Роль самостійної роботи студентів з фізичного виховання в системі вищих навчальних закладів ісаєва М. ВДата конвертації11.09.2018
Розмір60 Kb.
РОЛЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В СИСТЕМІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Ісаєва М. В.

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди


Роль самостійної роботи з фізичного виховання у формуванні сучасного висококваліфікованого фахівця винятково велика. Адже саме в процесі індивідуальних занять виховуються і розвиваються найважливіші якості, здобуваються знання і навички: здатність до творчого вивчення нових питань науки, критичність розуму, уміння орієнтуватися в стрімкому потоці наукової інформації. Л.Толстой правильно зауважував, що знання тільки тоді знання, коли вони добуті шляхом самостійної роботи власної думки.

Мета статті – на основі аналізу літературних джерел визначити роль самостійної роботи студентів з фізичного виховання в системі вищих навчальних закладів.

Навчити учнівську молодь самостійно опановувати знання – ця проблема була і є однією з центральних у дидактиці за всіх часів, вважає П.Семенова. Її актуальність особливо гостро відчувається в наші дні, коли випускникам навчальних закладів доводиться працювати в умовах конкуренції, коли в фахівцях цінується високий рівень професіоналізму, активність, ініціатива, творчий підхід до справи, уміння самостійно і нестандартно мислити.

У сучасній дидактиці самостійна робота студентів розглядається, з одного боку, як вид навчальної праці, що здійснюється без втручання, але під керівництвом викладача, а, з іншого, як засіб залучення студентів до самостійної пізнавальної діяльності, засіб формування в них методів її організації. Багато дослідників звертають особливу увагу на умови, за яких самостійна робота студентів буде проходити більш ефективно. Так М.Кожанова зазначає, що самостійна робота тільки тоді принесе відчутний результат, якщо буде здійснюватися систематично і безупинно впродовж усього періоду навчання студента у ВНЗ. Тому в робочій програмі з викладання дисципліни передбачене самостійне виконання студентами

завдань після кожного заняття. Про необхідність наявності системи в самостійній роботі студентів говорить і І.Сидоров: «Самостійна робота студентів, будучи органічною частиною навчального процесу, повинна відрізнятися системністю». Такої думки дотримуються Є.Герасимов і Л.Семенов. На їхню думку, ефект від самостійної роботи студентів можна одержати тільки тоді, коли вона організується і реалізується в навчально-виховному процесі як цілісна система, що пронизує всі етапи навчання студентів у ВНЗ.

Організація самостійної роботи студентів, на думку О.Мирошниченко і М.Багряна, допомагає перевести чисто формальне засвоєння знань в активно працюючу методологію мислення.

Умови навчання у ВНЗ вимагають від студентів уміння самостійної організації навчальної діяльності, уміння вчитися. Свідоме й активне включення студентів у самостійну навчальну працю передбачає, як найважливішу умову, формування в них прийомів самостійної навчальної діяльності, виховання культури розумової праці, розвиток навичок самовиховання і самопідготовки.

І.Туревський підкреслює, що вплив самостійної роботи на процес професійного становлення студентів визначається багатофункціональністю цієї складової освіти й обумовлює стратегію педагогічного процесу, що припускає індивідуалізацію процесу освіти, розвиток творчого потенціалу особистості, психологічне і методичне забезпечення нової педагогічної парадигми і забезпечення сходження до професійної компетенції і майстерності, співробітництво тих, кого навчають і які навчаються.

Самостійна робота відбиває специфіку всього процесу, оскільки оволодіння спеціальністю вимагає не тільки повноцінного засвоєння програмного матеріалу, але і виходу за його межі. Для цього студент повинний опанувати способами самостійного придбання знань, тому що без самостійної праці не знайти істини в жодному серйозному питанні. Вузівське навчання без постійної і систематичної роботи студентів утрачає свій зміст. Необхідність самостійної праці визначається тим, підкреслюють Є.Герасимов і А.Семенов, що самостійно придбані знання є більш оперативними, вони стають особистою власністю, а також мотивом поведінки, розвивають цінні інтелектуальні риси, увагу, спостережливість, критичність, уміння оцінювати.

Про те, що якість підготовки фахівця визначається багато в чому правильною організацією самостійної роботи студентів у навчальний і позаурочний час, говорить А.Семенов: «Формування навичок самостійної роботи набуває особливо важливе значення у вищій школі, тому що в процесі самостійної роботи висуваються завдання не стільки максимальної подачі і засвоєння інформації, скільки розвитку уміння творчо мислити, самостійно здобувати знання, уміти прикласти їх на практиці з найбільшим ефектом».

І.Павлов уважає, що в самостійній роботі центральне місце займає формування логічного і критичного мислення, вироблення здатності вносити власні думки для найбільш раціонального вирішення виникаючих завдань. Вивчаючи процес розвитку творчих здібностей у самостійній роботі, він зазначає, що дослідники поділяють його на три етапи: 1) початковий етап, упродовж якого закладаються міцні основи для самостійної роботи; 2) проміжний етап, у процесі якого виробляються уміння застосовувати теоретичні знання на практиці; 3) заключний етап, що дозволяє розвивати здібності, використовувати накопичені знання для творчого рішення завдань. Важливим елементом самостійності, указує Л.Яковенко, є уміння організувати самоконтроль. Самоконтроль у процесі навчання – це свідома самоперевірка ходу і результатів власної діяльності студентів, спрямована на попередження і виправлення помилок. Навчити самоконтролю допомагає усне інструктування студентів перед проведенням практичних завдань.

О.Васильєва підкреслює, що тільки цілеспрямована система різноманітних прийомів і способів систематичного і строгого контролю з боку викладача над виконанням домашніх завдань сприяє ефективній організації самостійної роботи студентів.

Ми розуміємо, що тільки в сукупності з навчанням студентів методиці оволодіння знаннями, вміннями, навичками використанням різноманітних форм контролю за ходом і результатами цієї роботи, регулярною індивідуальною допомогою студентам, вони створюють необхідні передумови для активної самостійної навчальної роботи студентів, для її ефективного стимулювання.

Спілкування, стосунки між викладачем і учнями відіграють також не останню роль в організації самостійної роботи студентів. Є.Герасимов і А.Семенов зазначають, що самостійна робота студентів під керівництвом викладача протікає у формі ділового взаємного спілкування: студент одержує вказівки, рекомендації викладача, а викладач виконує функцію керування через облік, контроль і корекцію помилкових дій.

І.Павлов указує, що важливим критерієм позитивного впливу особистості викладача на учнів виступає уміння створювати емоційне ставлення до знань, до процесу викладання і засвоєння. «Вчителі в школі, викладачі у ВНЗ, на своїх заняттях організують і інструктують вихованців у плані спонукання їх до самоосвіти, вказують шлях реалізації своїх вимог через зміст навчального матеріалу, методичну досконалість проведення занять, організацію діяльності і контролю за учнями».

Самостійну роботу він представляє як взаємозалежну і спільну діяльність викладача і студента, що включає пряме або непряме педагогічне керівництво і є результатом двох взаємозалежних процесів: учіння і навчання.

Узагальнюючи, можна виділити такі основні фактори, при яких самостійна робота студента буде проходити найбільш ефективно: організація повинна відзначатися цілісністю; проходити систематично і безупинно при наявності контролю і самоконтролю, а також вольових зусиль, уміння планувати свою пізнавальну діяльність.

Самостійна робота студентів, як правило, завершує завдання всіх інших видів навчальної діяльності. Ніякі знання й уміння, що не стали об'єктом власної діяльності, не можуть стати справжнім надбанням людини.

Особливого значення набуває самостійна робота студента з фізичного виховання. Головна особливість системи фізичного виховання у ВНЗ складається із складності досягнень сумарного тренувального ефекту навантаження. Домогтися ж неперервності навчального процесу, навіть упродовж одного календарного року, дуже складно. Справа в тому, що в заняттях студентів ВНЗ неминуче виникають тривалі перерви, викликані чередуванням у навчальних планах теоретичного навчання з іспитами, практикою, канікулами. Перерви ж у заняттях неминуче ведуть до поступового зниження рівня розвитку рухових якостей. За таких умов, уважають дослідники А.Алексєєв, В.Іванов, А.Орлов, важливим фактором ефективності навчального процесу є удосконалювання структури навчальних занять, а також впровадження в повсякденне життя студентів самостійних занять фізичною культурою. Застосування самостійних і обов'язкових занять фізичною культурою сприяє вирішенню навчальних завдань фізичного виховання, збільшенню обсягу рухової активності студентів майже в два рази, дозволяє в значній мірі ліквідувати нерівномірність у розвитку фізичних якостей і значно підвищити рівень їхнього розвитку і працездатність, що сприяє успішній здачі програмних нормативів з фізичного виховання.

Найважливіше місце, стверджує В.Лук'яненко, повинні займати самостійні форми занять фізичними вправами. Орієнтація саме на самостійні форми пов'язана, на його думку, з цілою низкою факторів, що дозволяють з найменшими матеріальними витратами і без значного загострення проблеми кадрового забезпечення найбільш ефективно вирішувати багато важливих завдань фізичного виховання. Але найголовнішим її достоїнством є те, що при правильному підході до реалізації цих форм відкриваються найширші можливості для рішення найважливішої, але в інших формах практично нерозв'язної проблеми індивідуалізації занять фізичними вправами. Це стає реальним як завдяки незрівнянно більш значним, ніж у будь-яких інших формах, можливостям для задоволення особистих інтересів і схильностей, так і обліку індивідуальних особливостей і резервів власного організму на основі реалізації концепції «сам собі тренер». Само собою зрозуміло, зазначає В.Лук'яненко, що її успішна реалізація зовсім неможлива без належного рівня сформованої ціннісно-мотиваційної сфери, без озброєння учнів знаннями й уміннями методично грамотно, з урахуванням своїх індивідуальних кондицій будувати самостійні заняття.

В.Симень розглядає самостійні заняття фізичною культурою і спортом як засіб, що сприяє значному підвищенню фізичної підготовленості студентів. Однією з головних умов, уважає він, є доступність домашньої роботи з фізичної культури і спорту. Так, наприклад, якщо дати загальне завдання всій групі, то для одних студентів воно може бути легким, для інших важким. Перші не тренують себе в легкому для них матеріалі, другі утрачають упевненість у своїх силах. У результаті, ні в тих, ні в інших не виробляється відповідальне ставлення до того, що задається додому, до навчальної діяльності в цілому. Тому самостійна робота додому задається, виходячи з індивідуальних можливостей студентів. Крім цього, студент може сам, за своїм розсудом, обрати завдання визначеної категорії труднощів, це допомагає уникнути почуття переваги в сильних студентів і деякої обмеженості в слабких студентів. Завдання різні: читання додаткової літератури, написання реферату, рецензування статей, виконання визначеного обсягу тренувальних завдань, вивчення досвіду роботи вчителів, тренерів тощо. За часом виконання завдання теж розрізняються, є розраховані і на тривалий час.

Висновки. Самостійна робота студентів є важливим компонентом навчального процесу у вищій школі. Основою для самостійної роботи студентів є відповідний комплекс отриманих знань з фахових дисциплін. Обов'язкова самостійна робота має різноманітні форми, найчастіше у вигляді домашніх завдань. У ВНЗ складаються графіки самостійних робіт на семестр, що є для студента своєрідним стимулом (можливість планувати свій час, знаючи систему контролю). Самостійна робота організується з позиції індивідуальної підготовленості студентів.

Література :
1. Алексеев А.А., Иванов В.Д., Орлов А.И. Самостоятельные занятия физическими упражнениями для совершенствования учебного процесса в вузе / Развитие инновационных процессов в организации физического воспитания детей и молодежи: Сб. статей. Чебоксары: Изд-во Чуваш. Ун-та, 1998. С. 95-97.

2. Булатова М.М. Сучасні фізкультурно-оздоровчі технології у фізичному вихованні / М.М. Булатова, Ю.А. Усачов // Теорія і методика фізичного вихо­вання; за ред. Т.Ю. Круцевич . К.: Олимп. Л-ра, 2008. Т.». С.320-354.

3. Герасимов Е.Р., Семенов А.А. Место самостоятельной работы студентов в системе учебного процесса высшей школы //Самостоятельный учебный труд студента: проблемы, технология, управление. Чебоксары, 1998. – 169с.

4. Єфіменко Г.П. Самостійні заняття студентів фізичним вихо­ванням. Методичні рекомендації для студентів усіх спеціальностей. Укр. мовою. – Харків: УІПА, 2005.51с.5. Іванов В. Методичний підхід в організації і підвищенні ефективності навчальних занять фізкультурою. //Фізичне виховання в школі. – 2000. - № 3, - С. 18-21.

6. Камаев О.И. Особенности использования компетентностного подхода в здоровьеформирующих технологиях в условиях вуза / Камаев О.И., Камаева Е.К. // Физическое воспитание студентов. 2010. № 4. С. 37-39.
Каталог: bitstream -> 123456789 -> 542
123456789 -> 1. Коротко про симетрію…
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями Оцінка стану кишкової мікрофлори у дітей раннього віку, хворих на пневмонію на фоні залізодефіцитної анемії
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями зміни мікробіоценозу кишечника у дітей, хворих на гострий обструктивний бронхіт бронхіальну астму (проміжний)
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Урок з хімії у 9-му класі на тему: "Жири. Склад жирів, їх утворення. Жири в природі. Біологічна роль жирів"


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка