Розвиток банківського споживчого кредитуванняСторінка2/20
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.25 Mb.
ТипРеферат
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

7. Дата видачі завдання «___ » _________ 20___ р.


КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН


з/п


Назва етапів дипломної роботи

Строк виконання етапів роботи

Примітка
Завершення І розділу випускної роботи

До 03.02.2013


Отримання індивідуального завдання по проходженню переддипломної практики

30.04.2013


Проходження переддипломної практики

06.05 -02.06.2013


Подання на кафедру звіту про проходження переддипломної практики

03.06.2013


Погодження розділу звіту про проходження переддипломної практики «Охорона праці»

04.06.2013


Завершення ІІІ розділу випускної роботи

До 03.06.2013


Подання попереднього варіанту випускної роботи керівнику

03.06.2013


Попередній захист випускних робіт на кафедрі

10.06.2013


Погодження розділу «Охорона праці» з консультантом

11.06.2012


Подання випускної роботи на кафедру

14.06.2013


Захист роботи на засіданні ДЕК

24.06-30.06.2013

Студент ___________ Гриценко Н.І.

Керівник роботи ___________ Кривич Я.М.

ЗМІСТВСТУП…….……………………………………………………………………….

9

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ БАНКІВСЬКОГО СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ …………

11


1.1

Економічна сутність та значення банківського споживчого кредитування ……………………………………………………….

11


1.2

Класифікація банківського споживчого кредитування…………..

15

1.3

Особливості організації процесу банківського споживчого кредитування ………………………………………………………

21

Висновки до розділу 1………………………………………………

31

РОЗДІЛ 2

ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ТА ВИВЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКОГО СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ …………

34


2.1

Аналіз сучасного стану та перспектив розвитку споживчого кредитування в Україні …………………………………………….

34


2.2

Характеристика кредитування населення ПАТ «Умовний Банк» на споживчі потреби ……………………................

40


2.3

Дослідження діючого механізм надання кредиту на споживчі потреби у ПАТ «Умовний Банк»…………………........................

43

Висновки до розділу 2………………………………………………

62

РОЗДІЛ 3

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ БАНКІВСЬКОГО СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ ………………………………

64


3.1

Проблеми та перспективи функціонування бюро кредитних історій в Україні.…………………………………………………….

64


3.2

Моделі аналізу діяльності конкурентів на споживчому кредитному ринку ………………………………………………..…

77

Висновки до розділу 3………………………………………………

84

РОЗДІЛ 4

ОХОРОНА ПРАЦІ У ПАТ «Умовний Банк»………………..

86

4.1

Правові та організаційні основи охорони праці …………………

86

4.2

Аналіз санітарно-гігієнічних умов праці у банку ………………


87

4.3

Профілактика травматизму та професійних захворювань на виробництві…………………………………………………………

93

Висновки до розділу 4……………………………………………..

98

ВИСНОВКИ………………………………………………………………………

100

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………............

104

ДОДАТКИ…………………………………………………………………………

110

ВСТУП


Умови сьогодення розвитку ринкової економіки характеризуються значною актуальністю розробки концептуальних положень щодо розвитку кредитування на споживчі потреби (споживчого кредитування) в Україні. Одночасно, процес кредитування в Україні характеризується численними проблемами. При цьому, мається на увазі не лише вдосконалення техніки кредитного процесу і збільшення видів кредитних послуг, а і розробка комплексу нових принципів, що нададуть можливість спростити і покращити якість взаємовідносин банків з фізичними особами. Кредитування на споживчі потреби кожного року придбаває все більшої актуальності. Зазначене зв'язане з тим, що всі сфери суспільства бажають функціонувати ефективно, а без відповідного розвитку банківської інфраструктури, тим більше, кредитування на споживчі потреби, не є можливим досягнути добробуту населення України.

Кредитування на споживчі потреби з різноманітних аспектів досліджувалось такими вченими, як Базилевич В.Д., Васюренко О. В., Дубницький В., Єпіфанов А. О., Заруба О. Д., Любунь О. С. та іншими вченими.

Мета дослідження – теоретичне обґрунтування та розробка системи заходів з розвитку банківського споживчого кредитування; розробка рекомендацій методичного та практичного характеру відносно її імплементації у банківську систему України.

Реалізація вказаної мети обумовила необхідність постановлення та розв’язання нижчевказаних завдань: • з’ясувати економічну сутність та значення банківського споживчого кредитування ;

 • навести класифікацію банківського споживчого кредитування;

 • дослідити особливості організації процесу банківського споживчого кредитування;

 • проаналізувати сучасні особливості та перспективи розвитку кредитування на споживчі потреби в Україні;

 • охарактеризувати кредитування населення ПАТ «Умовний Банк» на споживчі потреби;

 • дослідити діючий механізм надання кредиту на споживчі потреби у ПАТ «Умовний Банк»;

 • розробити напрями вдосконалення банківського споживчого кредитування;

 • проаналізувати організацію та управління охороною праці в банку;

 • проаналізувати санітарно-гігієнічне забезпечення умов праці на виробництві;

 • дослідити безпеку в надзвичайних ситуаціях в організації.

Об’єкт дослідження – процес кредитування на споживчі потреби у комерційному банку як системо-утворюючий чинник функціонування комерційних банків у системі грошово-кредитних відносин при наявності конкурентного середовища.

Предмет дослідження – система фінансових відносин, обумовлених механізмами споживчого кредитування банку.

У процесі роботи використовувалися такі методи досліджень: системної оцінки; вибірки, узагальнення, порівняння, методи графічного зображення даних.

Теоретико-інформаційна база дослідження – нормативні та законодавчі акти, що регулюють діяльність банків, зокрема, законодавство у банківській сфері, відповідні інструкції та положення НБУ, монографії і статті вітчизняних і зарубіжних економістів у фахових економічних виданнях, і т.і.


РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ БАНКІВСЬКОГО СПОЖИВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ

1.1 Економічна сутність та значення банківського споживчого кредитування

Розвиток банківського кредитування - необхідна умова стабільного функціонування усієї банківської системи і забезпечення економічного розвитку в сучасних умовах. Так як більшість населення в Україні не має змоги купувати товари тривалого використання за власні доходи, а вітчизняні банки опинилися в умовах конкуренції з боку вітчизняних та іноземних банків, найпопулярнішою потребою є вироблення принципів розширення сфери та вдосконалення механізмів кредитування, в першу чергу, споживчого.

Беручи до уваги зазначене, значна роль в задоволенні потреб населення, що виникають, в підвищенні життєвого рівня останнього, забезпеченні соціального та економічного розвитку країни належить такій формі кредиту, як споживчий кредит [2].

Загалом, питання про розширення діяльності комерційних банків на ринку кредитів на споживчі потреби відрізняється надзвичайною актуальністю. Проблемам розвитку кредитування як в Росії, так і в Україні приділяють значну увагу як науковці, так і практики банківської діяльності. Зокрема, проблеми розвитку споживчого кредитування висвітлювали у своїх працях Дж. Блек, О. І. Барановський, О. В. Васюренко, Г. М. Гамидов, В.В. Корнєєв, Г. Г. Коробова, Д. В. Малєєв, С.В. Мочерний, В. Савчук та ін. Втім, незважаючи на досить ґрунтовні дослідження у заданому напрямку, серед науковців на сьогодні відсутній єдиний підхід до розуміння змісту поняття «споживче кредитування. Тому сьогодні необхідним і важливим є подальше теоретичне та практичне дослідження сутності споживчого кредитування [4].

Здійснене нами дослідження сутнісних аспектів споживчого кредитування засвідчило, що в науково-методичній літературі не існує на сьогодні єдиного розуміння сутності споживчого кредитування. Так, зокрема, у науковій літературі споживче кредитування найчастіше розглядають як:

- форму кредиту;

- як кошти, надані громадянам у тимчасове кредитування;

- як вартісну економічну категорію (табл. 1.1).


Таблиця 1.1 – Систематизація науково-методичних підходів до визначення поняття «споживчий кредит»

№ з/п

Автор, джерело

Визначення

1

2

3

 1. Підхід, в межах якого споживче кредитування розглядається як форма кредиту

1.

Б. Базилевич [1]

Це кредит, який надається комерційним банком приватним особам для придбання предметів особистого споживання довгострокового ко­ристування (холодильників, пральних машин, теле- і радіоапаратури, меблів, автомобиля тощо)

2.

С. Лукаш [4]

Це така форма кредиту, що надається населенню підприємствами торгівлі, банками й іншими фінансовими установами при придбанні предметів споживання та оплаті побутових послуг за умови відстроч­ки платежу

3.

НБУ [6]

Це кредит, що надається споживачеві на придбання продукції для особистих потреб, які безпосередньо не пов’язані з підприємницькою діяльністю або виконанням

обов’язків найманого працівника4. 

Закон України «Про захист

прав споживачів»[3]Це кошти, які надаються кредитодавцем (банком або іншою

фінансовою установою) споживачеві на придбання

продукції.


2. Підхід, в межах якого споживче кредитування розглядається як кошти, надані громадянам у тимчасове користування

1.

Р. Тиркала [3]

Це кошти, що надаються комерційними банками громадянам Украї­ни під процент у строкове користування за дотримання умов забезпечення, повернення, строковості, платності і цільової спрямованості

2.

Дж. Блек [5]

Це кредит, що надається постачальниками товарів і послуг спожива­чам на умовах розстрочки, відстрочки платежу або при використанні кредитних карток чи інших платіжних систем

3.

О. Д. Вовчак [4]

Це кредит, який надається як у національній, так і в іноземній валютах фізичним особам – резидентам України на придбання споживчих товарів тривалого користування та послуг і повертається в розстрочку.

Продовження таблиці 1.1

1

2

3

3. Підхід, в межах якого споживче кредитування розглядається як вартісна економічна категорія

1.

О. М. Колодізєв [30]

Це передусім вартісна економічна категорія, обов'язковий елемент товарно-грошових відносин та економічного розвитку

2.

В. Савчук, П. Мазурок, А. Панчук [19]

Це вартісна економічна категорія, що виражає відносини між кредитором і позичальником з приводу позички, яка надається банківською установою фізичним особам для задоволення їхніх споживчих потреб на умовах тимчасового користування, забезпечення та платності.

Втім, на нашу думку, жоден з визначених у таблиці 1.1 підходів не може бути визнано вичерпним, оскільки всі вони акцентують увагу лише на окремих аспектах споживчого кредитування.

Узагальнивши вищевикладене, далі в роботі під споживчим кредитом будемо розуміти економічні відносини продажу торговельними підприємствами споживчих товарів із відстрочкою платежу або надання фінансовими установами позичок населенню на придбання споживчих товарів, а також на оплату різноманітних витрат приватного характеру.

На рисунку 1.1 відображено концептуальні засади розуміння змісту банківського споживчого кредитування.

Принципами споживчого кредитування є принципи терміновості, платності, повернення, цільової спрямованості, забезпеченості. Принцип терміновості означає, що кредит має бути поверненим у визначений термін. Принцип повернення означає, що кредит повинен бути повернений в повній сумі. Принцип цільової спрямованості припускає вкладення позичкових коштів у конкретні об’єкти. Принцип платності означає, що споживач повинен сплатити в банк зазначену плату за користування кредитом. Принцип забезпечення кредиту означає наявність у споживача юридично оформлених документів, які гарантують своєчасне повернення кредиту.

Важливою особливістю споживчого кредиту є те, що безпосередньою гарантією його надання виступають постійні грошові доходи фізичної особи –позичальника.Рисунок 1.1 – Концептуальні засади розуміння змісту банківського споживчого кредитування [18]


Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання
123456789 -> Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання Оздоровче і прикладне значення занять
123456789 -> «Аналіз розподілу та використання прибутку банку»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка