Розглянуто на засіданніСкачати 138.5 Kb.
Дата конвертації14.10.2018
Розмір138.5 Kb.
ТипПротокол

Розглянуто на засіданні

методичного об'єднання

вчителів фізико-математичних дисциплін

ХЗОШ № 118

Протокол № 1 від 29.08.2011

Керівник МО _________ С.М.БратковськаПОГОДЖЕНО

Директор ХЗОШ № 118

__________ В.А.Заковоротня

__________ 2011Перевірено

Заступник директора з НВР

___________О.О.Сидоренко

___________ 2011

Календарно-тематичний план

з факультативу

«Інформаційні технології проектування»

для учнів 10-А класу

природничо-математичного напряму

математичний профіль


уроку

Дата

Скоригована дата

Кількість годин

Тема та зміст уроку

Примітка
понеділок,четвер

Вступ до курсу (2 години)

1

01.09.2011
1

Поняття про процеси проектування, конст­руювання
і підготовки виробництва та їх
автоматизацію. Проектування за допомогою ЕОМ. Інформаційні технології проектування Апаратні й програмні засоби інформаційних технологій проектування.
2

05.09.2011
1

Система автомати­зованого проектування (САПР). Автоматизо­вана система технологічної підготовки ви­робництва (АСТПВ). Стадії розробки проек­ту. Інтегровані САПР/ТПВ. Комп'ютерно-нтегроване виробництво (КІВ). Мета і завдання курсу. Основні принципи та сфери застосування САПРДПВ. Суміжні дис­ципліни. Зв'язок
з іншими галузями знань. Історія розвитку САПР/ТПВ
на 2011/2012 навчальний рік

(I семестр)

Програма курсу за вибором «Інформаційні технології проектування» І.О.Завадський, Ж.В.Потапов, Ю.О.Дорошенко – 2009

Кількість годин за програмою на рік – 70 годин

Кількість годин за програмою на І семестр – 32 години

Кількість годин на тиждень – 2 години


Основи систем автоматизованого проектування (2 години)

3

08.09.2011
1

Загальні положення. Склад і структура САПР. Класифікація САПР. Компоненти видів забезпечення САПР. Модульна структура апа­ратного та програмного забезпечення САПР. Компоненти САПР, орієнтовані на користувача. Інтерфейси САПР/ТПВ. Організація даних.
4

12.09.2011
1

Автоматизоване робоче місце (АРМ) конструктора, технолога. САПР AutoCAD. Запуск, робоче середовище, інтерфейс користувача, команди побудови графічних примітивів, редагування фраг­ментів зображення, вимірювання відстаней та режими об'єктної прив'язки
в
AutoCAD. Основні технологічні особливості побудови
і редагування креслень

Практична робота. Ознайомлення із середовищем, інтерфейсом та інструментами ОГР AutoCAD
Оформлення конструкторської документації (3 години)

5

15.09.2011
1

Основні відомості про державні стандарти. Види виробів та їх складові частини. Основні відомості
про конструкторську документацію
та правила її оформлення. Стадії розробки конструкторської документації на вироби. Креслення. Формати. Лінії. Масштаби. Шриф­ти. Нанесення розмірів.
6

19.09.2011
1

Протоколювання побудови креслень у САПІ AutoCAD. Алгоритмізація побудови креслень Застосування режимів об'єктної прив'язки та орто-режиму для графічних побудов. Задання точок: безпосереднє (координатне)
і опосе
редковане (за умовами чи вказівником) Декартові, полярні, абсолютні й відносн координати точки.
7

22.09.2011
1

Нанесення на креслення розмірів у САПР AutoCAD. Режими вибору об'єктів. Пошарова структура креслення. Розробка креслення за протоколом

Практична робота. Побудова крес­лення плоскої деталі
за протоколом
Графічне моделювання тривимірного простору (4 години)

8

26.09.2011
1

Основні відомості про нарисну геометрію. Геометричні фігури. Визначник геометрич­ної фігури. Геометричний простір. Відобра­ження. Метод проекціювання. Центральне

та паралельне проекціювання. Система прямо­кутних проекцій (метод Монжа).
9

29.09.2011
1

Пряма і обернена задачі нарисної геометрії і проце­сів проектування. Прямокутні проекції основних геометричних фігур: точки, прямої, площини.
10

03.10.2011
1

Позиційні та метричні властивості проекцій пар основних геометричних фігур. Практична робота. Комп'ютерний тренажер «Епюр точки»
11

06.10.2011
1

Розв'язування основних позиційних і мет­ричних задач нарисної геометрії для точки, прямої і площини у САПР AutoCAD Практична робота. Інцидентність основних геометричних фігур. Точки і прямі на площині
Організація роботи у САПР AutoCAD (2 години)

12

10.10.2011
1

Креслення у системі AutoCAD. Налаштування параметрів робочого середовища відповід­но до чинних стандартів: команди і системні змінні. Системи координат САПР AutoCAD: світова користувача, поточна. Одиниці вимірювання. Допоміжні засоби креслення: Grid, Snap Ortho. Шари креслення. Створення шарів і налаштування
їх властивостей. Активізація шару. Режими роботи з шарами.

Практична робота. Розробка шабло­на креслення
(з пошаровою структурою формату А4
13

13.10.2011
1

Написи на кресленні. Створення текстового стилю. Створення однорядкового тексту. Створення багаторядкового тексту. Копію­вання і редагування тексту. Масштабування тексту. Зміна режиму вирівнювання тексту. Створення й використання шаблона крес­лення з пошаровою структурою Практична робота. Розробка шабло­на креслення (з пошаровою структурою формату A3)
Гранні поверхні та багатогранники (3 години)

14

17.10.2011
1

Класифікація, означення, властивості. Задання
та зображення багатогранників. На­
лежність точки
до гранної поверхні. Пере­
тин гранної поверхні проекціювальною площиною. Розгортка гранних поверхонь. Перенесення лінії з гранної поверхні на її розгортку
та
навпаки. Розкроювання листового матеріа­лу
15

20.10.2011
1

. Оптимізація побудови розгортки гранної поверхні
та раціональне розкроювання
листового матеріалу. Побудова розгортки гранної поверхні та раціональне розкроювання листового мате­ріалу у САПР AutoCAD. Команди копіювання (COPY), перенесення (MOVE-)
та повороту (ROTATE) об'єктів.

Практична робота. Точки і лінії на гранних поверхнях. Перетин гранної поверх­ні проекціювальною площиною. Розгортки гранних поверхонь. Розкроювання листового матеріалу
16

31.10.2011
1

Базові операції твердотільного моделюван­ня у AutoCAD. Створення примітивів BOX (прямокутний паралелепіпед), AI_PYRAMID піраміда) і WEDGE (клин). Візуалізація тривимірних моделей. Одномо-ментне (VPOINT)
та інтерактивне задання
точки зору (3DORBIT), приховування ліній невидимого контуру (HIDE), тонування (RENDER).

Практична робота. Побудова примі тивів BOX та WEDGE. Перегляд реалістичних твердотільних моделей
Геометричне моделювання. Розробка креслення плоскої деталі (4 години)

17

03.11.2011
1

Математичне моделювання геометричних об'єктів. Параметризація геометричних об'єктів. Внутрішня
і зовнішня параметри­
зація.
18

07.11.2011
1

Математична обробка зображення. Аналітична
та алгоритмічна формалізація
побудови плоского лінійного зображення.
19

10.11.2011
1

Розробка геометричної моделі плоского параметризованого лінійного зображення. Практична робота. Математична обробка плоского параметризованого ліній­ного зображення
20

14.11.2011
1

Розробка пошарового креслення деталі типу «Плоский контур» у AutoCAD за його моделлю. Виведення креслення
на плоттер і принтер
Практична робота. Розробка пошарового креслення деталі типу «Плоский контур»
у
AutoCAD за його моделлю та гра­фічним алгоритмом
Побудова спряжень засобами САПР AutoCAD. Розробка креслення плоскої деталі зі спряженнями (4 години)

21

17.11.2011
1

Основні відомості про спряження. Види спря­жень. Параметризація зображення, формалі­зація та графічна алгоритмізація побудови спряжень. Спряження двох прямих. Спряжен­ня прямої лінії та дуги кола. Спряження двох дуг кіл.
22

21.11.2011
1

Побудова коробових кривих. Технологічні особливості побудови спря­жень у САПР AutoCAD. Геометрична структу-ризація плоского контуру зі спряженнями: виділення базових та спрягаючих елементів.
23

24.11.2011
1

Складання графічного алгоритму (як певної інформатичної технології) побудови плоско­го контуру зі спряженнями
з використанням і
нструментальних засобів САПР AutoCAD.

Практична робота. Складання і реалізація графічного алгоритму (як певної інформатичної технології) побудови обме­жуючого контуру деталі «Прокладка»
зі спряженнями з використанням інструмент
альних засобів САПР AutoCAD
24

28.11.2011
1

Розробка пошарового креслення деталі «Проклад­ка», контур якої містить спряження, у САПР AutoCAD Практична робота. Розробка поша рового креслення деталі «Прокладка», контур якої містить спряження, у САПР AutoCAD
Пакетний режим роботи САПР AutoCAD (2 години)

25

01.12.2011
1

Командні пакетні файли. Створення та набір пакетного файла. Допоміжні команди DELAYRSCRIPT. Розробка сценарію побудови плос­кого лінійного зображення
26

05.12.2011
1

. Запуск на вико­нання (SCRIPT), переривання та продовжен­ня виконання (RESUME) пакетного файла. Практична робота. Розробка сце­нарію побудови плоского лінійного зобра­ження та його відтворення у САПР AutoCADПідготовка геометричної інформації для програмної обробки деталей на верстатах з ЧПК (5 годин)

27

08.12.2011
1

Числове програмне керування верстатом Сфери застосування верстатів з ЧПК. Про­грамування виробництва деталей. Програм­не забезпечення процесів розробки керую­чих програм для устаткування з ЧПК.
28

12.12.2011
1

Проце­сор і постпроцесор системи автоматизації програмування (САП). Виготовлення деталей (зокрема, нервюр і прес-форм) з листового матеріалу на фре­зерних верстатах з ЧПК.
29

15.12.2011
1

Автоматизоване проектування траєкторії різального інструмента для програмного виготовлення деталі типу «Прокладка». Еквідистантні та квазіеквідистантні криві. Автоматизоване проектування траєкторії різального інструмента для програмної об­робки площини, обмеженої контуром довіль­ної конфігурації. Практична робота. Автоматизо­ване проектування траєкторії різального інструмента для програмного виготовлення деталі типу «Прокладка» у САПР AutoCAD.
30

19.12.2011
1

Формування спіралеподіб­ної траєкторії різального інструмента. Фор­мування порядкового закону руху різального інструмента. Фази підведення, робочого ходу
та відведення різального інструмента.


Лабораторна робота № 15. Автоматизоване проектування спіралеподібної траєкторії та порядкового закону руху різального інструмен­та для програмної обробки пазів (колодязів) на плиті (прес-формі) у САПР AutoCAD
31

22.12.2011
1

Підсумковий урок. Узагальнення і систематизація навчального матеріалу.Кількість уроків за програмою

32

Кількість уроків за планом

31

Кількість уроків проведено фактично
Скачати 138.5 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка