«Роль інтелектуальної власності у забезпеченні економічного, політичного, соціально-культурного розвитку суспільства»Скачати 143.62 Kb.
Дата конвертації06.11.2017
Розмір143.62 Kb.
Дисципліна
«ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ»
для студентів денної і заочної форми навчання

напряму підготовки «Журналістика»

Практичне заняття 1.

 1. Складіть схему «Предмет права інтелектуальної власності».

 2. Складіть порівняльну таблицю «Право інтелектуальної власності та право власності» із відображенням відмінностей зазначених понять, наведенням прикладів правовідносин власності та правовідносин інтелектуальної власності.

 3. Підготуйте доповідь на тему «Роль інтелектуальної власності у забезпеченні економічного, політичного, соціально-культурного розвитку суспільства».

 4. Складіть схему «Законодавство України про інтелектуальну власність».


Практичне заняття 2.

 1. Складіть схему «Об’єкти авторського права»

 2. Підготуйте доповідь на тему «Твір як об’єкт авторського права: поняття, правова природі, місце серед об’єктів цивільних прав»

 3. Складіть схему «Види авторських прав»

 4. Підготуйте консультацію щодо виникнення авторського права на будь-який з об’єктів авторського права (за вибором студента).

 5. Розкрийте порядок державної реєстрації авторських прав.

Практичне заняття 3.

 1. Складіть таблицю «Суб’єкти суміжних прав та їх права».

 2. Порівняйте поняття та правовий режим відеограми і аудіовізуального твору.

 3. Складіть таблицю «Ліцензійний договір і договір оренди: порівняльний аналіз».

 4. Складіть таблицю «Авторський договір замовлення і договір підряду: порівняльний аналіз».

 5. Складіть проект авторського договору замовлення.

Практичне заняття 4.

1. Складіть схему «Цивільно-правові способи захисту авторського права і суміжних прав». 1. На підставі аналізу матеріалів судової практики підберіть приклади порушень особистих немайнових та майнових авторських прав.

 2. Складіть порівняльну таблицю видів юридичної відповідальності за порушення авторського і суміжних прав із зазначенням підстав, заходів відповідальності, порядку застосування.

 3. Складіть позовну заяву про захист авторських прав.

 4. Підготуйте консультацію щодо підстав та порядку застосування таких способів захисту як визнання права авторства та припинення дій, які порушують право.


Практичне заняття 5.
Практичні завдання

 1. Вкажіть схематично функції Державної служби інтелектуальної власності щодо охорони прав на кожен об’єкт права промислової власності.

 2. Порівняйте особливості авторського права та суміжних прав і права промислової власності (момент виникнення прав, охоронні документи, строк дії прав та ін.).

 3. Підготуйте консультацію щодо порядку оформлення прав на один з об’єктів права промислової власності (на вибір).

 4. Складіть проект договору щодо здійснення патентно-ліцензійної роботи патентним повіреним.


Практичне заняття 6.

Практичні завдання

1. Складіть заяву на отримання патенту на винахід як складову частину заявки.

2. Порівняйте процедури оформлення права на винахід і права на корисну модель.


 1. Підготувати консультацію патентного повіреного щодо загальних питань оформлення патентних прав.

4. Складіть схему розгляду заявки Установою із зазначенням мети та результату кожного з етапів.

5. Надайте зразок патенту на промисловий зразок.


Практичне заняття 7.

Практичні завдання

 1. Відобразіть схематично види суб’єктів прав на службовий винахід.

 2. Порівняйте процедуру набуття права на службовий твір та на службовий винахід.

 3. Підготуйте консультацію щодо дій з набуття спадкоємцями патентовласника права на винахід.

 4. Складіть проект договору між роботодавцем і винахідником про розмір та умови виплати винагороди за створення і використання службового винаходу.


Практичне заняття 8.
Практичні завдання

1.Складіть заявку на отримання патенту, яка б містила інформацію, що є достатньою для прийняття її Установою.

2.Порівняйте процедуру оформлення права на винахід і на корисну модель.

3.Підготуйте консультацію щодо дій патентовласника у разі пропущення строку щорічного підтримання дії патенту.

4.Складіть заяву на проведення кваліфікаційної експертизи.
Практичне заняття 9.
Практичні завдання


 1. Складіть схему «Права інтелектуальної власності авторів винаходу, корисної моделі, промислового зразку».

 2. Порівняйте особисті немайнові права авторів патентного права і авторського права.

 3. Підготуйте консультацію щодо дій зі спадкування майнових прав на об’єкт патентного права.

 4. Складіть проект договору про передачу автором права на отримання патенту.


Практичне заняття 10.

Практичні завдання

 1. Складіть алгоритм дій винахідника та його роботодавця у випадку створення службового винаходу.

 2. Порівняйте опис та реферат як складових заявки на отримання патенту.

 3. Підготуйте консультацію щодо підстав, порядку та наслідків видачі примусового дозволу на використання винаходу.

 4. Складіть позовну заяву про надання дозволу на використання винаходу у разі невикористання винаходу патентовласником.


Практичне заняття 11.
Практичні завдання

1. Складіть ліцензію на використання винаходу як самостійний документ.

2. Складіть порівняльну таблицю щодо ліцензійного договору і договору комерційної концесії.

3. Підготуйте консультацію щодо порядку укладання договору комерційної концесії.Практичне заняття 12.
Практичні завдання

 1. Складіть схему «Порушення прав патентовласників і відповідальність за їх вчинення».

 2. Порівняйте ознаки і порядок встановлення контрафактної продукції в патентному праві і авторському праві.

 3. Підготуйте консультацію щодо підстав, суб’єктів, порядку адміністративного захисту прав патентовласників.

 4. Складіть позовну заяву про припинення порушення прав патентовласника і стягнення шкоди.

Практичне заняття 13.
Практичні завдання

 1. На підставі відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб знайдіть п’ять прикладів комерційного найменування юридичних осіб різної організаційно-правової форми, розкрийте їхній зміст.

 2. Порівняйте комерційне найменування із іншими засобами індивідуалізації.

 3. Підготуйте консультацію з питання можливості використання різними суб’єктами однакових комерційних найменувань.

 4. Складіть позовну заяву про захист права на комерційне найменування у разі його неправомірного використання в мережі Інтернет.


Практичне заняття 14.

Практичні завдання

 1. Складіть заявку на отримання свідоцтва на торговельну марку.

 2. Порівняйте торговельну марку із комерційним найменуванням та географічним зазначенням.

 3. Підготуйте консультацію щодо процедури визнання знаку добре відомим.

 4. Складіть комбіновану торгівельну марку і визначте для неї обсяг правової охорони.


Практичне заняття 15.

Практичні завдання

 1. Підготуйте приклад з судової практики щодо порушення права на комерційну таємницю.

 2. Підготуйте консультацію щодо заходів із збереження та правової охорони комерційної таємниці.

 3. Розкрийте співвідношення понять «комерційна таємниця», «ноу-хау», «секрет виробництва».


Практичне заняття 16.
Практичні завдання

 1. На підставі аналізу судової практики та практики діяльності антимонопольних органів розкрийте характеристику правопорушення у сфері недобросовісної конкуренції «порівняльна реклама».

 2. Порівняйте такі види недобросовісної конкуренції, як розголошення комерційної таємниці та схилення до розголошення комерційної таємниці.

 3. Підготуйте консультацію щодо порядку виконання рішень про накладення штрафу на порушника, що вчинив дії, які є недобросовісною конкуренцією.

Список літератури:1.11 Рекомендована література за темами
Нормативно-правові акти

1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст. 141.

2. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 р. (дата набрання чинності для України – 25 грудня 1991 р.) // http: www.rada.gov.ua.

3. Про авторське право і суміжні права: Закон України в редакції від 11 липня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 43. – Ст. 214.

4. Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних: Закон України від 23 березня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 24. – Ст. 183.

5. Про культуру: Закон України від 14 грудня 2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 24. – Ст. 168.

6. Про професійних творчих працівників та творчі спілки: Закон України від 07 жовтня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 52. – Ст. 312.

7. Про інформацію: Закон України від 02 жовтня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – Ст. 650.

8. Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні: Закон України від 16 листопада 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 1. – Ст. 1.

9. Про телебачення і радіомовлення: Закон України від 21 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 10. – Ст. 43.

10. Про рекламу: Закон України від 03 липня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 39. – Ст. 181.

11. Про кінематографію: Закон України від 13 січня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 22 – Ст. 114.

12. Про видавничу справу: Закон України від 05 червня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 32. – Ст. 206.

13. Про народні художні промисли: Закон України від 21 червня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 41. – Ст. 199.

14. Про архітектурну діяльність: Закон України від 20 травня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 31. – Ст. 246.

15. Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні: Закон України від 16 листопада 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 1. – Ст. 1.

16. Про телебачення і радіомовлення: Закон України від 21 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 10. – Ст. 43.

17. Про кінематографію: Закон України від 13 січня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 22 – Ст. 114.

18. Про видавничу справу: Закон України від 05 червня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 32. – Ст. 206.

19. Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об'єктів авторського права і суміжних прав: Постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. № 72 // Офіційний вісник України. — 2003. – № 4. – Ст. 129.20. Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір: Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1756 // Офіційний вісник України. — 2001. - № 52. – Ст. 2369.

21. Про затвердження розміру, порядку та умов виплати винагороди (роялті) за комерційне використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань: Постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. № 71 // Офіційний вісник України. — 2003. – № 4. – Ст. 128. 

22. Про затвердження Правил роздрібної торгівлі примірниками аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних: Постанова Кабінету Міністрів України від 4 листопада 1997 р. № 1209 // Офіційний вісник України. — 1997. – № 45. – Стор. 55.

23. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №7. – Ст. 32.

24. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №7. – Ст. 36.

25. Про охорону прав на промислові зразки: Закон України від
15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №7. – Ст. 34.

26. Про інноваційну діяльність: Закон України від 04 липня 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 36. – Ст. 266.

27. Про наукову і науково-технічну експертизу: Закон України від 10 лютого 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 9. – Ст. 56.

28. Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України від 13 грудня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 12. – Ст. 165.

29. Про Антимонопольний комітет України: Закон України від
26 листопада 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 50. – Ст. 472.

30. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від


7 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 36. –
Ст. 164.

31. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11 січня


2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 12. – Ст. 64.

32. Правила складання і подання заявки на винахід і заявки на корисну модель: Затверджені Наказом Міністерства освіти і науки України від 22 січня 2001 р. № 22 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 9. – Ст. 382.

33. Правила розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель: Затверджені Наказом Міністерства освіти і науки України від 15 березня 2002 р. № 197 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 16. – Ст. 356.

34. Правила погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави «Україна», до знака для товарів і послуг: Затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 04.08.2010 № 790 // Офіційний вісник України. – 2010. – № 82. – Ст. 2893.

35. Про затвердження Положення про державну службу інтелектуальної власності: Указ Президента України від 08 квітня 2011 р. // Офіційний вісник України. – 2011. – № 10. – Ст. 563.

36. Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг: Затверджені Наказом Держпатенту України від 28 липня 1995 р. № 116: в редакції Наказу Держпатенту від 20 серпня 1997 р. N 72. // Офіційний вісник України. – 1997. – № 39. – Ст. 268.


Базова література


 1. Коваль И.Ф. Защита прав интеллектуальной собственности: учеб. пособие / И.Ф. Коваль; под общ. редакцией Е.П. Орлюк. – К.: «Лазурит-Полиграф», 2010.

 2. Право інтелектуальної власності: Академічний курс: Підручник. За ред. Орлюк О.П., Святоцького О.Д. – К.: Ін Юре. – 2007.

 3. Дроб’язко В.С, Дроб’язко Р.В. Право інтелектуальної власності. Навч. посібник – К: Юрінком Інтер, 2004.

 4. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Учебник. – М.: Проспект, 2007.

 5. Дахно І.І. Право інтелектуальної власності: Навч. Посібник для студ. вузів. – Київ: Либідь, 2006.


Допоміжна література за темами


 1. Коваль І.Ф. Господарсько-правове регулювання відносин у сфері промислової власності: монографія / І.Ф. Коваль. – Донецьк: Юго-Восток, 2013. – 640 с.

 2. Коваль І.Ф. Захист прав у сфері промислової власності: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування: монографія – К.: Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України, «Лазурит-Полиграф», 2011. – 330 с.

 3. Коваль І. Визначення судової юрисдикції щодо захисту прав у сфері промислової власності / І. Коваль // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2012. – № 1 (63). – C. 49–53.

 4. Коваль І.Ф. Особливості використання колективної торговельної марки // Наше право. – 2012. – №3 (ч. 3). – 116-120.

 5. Коваль І.Ф. Питання суб’єктного складу відносин у сфері службового винахідництва в контексті залучення патентних прав до господарського обороту // Вісник Донецького національного університету. Серія В. Економіка і право. – 2012. – №2. – С. 221 – 223.

 6. Потоцький М. Конфлікт прав на комерційні (фірмові) найменування та торговельні марки / М. Потоцький // Інтелектуальна власність. – 2011. – №5. – С. 29–34.

 7. Мироненко Н. М. Захист прав на торговельні марки: українська практика та європейський досвід / Н. М. Мироненко // Право України. – 2011. – № 3. – С. 30–39.

 8. Орлюк О.П. Проблеми та перспективи систематизації законодавства у сфері інтелектуальної власності в Україні // Інтелектуальна власність. – 2010. – № 6. – С. 8-13.

 9. Особисті немайнові права інтелектуальної власності творців: Монографія / За заг. ред. В.В. Луця. – Тернопіль, Підручники і посібники, 2007. – 256с.

 10. Кузнецова Н.С. Гражданско-правовые аспекты совершенствования законодательства об интеллектуальной собственности // Альманах цивилистики. Выпуск второй. Сборник статей под ред. проф. Майданика Р.А. – К.: «Правова єдність», 2009.

 11. Господарське судочинство в Україні. Судова практика. Захист прав інтелектуальної власності // відп. ред. В.С. Москаленко, ред. комісія О.П. Орлюк, О.Д. Святоцький. – К.: Праксі. – 2007.

 12. Коваль І.Ф. Розвиток сутності прав на об’єкти промислової власності: постановка проблеми // Правничий часопис Донецького національного університету. – 2010. – №2. – С. 69-76.

 13. Коваль І.Ф. Характеристика прав на об’єкти промислової власності відповідно до загальної моделі суб’єктивного права // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2010. - № 6. - С. 14-21.

 14. Коваль И.Ф. Направления совершенствования норм Хозяйственного кодекса Украины об интеллектуальной собственности // Підприємництво, господарство і право. – 2008. - №4 - С.7-11.

 15. Оркина Е.А. Интеллектуальная собственность: экономическое содержание и юидическая форма: учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Ростов н/Д: Фенікс, 2006. – 349 с.

 16. Дудоров О.О. Злочини у сфері господарської діяльності: кримінально-правова характеристика: Монографія. – К.: Юридична практика, 2003. – 924 с.

 17. Мельник О.М. Проблеми охорони прав суб’єктів інтелектуальної власності в Україні. – Харків: Вид-во Національного університету внутрішніх справ, 2002. – 362 с.

 18. Томаров І. Юридична природа та структура виключного (майнового) права на результати інтелектуальної діяльності в системі суб’єктивних цивільних прав // Підприємництво, господарство і право. – 2006. - № 12. – С. 158-161.

 19. Гаврилов К. Действие во времени исключительных прав // Хозяйство и право. – 2010. – № 6. – С. 15-26.

 20. Кузнєцов Ю. М. Патентознавство та авторське право: підручник / Ю. М. Кузнєцов. – К. : Кондор, 2009. – 446 с

1.12 Інформаційні ресурси

Ресурси INTERNET

які можуть бути використані при вивченні дисципліни «Інтелектуальна власність»
http://iportal.rada.gov.ua Офіційний веб-портал Верховної Ради України
http: // www. amc.gov.ua - Сайт Антимонопольного комітету України
http: // www. customs.gov.ua – Сайт державної митної служби
http: // www. scourt.gov.ua – Сайт Верховного суду України
http: // www. sciptrb.gov.ua – Сайт Державного комітету з телебачення і радіомовлення

http: // www. comparativelaw.kiev.ua – Інститут порівняльного права


http: // www. ueplac.kiev.ua – українсько-європейський консультаційний центр з питань законодавства

http://www.reyestr.court.gov.ua – Єдиний державний реєстр судових рішень
Каталог: 665844
665844 -> Навчальний матеріал Естетика
665844 -> Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни
665844 -> Навчальний посібник 2015 р. Зміст розділ наука та історія її розвитку
665844 -> Навчально-методичний комлекс
665844 -> Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 03050401, 03050401 „Економіка підприємства
665844 -> Основна мета аналітичної роботи
665844 -> Міністерство праці та соціальної політики україни інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості україни
665844 -> Двнз київський національний економічний університет
665844 -> Держаний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Факультет

Скачати 143.62 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка