Ровенчак Іван Ілліч д-р геогр наук, доцент, доцент кафедри економічної і соціальної географії Львівського національного університету імені Івана Франка робоча програмаСкачати 125.5 Kb.
Дата конвертації09.09.2018
Розмір125.5 Kb.
ТипПрограма
Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра економічної і соціальної географії


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної

та виховної роботи. Мамчур З. І..

“______”_______________20___ р.ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИГеографічне країнознавство

_____________________________________________________________

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки___________6.040104 Географія___________________

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності (тей)___________________________________________________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації_____________________________________________________________

(назва спеціалізації)

факультету___географічного _________________

(назва інституту, факультету, відділення)
Кредитно-модульна система

організації навчального процесу

Львів – 2011

Географічне країнознавство. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів

(назва дисципліни)

за напрямом підготовки ___6.040104 Географія__, спеціальністю _____–_____. – _______: _Львів_, 2011. –_10 с.

Розробники: Ровенчак Іван Іллічд-р геогр. наук, доцент,

доцент кафедри

економічної і соціальної географії

Львівського національного університету

імені Івана Франка

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри економічної і соціальної географії .

Протокол № 15 від “ 05 ” липня 2010 р.

Завідувач кафедрою економічної і соціальної географії .


“____”_______________ 20___ р ______________ Шаблій О. І.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Схвалено Вченою радою географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

Протокол № 4 від “01” вересня 2011 р.


“___”______________20__ р. Голова ________________ _Біланюк В. І.

(підпис) (прізвище та ініціали)


© Ровенчак І. І., 2011


1. Рівень сформованості знань та вмінь
Мета: Актуальність вивчення географічного країнознавства зумовлена зокрема тим, що поняття “країна” є одним із найбільш широко застосовуваним в соціально-економічній географії та географічній науці в цілому. Геопросторова одиниця дослідження “країна” є універсальною для географії та економічної і соціальної географії зокрема. Метою навчального курсу “Географічне країнознавство” є сформувати у студентів систему географічно-країнознавчих наукових знань.

Завдання: ознайомити з питаннями, що стосуються об’єкта, предмета, особливостей історичного розвитку та головних наукових положень географічно-країнознавчої науки; визначити геопросторові особливості географічно-країнознавчих процесів у різних сферах: політичній, економічній, соціальній, історичній, культурній, військовій та ін.; вивчити методики комплексного географічно-країнознавчого аналізу територіальних суспільних систем різного просторового рівня (зокрема, локального та регіонального); висвітлити сучасні географічно-країнознавчі особливості та фактори їх формування у світі та Європі.

В результаті вивчення даного курсу студент повинензнати: поняттєво-термінологічний апарат географічного країнознавства; суть головних її наукових положень; типологію країн світу, всі країни світу та їхні основні параметри.

вміти: аналізувати географічно-країнознавчі явища та процеси; пояснювати особливості та виявляти фактори територіального поширення та геопросторової організації географічно-країнознавчих явищ та процесів; давати географічно-країнознавчий портрет країни (держави, регіону); орієнтуватися в потоці географічно-країнознавчої інформації.
2. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Загальне географічне країнознавство
Тема 1. Місце географічного країнознавства в системі наук

Місце географічного країнознавства в системі географічних наук. Місце географічного країнознавства в системі суспільно-географічних наук. Країна – головна просторова одиниця дослідження в географії і географічному країнознавстві. Територіальні рівні (масштаби) країн. Значення і завдання географічного країнознавства як наукової і навчальної дисципліни.Тема 2. Об’єкт, предмет і зміст географічного країнознавства

Об’єкт географічного країнознавства. Предмет географічного країнознавства. Зміст географічного країнознавства. Функції географічного країнознавства. Методологічні основи географічного країнознавства. Інтеґративний (міждисциплінарний) характер географічного країнознавства.


Тема 3. Основні поняття і категорії географічного країнознавства

Єдність та відмінність понять країна і держава. Система понять: країнознавство, географічне країнознавство, історичне країнознавство, соціально-економічне країнознавство, військове країнознавство тощо. Географічне положення країни. Система понять: район–реґіон, локальний–реґіональний–глобальний. Атрибути країн. Система понять країнознавство–землезнавство тощо.


Тема 4. Методи дослідження географічного країнознавства

Системно-структурний підхід. Методи: діалектичний, історичний, порівняльно-географічний, картографічний, описовий, літературний, статистичний, прогнозно-конструктивний.
Змістовий модуль 2. “спеціальне географічне країнознавство
Тема 5. Структура географічного країнознавства

Головні компоненти країнознавства: природничо-географічне країнознавство, суспільно-географічне країнознавство. Структура географічно-країнознавчої характеристики країни: загальний огляд, географічне положення, формування території, природні умови, адміністративно-територіальний устрій, столиця, населення країни, господарство та його територіальна диференціація, геокультура країни, внутрішні територіальні відміни.Тема 6. Історія зародження і розвитку географічного країнознавства

Зародження географічного країнознавства. Стародавній період: Піфей, Страбон –“батько” географічного країнознавства, Птолемей. Середньовічний період: ал-Хорезмі, Ібн Гордадбег, Марко Поло, С. Мюнстер, Б. Вареніус, А-Ф. Бюшинг. Новий період: О. Гумбольдт, К. Ріттер, Елізе Реклю (“Нова загальна географія. Земля і люди”), Ф. Ріхтгофен, Д. Анучин, А. Філіпсон, А. Геттнер (“Країнознавство Європи”), В. Семенов-Тянь-Шанський (“Россия. Полное географическое описание нашего отечества”), Л. Берг. Новітній період: В. Анучин, радянське географічне країнознавство.


Тема 7. Історія зародження і розвитку українського географічного країнознавства

Початок українського географічного країнознавства. Географічно-країнознавчі відомості у “Літописі руському”. Вчені, що зробили значний внесок у розвиток українського географічного країнознавства: В. Григорович-Барський, П. Кеппен, Г. Величко, С. Рудницький, Г. Танфільєв, П. Тутковський, В. Кубійович, К. Воблий, О. Степанів, О. Діброва. Сучасні українські вчені географи-країнознавці, їхні основні праці.


Тема 8. Типологія країн світу

Поняття про систематику, класифікацію і типологію. Види типології країн світу. Загальні групи країн: незалежні країни (держави), залежні країни. Типологія за формою державного устрою та формою державного ладу. Типологія країн за площею та населенням. Типологія за ступенем розвитку людського суспільства та за способом ведення господарства. Типологія країн Б. Гаврилишина. Типологія за рівнем соціально-економічного розвитку. Реґіоналізація світу ООН. Розробки українських вчених у сфері типології країн світу. Україноцентричний підхід до типології країн світу. Мінімальні необхідні площа та населення для того, щоб на території країни була утворена держава.


3. Теми семінарських занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1.

Об’єкт, предмет та зміст географічного країнознавства

2

2.

Типологія країн світу

2

3.

Залежні країни світу

2
Разом

6


4. Теми практичних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1.

Географічно-країнознавча регіоналізація країн Європи

2

2.

Європейські інтеграційні об’єднання і союзи

2

3.

Малі та “карликові” країни Європи

2

4.

Географічно-країнознавчі особливості боснійської кризи

2

5.

Географічно-країнознавчі аспекти палестино-ізраїльського конфлікту

2
Разом

10


5. Теми лабораторних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


6. Самостійна робота

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1.

Поняття про категорію “країна”

4

2.

Види країнознавства як галузі знань

4

3.

Поняття про залежні країни світу

4

4.

Розподіл залежних країн світу за державами-суверенами

4

5.

Географічно-країнознавча характеристика Середньої Європи

4

6.

Характеристика переважаючих центрів географічно-країнознавчих регіонів Європи

4

7.

Географічно-країнознавча характеристика економічних угрупувань Європи

4

8.

Географічно-країнознавча характеристика військово-політичних угрупувань Європи

4

9.

Географічно-країнознавча характеристика малих країн Європи

4

10.

Географічно-країнознавча характеристика “карликових” країн Європи

4

11.

Історико-географічна характеристика формування Боснії–Герцеговини

4

12.

Географічно-країнознавча характеристика Боснії–Герцеговини

4

13.

Історико-географічні особливості формування території держави Ізраїль

4

14.

Географічно-країнознавча характеристика арабської Палестинської автономії держави Ізраїль
15.

Географічно-країнознавчі аспекти проблеми Єрусалиму

4
Разом

40


7. Індивідуальне навчально-дослідне завдання (10 год.)

Виконання реферату за однією із запропонованих тем.Вимоги до виконання завдання. Індивідуальне завдання творчого модуля виконується на стандартних листках формату А-4, чорнилом одного кольору (синього або чорного). Поля: зверзу, знизу, праворуч – 1,5 см, ліворуч – 2,5 см. Обсяг – 7 рукописних сторінок основного тексту, також титульна сторінка, зміст, перелік використаних джерел (не менше п’яти позицій, обов’язкові посилання в тексті), додатки (зокрема, ілюстративний матеріал). Термін здачі робіт – останнє практичне заняття з курсу.

Тематика рефератів

       1. Географічно-країнознавча характеристика Австрії.

       2. Географічно-країнознавча характеристика Албанії.

       3. Географічно-країнознавча характеристика Бельгії.

       4. Географічно-країнознавча характеристика Білорусі.

       5. Географічно-країнознавча характеристика Болгарії.

       6. Географічно-країнознавча характеристика Великої Британії.

       7. Географічно-країнознавча характеристика Греції.

       8. Географічно-країнознавча характеристика Данії.

       9. Географічно-країнознавча характеристика Естонії.

       10. Географічно-країнознавча характеристика Ірландії.

       11. Географічно-країнознавча характеристика Ісландії.

       12. Географічно-країнознавча характеристика Іспанії.

       13. Географічно-країнознавча характеристика Італії.

       14. Географічно-країнознавча характеристика Латвії.

       15. Географічно-країнознавча характеристика Литви.

       16. Географічно-країнознавча характеристика Македонії.

       17. Географічно-країнознавча характеристика Молдови.

       18. Географічно-країнознавча характеристика Нідерландів.

       19. Географічно-країнознавча характеристика Німеччини.

       20. Географічно-країнознавча характеристика Норвегії.

       21. Географічно-країнознавча характеристика Польщі.

       22. Географічно-країнознавча характеристика Португалії.

       23. Географічно-країнознавча характеристика Росії.

       24. Географічно-країнознавча характеристика Румунії.

       25. Географічно-країнознавча характеристика Словаччини.

       26. Географічно-країнознавча характеристика Словенії.

       27. Географічно-країнознавча характеристика Угорщини

       28. Географічно-країнознавча характеристика Фінляндії.

       29. Географічно-країнознавча характеристика Франції.

       30. Географічно-країнознавча характеристика Хорватії.

       31. Географічно-країнознавча характеристика Чехії.

       32. Географічно-країнознавча характеристика Швейцарії.

       33. Географічно-країнознавча характеристика Швеції.

       34. Географічно-країнознавча характеристика Сербії.

       35. Географічно-країнознавча характеристика Чорногорії.

       36. Географічно-країнознавча характеристика Азербайджану.

       37. Географічно-країнознавча характеристика Афганістану.

       38. Географічно-країнознавча характеристика Бангладеш.

       39. Географічно-країнознавча характеристика Бахрейну.

       40. Географічно-країнознавча характеристика Брунею.

       41. Географічно-країнознавча характеристика Бутану.

       42. Географічно-країнознавча характеристика В’єтнаму.

       43. Географічно-країнознавча характеристика Вірменії.

       44. Географічно-країнознавча характеристика Грузії.

       45. Географічно-країнознавча характеристика Ємену.

       46. Географічно-країнознавча характеристика Індії.

       47. Географічно-країнознавча характеристика Індонезії.

       48. Географічно-країнознавча характеристика Іраку.

       49. Географічно-країнознавча характеристика Ірану.

       50. Географічно-країнознавча характеристика Йорданії.

       51. Географічно-країнознавча характеристика Казахстану.

       52. Географічно-країнознавча характеристика Камбоджі.

       53. Географічно-країнознавча характеристика Катару.

       54. Географічно-країнознавча характеристика Киргизстану.

       55. Географічно-країнознавча характеристика Китаю.

       56. Географічно-країнознавча характеристика Кіпру.

       57. Географічно-країнознавча характеристика Південної Кореї.

       58. Географічно-країнознавча характеристика Північної Кореї.

       59. Географічно-країнознавча характеристика Кувейту.

       60. Географічно-країнознавча характеристика Лаосу.

       61. Географічно-країнознавча характеристика Лівану.

       62. Географічно-країнознавча характеристика Малайзії.

       63. Географічно-країнознавча характеристика Мальдівів.

       64. Географічно-країнознавча характеристика Монголії.

       65. Географічно-країнознавча характеристика М’янми.

       66. Географічно-країнознавча характеристика Непалу.

       67. Географічно-країнознавча характеристика ОАЕ.

       68. Географічно-країнознавча характеристика Оману.

       69. Географічно-країнознавча характеристика Пакистану.

       70. Географічно-країнознавча характеристика Саудівської Аравії.

       71. Географічно-країнознавча характеристика Сірії.

       72. Географічно-країнознавча характеристика Сінгапуру.

       73. Географічно-країнознавча характеристика Таджикистану.

       74. Географічно-країнознавча характеристика Таїланду.

       75. Географічно-країнознавча характеристика Тайваню.

       76. Географічно-країнознавча характеристика Туреччини.

       77. Географічно-країнознавча характеристика Туркменистану.

       78. Географічно-країнознавча характеристика Узбекистану.

       79. Географічно-країнознавча характеристика Філіппін.

       80. Географічно-країнознавча характеристика Шрі-Ланки.

       81. Географічно-країнознавча характеристика Японії.

       82. Географічно-країнознавча характеристика Східного Тімору.

       83. Географічно-країнознавча характеристика Алжиру.

       84. Географічно-країнознавча характеристика Анголи.

       85. Географічно-країнознавча характеристика Беніну.

       86. Географічно-країнознавча характеристика Ботсвани.

       87. Географічно-країнознавча характеристика Буркіна-Фасо.

       88. Географічно-країнознавча характеристика Бурунді.

       89. Географічно-країнознавча характеристика Габону.

       90. Географічно-країнознавча характеристика Гамбії.

       91. Географічно-країнознавча характеристика Гани.

       92. Географічно-країнознавча характеристика Гвінеї.

       93. Географічно-країнознавча характеристика Гвінеї-Бісау.

       94. Географічно-країнознавча характеристика Джібуті.

       95. Географічно-країнознавча характеристика Екваторіальної Гвінеї.

       96. Географічно-країнознавча характеристика Еритреї.

       97. Географічно-країнознавча характеристика Ефіопії.

       98. Географічно-країнознавча характеристика Єгипту.

       99. Географічно-країнознавча характеристика Замбії.

       100. Географічно-країнознавча характеристика Зімбабве.

       101. Географічно-країнознавча характеристика Кабо-Верде.

       102. Географічно-країнознавча характеристика Камеруну.

       103. Географічно-країнознавча характеристика Кенії.

       104. Географічно-країнознавча характеристика Коморів.

       105. Географічно-країнознавча характеристика Конго (Браззавіль).

       106. Географічно-країнознавча характеристика Конго (Кіншаса).

       107. Географічно-країнознавча характеристика Кот-д’Івуару.

       108. Географічно-країнознавча характеристика Лесото.

       109. Географічно-країнознавча характеристика Ліберії.

       110. Географічно-країнознавча характеристика Лівії.

       111. Географічно-країнознавча характеристика Маврикію.

       112. Географічно-країнознавча характеристика Мавританії.

       113. Географічно-країнознавча характеристика Мадагаскару.

       114. Географічно-країнознавча характеристика Малаві.

       115. Географічно-країнознавча характеристика Малі.

       116. Географічно-країнознавча характеристика Марокко.

       117. Географічно-країнознавча характеристика Мозамбіку.

       118. Географічно-країнознавча характеристика Намібії.

       119. Географічно-країнознавча характеристика Нігеру.

       120. Географічно-країнознавча характеристика Нігерії.

       121. Географічно-країнознавча характеристика Південної Африки.

       122. Географічно-країнознавча характеристика Руанди.

       123. Географічно-країнознавча характеристика Сан-Томе і Принсіпі.

       124. Географічно-країнознавча характеристика Свазіленду.

       125. Географічно-країнознавча характеристика Сейшелів.

       126. Географічно-країнознавча характеристика Сенегалу.

       127. Географічно-країнознавча характеристика Сомалі.

       128. Географічно-країнознавча характеристика Судану.

       129. Географічно-країнознавча характеристика Сьєрра-Леоне.

       130. Географічно-країнознавча характеристика Танзанії.

       131. Географічно-країнознавча характеристика Того.

       132. Географічно-країнознавча характеристика Тунісу.

       133. Географічно-країнознавча характеристика Уганди.

       134. Географічно-країнознавча характеристика ЦАР.

       135. Географічно-країнознавча характеристика Чаду.

       136. Географічно-країнознавча характеристика Багамів.

       137. Географічно-країнознавча характеристика Белізу.

       138. Географічно-країнознавча характеристика Гаїті.

       139. Географічно-країнознавча характеристика Гондурасу.

       140. Географічно-країнознавча характеристика Ґватемали.

       141. Географічно-країнознавча характеристика Домінікани.

       142. Географічно-країнознавча характеристика Канади.

       143. Географічно-країнознавча характеристика Коста-Ріки.

       144. Географічно-країнознавча характеристика Куби.

       145. Географічно-країнознавча характеристика Мексики.

       146. Географічно-країнознавча характеристика Нікарагуа.

       147. Географічно-країнознавча характеристика Панами.

       148. Географічно-країнознавча характеристика Сальвадору.

       149. Географічно-країнознавча характеристика США.

       150. Географічно-країнознавча характеристика Ямайки.

       151. Географічно-країнознавча характеристика Антигуа і Барбуди.

       152. Географічно-країнознавча характеристика Аргентини.

       153. Географічно-країнознавча характеристика Барбадосу.

       154. Географічно-країнознавча характеристика Болівії.

       155. Географічно-країнознавча характеристика Бразилії.

       156. Географічно-країнознавча характеристика Венесуели.

       157. Географічно-країнознавча характеристика Гайани.

       158. Географічно-країнознавча характеристика Гренади.

       159. Географічно-країнознавча характеристика Домініки.

       160. Географічно-країнознавча характеристика Еквадору.

       161. Географічно-країнознавча характеристика Колумбії.

       162. Географічно-країнознавча характеристика Парагваю.

       163. Географічно-країнознавча характеристика Перу.

       164. Географічно-країнознавча характеристика Сент-Вінсент і Гренадин.

       165. Географічно-країнознавча характеристика Сент-Кітс і Невіс.

       166. Географічно-країнознавча характеристика Сент-Люсії.

       167. Географічно-країнознавча характеристика Суринаму.

       168. Географічно-країнознавча характеристика Трінідаду і Тобаго.

       169. Географічно-країнознавча характеристика Уругваю.

       170. Географічно-країнознавча характеристика Чилі.

       171. Географічно-країнознавча характеристика Австралії.

       172. Географічно-країнознавча характеристика Вануату.

       173. Географічно-країнознавча характеристика Кірібаті.

       174. Географічно-країнознавча характеристика Маршалів.

       175. Географічно-країнознавча характеристика Мікронезії.

       176. Географічно-країнознавча характеристика Науру.

       177. Географічно-країнознавча характеристика Нової Зеландії.8. Методи контролю

 1. Присутність на лекції (оцінюється за журналами обліку відвідувань, конспектами лекцій).

 2. Поточна перевірка виконання студентами практичних робіт.

 3. Оцінювання відповідей студентів на семінарських заняттях у формі підготовки доповідей за темою заняття, доповнень до доповідей, участі в обговоренні, презентації самостійних завдань.

 4. Поточна перевірка знань по темах у вигляді тестових опитувань на практично-семінарських заняттях.

 5. Перевірка виконаних індивідуальних робіт.

 6. Написання студентами письмових опитувань за змістовними модулями.

 7. Виконання студентами індивідуального навчально-дослідного завдання за узгодженою темою.

 8. Письмове залікове опитування по дисципліні.


Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS

Оцінка ECTS

Оцінка в балах

За національною шкалою

Залік

А

90 – 100

Зараховано


В

81-89

С

71-80

D

61-70

Е

51-60
0–50

Не зараховано


Розподіл балів, що присвоюється студентам

Поточне тестування та самостійна робота

Залік

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Інди-ві-дуа-льне

зав-данняТ1

Т2

Т3

Т4

пись-

мове опиту-ванняТ5

Т6

Т7

Т8

пись-

мове опиту-вання3

3

4

3

10

3

3

3

3

10

5

50

100


9. Методичне забезпечення

 1. Гонак М. І. Програма з курсу “Географічне країнознавство” для студентів географічного факультету спеціальності “Географія”. – Львів: ЛДУ, 1994. – 4 с.

 2. Ровенчак І. Програма та методичні рекомендації до вивчення курсу “Географічне країнознавство” для студентів географічного факультету. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 16 с.10. Рекомендована література

Базова

 1. Безуглий В. В. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн. – К.: Академія, 2007. – 7904 с.

 2. Блій Г. де, Муллер П., Шаблій О. Географія: світи, реґіони, концепти. – К.: Либідь, 2004. – 740 с.

 3. Економічна і соціальна географія світу / За ред. С. Кузика. – Львів: Світ, 2005. – 672 с.

 4. Ровенчак І. Типологія країн світу: Текст лекцій. – Львів: ЛДУ, 1997. – 24 с.

 5. Яценко Б. П., Бобарицька В. К. Країнознавство: основи теорії. – К.: Либідь, 2009. – 312 с.


Допоміжна

 1. Атлас світу / Відп. ред. О. В. Вакуленко. – К.: Картографія, 2004. – 140 с.

 2. Атлас світу / Відп. ред. О. Вакуленко. – К.: Картографія, 2005. – 336 с.

 3. Гонак М. Республіка Болгарія: суспільна географія. – Львів: ЛДУ, 1998. – 40 с.

 4. Гудзеляк І., Уманців Б. Хорватія: суспільно-географічна характеристика. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – 136 с.

 5. Дахно І. І., Тимофієв С. М. Країни світу. Енциклопедичний довідник. – К.: Мапа, 2007. – 608 с.

 6. Дубович І. А. Країнознавчий словник-довідник. – К.: Знання, 2008. – 840 с.

 7. Книш М. Бразилія: суспільно-географічна характеристика. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2001. – 148 с.

 8. Книш М. М. Економічна і соціальна географія країн, що розвиваються. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – 264 с.

 9. Кузик С. П., Книш М. М. Економічна і соціальна географія Америки. – Львів: Вид. центр Львів. ун-ту імені Івана Франка, 1999. – 300 с.

 10. Ровенчак І. Економічна і соціальна географія Россії. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2000. – 58 с.

 11. Стецький В. Чехія: суспільно-географічна характеристика. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – 21 с.

 12. Стецький В., Федунь О. Центральна Європа: суспільно-політичний і соціально-економічний розвиток. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – 86 с.

 13. Уманців Б. Боснія і Герцеговина: суспільно-географічна характеристика. – Львів, 2004. – 32 с.

 14. Уманців Б., Федорусь М. Македонія: суспільно-географічна характеристика. – Львів, 2004. – 90 с.

 15. Шевчук Л. Китай: соціально-економіко-географічна характеристика. – Львів: Світ, 1999. – 135 с.

 16. Шевчук Л., Аарреваара Т. Фінляндія: соціально-економіко-географічна характерис­тика. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2001. – 120 с.

 17. Der Fischer Weltalmanach 2004. – Frankfurt am Main: FTV, 2003. – 1471 s.

 18. Harenberg Länderlexikon’95/96/ – Dortmund: HKVM, 1995. – 501 s.


11. Інформаційні ресурси

Джерело, установа

Інтернет - джерела

Організація Об’єднаних Націй

World Urbanization Prospects

Міжнародна організація праці (МОП)

Міжнародна організація з міграції (МОМ)

Всесвітня організація з охорони здоров'я

Світовий банк

Світова книга фактів


http:// www.un.org

http:// esa.un.org

http:// www.ilo.org.un

http:// www.iom.org.un

http:// www.who.org.un

http:// web.worldbank.org

http://www.cia.gov/cia/

publitions/factbook/docs/

Автор І. І. РовенчакКаталог: Strukt -> Kafedry -> fiz -> kurs -> Programy
Kafedry -> Програма навчальної дисципліни клімат ґрунтів
Kafedry -> Робоча програма навчальної дисципліни основи менеджменту
kurs -> Програма навчальної дисципліни менеджмент природоохоронних територій
Kafedry -> Програма навчальної дисципліни проблеми політичної географії та геополітики
kurs -> Семестровий план
Programy -> Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра економічної і соціальної географії
kurs -> Притула Ірина Михайлівна, асистент робоча програма
Programy -> Програма навчальної дисципліни географія міжнародних відносин та євроатлантичної інтеграції україни

Скачати 125.5 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка