Розвиток банківського споживчого кредитуванняСторінка6/20
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.25 Mb.
ТипРеферат
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

У разі відсутності належної впевненості щодо спроможності майбутнього позичальника своєчасно розрахуватися з банком за кредитом, рішення про надання кредиту має бути відхилено, не беречи до уваги наявність достатнього ліквідного забезпечення, що пропонується.

Кредити інсайдерам (пов’язаним особам) надаються з урахуванням нормативних вимог Національного¬банку України, визначених¬в Інструкції про порядок¬регулювання діяльності банків в¬Україні, затвердженій постановою Правління¬Національного банку України¬ від 28.08.2001 ¬№368 із змінами та¬доповненнями, Законом¬України «Про банки і банківську діяльність» та вимогами Положення про порядок організації системи контролю за концентрацією кредитного ризику в ПАТ «Умовний Банк».

Кредити інсайдерам банку за основними параметрами, такими як: сума, строк, вид кредиту та розмір забезпечення, - надаються на підставі рішень колегіальних органів банку в межах їх¬повноважень, із врахуванням вимог цього Положення та Положення про порядок організації системи контролю за концентрацією кредитного ризику в ПАТ «Умовний Банк» та на наступних умовах.

Банк має повідомити Національний банк про будь-яке надання гарантії, кредиту, поручительств, позики авансу готівкою, тощо (якщо у кожному окремому випадку вони перевищують еквівалент 30000,00 ЄВРО в гривнях за курсом НБУ на дату видачі) фізичній особі, (чи стороні, що є асоційованою особою із нижчезазначеними особами), яка:

– належить до перших керівників, а також управлінського персоналу банку;

– є контролером, керівником споріднених осіб;

– є акціонером (учасником) банку з істотною участю у капіталі банку.

Інформація про кредитування інсайдерів на суму що перевищує еквівалент 30000,00 ЄВРО в гривнях за курсом НБУ на дату видачі надається установами банку протягом трьох робочих днів після прийняття рішення про надання¬ кредиту шляхом застосування корпоративної електронної пошти на адресу менеджера з контролю нормативів концентрації управління дослідження даних та портфельних ризиків Департаменту постійного контролю та ринкових ризиків у формі, визначеної Положенням про порядок організації системи контролю за концентрацією кредитного ризику в ПАТ «Умовний Банк». Плата за кредити, що надаються інсайдерам, встановлюється у вигляді процентів та комісій.

Розмір процентної ставки не може бути нижчим за базові гранично-мінімальні процентні ставки, затверджені Комітетом з управління¬ активами та пасивами банку.

Розмір комісії за кредитними операціями повинні відповідати розмірам, встановленим уповноваженим на те колегіальним органом банку.

Контроль за прийняттям рішення про кредитування інсайдера банку покладається на колегіальні органи банку, що прийняли таке рішення.

Відповідальність за правильність прийняття рішення в частині виконання процесу кредитування інсайдерів банку покладається на керівника відповідного колегіального органу.

Контроль за дотриманням процедур з метою забезпечення повноти, коректності та своєчасності відображення в програмному забезпеченні банку інформації про належність/не належність позичальника до категорії інсайдерів банку регламентується Положенням про порядок організації системи контролю за концентрацією кредитного ризику в ПАТ «Умовний Банк».

Надання кредитів Співробітникам банку здійснюється на загальних умовах, визначених внутрішніми регулятивними документами банку – Стандартами, Процедурами по видах продуктів кредитування та іншими адміністративними і регулятивними документами банку.

Будь-які розходження із загальними умовами кредитування для співробітників банку в обов’язковому порядку затверджуються рішеннями колегіальних органів банку в межах наданих повноважень.

Для забезпечення ефективності кредитних вкладень та мінімізації ризику несвоєчасного повернення кредитів, питання про їх надання вирішується колегіально, відповідними колегіальними органами, а саме: на засіданнях Кредитної комісії філій та центральних відділень, Роздрібного Кредитного Комітету (РКК) Головного банку, Кредитного Комітету (КК) Головного банку, Правління або Спостережної ради банку в межах їх повноважень.

Організація роботи, функції та повноваження зазначених колегіальних органів регламентуються окремими Положеннями: Положенням про кредитні комісії філій, центральних відділень та КРД ПАТ «Умовний Банк», Положенням про Кредитний Комітет ПАТ «Умовний Банк» та рішеннями Кредитного Комітету Головного банку.

Відповідно до Положення про Роздрібний Кредитний Комітет (РКК) ПАТ «Умовний Банк», частина повноважень щодо прийняття рішення по кредитних заявках фізичних осіб може бути надана Роздрібним Кредитним Комітетом банку, відповідальним Співробітникам банку – бізнес-лінії та ризик-менеджменту в межах власних повноважень та компетенції. Рішення приймається щонайменше двома працівниками, один з яких в обов’язковому порядку – представник ризик-менеджменту.

Процес оцінки та затвердження кредитних відносин із фізичними особами регламентується Положенням про Роздрібний Кредитний Комітет (РКК), який функціонує на підставі делегування повноважень Кредитним Комітетом банку та відповідними рішеннями Правління.

Рішення, що прийняті Роздрібним Кредитним Комітетом (іншими відповідними колегіальними органами; співробітниками банку з відповідними повноваженнями) на рівні Головного банку, чинні протягом встановлених відповідними Положеннями про колегіальні органи строків. Якщо протягом встановленого строку дії рішень колегіальних органів між установою банку і позичальником не оформлено договірні відносини, рішення втрачає силу.

Кредитування позичальників здійснюється за умови дотримання вимог Національного¬ банку України щодо формування обов'язкових резервів, виконання економічних нормативів діяльності.

У випадку погіршення якості кредитного портфелю банку, невиконання вимог Національного банку України з питань кредитування та формування обов’язкового резерву в повному обсязі під можливі витрати за кредитними операціями, керівництво банку за поданням інформації відповідних колегіальних органів може прийняти рішення щодо обмеження (зменшення лімітів, обсягів видачі тощо), або взагалі припинення надання кредитів, як по окремій установі банку так і по банку взагалі.

Прийняття рішеннь про надання кредиту на умовах, відмінних від зазначених у цьому Положенні, Стандартах продукту, Процедурах, у тому числі понад встановлені умовами продукту обмеженнями, здійснюється відповідними колегіальними органами (співробітниками бізнес-лінії та ризик-менеджменту) у межах наданих їм повноважень за окремими клопотаннями.

В цьому випадку до документів, що надаються Клієнтом – позичальником з метою отримання кредиту згідно відповідної процедури, установа банку готує клопотання на Головний банк стосовно питання кредитування клієнта-позичальника на нестандартних умовах продукту.

В клопотанні обумовлюються: пропозиції клієнта; пропозиції установи банку; обґрунтування позитивних сторін та економічних вигод для банку у разі задоволення нестандартних потреб клієнта.

До клопотання додається сканований повний пакет документів (сформований належним чином), регламентований збірником типових договорів та документів по окремому виду кредитного продукту, і, у встановленому внутрішніми регулятивними документами банку порядку, надсилається до головного банку для прийняття остаточного рішення щодо видачі кредиту.

Основні напрями кредитної політики банку визначаються Спостережною радою, Правлінням банку, Кредитним Комітетом, Комітетом по управлінню активами і пасивами, Роздрібним Кредитним Комітетом у межах їх повноважень, в тому числі шляхом: визначення пріоритетних напрямів кредитних вкладень з урахуванням існуючих ризиків; встановлення планових обсягів та структури кредитних ресурсів та кредитних вкладень; встановлення ліміту загального обсягу активних операцій з кредитним ризиком на відповідну установу банку; затвердження методу оцінки фінансового стану фізичної особи-позичальника тощо.

Кредитні відносини між позичальником та банком в обов'язковому порядку оформлюються кредитним договором, в якому визначаються усі питання, що пов'язані з кредитуванням, в тому числі мета, розмір, строк кредитування, плата за кредит, порядок надання та повернення кредиту, порядок здійснення контролю за використанням кредиту, метод нарахування процентів і періодичність їх сплати, ; договорами забезпечення (застави/іпотеки тощо), зобов'язання; права і відповідальність сторін за кредитом, тощо.

Банк може відмовити укласти кредитний договір по будь-якому кредитному продукту банку, у разі відмови позичальником надати письмову згоду на доступ до його кредитної історії та/або на передачу інформації до Бюро кредитних історій про отримані кредити в банку, інших фінансових установах.

При укладанні договорів для оформлення кредитної угоди використовуються типові форми договорів. Установа банку повинна використовувати тільки типові форми договорів і відображати в них умови згідно з остаточно ухваленими рішеннями колегіальних органів з відповідними повноваженнями.

Відповідальність за дотримання типових форм договорів (кредитних, забезпечення/іпотеки) покладається на співробітника банку, який ініціює, готує та оформлює проекти договорів та керівника відділення чи іншу уповноважену особу, що підписує договор по кредитній угоді від імені банку.

Якщо під час укладення кредитної угоди з позичальником передбачається внесення змін до проектів типових форм договорів (кредитного договору, договорів забезпечення (іпотеки, застави, поруки), то такі зміни повинні бути обумовлені рішенням відповідного колегіального органу (в межах наданих повноважень) та погоджені з юридичним підрозділом установи банку (за необхідності, якщо це передбачено рішенням колегіального органу банка – з Юридичним Департаментом Головного банку).

Менеджер з продажу установи банку готує та передає на перевірку до юридичного підрозділу установи банку проект договору зі змінами, завізований особистим підписом, разом із кредитною справою Клієнта. Протягом одного робочого дня з моменту отримання договорів та повного пакету документів, співробітник юридичного підрозділу установи банку здійснює перевірку проектів не типових договорів за кредитною угодою, та, у випадку недостатності будь-яких документів для перевірки, витребовує відсутні документи або вимагає приведення наданих документів у відповідність до чинного законодавства та Стандартів продукту.

При внесенні змін у договір застави/іпотеки, що укладається нотаріально, роздрукований варіант договору, узгоджений з співробітником юридичного підрозділу, повинен бути завізований начальником кредитного підрозділу та начальником юридичного підрозділу установи банку і зберігатися в кредитній справі позичальника.

Після перевірки співробітник юридичного підрозділу філії візує договори та передає їх менеджеру з продажу для подальшої роботи.

Можливе залучення спеціалістів юридичного підрозділу Головного банку на засіданнях колегіальних органів, що приймають рішення про надання кредитів населенню у випадках необхідності отримання відповідних роз’яснень.

При оформленні кредитних договорів та договорів застави (іпотеки), поруки, які складаються більш ніж з одного аркушу, всі аркуші договорів повинні бути підписані уповноваженими особами установи банку та скріплені відбитком печатки на кожному аркуші договору.

Договори кредитні, застави (іпотеки), поруки тощо, укладаються від імені банку – юридичної особи – в особі голови правління, або його заступників, а також інших осіб на підставі нотаріально посвідчених довіреностей.

Підписання кредитних договорів та договорів застави (іпотеки), поруки здійснюється всіма учасниками (сторонами) виключно в присутності відповідальної огсоби, працівника банку: позичальником, заставодавцем (іпотекодавцем, поручителем), співробітниками банку в межах наданих їм повноважень.

Забороняється підписання договорів кредитної угоди за довіреністю, а саме підписання: кредитного договору на підставі довіреності від імені позичальника, у т.ч. додаткові угоди до кредитного договору; договору поруки на підставі довіреності від імені поручителя, у т.ч. додаткові угоди до цього договору; договору застави (рухомого майна), у т.ч. додаткові угоди до цього договору; договору іпотеки (у т.ч. додаткові угоди до цього договору).

Крім того, не підлягають розгляду кредитні заявки клієнтів на купівлю іпотеки, що продається позичальнику на підставі довіреності.

Кредитна угода може оформлюватися комплексними договорами, по тексту яких поєднуються умови декількох договорів: кредитного і договору страхування. Дана умова регламентується Стандартами відповідного продукту.

Типові форми договорів, що використовуються в роботі та зміни до них розробляються та погоджуються відповідальними структурними підрозділами банку. Типові форми договорів формуються у Збірники типових договорів та документів, затверджуються та вводяться в дію відповідним розпорядженням ПАТ «Умовний Банк» в розрізі кожного продукту кредитування.

На підставі розпорядження ПАТ «Умовний Банк» затверджені типові форми договорів та зміни до них розміщуються у програмних комплексах банку, що використовуються під час кредитування фізичних осіб, співробітниками Головного банку, що мають відповідні повноваження.

Аналіз фінансового стану позичальника –¬ фізичної особи проводиться згідно з Положенням про проведення оцінки фінансового стану ¬позичальника-фізичної особи в ПАТ «Умовний Банк», скоринговими картами та іншими ризик-інструментами по окремих видах кредитних продуктів, що затверджені окремими внутрішніми регулятивними документами банку.

Методика оцінки фінансового стану позичальника ґрунтується на аналізі наданих документів (довідок з місця роботи про заробітну плату, звітів, декларацій, документів, що підтверджують наявність активів, кредитної історії, анкетних даних клієнта тощо) і розрахунку кредито- та платоспроможності позичальника.

Особливості перевірки довідки про доходи позичальника (чоловіка/дружини позичальника, третьої особи) та особливості проведення розрахунку платоспроможності фізичної особи (позичальника, чоловіка/дружини, третьої особи) на підставі підтверджуючих документів про доходи викладені в методичних рекомендаціях щодо перевірки окремих документів фізичних осіб для отримання кредиту.

Оцінка фінансового стану позичальника здійснюється окремо для кожного виду продукту кредитування за допомогою відповідного програмного забезпечення із встановленням нормативних значень та відповідних балів для кожного показника, в залежності від його вагомості серед інших показників, що свідчать про ймовірність виконання позичальником своїх¬зобов’язань за кредитним договором.

При проведенні аналізу фінансового стану клієнта, який одночасно оформлює заявки – анкети на отримання кредитів за декількома різними кредитними продуктами, такому клієнту обов’язково враховуються в загальні витрати по кожному із кредитів суми щомісячних платежів відповідно за декількома кредитами.

Періодичність проведення¬ оцінки фінансового стану позичальника визначається внутрішніми регулятивними документами банку з урахуванням стану обслуговування боргу та строковості кредиту.

Оцінку фінансового стану позичальника банк здійснює кожного разу під час розгляду питання про надання кредиту, а далі – в період дії кредитного договору, але не рідше 1 разу на рік. У випадку зміни місця роботи, зміни розміру заробітної плати, або інших доходів, або погіршення фінансового, або майнового стану позичальника, фінансовий стан та платоспроможність позичальника переглядаються.

Результати оцінки фінансового¬ стану позичальника мають зберігатися в банку в кредитних справах відповідно до термінів зберігання документів із кредитування згідно Переліку документів, які утворюються в діяльності Національного банку України та банків України з зазначенням строків зберігання, затвердженого Постановою Правління НБУ від 08.12.04 №601.

Розмір процентних ставок та комісій встановлюється залежно від особливостей продукту кредитування, пов'язаних з ним ризиків, наданого забезпечення, пропозицій, попиту, що склалися на кредитному ринку, собівартості кредитних ресурсів, строку користування кредитом, а також з урахуванням аналізу конкурентоспроможності діючої процентної ставки інших комерційних банків у регіоні, розміру облікової ставки Національного банку України та інших факторів.

Розмір процентних ставок за кредитами в банку встановлюється та затверджуються комітетом по управлінню активами та пасивами банку (КУАП). Розмір комісій за кредитами встановлюються та затверджуються рішенням тарифного комітету.

Банк не може видавати кредит під процент, ставка якого є нижчою від процентної ставки за кредитами, які бере сам банк, і процентної ставки, що виплачується ним за депозитами, за винятком, якщо при здійсненні такої операції банк отримує додаткові доходи (комісії) та не матиме збитків.

Надання безпроцентних кредитів забороняється, за винятком передбачених законом випадків (ст.49 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).

Процентні ставки за кредитами можуть бути «фіксованими», які залишаються незмінними протягом строку кредитування або «плаваючими» з періодичним переглядом (строк періоду визначається стандартами продукту), які переглядаються в процесі кредитування відповідно до умов, передбачених стандартами продукту та кредитним договором, у тому числі залежно від стану грошового ринку, зміни облікової ставки Національного банку України, плати за кредитні ресурси та інших умов.

Зміни розміру процентних ставок, періодичності та черговості сплати процентів здійснюються на основі взаємної згоди банку та позичальника з обов'язковим оформленням додаткової угоди до кредитного договору, якщо інше не передбачено умовами кредитного договору.

При розрахунку процентів, банк керується вимогами правил бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України, затверджених Постановою Правління НБУ №255 від 18.06.2003, із змінами і доповненнями, Положенням про облікову політику ПАТ «Умовний Банк».

Процентні доходи і витрати визначаються за рахунками процентних доходів та витрат відповідно на 6-му і 7-му класах із застосуванням методу ефективної ставки відсотка.

Амортизація дисконту за фінансовими інструментами здійснюється одночасно із нарахуванням процентів.

Нарахування процентів за кредитами здійснюється за процентною ставкою, що передбачена умовами кредитного договору за методами, регламентованими Положенням про облікову політику ПАТ «Умовний Банк» у валюті кредиту не рідше одного разу на місяць та при поверненні (повному достроковому поверненні) кредиту, при цьому враховується день видачі кредиту та не враховується день повернення кредиту.

В залежності від валюти кредиту та схем погашення платежів по кредиту розрахунок нарахування процентів може змінюватися.

Так, при отриманні кредиту у національній валюті, нарахування та сплата процентів здійснюється за методом факт/факт.

Для нарахування процентів за кредитами, виданими в іноземній валюті, використовується метод – факт/360. При цьому, нарахування процентів за кредитними операціями в грудні проводиться за повний календарний місяць. Для нарахування процентів із застосуванням схеми ануїтетних платежів, використовується метод 30/360, при якому кількість днів у місяці приймається умовно за 30 днів. Сплата процентів здійснюється у валюті кредиту щомісяця, в строки, що визначені кредитним договором.

Інший порядок сплати процентів за кредитами, наданими строком користування більш одного місяця (наприклад, щоквартально, одночасно з поверненням кредиту тощо), дозволяється у виняткових випадках з урахуванням особливостей заходу, що кредитується (наприклад, при довгостроковому кредитуванні), можливостей позичальника та стану виконання фінансового плану відповідною установою банку. Рішення про встановлення іншого порядку сплати процентів приймається відповідним колегіальним органом банку в межах наданих повноважень.

Забороняється в односторонньому порядку змінювати умови укладених з клієнтами кредитних договорів в частині збільшення розміру процентної ставки, за винятком випадків, встановлених законом (ст. 55 Закону «Про банки і банківську діяльність»).

Вид комісій та періодичність їх сплати визначається умовами кредитних договорів в розрізі окремих кредитних продуктів.

Інформація про кредит повинна надаватись клієнту на паперових носіях або знаходиться в доступному для ознайомлення клієнтами місці (інформаційні стенди тощо). При першому зверненні клієнта до установи банку щодо можливості одержання кредиту, менеджер з продажів установи банку проводить з ним попередню співбесіду.

Під час проведення співбесіди, менеджер з продажів: повинен звернути увагу на психологічний стан клієнта, зовнішній вигляд, поведінку, коректність та логічність інформації, яку надає клієнт; ознайомитися з інформацією що стосується особливостей сфери діяльності клієнта: де працює, спеціальність, напрямок роботи тощо; з’ясувати наявність контактних телефонів. В обов’язковому порядку клієнт має повідомити свій стаціонарний домашній телефон (по місцю реєстрації або по місцю фактичного проживання) або стаціонарний чи мобільний телефон іншої контактної особи (найближчих родичів, сусідів тощо). Менеджер з продажу також має поцікавитися мобільним та робочими телефонами клієнта.

Не допускається надання кредитів клієнтам, які: візуально викликають сумніви щодо їх психічного здоров’я чи алкогольної та/або наркотичної залежності; отримали негативний результат за оцінкою плато- та кредитоспроможності; мають негативну кредитну історію; мають діючі реструктуризовані та/або рефінансовані кредити в банку (або інших фінансових установах); мають непогашену прострочену заборгованість за кредитом на момент звернення до банку; мали судимість за кримінальний злочин (в тому числі їх подружжя); що є недієздатними, згідно чинного законодавства; клієнтам, за якими по результатах проведених телефонних дзвінків, виявлена негативна інформація; не зазначили існуючи кредити або інші негативні чинники, що виявлені шляхом перевірки відповідних реєстрів та отримання інформації з бюро кредитних історій; є нерезидентами; не мають домашнього номеру телефону (не враховуються мобільні телефони, телефони спеціальних та довідкових служб та номери телефонів, які починаються з цифр 800, 900, 080, 090) або іншого контактного номеру телефону (не враховуються телефони спеціальних та довідкових служб та номери телефонів, які починаються з цифр 800, 900, 080, 090); зареєстровані приватними підприємцями менше 1-го року з дати реєстрації для загальної форми оприбуткування/єдиного податку та менше 2-ох років для іншої форми оподаткування; тощо.

Не допускається надання кредитів на наступні цілі: для формування забезпечення у вигляді грошових коштів для отримання кредиту в самому банку та/або інших банках; для погашення простроченої заборгованості по кредиту і процентах/комісіях в інших банках. А також: для придбання активів пов’язаної з банком особи; для придбання цінних паперів банку та пов`язаних з банком осіб; для формування та збільшення статутного капіталу господарських товариств; для здійснення інвестицій за кордон; клієнтам, що є керівниками або засновниками підприємств (юридичних осіб) з приводу діяльності яких є негативна інформація (дані служби безпеки банку, кредитного бюро тощо).

Інші обмеження щодо видачі кредитів фізичним особам визначаються умовами стандартів по видах кредитних продуктів та кредитно-ризиковою політикою ПАТ «Умовний Банк».

Не допускається рефінансування кредитів, отриманих клієнтами в інших банках, якщо такі клієнти мають: непогашену прострочену заборгованість за кредитами; негативну кредитну історію; діючи реструктуризовані та/або рефінансовані кредити в інших банках або фінансових установах.

Перед отриманням кредиту клієнту надається в письмовій формі достовірна інформація про умови кредитування та сукупну вартість кредиту у вигляді листа-ознайомлення з умовами отримання кредиту, згідно вимог правил надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту, затверджених Постановою Правління НБУ від 10.05.2007 №168. Зміст даного листа-ознайомлення з умовами отримання кредиту може змінюватися в залежності від виду продукту кредитування, та повинен мати такі обов’язкові параметри:


Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання
123456789 -> Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання Оздоровче і прикладне значення занять
123456789 -> «Аналіз розподілу та використання прибутку банку»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка