Розробка методів встановлення скороченого ешелонування на злітно-посадковій смузіСкачати 132.8 Kb.
Дата конвертації18.11.2016
Розмір132.8 Kb.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра аеронавігаційних систем
ДОПУСТИТИ ДО ЗАХИСТУ

Завідувач кафедри

______________Харченко В.П.

«____» червня 2013р.


ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ

(ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА)
ВИПУСКНИКА ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ

“СПЕЦІАЛІСТ”


Тема: Розробка методів встановлення скороченого ешелонування на злітно-посадковій смузі.
Виконавець: Малиновська Л.В.

Керівник: Алєксєєв О.М.

Консультант з розділу

«Охорона праці»: Применко .

Консультант з розділу

«Охорона навколишнього середовища»: Черняк Л.М.

Нормоконтролер: Ларін В.Ю.

Київ-2013

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Інститут аеронавігації

Кафедра аеронавігаційних системСпеціальність: 7.07010202 Системи аеронавігаційного обслуговування

ДОПУСТИТИ ДО ЗАХИСТУ

Завідувач кафедри
______________Харченко В.П.

«____» червня 2013р.ЗАВДАННЯ

на виконання дипломного проекту спеціаліста

Малиновської Людмили Вікторівни

1. Тема дипломного проекту: «Розробка методів встановлення скороченого ешелонування на злітно-посадковій смузі»

затверджена наказом ректора від "__" ______ 2013 р. № 1625/ст.

2. Термін виконання проекту: з _________2013 по _________2013.

3. Вихідні дані до проекту: документи ІКАО, наукова та технічна інформація.

4. Зміст пояснювальної записки: аналіз ешелонування в зоні маневрування, розгляд теоретичних та практичних методів ешелонування в зоні маневрування, аналіз ризиків зіткнення на злітно-посадковій смузі, удосконалення принципів скорочених мінімумів ешелонування на злітно-посадковій смузі.

5. Перелік обов'язкового графічного (ілюстративного) матеріалу: графіки, таблиці, формули.

6. Календарний план-графік№ пор.

Завдання

Термін

виконанняВідмітка про виконанняПідготовка та написання 1 розділу «Загальна оцінка аварійності на ЗПС»

____13-____13

виконаноПідготовка та написання 2 розділу «Огляд системи управління БП суб’єктів авіаційної діяльності»

_____13-_____13

виконаноПідготовка та написання 3 розділу

«Створення методу скороченого ешелонування на ЗПС»_____13-_____13

виконаноПідготовка презентації та доповіді

______13-_____13

виконано

7. Консультанти з окремих розділів

Розділ

Консультант

(посада, П.І.Б.)Дата, підпис

Завдання видав

Завдання

прийняв


Охорона праці

доцент

Применко

Охорона навколишнього середовища


професор

Черняк Л.М.
8. Дата видачі завдання: ________ 2013 р.

Керівник дипломної роботи _____________________________ Алєксєєв О.М.

(підпис керівника) (П.І.Б.)


Завдання прийняла до виконання __________________________Малиновська Л.В.

(підпис випускника) (П.І.Б.)РЕФЕРАТ
Пояснювальна записка до дипломної роботи “Розробка методів встановлення скороченого ешелонування на злітно-посадковій смузі”: 97 сторінок, 34 рисунків, 3 таблиці, 32 використаних джерел.

Об’єкт дослідження – Методи скороченого ешелонування на ЗПС.

Мета проекту – удосконалення методики скороченого мінімуму ешелонування на ЗПС.

Мета дослідження – встановлення скороченого мінімуму ешелонування на ЗПС з дотриманням прийнятного рівня безпеки польотів.

Сучасний період характеризується стрімким розвитком авіації. На сьогоднішній день авіаперевезення набули значної потрібності, через що інтенсивність польотів щороку збільшується. На ряду з цим має і зростати пропускна спроможність аеродромів. Тому тема впровадження на українських аеродромах скороченого мінімуму ешелонування на злітно-посадковій смузі набуває актуальності. Аналіз існуючи методів встановлення скороченого ешелонування на ЗПС та їх удосконалення дасть можливість підвищити пропускну спроможність аеродромів, залишаючи безпеку польотів на прийнятному рівні.
ЗМІСТ

Перелік умовних позначень……………………......………………………………7Вступ…………...………………………………………………………………………9
Розділ 1. Загальна оцінка аварійності на злітно-посадковій смузі……........11
1.1. Загальний аналіз стану аеронавігаційної системи України за період 2000–2013 рр. .………………………….……………………………………………11

  1. . Аналіз безпеки польотів в зоні маневрування ..…………………………..….13

1.3. Оцінка ризику для різних фаз польоту …..…………………………………14

Висновок до розділу 1…………………………………………………………….28


Розділ 2. Огляд системи управління безпекою польотів суб’єктів авіаційної діяльності ............................................................................................................29

2.1. Введення до ризиків ……….………………………………………………....292.2. Класифікація досліджень ризиків……….. ……………………………….....33

2.3. Формування механізму дослідження і управління ризиками на підприємстві………………………………………………………………………...38

Висновок до розділу 2…..…………………………………………………….......46

Розділ 3. Створення методу скороченого ешелонування на злітно-посадковій смузі……………………………………………………………………………….....47

3.1. Метод оцінки ризиків на злітно-посадковій смузі…………………………..47

3.2. Метод скороченого ешелонування на злітно-посадковій смузі...……...….54

3.3. Метод впровадження нових процедур……………………………………….

Висновок до розділу 3 ………………………………………………………..…...58

Розділ 4. Охорона навколишнього середовища……………………….……...65
4.1. Негативні впливи авіаційних підприємств на навколишнє природне середовище………………….………………………………………………………65
4.2. Засоби захисту навколишнього середовища від негативного впливу авіаційних підприємств……………………………………………………………68
4.3. Захист від впливу авіаційного шуму……………………………………….71
Висновок до розділу 4…………………………………………………………......75
Розділ 5. Охорона праці...………………………………………………………..76
5.1. Небезпечні і шкідливі виробничі фактори, що впливають на працівників інформатично - аналітичної служби …………………………………………….. 76
5.2. Технічні заходи, що виключають або обмежують вплив на персонал небезпечгих і шкідливих виробничих факторів………………………………….

5.2.1. Аналіз недоліків освітленості приміщення………………………………….   1. Усунення недостатньої освітленості приміщення………………………...85

   2. Розрахунок виробничого освітлення………………………………………..

  1. Вимоги до системи запобігання пожежі……………………………………

  2. Інструкція з техніки безпеки при користуванні ПК………….………..86
   Висновок до розділу 5………………………………………………….……….....89

Висновок до проекту……………………………………………………………...90

Список використаних джерел…………………………………………………….91ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СКОРОЧЕНЬ, ТЕРМІНІВ
УПР – управління повітряним рухом

ОПР – обслуговування повітряного руху

СОПР – служба обслуговування повітряного руху

ПС – повітряне судно

ЗПС – злітно-посадкова смуга

РЛЗ – радіолокаційні засоби

ВМУ – візуальні метеоумови

РТЗ – радіотехнічні засоби

АП - авіаційна подія

УБП- управління безпекою польотів

БП – безпека польотів

ПР – повітряний рух

ЦА – цивільна авіація

ЗОК – засоби об’єктивного контролю
ASSIST (Acknowledge Separate Silence Inform Support Time) - рекомендації диспетчерському складу ОПР по діях в особливих випадках у польоті

RA (Resolution Advisory) – рекомендація щодо усунення загрози зіткнення

Eurocontrol (European Organization for the Safety of Air Navigation) - Європейська організація із забезпечення безпеки повітряної навігації

ІСАО (International Civil Aviation Organization) - Міжнародна організація цивільної авіації

RNAV(Area Navigation) - зональна навігація

RNP (Required Navigation Performance) - потрібні навігаційні характеристики

ILS (Instrument Landing System) – курсо-глісадна система

NDB (Non-Directional Beacon) - Ненаправлений радіомаяк

TLS (Target Level of Safety) - цільовий рівень безпеки польотів

CNS/ATM (Communication, Navigation, Surveillance/Air Traffic Management) - зв’язок, навігація, спостереження/організація повітряного руху
Ешелонування (Separation) – інтервал між повітряними кораблями, рівнями або лініями шляху.

Організація повітряного руху - комплекс бортових та наземних функцій (організація повітряного простору, обслуговування повітряного руху та організація потоків повітряного руху), потрібних для забезпечення безпечного руху повітряних суден на всіх етапах польоту.

Повітряний корабель (Aircraft) – це літальний апарат, що тримається в атмосфері за рахунок його взаємодії з повітрям, відмінної від взаємодії з повітрям, відбитим від земної поверхні, і здатний маневрувати в тривимірному просторі.

Зона маневрування - частина аеродрому, крім перонів, що призначена для зльоту, посадки, руління повітряного судна.

ВСТУПСучасний стан навігаційної інфраструктури в Україні потребує детального аналізу та удосконалення. Постійно зростаюча інтенсивність повітряного руху як на маршруті так і в термінальних районах вимагає вжиття відповідних дій, направлених на розрахунок запасу пропускної здатності секторів обслуговування повітряного руху (ОПР), аеродромів тощо. За останні 5-7 років корінним чином змінився парк повітряних суден, який використовується як для внутрішніх так і міжнародних польотів. Парк повітряних суден радянського та пострадянського виробництва невпинно зменшується з кожним роком, що є очевидним критерієм для перегляду діючої навігаційної інфраструктури з метою її подальшої адаптації до потреб користувачів повітряного простору, які експлуатують техніку іноземного виробництва.

За відповідними прогнозами Євроконтролю кількість польотів в європейському повітряному просторі збільшиться майже на 30 % в період 2008 - 2020 р.р., що матиме прямий вплив на тенденції росту руху в повітряному просторі України. В доповнення прогнозується збільшення кількості польотів легкомоторної авіації.

Сучасна навігаційна інфраструктура України знаходиться на етапі переходу від засобів радянського виробництва до більш сучасних. З метою обґрунтування поточних процесів обов’язково потрібна адаптація всіх процесів модернізації наземного обладнання до ключових елементів європейської навігаційної стратегії, що в свою чергу забезпечить відповідний рівень інтероперабельності систем навігації з аналогічними в Європі, зокрема враховуючи тенденції щодо приєднання України до проекту «Єдине Європейське Небо».

Аналіз концепції ІСАО щодо всепогодних польотів, а також вжиття відповідних заходів в даному напрямку, перегляд категорій ILS в аеропортах України, виходячи із економічної складової, прогнозованої інтенсивності польотів та аспектів безпеки польотів потребує акумуляції в національному плані розвитку навігаційної інфраструктури України із урахуванням цільових задач на панєвропейському рівні.

Зважаючи на тенденції росту повітряного руху в масштабі, як мінімум до 2015 року, очевидно, що наявні навігаційні засоби, а саме NDB, які застосовуються як трасові та засоби наведення для неточних заходів на посадку, не зможуть забезпечити потреби в навігаційному наведенні за декількох причин:


 • закінчення фактичного ресурсу та терміну експлуатації;

 • неможливості підтримання технічного стану засобів, виходячи із проблем, пов’язаних із виготовленням комплектуючих запасних частин;

 • невідповідності європейській навігаційній стратегії;

 • неможливості досягнення скорочення зон врахування перешкод при розрахунках процедур неточних заходів на посадку в аеропортах;

 • неможливості досягнення високих точносних характеристик тощо.

Згідно з європейськими вимогами прогнозується заміна систем неточних заходжень на посадку системами заходження з вертикальним наведенням до 2016 року.

Виходячи із викладеного вище, питання удосконалення навігаційної інфраструктури України потребує повної узгодженості із стратегічними напрямками розвитку процедур та правил обслуговування повітряного руху, які повинні бути чітко визначеними на взаємоузгодженій основі як мінімум до 2015 року.Зважаючи на вищезазначене, а також з метою удосконалення навігаційної інфраструктури в Україні та реалізації стратегії розвитку Украероруху доцільно провести детальний аналіз європейських вимог, національних прогнозів по руху повітряних суден, можливих тенденцій зміни потоків повітряного руху, процедур ОПР та визначити цільові задачі із реорганізації навігаційної інфраструктури України на період до 2015-2020 років. Зазначені задачі можуть бути відображені в національному плані розвитку навігаційної інфраструктури України із урахуванням цільових задач на панєвропейському рівні Підвищення ефективності функціонування аеронавігаційної системи в умовах ризику.
Каталог: main -> study -> abstracts
abstracts -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту укра ї ни Національний авіаційни й університет Кафедра аеронавігаційних систем допустити до захисту завідувач кафедри В. П. Харченко " " 2013 р. Дипломна робота
abstracts -> Дипломна робота (пояснювальна записка) Випускника освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» Тема: Дослідження пропускної здатності аеропорту Гостомель Виконавець: Жежель М. С
abstracts -> На виконання дипломного проекту студента Садового Павла Геннадійовича Тема проекту: «Супутникова система посадки контроль цілісності джерел далекомірних вимірів глобальної навігаційної системи»
abstracts -> Розробка методів встановлення скороченого ешелонування на злітно-посадковій смузі
abstracts -> Розв’язання потенційно конфліктних ситуацій у повітряному русі при тренажерній підготовці
abstracts -> Дипломна робота (пояснювальна записка) Випускника освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» Тема: Дослідження пропускної здатності аеропорту Гостомель Виконавець: Жежель М. С
abstracts -> Система самоорганізації руху повітряних кораблів за концепцією
abstracts -> Візуалізація супутнього сліду при заході на посадку


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка