Розділ І. Основні принципи та засади функціонування Української Фондової БіржіСторінка1/4
Дата конвертації09.11.2017
Розмір0.52 Mb.
  1   2   3   4
ПЛАН

ВСТУП


РОЗДІЛ І. Основні принципи та засади функціонування Української Фондової Біржі.

  1. Основні функції виконують фондові біржі

  2. Режими котирувань може мати фондова біржа.

  3. Способи здійснення торгівлі цінними паперами на Українській фондовій біржі.

  4. Яким чином здійснюється допуск цінних паперів до котирування на Українській фондовій біржі?

  5. Яким чином здійснюється вилучення цінних паперів з котирування на українській фондовій біржі?

   1. Лістинг на фондовій біржі.

  1. Учасники біржових торгів Української фондової біржі.РОЗДІЛ 2. Аналітичний огляд діяльності Української фондової біржі за 2001 рік.

  1. Первинний ринок цінних паперів

  2. Вторинні ринки цінних паперів


РОЗДІЛ 3. Розвинені біржові системи світу. Загальна характеристика.


3.1. Нью-Йоркська фондова біржа


3.2. Токійська міжнародна фондова біржа

3.3. Лондонська міжнародна фондова біржа


3.4. Фондові біржі, що розвиваються та новостворені фондові біржі

ВИСНОВКИ


ВСТУП

Фондова біржа – це спеціалізований заклад, який створюється з ціллю забезпечення постійно діючої торгівлі цінними паперами. Ця ціль досягається за допомогою узгодження попиту та пропозиції на нього, а також наданням місця та коштів, як для розміщення, так і для оберту цінних паперів.

Фондова біржа може бути створена не менш ніж 20-ма засновниками - торговцями цінними паперами, яким дозволяється здійснення комерційної та комісійної діяльності по цінним паперам. При цьому, в обов’язковому порядку повинен бути внесок в уставний фонд фондової біржі в певному розмірі (по стану на початок 1997 року він був не менш ніж 1 млн. екю у гривневому еквіваленті).

В Україні відбувається становлення біржової торгівлі, відпрацювання найбільш ефективних форм діяльності фондового заснування. У перспективі для України, її біржова система буде характеризуватися провідною роллю Національної біржі України зі значною часткою державної власності, тобто затвердиться багатоцентрична біржова система.

Членами фондової біржі, можуть бути тільки ліцензовані торгівці цінними паперами, які відповідають вимогам фондової біржі та дотримуються її уставних правил.Статус фондових бірж характеризується перш за все різними видами обмежень. Наприклад, в Росії фондовою біржею визнається тільки організатор торгівлі цінними паперами, який не поєднує роботу у цьому напрямку з іншими видами діяльності, за виключенням депозитарної функції або роботи по визначенню взаємних обов’язків. Крім того, фондова біржа, організує торгівлю тільки між членами біржі. Що стосується службовців фондової біржі, то вони мають права бути засновниками або учасниками на біржі. Ці та подібні обмеження мають за ціль посилити основні функції фондової біржі.

Відповідальна роль фондової біржі супроводжується високими вимогами до неї. Згідно із законодавством України, юридичні особи, створенні як організаційно оформленні централізовані ринки з фіксованою торговою площадкою та електронною торгово-інформаційною мережею, на яких постійно здійснюється торгівля цінними паперами, мають право називатися фондовою біржею тільки у разі виконання ними цілого ряду вимог. Від біржі вимагається забезпечення ефективного функціонування системи інформації про

цінні папери та умови їх оберту на території України. На біржі повинна бути дотримана професійна етика. І звичайно ж потрібне бездоганне виконання уставу та правил фондової біржі.Бюлетень фондової біржі — офіційний друкований орган фон­дової біржі, у якому публікуються курси цінних паперів, що котируються на ній, і який забезпечує опублікування інформації про цінні папери, що котируються або тимчасово не виставляються на торги у відділеннях офіційного котирування, а також повідомлень та рівень фондової біржі, її керівних органів, біржового депозитарію цінних паперів, іншої інформації.РОЗДІЛ І. Основні принципи та засади функціонування Української Фондової Біржі.1.1. Основні функції фондової біржі.
На фондових біржах, як правило, продаються і купуються цінні папери авторитетних емітентів, які займають вагоме місце в функціонуванні економічного механізму країни і показники діяль­ності яких мають велике значення для багатьох господарюючих або фінансових суб'єктів. Звідси й вимоги до таких емітентів, а також критерії, яким вони повинні відповідати, є підвищеними.

Основна функція фондових бірж полягає в тому, щоб на основі котирування цінних паперів у процесі біржової торгівлі сприяти визначенню справедливих і об'єктивних цін на вказані цінні папери.

Іншою важливою функцією біржової торгівлі є недопущення укладення угод купівлі-продажу, внаслідок яких коливання цін на цінні папери матимуть несподіваний характер або будуть виходити за допустимі межі. Таким чином, фондові біржі сприяють і допомагають підтримувати стабільність на ринку цінних паперів.

Ще однією з важливих функцій фондових бірж є функція постійного контролю за фінансовим та господарським станом емітентів. Фондові біржі встановлюють для емітентів, цінні папери яких котируються на фондових біржах, правило надавати біржам необхідну інформацію, господарські та фінансові звіти, пояснення тощо.
1.2. Режими котирувань, які може мати фондова біржа.
Кожна фондова біржа, з огляду на чинне в певній країні законодавство, визначає режими котирувань цінних паперів у процесі біржової торгівлі. Оскільки Українська фондова біржа створювалася в умовах, коли інші фондові біржі вже накопичили значний досвід проведення біржових торгів, то вона сприйняла прогресивні и позитивні моменти такого досвіду.

Основним правовим документом УФБ, який регулює порядок допуску акцій до котирування на зазначеній біржі, а також вилучення їх з котирування, є Правила Української фондової біржі. Згідно з Правилами, торгівля акціями на УФБ може відбуватися в режимі офіційного та позаофіційного котирування. Офіційне котирування здійснюється котирувальними відділеннями К-1 та К-2; позаофіційне - відділенням К-3. Як у випадку офіційного, так і позаофіційного котирування рішення про допуск цінних паперів до обігу на Українській фондовій біржі приймається керівним біржовим органом.

Встановлення на Українській фондовій біржі офіційного та позаофіційного режимів котирування є наслідком вивчення досвіду функціонування деяких зарубіжних фондових бірж. Зокрема, такі системи котирування існують на Паризькій фондовій біржі (Франція), Франкфуртській фондовій біржі (Німеччина), Лондонській фондовій біржі (Великобританія).
1.3 Способи здійснення торгівлі цінними паперами на Українській фондовій біржі.
Торгівля цінними паперами на Українській фондовій біржі здійснюється трьома способами:

а) шляхом задоволення зустрічних замовлень;

б) шляхом аукціону «з голосу»;

в) шляхом комп'ютерних торгів.


Задоволення зустрічних замовлень. Зустрічними замовленнями визнаються замовлення, у яких пропозиції продажу та придбання акцій конкретного акціонерного товариства співпадають повністю щодо кількості, виду та курсової вартості. Акції, які реалізуються шляхом виконання зустрічних замовлень, повинні бути внесені в біржовий бюлетень.

До біржового бюлетеня заносяться замовлення, подані не пізніше 2 днів напередодні торгів. Зміни, що сталися, а також замовлення, які не ввійшли до бюлетеня, але були подані не пізніше ніж за 1 годину до початку торгів, вносяться до біржового бюлетеня як доповнення. Зустрічні замовлення виконуються без винесення їх на аукціонну торгівлю «з голосу» або на комп'ютерні торги. Курсовою вартістю акцій при задоволенні зустрічних за­мовлень є ціна, зазначена в зареєстрований угоді купівлі-продажу.


Аукціонна торгівля «з голосу». У день проведення торгів кожний учасник біржової торгівлі реєструється й одержує біржовий бюлетень, складений котирувальною комісією на підставі поданих замовлень за станом на цей день. Під час торгів брокери та торгівці цінними паперами, які є власниками або орендарями брокерських місць, розміщуються в операційному залі на постах, відповідно до номерів брокерських контор (місць). Нумерація постів співпадає з нумерацією контор (місць) і здійснюється за ходом годинникової стрілки.

Аукціонні торги «з голосу» проводить певний біржовий спеціаліст. У встановлений час спеціаліст голосно проголошує: «Торги Української фондової біржі від «__»_____200_ року оголошуються відкритими», при цьому він ударом у гонг сповіщає про відкриття торгів. У випадках, коли у біржовому бюлетені сталися зміни, спеціаліст повідомляє про позиції, зняті з торгів, та про позиції, внесені до бюлетеня додатково.

Після цього спеціаліст розпочинає розгляд кожної окремої позиції відповідно до того, як вони визначені у біржовому бюле­тені.

Спеціаліст проголошує номер позиції, номер брокерської контори (місця) продавця, і повну назву акції, лот, тобто пакет акцій, які продаються, кількість акцій в лоті, курсову ціну однієї акції, загальну ціну лота, назву грошової одиниці. Водночас брокер-продавець піднімає табличку з номером своєї брокерської контори (місця), чим засвідчує свою присутність і те, що він стежить за ходом торгів. Спеціаліст повільно повторює характеристику

позиції і веде аукціон ціни. Якщо брокера-продавця на посту під час проголошення позиції не виявилося, то це означає, що позиція знята з торгів. Спеціаліст переходить до проголошення першої позиції.

Якщо в ході аукціону ціни хтось з брокерів-покупців підняв табличку з номером своєї контори (місця), то це означає, що він погоджується придбати запропоновані акції. У випадку, коли акції погоджується придбати лише один брокер-покупець, спеціаліст після рахунку «три» проголошує: «Продано брокерський конторі № __», - та б'є молотком у гонг. Далі спеціаліст повільно повторює характеристику позиції і оголошує номер брокерської контори (місця), яка придбала акції.

Після проголошення спеціалістом «Продано», один з помічників спеціаліста робить відповідний запис у книгу спеціаліста, підписує цей запис і записку спеціаліста, яка заповнюється під копіювальний папір, та скріплює примірники своєю печаткою. Копія записки спеціаліста передається брокеру-продавцю (його помічнику) для оформлення біржового контракту на поставку акцій.

У випадках, коли на рахунок «раз» чи «два» таблички з номе­рами брокерських контор (місць) підняло два або більша кількість брокерів-покупців, спеціаліст проводить аукціон ціни та по черзі за порядком зростання номерів постів опитує брокерів, хто з них дасть вищу ціну. Після і пропозиції ціни, спеціаліст називає номер брокерської контори, нову ціну і рахує.

Після того, як спеціаліст назвав чергову підвищену ціну і полічив до «трьох», і якщо більше не надійшло пропозицій, він сповіщає: «Продано», - б'є у гонг і називає номер брокерської контори (місця), яка придбала акції. I в цьому випадку помічник спеціаліста виконує ті ж самі дії і передає записку спеціаліста брокеру-продавцю, на якому лежить відповідальність за правильне заповнення біржового контракту на поставку акцій.

У випадках, коли на рахунок «три» ніхто з брокерів-покупців не підняв таблички, спец1ал1ст проголошує: «Не продано», - та звертається до брокера-продавця із пропозицією змінити умови продажу. Якщо брокер-продавець відповів, що він не вносить змін в умови реалізації, спеціаліст сповіщає: «Позиція №__ з торгів знята», — і б'є молотком у гонг. Якщо ж брокер-продавець вносить зміни в попередні умови, наприклад, бажає продати лот частинами за попередньою ціною або знизити ціну, то спеціаліст продовжує торги за новими запропонованими умовами.

Курсовою вартістю акцій, придбаних у процесі аукціону «з голосу», вважається ціна, зазначена в зареєстрованій угоді купівлі-продажу.
Комп'ютерні торги. Комп'ютерні торги ще називають безперервними або постійними торгами. Вони являють собою модель формування курсу акцій, якої б дотримувалася біржа, що проводить аукціони «з голосу», якби вона проводила останній все частіше і частіше. Комп'ютерні торги здійснюються самим комп'ютером:

у нього безперервно вводяться замовлення на продаж та придбання акцій. У процесі робочого дня фондової біржі укладаються угоди купівлі-продажу акцій і дані по цих угодах висвітлюються на дисплеях комп'ютерів та на табло. Після укладення угод у позиції вносяться відповідні зміни і знову відбуваються торги, і знову укладаються угоди. Знову висвітлюються дані по угодах, і все починається спочатку.

Кожне замовлення має свій код, тому коли комп'ютер фіксує угоду, він сповіщає про це термінали, які стоять у брокерських конторах і які можуть знаходитися поза межами будівлі фондової біржі.

При здійсненні комп'ютерних торгів, фондові біржі дотримуються певних правил. Зокрема, курс акцій, що формується, повинен забезпечувати реалізацію найбільшої їх кількості, тобто найкращим чином зрівнювати попит та пропозицію на конкретні акції; у першу чергу виконуються замовлення інвесторів, які не визначають у своїх дорученнях конкретних цін на акції, а просто вказують, що необхідно придбати або продати такі-то акції за найкращим для інвестора курсом на певний день; повинні бути виконані всі замовлення на придбання акцій, у яких вказуються ціни більш, ніж встановлений курс, і відповідно замовлення на придбання або продаж акцій за цінами більш низькими, ніж курсова; замов­лення на придбання або продаж акцій, у яких вказані граничні ціни, що співпадають з зафіксованим курсом, виконуються повністю або частково в залежності від наявності зрівнюючих позицій «з протилежним знаком»; замовлення на придбання акцій, у яких вказані граничні ціни менші ніж курсова, а також замов­лення на продаж акцій за ціною більшою ніж курсова, не беруться до уваги і не виконуються.


1.4. Яким чином здійснюється допуск цінних паперів до котирування на Українській фондовій біржі?
До котирування у відділенні К-1 допускаються цінні папери, емітенти яких відповідають найвищим економічним та фінансовим критеріям. У випадку акцій, це стосується розмірів статутно­го фонду; кількості акцій, які знаходяться в обігу; кількості акцій, які належать невеликим інвесторам; номінальної вартості акцій; ефективності діяльності та беззбитковості тощо. Зазначені критерії встановлюються Вищим біржовим комітетом. Емітенти, акції яких котируються у відділенні К-1, повинні регулярно публікувати інформацію про свою діяльність для громадськості та УФБ.

У відділенні К-2 котируються цінні папери емітентів, які не відповідають найвищим, але задовольняють досить високі критерії. Зазначені критерії теж встановлюються керівним біржовим органом, а емітенти, цінні папери яких котируються в цьому відділенні, також повинні регулярно 1нформувати громадськість та УФБ про свою діяльність.

У відділенні К-3 котируються цінні папери тих емітентів, які не відповідають ані критеріям відділення К-1, ані критеріям відділення К-2, але бажають, щоб їх акції знаходились в обігу на Українській фондовій біржі. Котирування у відділенні К-3 введене на УФБ для того, щоб вивчити стан обігу конкретних цінних паперів, перспективи розвитку певних емітентів, а також можливість в майбутньому допуску вказаних цінних паперів до офіційної торгівлі.

Якщо при допуску акцій до котирування у відділеннях К-1 та К-2 фондова біржа перевіряє інформацію, яка міститься в докумен­тах емітента, що подають разом з заявою про допуск до котиру­вання, то при допуску до обігу у відділенні К-3 аналіз зазначеної інформації не здійснюється. Таким чином, УФБ бере на себе відповідальність за об'єктивність відомостей щодо акцій та емі­тентів, які допущені до офіційної торгівлі, і не відповідає за інфор­мацію емітентів, акції яких знаходяться в позаофіційному обігу на біржі. Остання публікується в офіційному виданні фондової біржі під відповідальність емітентів.

У залежності від того, у якому відділенні емітент прагне котирувати свої цінні папери, він подає разом з заявою про допуск до котирування різні документи. Для офіційного котирування, наприклад, він повинен подавати нотаріально засвідчену копію статуту, копію свідоцтва про державну реєстрацію емітента як юридичної особи, копію свідоцтва про державну реєстрацію випуску цінних паперів, зареєстровану інформацію про випуск цінних паперів, бухгалтерські баланси та звіти за останні 3 роки або за кожний зазначений рік, якщо емітент існує менше трьох років, бухгалтерський баланс і звіт за станом на закінчення останнього кварталу перед допуском, список осіб, які мають на загальних зборах акціонерів у сукупності не менше 5 відсотків голосів, відомості про кількість акцій, належних членам керівних органів емітента. Фондова біржа може вимагати від емітента подання інших документ з метою оцінки стану його справ та визначення доцільності допуску його акцій до офіційного котирування.

Для позаофіційного котирування емітент повинен подати ра­зом із заявою лише копію свідоцтва про державну реєстрацію його як юридичної особи, копію свідоцтва про державну реєстра­цію випуску цінних паперів, копію бухгалтерського звіту на останню звітну дату.

Рішення про допуск цінних паперів до офіційного чи позаофі­ційного котирування або про відмову в ньому приймається протягом 30 днів з дня подання відповідної заяви емітентом з доданням усіх необхідних документів. Відсутність його в зазначений строк означає відмову в допуску.

Відомості про допуск конкретних акцій до офіційного або позаофіційного котирування на УФБ публікуються в офіційному виданні біржі. У повідомленні вказуються відділення та умови котирування, а також зазначається дата перших торгів по цих цінних паперах.

3 емітентом, цінні папери якого допущені до котирування Українській фондовій біржі, укладається договір про підтримку лістингу (котирування).

Після укладення такого договору цінні папери конкретного емітента заносяться до біржового реєстру, і з цього часу вони публікуються в біржовому бюлетені, який складається перед торгами. Занесення цінних паперів до бюлетеня означає початок їх фактичного котирування.


1.5 Яким чином здійснюється вилучення цінних паперів з котирування на українській фондовій біржі?
Рішення про вилучення цінних паперів з офіційного та позаофіційного котирування на Українській фондовій біржі приймається тим самим керівним органом, який приймав рішення про допуск, за поданням емітента або правління біржі.

Керівний біржовий орган може прийняти рішення про вилу­чення цінних паперів з офіційного котирування на таких підставах:

а) відношення щоденного обсягу операцій по цінних паперах до їх загальної кількості, що знаходиться в обігу, та до кількості котирувань за рік є незначним;

б) невиплата емітентом дивідендів протягом трьох років підряд;

в) відношення кількості цінних паперів, які знаходяться у власності невеликих інвесторів, до їх загальної кількості є незначним, що створює проблему обігу;

г) емітент припускає порушення зобов'язань щодо інформування Української фондової біржі та громадськості про свій господарський та фінансовий стан, важливі події тощо;

д) надходження заяви про неплатоспроможність емітента; е) ліквідації емітента.

Виключення цінних паперів з позаофіційного котирування може здійснюватися внаслідок ліквідації емітента або припинення строку дії рішення керівного органу про допуск цінних паперів до котирування у відділенні К-3. Відомості про вилучення публікуються в офіційному виданні УФБ.


1.5.1 Лістинг на фондовій біржі?

Лістинг на фондовій біржі являє собою внесення цінних папе­рів емітента до списку цінних паперів, які котируються на фондо­вій біржі. Термін має походження від англомовного слова «ліст», яке перекладається, як «перелік». Таким чином, лістинг по суті є включенням та знаходженням цінних паперів у біржовому переліку цінних паперів, з яких на фондовій біржі можуть укладатися угоди купівлі-продажу.

3 огляду на це, зміст понять «котирування» та «лістинг» не завжди співпадають. Певні цінні папери можуть знаходитися в лістингу, але протягом однієї або декількох торгових сесій торги по них можуть не здійснюватися. Котирування має місце тоді, коли має місце торгівля цінними паперами. Тобто цінні папери можуть знаходитися в лістингу, але певний час не виставлятися на торги і значить не котируватися.
1.6. Учасники біржових торгів на Українській фондовій біржі.
Відповідно до Правил Української фондової біржі та Положен­ня про брокерські місця Української фондової біржі, учасниками торгівлі акціями на УФБ є:

(а) брокери, що діють на підставі доручень від брокерських контор, відкритих при біржі;

(б) спеціалісти, які є представниками апарату біржі і ведуть торги та реєструють угоди;

(в) помічники спеціалістів;

(г) торгівці цінними паперами, які не є членами УФБ і які оплатили разовий чи строковий абонемент з правом укладання угоди.

Брокерські контори при УФБ являють собою товариства з обмеженою відповідальністю або закриті акціонерні товариства, створені з метою здійснення операцій з цінними паперами, включаючи акції, на Українській фондовій біржі. Учасники акціонерного товариства «Українська фондова біржа», тобто члени УФБ, можуть відкривати брокерські контори при УФБ, зареєструвавши їх у правлінні біржі. Для реєстрації вони подають такі документи: • заяву про реєстрацію брокерської контори;

 • ксерокопію ліцензії на здійснення посередницької діяльності з акціями; ксерокопію документу, що підтверджує участь в УФБ;

 • нотаріально засвідчену копію статуту;

 • список засновників;

 • список філій та представництв;

 • реєстраційну картку брокерської контори в 2 примірниках;

 • список брокерів-працівників брокерської контори в 2 примірниках;

 • заяву про видачу дозволу кожному брокеру працювати на УФБ;

 • анкету кожного брокера;

 • дві фотокартки на кожного брокера;

 • витяги із їх трудових книжок;

 • копії їхніх дипломів про вищу освіту, а також копію диплома про закінчення школи брокерів при УФБ на кожного працівника контори.

Реєстрація та відкриття здійснюються біржею протягом 30 днів з моменту подання необхідних документа. Заявнику видається реєстраційне свідоцтво.

Спеціалісти біржі є висококваліфікованими працівниками УФБ, яким належить виключне право проведення торгів та реєстрації угод. Кількість спеціалістів визначається Правлінням біржі і залежить від загального обсягу угод з акціями та іншими цінними паперами. Кандидати на посаду спеціаліста проходять тестовий відбір. При задовільних результатах Правління затверджує особу на посаду спеціаліста УФБ. Згідно з Положенням про спеціалістів біржі, підписом спеціаліста скріплюються всі документи, що підтверджують угоду купівлі-продажу акцій: тобто заявка, операційний листок та записка спеціаліста. Остання має юридичну силу і є доказом про факт укладення угоди при виникненні суперечок. Усі записки спеціаліста реєструються ним у книзі спеціаліста. Якщо записка складена з порушенням, вона вважається недійсною і не визнається судом як документ.

Кожний спеціаліст щорічно одержує прошнуровану та опечатану книгу для ведення записів та обліку зареєстрованих ним угод купівлі-продажу. Точний і детальний опис угоди заноситься в зазначену книгу в день її укладення. По закінченню біржового року спеціаліст здає книгу у відділ біржових спеціалістів УФБ. Там вона опечатується і здається в архів УФБ.

Спеціалісту забороняється укладати угоди від імені осіб, які не мають права брати участь у торгах на УФБ, а також укладати угоди кушвлі-продажу акцій від свого імені.

Помічники спеціаліста теж є спеціалістами, але коли один спещаліст проводить аукціон з акціями конкретного емітента, інші спеціалісти виступають у ролі його помічників. Як правило, спеціаліст, який проводить аукціон «з голосу», має двох помічників.

В аукціонних торгах «з голосу» можуть брати участь торгівці цінними паперами, ям придбали разовий або строковий абонемент з правом укладення угод купівлі-продажу акцій. При проведенні аукціону зазначені торгівці повинні дотримуватися тих самих правил та порядку, що й брокерські контори (порядок проведення аукціону «з голосу» згадувався вище). Будь-який торговець цінними паперами може придбати зазначені абонементи і укладати угоди щодо тих акцій, які котируються у відділеннях К-1, К-2 та К-3.

Зазначену категорію учасників і торгівлі необхідно відрізняти від спостерігачів, тобто осіб, які придбали разову перепустку і можуть спостерігати хід торгів, але не можуть брати в них участі та укладати угоди з приводу акцій.

Біржова торгівля здійснюється в операційному залі УФБ. Вхід до залу починається за годину до початку торгів і припиняється з їх відкриттям. Жодна посадова особа УФБ, учасник торгів або спостерігач не має права використовувати час торгів для вирішення питань чи оголошення інформації, що не стосується даних торгів. Усі присутні в операційному залі повинні мати відповідну перепустку, зручну для візуального спостереження.

За ходом торгівлі в залі здійснює нагляд певний член вищого біржового комітету. У випадку необхідності; голова Правління УФБ або зазначений член комітету можуть припиняти торги і навіть закривати операційний зал. Спеціаліст має право призупиняти торги за конкретними акціями, які він веде, не більше ніж на 10 хвилин.

Операційний зал УФБ ділиться на секції, у яких здійснюється торгівля конкретними акціями. Кожна така секція обслуговується одним спеціалістом.РОЗДІЛ 2. Аналітичний огляд діяльності Української фондової біржі за 2001 рік.

Показники біржової діяльності протягом звітного року характеризуються значним падінням в порівнянні з аналогічними показниками у 2000 році. Насамперед це обсяг біржового обігу, який за 2001 рік склав лише 70,7 млн. грн. (відповідний показник 2000 року становив 233,3 млн. грн.). Таке коливання пояснюється насамперед різким зниженням обсягів торгівлі на первинному ринку у зв’язку з вагомим зниженням пропозицій з боку ФДМУ на продаж пакетів акцій інвестиційно привабливих підприємств, зокрема підприємств енергетичного та металургійного комплексів, а також введенням в дію Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетом та державними цільовими фондами» від 21.12.2000р. №2181-ІІІ, що призвело до значного зниження обсягів пропозицій ринку векселів Пенсійного фонду України, як наслідок - до зниження попиту у цьому секторі біржового ринку.
Каталог: data -> file doc
data -> Українська архітектура
data -> Тема. Метод архітектурної біоніки. Біотектонічне моделювання Мета
data -> Реферат на тему: Залізодефіцитна анемія (малокрів'я)
data -> Кафедра медичної біології, мікробіології, вірусології та імунології
data -> І тип анафілактичні реакції
data -> Положення про денний стаціонар» Додаток 4 до наказу моз україни від 23 лютого 2001 р. N 72 «Примірне положення про денний стаціонар»
data -> Рахіт І рахітоподібні захворювання у дітей
file doc -> Юлія павленко міні-реферат
file doc -> Рішення щодо створення навчальних програм);  Рада саамських шкіл
file doc -> Формування України як правової держави на базі позитивного досвіду Королівства Норвегії


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка