Розвиток банківського споживчого кредитуванняСторінка18/20
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.25 Mb.
ТипРеферат
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
nbuv.gov.ua.

 • ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно – гигиенические требования к воздуху рабочей зоны : [Електронний ресурс] / Система стандартов безопасности труда. – Режим доступу: http://vsegost.com/Catalog/15/1583.shtml. nbuv.gov.ua.

 • ГОСТ 12.0.002-80 ССБТ. Основные понятия. Термины и определения : [Електронний ресурс] / Система стандартов безопасности труда. – Режим доступу: http://vsegost.com/Catalog/23/23141.shtml. – nbuv.gov.ua.

 • ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация : [Електронний ресурс] / Система стандартов безопасности труда. – Режим доступу: http://vsegost.com/Catalog/41/41131.shtml. – nbuv.gov.ua.

 • ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности : [Електронний ресурс] / Система стандартов безопасности труда. – Режим доступу: http://vsegost.com/Catalog/80/803.shtml. – nbuv.gov.ua.

 • ГОСТ 12.1.009-76 ССБТ. Электробезопасность. Термины и определения : [Електронний ресурс] / Система стандартов безопасности труда. – Режим доступу: http://vsegost.com/Catalog/34/34276.shtml. – nbuv.gov.ua.

 • ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования : [Електронний ресурс] / Система стандартов безопасности труда. – Режим доступу: http://vsegost.com/Catalog/14/14408.shtml. – nbuv.gov.ua.

 • ГОСТ 12.1.033-81 ССБТ. Пожарная безопасность. Термины и определения : [Електронний ресурс] / Система стандартов безопасности труда. – Режим доступу: http://vsegost.com/Catalog/39/39663.shtml. – nbuv.gov.ua.

 • ГОСТ 12.2.033-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования : [Електронний ресурс] / Система стандартов безопасности труда. – Режим доступу: http://vsegost.com/Catalog/15/15210.shtml. – nbuv.gov.ua.

 • Губарь, О. Кредитні ставки ідуть у вільне плавання [Текст] / О. Губарь //Коммерсант. – 2010. – № 3. – С. 15-20.

 • Долин, П. А. Справочник по технике безопасности. – 5-е издание перераб. и доп. [Текст] / Долин П. А. – М. : Энергоиздат, 2011. – 800 с. – ISBN 966-361-33.

 • Дубницький, В. Споживче кредитування та перспективи його ро­звитку в Україні [Текст] /В. Дубницький, Р. Лісна, К. Кузьміна //Коммер­сант. – 2009. – № 10. – С. 8-13.

 • Єпіфанов, А. О. Операції комерційних банків [Текст] : навч. посіб. / А. О. Єпіфанов, Н. Г. Маслак, І. В. Сало. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. – 523 с. – ISBN 978-966-680-313-2.

 • Єрьоміна, Н. В. Банківські інформаційні системи [Текст] : Навч. посібник / Н. В. Єрьоміна. – К.:КНЕУ, 2011. – 220 с. – ISBN 966-543-380-1.

 • Заруба, О. Д. Банківський менеджмент і аудит [Текст]. – К.: Лібра, 2006. – 218 с. – ISBN 966-782-571.

 • Заруба, О. Д. Фінансовий менеджмент у банках [Текст]. – К.: Знання, 2004. – 172с. – ISBN 966-444-511-19.

 • Иванов, В. Г. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебное пособие / Иванов В. Г. [и др.] – Харьков. – 2010. – 360 с. – ISBN 966-111-11.

 • Камінський, А.Б. Моделювання фінансових ризиків [Текст]: моно­графія / А. Б. Камінський. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2006. – 306 с. – ISBN 966-612-381-2.

 • Канарська, М. Споживче кредитування: банк за все заплатить? [Текст] / М. Канарська // Молодь і підприємницт­во. – 2005. – №21. – С. 2-12.

 • Кириченко, О. Управління ризиками у сфері банківського спожив­чого кредитування [Текст] / О. Кириченко, Л. Патєрікіна // Банківська справа. – 2008. – №6. – С. 15-27.

 • Ковалев, А. Оценка кредитных рисков [Текст] /А. Ковалев // Фи­нансовый директор. – 2007. – № 6. – С. 80-86.

 • Ковальчук, А. Т. Фінансовий словник [Текст] / А. Т. Ковальчук. – 2-е вид., стер. – К.: Знання, 2006. – 288 с. – ISBN 966-572-381-1.

 • Кодекс законів про працю [Електронний ресурс] : Закон України від 10.12.1971 № 322-VIII. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=z0946-05. – 1.05.2012. – rada.kiev.ua.

 • Колодізєв, О. М. Фінансовий менеджмент у банках : концептуальні засади, методологія прийняття рішень у банківській сфері [Текст] : Навчальний посібник / О. М. Колодізєв, І. М. Чмутова. – Х.: ІНЖЕК, 2004. – 408 с. – ISBN 966-333-19.

 • Коноплицький, В. Це – бізнес [Текст] : Тлумачний словник економічних термінів / В. Коноплицький, Г. Філіна. – К.: Альтерпрес, 2006. – 448 с. – ISBN 966-111-380-2.

 • Крістіогло, Г.М. Використання скорингових моделей в умовах неви­значеності та ризику споживчого кредитування [Текст] / Г. М. Крістіогло // Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. – № 7 (74). – С. 86-90.

 • Круглик, С Створення позитивного іміджу банківської системи в умовах кризи [Текст] / С. Круглик, О. Єременко // Вісник НБУ. – 2009. – № 2. – С. 50-54.

 • Лагутін, В. Д. Кредитування: теорія і практика [Текст] : навч. посібник / В. Д. Лагутін. – 2-є вид., стер. – К.: Знан­ня, 2001. – 216 с. – ISBN 966-222-380.

 • Любунь, О. С. Фінансовий менеджмент у банку [Текст] : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / О. С. Любунь, В. І. Грушко. – К.: Слово, 2004. – 296 с. – ISBN 966-999-523-1.

 • Мещеряков, А.А. Фінансовий менеджмент у банках [Текст] : Навчальний посібник / А. А. Мещеряков, Л. В. Лисяк. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 208с. – ISBN 966-324-478-11.

 • Мещеряков, А. А. Організація діяльності комерційного банку [Текст]: Навчальний посібник / А. А. Мещеряков. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 608 с. – ISBN 966-357-547-14.

 • Новикова, И. В. Банковский маркетинг [Текст] / И. В. Новикова. – К.: Изд-во Европейского университета, 2003. – 560 с. – ISBN 966-474-969.

 • Пернарівський, О.В. Оцінка кредитоспроможності позичальника [Текст] / О.В. Пернарівський // Фінанси України. – 2008. – № 1. – С. 19-23.

 • Про банки і банківську діяльність [Електронний ресурс] : Закон України від 07.12.2000 № 2121-III, із змінами та доповненнями. – (Законодавство України). – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/ main. cgi? nreg=996–14.

 • Про Національний банк України [Електронний ресурс] : Закон України від 20.05.1999 № 679-XIV, із змінами та доповненнями. – (Законодавство України). – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/ main. cgi? nreg=996–14.

 • Про охорону праці [Електронний ресурс] : Закон України від 14.10.1992 № 2694-XII. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=z0946-05. – 1.05.2012. – rada.kiev.ua.

 • Про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями [Електронний ресурс] : Положення, затверджене Постановою Правління Національного банку України від 25.01.2012 № 23, із змінами. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/ main. cgi? nreg=996–14.

 • Римар, С. Споживчий кредит – підвищення життєвого рівня спо­живачів [Текст] / С. Римар //Банківська справа. – 2010. – № 4. – С. 16-20.

 • Романенко, Л. Ф. Банківський маркетинг [Текст] : Підручник / Л. Ф. Романенко. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 344 с. – ISBN 966-245-896-9.

 • Рубинштейн, Т. Б. Развитие банковской системы и инновационные банковские продукты. Пластиковые карты [Текст] / Т.Б. Рубинштейн, О.В. Мирошкина. – М.: Гелиос АРВ, 2012. – 192 с. – ISBN 966-666-380-2.

 • Рудакова, О. С. Банковские электронные услуги [Текст] : Учебное пособие для вузов / О.С. Рудакова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2007. – 261 с. – ISBN 966-444-380-2.

 • Сало, І.В. Фінансовий менеджмент банку [Текст] : навч. посіб. / І.В.Сало, О.А.Криклій. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. – 314 с. – ISBN 978-966-680-312-5.

 • Снип 2.09.04-87. Административные и бытовые здания и сооружения: [Електронний ресурс] / Система стандартов безопасности труда. – Режим доступу: http://vsegost.com/Catalog/15/15210.shtml. – nbuv.gov.ua.

 • Снип ІІ-4-79. Естественное и искусственное освещение: [Електронний ресурс] / Система стандартов безопасности труда. – Режим доступу: http://vsegost.com/Catalog/15/15210.shtml. – nbuv.gov.ua.

 • Снип 2.01.02-85. Противопожарные нормы : [Електронний ресурс] / Система стандартов безопасности труда. – Режим доступу: http://vsegost.com/Catalog/15/15210.shtml. – nbuv.gov.ua.

 • Типове положення про службу охорони праці НПАОП 0.00-4.35-04 [Електронний ресурс] : Наказ Держнаглядохоронпраці України від 15.11.2004 № 255, зі змін. та доп. – Режим доступу : http:// zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=436-15. – 01.04.2012. – Назва з екрану.

 • Управління банківськими ризиками [Текст] : навч. посіб. / [Примостка Л. О., Чуб П. М., Карчева Г. Т. та ін.] ; під заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л. О. Примостки. – К. : КНЕУ, 2002. – 600 с. – ISBN 978-966-483-001-7.

 • Финансово-экономический словарь [Текст] / Под ред. М.Г. Назарова. – М.: Финстатинформ, 2005. – 224 с.

 • Харламов, П. Как и у кого оформить кредитку во время кризиса [Текст] /П. Харламов //Деньги. – 2009. – № 1. – С. 17-19.

 • Хикс, Д. Р. Стоимость и капитал. Пер. с англ. [Текст] / Общ. ред. и вступ. ст. P.M. Енотова. – М.: Прогресс, 2003. – 277 с.

 • Цивільний кодекс України [Електронний ресурс] : Закон України від 16.01.2003 № 435-IV, зі змін. та доп. – Режим доступу : http:// zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=436-15. – 01.04.2012. – Назва з екрану.

 • Щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку [Електронний ресурс] : Положення, затверджене Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.03.2006 № 160, зі змін. та доп. – Режим доступу : http:// zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=436-15. – 01.04.2012. – Назва з екрану. Ananda Silva. Bond market development: monetary and financial system stability issues / Silva Ananda [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.unescap.org/ pdd/projects/bondmkt/5_bond_SL_stability.pdf. – Загол. з екрану.

 • BIS. Signed international syndicated credit facilities [Електронний ресурс]. – Режим доступу: bis.org/publ/qtrpdf/r_qa1209_anx10.pdf

 • Bhupal Singh. Corporate Choice for Overseas Borrowings: The Indian Evidence / Singh Bhupal [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://macrofinance.nipfp. org.in/PDF/04_4Pr_SinghBhupalRBI_ECB.pdf. – Загол. з екрану.

 • EBRD’s Rationale for Lending and Borrowing in Local Currency [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ebrd.com/downloads/ capital/local.pdf. – Загол. з екрану.

 • Frederick G. Fisher. Eurosecurities and their related derivatives, 3rd ed. – Euromoney Publications PLC, 2007.

 • Frederick R. Dahl. International operations of U.S. banks : growth and public policy implications / R. Dahl Frederick [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://scholarship.law.duke.edu/cgi/ viewcontent.cgi?article=3143& context=lcp. – Загол. з екрану.

 • Hiscock, David. European Commission consultation on recommendations of the High-level Expert Group on reforming the structure of the EU banking sector / D. Hiscock [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.icmagroup.org/assets/ documents/Regulatory/Other-projects/Commission -Liikanen-final-13Nov2012.pdf. – Загол. з екрану.

  ДОДАТКИ


  Додаток А

  Охорона праці на ПАТ «Умовний Банк»


  Таблиця А.1 – Нормативно-правова база з питань ОПБНС (станом на 01.01.2013 р.)

  № п.п.

  Нормативно-правові акти (Закони, накази, Положення, інструкції тощо), що повинні бути на підприємстві (установі, організації)

  Відмітка про наявність

  Відмітка про відповідність чинному законодавству

  Висновки/

  Коментарі  1

  Програма (текст) вступного інструктажу з охорони праці та тексти інструктажу на робочих місцях.

  +

  +

  Відповідає

  2

  Положення про систему управління охороною праці (СУОП).

  +

  +

  Відповідає

  3

  План локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій.

  +

  +

  Відповідає

  4

  Журнали:  Відповідає
  реєстрації нещасних випадків, що сталися з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, аспірантами (форма Н-Н);

  реєстрації нещасних випадків, що сталися з працюючими на виробництві (Форма Н-1,  Н-5, НПВ);

  обліку повідомлень про нещасний випадок;

  обліку професійних захворювань (отруєнь);

  обліку об'єктів підвищеної небезпеки;

  реєстрації інструкцій з охорони праці у закладі освіти;

  обліку видачі інструкцій з охорони праці у закладі освіти;

  реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;

  реєстрації протоколів лабораторних досліджень умов праці.


  +

  +

  Відповідає

  5

  Інструкції з охорони праці (перші примірники).

  +

  +

  Відповідає

  6

  Акти реєстрації нещасних випадків, що сталися з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, аспірантами за

  формою Н-Н.
  +

  +

  Відповідає

  Продовження таблиці А.1

  7

  Акти розслідування нещасних випадків, професійних захворювань і аварій з працюючими на виробництві за формами  Н-1, Н-5. НПВ.

  +

  +
  8

  Акти розслідування професійних захворювань за формою П-4.

  +

  +

  Відповідає

  9

  Карта обліку професійного захворювання (отруєння).

  +

  +

  Відповідає

  10

  Матеріали розслідування нещасних випадків (повідомлення), професійних захворювань (перші примірники).

  +

  +

  Відповідає

  11

  Приписи органів державного нагляду, накази та заходи щодо їх виконання.

  +

  +

  Відповідає

  12

  Приписи фахівців служби охорони праці.

  +

  +

  Відповідає

  13

  План роботи служби охорони праці.

  +

  +

  Відповідає

  14

  Протоколи перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб підприємства.

  +

  +

  Відповідає

  15

  Протоколи лабораторних досліджень атестації робочих місць за умовами праці.

  +

  +

  Відповідає

  16

  Матеріали перевірки стану умов і безпеки праці комісією закладу освіти і затверджені заходи для усунення виявлених порушень.

  +

  +

  Відповідає

  17

  Комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці, що передбачені колективним договором.

  +

  +

  Відповідає

  18

  Матеріали аудиту охорони праці, у тому числі оцінки технічного стану виробничого обладнання, атестації робочих місць за умовами праці на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці.

  +

  +

  Відповідає

  Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
  123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
  123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
  123456789 -> Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання
  123456789 -> Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання Оздоровче і прикладне значення занять
  123456789 -> «Аналіз розподілу та використання прибутку банку»


  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
  База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка