєння матеріалу і правиль­ності виконання завдання)

Разом0—10

Таким чином, перші два об’єкти поточного контролю можуть бути оцінені до 20 балів із 40, якими оцінюються всі завдання (об’єкти) поточного контролю.

Враховується також участь студента в гуртках, конкурсах, студентських конференціях тощо.

Конкретний перелік робіт, що зобов’язаний виконати студент протягом семестру, перелік завдань для самостійного вивчення дисципліни і теми рефератів наводяться у робочій програмі дисципліни.

Контроль за виконанням модульних завдань програми дисцип­ліни «Управлінський облік» складається з двох модулів:


 • перший модуль включає теми: «Мета, зміст та організація управлінського обліку», «Класифікація і поведінка витрат»; «Система обліку і калькулювання за повними витратами», «Система обліку і калькулювання за змінними витратами»;

 • другий модуль включає теми: «Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку»; «Система обліку і калькулювання за нормативними витратами»; «Аналіз релевантної інформації для прийняття управлінський рішень»; «Бюджетування і контроль»; «Облік і контроль за центрами відповідальності».

Завдання, що входять до цих модулів, наведені в робочій програмі дисципліни й складаються із тестів і завдань для виконання під час проведення письмових контрольних робіт:

Шкала оцінювання модульних завданьВиди завдань

Форма контролю

Оцінка, балів

Тести І модуля

Перевірка правильнос­ті відповіді

0—5 (залежно від кількості правильних відповідей)

Завдання І модуля

Перевірка правильнос­ті виконання

0—5 (залежно від правильності відповіді та наявності обґрунтування)

Тести II модуля0—5

Завдання II модуля0—5

Разом
0—20

Таким чином, оцінка обох модульних завдань не перевищує 20 балів із 40, якими оцінюється вся робота, винесена на поточний контроль.

Результати поточного контролю знань студентів загалом (з урахуванням систематичності й активності роботи, виконання завдань для самостійного оцінювання та виконання модульних завдань) оцінюються в діапазоні від 0 до 40 балів. Якщо за результатами поточного контролю знань студент отримав менше 20 балів, він не допускається до іспиту.

Результати поточного контролю знань студентів, які отримали 20 і більше балів (25, 30, 35, 40), заносяться до екзаменаційної відомості. За інших результатів у відомостях проставляється «0» балів.

6.2. Особливості поточного контролю знань
студентів заочної форми навчання

Об’єктом поточного контролю знань студентів заочної форми навчання є виконання домашніх письмових робіт за тематикою контрольних робіт та методичними вказівками до їх написання (див. розділ 4).

Самостійно виконані домашні письмові роботи перевіряються викладачем та підлягають захисту у ході співбесіди зі студентом. Результати захисту оцінюються від 0 до 40 балів залежно від правильності виконання завдань (вправ), глибини викладення теоретичних питань, кількості опрацьованих літературних джерел
і наявності конкретних прикладів із практики базового підприємства.

6.3. Підсумковий контроль знань студентів
(у формі іспиту)

Об’єктом контролю знань у формі іспиту є результати виконання письмових екзаменаційних завдань. На іспит виносяться вузлові питання програми та типові задачі, що потребують творчої відповіді та уміння синтезувати отримані знання і застосувати їх при вирішенні практичних завдань.

Перелік та зміст екзаменаційних завдань включено до робочої програми дисципліни.

Екзаменаційний білет містить 6 завдань (2 теоретичних питання, 1 тестове (яке складається із двох тестових питань), 3 задачі), кожне з яких оцінюється за шкалою: 10, 5, 0 балів. Зокрема, при оцінюванні теоретичних питань оцінка 10 балів виставляється у разі всебічного та повного висвітлення теоретич­ного матеріалу за наявності критичної оцінки стану вирішення певних проблем або власного бачення шляхів вирішення цих проблем; оцінка 5 балів виставляється у разі повного висвітлення теоретич­ного матеріалу без критичної оцінки або власного бачення шляхів вирішення проблемних питань; оцінка 0 балів виставляється у разі, якщо відповідь на поставлені питання неповна або неточна. Тестові питання оцінюються у 0 чи 5 балів залежно від правильності відповіді. Отже, правильні відповіді на два тестові питання дають можливість отримати 10 балів. При оцінюванні розв’язання задач оцінка 10 балів виставляється у разі правильного та безпомилкового проведення необхідних розрахунків за умови наявності пояснень до цих розрахунків, застосованих фор­мул (методик) і правильних коментарів до отриманих результатів. Оцінка 5 балів виставляється у разі правильного і безпомилкового розв’язання задачі, але без пояснень до розрахунків, без посилань на певні формули чи методики і за відсутності або помилкових коментарів до отриманих результатів. Оцінка 0 балів виставляється у разі, якщо задача не розв’язана взагалі або при розв’язанні допущені помилки, які свідчать про недостатні знання формул або методик розв’язання відповідних задач.

Отже, результати іспиту оцінюються в діапазоні від 0 до 60 ба­лів. У разі, коли відповідь студента оцінена менше ніж в 30 балів, він отримує незадовільну оцінку за результатами іспиту та незадовільну загальну підсумкову оцінку, і отримані результати поточного контролю не враховуються.

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається з суми балів за результати поточного контролю знань (за умови, що студент набрав 20 балів і вище) та за виконання завдань, що вино-


сяться на іспит (за умови, що студент набрав 30 балів і вище). До екзаменаційної відомості заносяться сумарні результати в балах поточного контролю та іспиту (загальна підсумкова оцінка). Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4 бальну здійс­нюється за такою шкалою:

— «незадовільно» — менше 50 балів;

— «задовільно» — 60, 55,50 балів;

— «добре» — 80, 75, 70, 65 балів;

— «відмінно» — 100, 95,90, 85 балів.

Оцінка за 4-бальною шкалою виставляється в екзаменаційній відомості поряд із загальною підсумковою оцінкою в 100-бальній шкалі.
7. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна література


 1. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність: Закон України від 16.07.99 р. № 966—ХІV.

 2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»: Затв. наказом МФУ від 31.12.1999 р. № 318.

 3. Голов С. Ф. Управленческий бухгалтерский учет. — К.: Скарби, 1998. — 384 с.

 4. Друри К. Управленческий и производственный учет: Пер. с англ. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. — 1071 с.

 5. Ткач В. И., Ткач М. В. Управленческий учет: международный опыт. — М.: Финансы и статистика, 1994. — 144 с.

 6. Управленческий учет: Учеб. пособие / Под ред. А. Д. Шеремета. — М.: ФБК-Преса, 1999. — 512 с.

 7. Яругова А. Управленческий учет. Опыт экономически развитых стран. — М.: Финансы и статистика, 1991. — 249 с.

Додаткова література

 1. Кондратова И. Г. Основы управленческого учета. — М.: Финансы и статистика, 1998. — 144 с.

 2. Контроллинг как инструмент управления предприятий / Е. А. Антиткина и др. — М.: Аудит; ЮНИТИ, 1998. — 279 с.

 3. Пашигорева Г. И., Савченко О. С. Системы управленческого учета и анализа. — С.Пб.: Питер, 2002. — 176 с.

 4. Райан Б. Стратегический учет для руководителя: Пер. с англ. — М.: Аудит; ЮНИТИ, 1998. — 616 с.

 5. Тони Скоун. Управленческий учет: Пер. с англ. — М.: Аудит; ЮНИТИ, 1997. — 179 с.

 6. Янковский К. П., Мухорь И. Ф. Управленческий учет. — С.Пб.: Питер, 2001. — 128 с.


Зміст

Передмова 31. Програма дисципліни «Управлінський облік» 4

1.1. Вступ (мета і завдання) 4

1.2. Тематичний план дисципліни з погодинним розподілом
(за формами навчання) 5

1.3. Зміст дисципліни за темами 62. Блок навчально-методичного забезпечення дисципліни 9

Тема 1. Мета, зміст та організація управлінського обліку 9

Тема 2. Класифікація і поведінка витрат 24

Тема 3. Система обліку і калькулювання за повними витратами 44

Тема 4. Система обліку і калькулювання за змінними витратами 69

Тема 5. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку 88

Тема 6. Система обліку і калькулювання за нормативними
витратами 107

Тема 7. Аналіз релевантності інформації для прийняття
управлінських рішень 122

Тема 8. Бюджетування і контроль 141

Тема 9. Облік і контроль за центрами відповідальності 163

3. Завдання для самостійної роботи студентів 175

3.1. Тематика рефератів і вказівки до їх написання 175

3.2. Задача-практикум «Система обліку і калькулювання
за нормативними витратами» 176

3.3. Задача-практикум «Порядок складання зведеного бюджету» 2033.4. Задача-практикум «Облік витрат і калькулювання собівартості
продукції попередільним методом» 213

4. Тематика і методичні вказівки до написання контрольних
робіт для студентів заочної форми навчання
219

5. Перелік питань, які виносяться на іспит, та зразок
екзаменаційного білета
223

6. Порядок поточного та підсумкового оцінювання знань
студентів з дисципліни «Управлінський облік»
229

7. Рекомендована література 234Каталог: library -> 6%20ОБЩЕСТВЕННЫЕ%20НАУКИ -> 65%20ЭКОНОМИКА -> 65.052%20БУХ.УЧЕТ -> ДОБРОВСЬКИЙ Управленческий%20учет%20КНЕУ
ДОБРОВСЬКИЙ Управленческий%20учет%20КНЕУ -> Роботи студентів
65.052%20БУХ.УЧЕТ -> Метою дисципліни є засвоєння студентами знань
65.052%20БУХ.УЧЕТ -> Методичні вказівки щодо виконання практичних завдань наведені в підрозділі 4
65.052%20БУХ.УЧЕТ -> Бухгалтерського обліку в управлінні а. Концептуальні основи методології бухгалтерського обліку в управлінні Історичні основи
65.052%20БУХ.УЧЕТ -> 2 Облік коштів на рахунках у банках
65.052%20БУХ.УЧЕТ -> Облік фінансових інвестицій економічна сутність та класифікація фінансових інвестицій Фінансові інвестиції
65.052%20БУХ.УЧЕТ -> Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Київ «Центр учбової літератури»
65.052%20БУХ.УЧЕТ -> Тема організація судово-бухгалтерської експертизи
65.052%20БУХ.УЧЕТ -> Н. С. Вітвицька О. Е. Кузьмінська контроль і ревізія Навчально-методичний посібник
65.052%20БУХ.УЧЕТ -> Об’єктами розробки є інтегрований план рахунків виконання кошторисів


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка