Розділ виставки: Педагогіка розвитку особистостіСторінка1/5
Дата конвертації29.03.2017
Розмір6.08 Mb.
#14682
  1   2   3   4   5
Міністерство освіти і науки України

Головне управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації

Відділ освіти Золотоніської міської ради та виконавчого комітету

Золотоніська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5


Розділ виставки:

Педагогіка розвиткуособистості

Виховання інформаційної культури та культури читання учнів засобами бібліотечної роботи”Лазаренко Л.І., бібліотекар школи
Проблема, над якою працює

«Використання різних форм і методів роботи по інформаційному забезпеченню потреб читачів»


Матеріали схвалені педагогічною радою школи, протокол №8 від 01.03.2010р.

Обсяг – 110 сторінок

Золотоноша, 2010

Робота шкільної бібліотеки по формуванню в учнів культури читання


Головне завдання шкільної бібліотеки полягає в інформаційно-методичному забезпечення навчально-виховного процесу. Бібліотека – це інформаційний центр, де учні формують читацькі смаки, розвивають любов до книги. Саме бібліотека сприяє розвитку особистості дитини, культури спілкування, підвищенню інформаційної, освітньої, пізнавальної, інтелектуальної діяльності школярів.

Поєднуючи різні форми роботи, бібліотека постійно працює над тим, щоб заохочувати дітей до читання, зацікавити їх книгою, процесом пізнання. Протягом останнього часу спостерігається спад читацької активності та культури читання школярів. І приоритетне завдання шкільної бібліотеки полягає у формуванні інформаційної культури читачів, розвитку культури читання, підвищенні рівня популяризації книги.

За визначенням вчених культура читання - це складова частина загальної культури особистості, що становить комплекс навичок роботи з книгою, який включає усвідомлений вибір те­матики, систематичність і послідовність читання, а та­кож уміння знаходити потрібну літературу за допомогою бібліографічних посібників, користуватися довідково-бібліографічним апаратом, застосовувати раціональні прийоми, максимально засвоювати і глибоко сприйма­ти прочитане (тезування, конспектування, анотуван­ня, рецензування тощо), дбайливо ставитися до творів друку .

Сучасна людина в умовах інформаційного суспільства повинна вміти не тільки читати, писати, говорити, але й швидко та вільно орієнтуватися у потоці усної та писемної інформації.

Оновлюється освіта, водяться нові програми, технології навчання, де головним залишається вміння учнів вчитися, вміння самостійно знаходити інформацію, оцінювати її, обробляти, аналізувати, використовувати та створювати якісно нову. Вміння учня працювати з додатковою літературою з різних предметів допоможе вивести його за рамки підручника, глибше осмислити і зрозуміти вивчену тему, розділ, сприяти досягнен­ням учнів як під час навчання у школі, так і у самостійному житті.

Формування інформаційної культури людини триває упродовж всього життя і особливу роль у цьому відіграють бібліотеки. Саме вони повинні стати посередниками між джерелами інформації та користувачами, забезпечуючи інформаційну підтримку освіти, незалежність у користуванні документами.

На жаль, є чимало учнів, для яких самостійне добування інформації — тяжка праця. А в ос­нові цього знаходиться невміння працювати з різноманітною літературою.

Соціологічні дослідження свідчать, що більшість сьогоднішніх випускників не володіють навичками правильного читання книги, самостійного пошуку інформації. Стаючи сту­дентами, такі молоді люди приходять до читаль­них зал великих бібліотек і стоять безпорадно перед каталогами, не знаючи, як знайти потрібну книгу.

Розуміючи актуальність даної проблеми, бібліотека працює над створенням системи формування культури читачів у школі. Складаючи програму бібліотечних уроків бібліотека намагається забезпечити пос­тупове набуття та поглиблення знань учнями, дати їм поняття про книгу і бібліотеку: від за­гального ознайомлення в молодших класах до знання змісту окремих розділів книжкового фонду, до впевненого використання каталогів і картотек, бібліографічних посібників в старших класах. На кожному наступному занятті вико­ристовується більш складний матеріал, а бібліотекар має можливість керувати пізна­вально-практичною діяльністю учнів, сприяючи їх творчому зростанню.

Головною метою виховання культури читання в школі є те, щоб учень сам дійшов висновку, що жоден вид діяльності неможливий без постійного пошуку інформації, вироблення вміння користуватися всіма «ключами» до книжкових багатств, орієнтування у комплексі джерел. Успішно досягти поставленої мети мож­на лише при умові, коли перед бібліотекою і пе­дагогічним колективом школи буде поставлене спільне завдання — навчити учнів уміло вико­ристовувати найрізноманітніші джерела інфор­мації для задоволення їхніх освітніх потреб. Зав­дання з навчальних предметів продумуються та­ким чином, щоб учні вимушені були звертатись до довідково-бібліографічного апарату бібліоте­ки. Таким чином, у дітей формується потреба звертатись до книги як до мудрого, вірного дру­га, який не зрадить і не підведе. Спільна робота з вчителями-предметниками передбачає також застосування на уроках практичних знань, на­бутих на бібліотечних уроках.

Виховання бібліотечно-бібліографічної гра­мотності учнів починається з перших років пе­ребування дитини в школі. Тут робиться все можливе, щоб діти полюбили книжку, хотіли приходити до бібліотеки і бути в ній якомога довше. Під час індивідуальних та групових бесід діти молодшого шкільного віку вчаться користу­ватися бібліотекою, вибирати книжки для чи­тання за книжковими виставками, тематичною ілюстрованою картотекою, бережливо стави­тись до книг, ремонтувати їх.

Традиційно для учнів других класів ми прово­димо бібліотечний урок «Бібліотека - царство книг» при запису їх до бібліотеки. З інших бібліотечних уроків хотілось би відмітити такі: «Як книга приходить до людей?», «Твої перші енциклопедії», «Автори дитячих книг», «Ілюст­ратори дитячих книг», «Книги треба берегти-кращі друзі нам вони». Метою цих уроків є формування у молодших учнів вмінь і навичок самостійного, свідомого читання книг вже з перших днів навчання у школі. Вони вчаться орієнтуватись у різноманітних джерелах інфор­мації, прилучаються до використання довідкової літератури при підготовці до уроків тощо.


Діапазон пізнання учнями книги значно роз­ширюється на бібліотечних уроках для учнів се­реднього шкільного віку. При розробці бібліотечних уроків ми прагнемо, щоб вони були цікавими, емоційними, доступними за змістом, відповідали фізіологічним та психологічним особливостям відповідної віковій категорії.

На цих уроках учні вчаться користуватися прикнижковим довідковим апаратом, елемента­ми книги, систематично працювати з довідкови­ми виданнями, вмінню чітко формулювати чи­тацький запит, вільно орієнтуватися у різно­манітних джерелах інформації для середнього шкільного віку, особливо в довідковій літера­турі. Як відомо, використання довідкової літератури сприяє розвиткові допитливості у дітей, заохочує до пізнання нового, дає змогу отримати додаткові знання з того чи іншого предмета. У бібліотеці є розробки уроків для учнів середнього шкільного віку з таких тем: «Як вибрати книгу для навчання і цікаву для читання», «Твій друг-словник», «Енциклопедії-книги, які знають все», «Структура книги», «Бібліотечні каталог: та картотеки-джерела пошуку інформації». Такі уроки вчать дітей орієнтуватися у цілому комп­лексі джерел інформації.

При проведенні бібліотечних уроків викорис­товуємо найрізноманітніші форми та методи: екскурсії бібліотекою, під час яких учні знайом­ляться з фондами бібліотеки „Країна знань нам двері відчиняє”, уроки-бесіди, уроки-лекції, ігрові форми, які включають еле­менти змагання і роблять уроки цікавими. Це насамперед, конкурси, турніри, вікторини з конкретної теми уроку. Вони показують рівень бібліотечно-бібліографічних знань учасників гри, їх знання, вміння і навички користуватися довідково-бібліографічним апаратом бібліотеки.

При проведенні бібліотечних уроків викорис­товуємо матеріали, представлені в бібліог­рафічному куточку «Бібліотека – інформацій центр» та рекомендаційно-бібліографічні плакати: «Куточок читача», які допомагають читачам при роботі з джерелами інформації, каталогами, розкриваю­ть призначення довідкового фонду.

Бібліографічному інформуванню учнів допомагають також тематичні полички, які оформ­лені у відповідності з вимогами шкільної програми:


  • Країна знань нам двері відчиняє;

  • Твої помічники у навчанні;

  • Сьогодні ми читаємо;

  • Радимо до сьогоднішнього уроку.

Тим хто бажає оволодіти бібліотечно-бібліографічними знаннями, у бібліотеці створено підбірку матеріалів, зокрема:  • Вчись читати;

  • Рекомендаційні покажчики літератури;

  • Тематичні папки.

Інтерес до довідкової та науково-популярної літератури формують також такі види позакласної роботи як олімпіади, тематичні вечори, турніри кмітливих та інші позакласні заходи, які проводять класні керівники. Готуючись до по­закласних заходів, учні приходять до бібліотеки. Тут діти можуть навчитися користуватися картотеками, познайомитись з тематичними підбірками до свят. Крім того, використовуються також спільні з класними керівниками виховні години.

Сучасні програми вимагають формування в учнів уміння самостійно підготувати виступ, до­повідь, огляд, реферат, конспект, і в навчально­му процесі загальноосвітніх навчальних закладів всі вони займають значне місце. Оволодіння вказаними вміннями та навичками базується на використанні специфічних методів аналізу та синтезу інформації, тобто на використанні мож­ливостей бібліотеки, які включають знаходжен­ня потрібної літератури, знання джерел інфор­мації, вміння працювати з ними.

Виконуючи завдання вчителів, якими перед­бачено використання додаткових джерел інфор­мації, учні приходять до бібліотеки. При наданні бібліографічних довідок шляхом індивідуальних і групових консультацій у бібліографічному по­шуку і методиці роботи з літературою, бібліоте­ка стимулює учнів до самостійного пошу­ку необхідної інформації в систематично­му каталозі, систематичній картотеці статей, те­матичних картотеках. У читальній залі бібліоте­ки учні під керівництвом бібліотекаря ово­лодівають технікою роботи з різноманітною літературою, набувають знань в процесі пошу­кової самостійної діяльності та використовують їх на уроках. Діти вчаться працювати з декіль­кома джерелами одночасно, вибирати потрібну інформацію та створювати свою, робити випис­ки з газет та журналів, вірно оформляти та ви­користовувати в навчальній діяльності.

Групові рекомендаційні бесіди, бібліотечно-бібліографічні огляди-консультації біля книжко­вих полиць, виставок, каталогів, картотек також часто використовуються. Такі групові форми роботи дуже важливі при роботі як з молодши­ми читачами, так і з старшокласниками, які го­туються до семінарів, пишуть реферати, творчі роботи.

Проведенню індивідуальних та групових кон­сультацій сприяють інформаційні вітрини, які знаходяться у читальній залі. Тут діти можуть самостійно віднайти різноманітні поради. Нап­риклад, як працювати з підручником, як корис­туватися довідковою літературою, поради до на­писання рефератів, ведення записів, тощо. Особ­лива увага приділяється роботі з творчо обдаро­ваними дітьми, які беруть участь у конкурсах, олімпіадах, турнірах. У бібліотеці є зібрана папка творчих робіт учнів.

Однак через відсутність занять з основ інфор­маційної культури не всі учні мають можливість систематично набувати знан­ня з основ бібліографії. Саме тому ці знання нерідко носять розрізнений характер, що веде до невміння вирішувати практичні інформаційні завдання.

Мета сучасної школи – виростити всебічно розвинену, інформовану людину, якій жити і працювати у ХХІ столітті. І ні в кого не викликає сумніву той факт, що шкільна бібліотека є сьогодні життєво важливим компонентом освіти і виховання. А формування культури читання учнів та інформаційної культури буде успішним лише тоді, коли ця проблема хвилюватиме весь педагогічний колектив сучасної школи.


Каталог: public -> oipopp -> repository -> metod
metod -> Назва школи
metod -> Розвиток творчих здібностей учнів засобами ікт на уроках географії Актуальність теми дослідження
metod -> Стратегії особистісно зорієнтованого навчання на уроках світової літератури
metod -> Описова частина проекту
metod -> Гурткове заняття було і залишається основною формою навчально-виховного процесу
metod -> Роботу виконала: Кравченко Ольга Григорівна
metod -> Структури (види) кооперативного навчання
metod -> Ігор Гирич Взаємодія між середньою школою та музеями під час вивчення предмету історія України у полікультурному суспільстві
metod -> 8 клас Українська мова 1


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка