Розвиток творчих здібностей учнів через упровадження інтерактивних технологій та ділової гри на уроках трудового навчання Прозорова Надія ПетрівнаСторінка1/15
Дата конвертації11.03.2019
Розмір7.32 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Управління освіти Шосткинської міської ради

Міський методичний кабінетРозвиток творчих здібностей учнів через упровадження інтерактивних технологій та ділової гри на уроках трудового навчання

Прозорова Надія Петрівна

вчитель вищої кваліфікаційної категорії

Шосткинської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів №12 Шосткинської міської ради

Сумської області

Шостка – 2014ЗМІСТ

Вступ ………………………………………………………………… … …..

1. Сучасні підходи до проблеми розвитку творчих здібностей учнів ..…. .

2. Загальна суть інтерактивного навчання…………………………………. .

3. Використання інтерактивних технологій на уроках обслуговуючої праці………………....……………………………………………………….

4. Розробки уроків

5. Гра як засіб розвитку творчих здібностей учнів.

6. Методичні розробки уроків з використанням ігорової діяльності ……………………………………………………………………………….

7. Приклади ігор………………......................................................................

Висновки.............................................................................................................. Список літератури …………………..………………………………………

Додатки.. ……………………………………………………………………..

ВСТУП

Актуальність дослідження зумовлена тим, що в нових умовах соціально-економічного розвитку України відбувається стрімка переорієнтація ціннісних орієнтирів у суспільстві, перебудова системи суспільного виробництва, що відображається на ринку праці. Трудова підготовка має бути гнучкою та пристосованою до технічних, економічних, соціальних потреб суспільства та спрямованою на те, щоб допомогти випускникам загальноосвітніх шкіл у професійному самовизначенні, оволодінні методами творчої діяльності в умовах ринкової економіки .

Реалізація основних положень Державного стандарту базової і повної середньої освіти, Закон України ,,Про загальну середню освіту”, Державного стандарту освітньої галузі ,,Технології”, провідними завданнями яких є цілісний розвиток особистості, підготовка її до життя і трудової діяльності, зокрема, потребують науково-обґрунтованих змісту та методики технологічної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

Модернізація навчально-виховного процесу на сучасному етапі сприяє формуванню та розвитку творчої особистості, спроможної повноцінно реалізуватись в житті. Одним із кроків підвищення ефективності уроку трудового навчання є впровадження разом із традиційними методами навчання інтерактивних технологій навчання.

Уроки трудового навчання – це напружена, науково організована й результативна праця всіх учнів у співтворчості з учителем, яка розвиває творчі здібності учнів; сприяє здобуванню знань учнями самостійною роботою думки; диференціює та індивідуалізує процес навчання; стимулює роботу з додатковою літературою; розвиває аналітичне мислення; формує в учнів навички самооцінки та самоконтролю своєї навчальної діяльності.

,,Інтерактивний” – означає здатність взаємодіяти чи знаходитись в режимі бесіди, діалогу з людиною. Це діалогове навчання, в ході якого здійснюється взаємодія вчителя та учня. Отже визначення, О. Пометун та Л. Пироженко: ,,Сутність інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес відбувається за умови активної взаємодії всіх учнів. Це співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове, навчання у співпраці), де і учень, і вчитель являються рівноправними, рівнозначними суб’єктами навчання, розуміють, що вони роблять, рефлексують з приводу того, що вони знають, уміють і здійснюють”. Під час інтерактивного навчання учні вчаться бути демократичними, спілкуватися з іншими людьми, критично мислити, приймати продумані рішення.Об’єкт дослідження - процес формування нової моделі випускника.

Предмет дослідження – інтерактивні методи навчання.

Мета дослідження – обґрунтування використання інтерактивних прийомів на уроках обслуговуючої праці для розвитку творчих здібностей учнів.

Методи дослідження - спостереження, аналіз; розробка науково-методичних матеріалів з проблеми; впровадження інтерактивних прийомів під час навчальних занять; розробка дидактичного матеріалу, тестових завдань; моніторинг якості навчальних досягнень учнів;презентація досвіду роботи на рівні міста.

Завдання дослідження:

1. З’ясувати загальну суть інтерактивного навчання.

2. Розкрити шляхи вдосконалення сучасного уроку трудового навчання завдяки інтерактивним технологіям.

3. Розглянути структуру і методику інтерактивного навчання.

4. Поділитися досвідом проведення уроків з використанням інтерактивних технологій навчання.

Гіпотеза дослідження - якщо систематично використовувати на уроках інтерактивні методи навчання, то можна очікувати якісного формування нової моделі випускника.

1. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ

Творчість – це позитивно спрямована діяльність, каталізатор прогресивних змін у суспільстві, культурі. Це багатогранне поняття, що пронизує всі сторони діяльності особистості і проявляється у всіх напрямках суспільної практики.

В основі творчості лежить, як правило, трудова діяльність людини. Праця – єдиний засіб перетворення людини в творчу особистість. Творчі ідеї самі собою не народжуються, а виникають тоді, коли людина відчуває потребу щось змінити, вдосконалити. До творчості людину спонукають як соціальні мотиви, так і її фантазія, мрії.

Під дитячою творчістю розуміють діяльність дитини, в процесі якої вона створює якісно нові для самої себе цінності. ,,Творчість дітей – глибоко своєрідна сфера їхнього духовного життя, самовираження і самоутвердження, в якому яскраво виявляється індивідуальна самобутність кожної дитини. Цю самобутність не можливо охопити якимись правилами, єдиними і обов’язковими для всіх”, – писав В.О.Сухомлинський

Чимало дослідників підкреслюють, що найважливішою властивістю творчої особистості є твердість у досягненні мети , впевненість у собі. Але у більшості випадків, навчаючись у школі, дитина поступово втрачає віру у свої сили, починає сумніватися у власній здатності відкрити щось нове. Поновити віру у свої сили можливо за умов використання завдань зростаючої складності та творчих завдань, що передбачають максимальну самостійність школяра.

Отже, слід ,,організовувати навчання як пізнання”, тобто репродуктивну діяльність оптимально поєднувати з творчою, продуктивною. Кінцевою

метою школи по відношенню до суспільства є підготовка людини, здібної працювати творчо, мислити , нести відповідальність за долю країни та людства.

Кожний етап творчості вимагає особливих проявів якостей особистості. Так для першого етапу найважливішим є почуття нового, чутливість до протиріч; для другого – інтуїція, творча уява, фантазія; для заключного етапу – самокритичність, прагнення довести справу до кінця. Будь-яка ідея, гіпотеза, художній задум не можуть бути здійсненими без цих якостей особистості.

До основних засобів формування творчої особистості, на нашу думку можна віднести: комп'ютерну графіку; аудіо і відео інформацію; використання можливостей мережі Internet; застосування у навчальному процесі педагогічних програмних засобів (ППЗ); програми для моделювання процесів.

Система творчих завдань істотно впливає на мислення, мову, уяву, активність дитини. Творчі завдання дозволяють широко спиратися на суб'єктний досвід дитини й цілком співзвучні з концепцією ОЗН (особистісно-зорієнтоване навчання). Важливо, щоб творчі завдання носили й розвиваючий характер. Творчі завдання, по суті, пронизують весь урок від початку й до кінця, незалежно від теми уроку й цілей та завдань, поставлених на ньому. Творчі завдання допомагають у формуванні творчого мислення дітей. Зорова наочність у поєднанні зі слуховим, руховим і тактильним відчуттями допомагають дітям одержати уявлення про особливості того чи іншого предмету або теми. При цьому працюють і розвиваються такі механізми мислення, як аналіз, синтез, розвивається образна мова дітей. У момент виконання творчих завдань у дитини виникає активна уява.2. ЗАГАЛЬНА СУТЬ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ

Найбільш загальною характеристикою сучасного уроку є показник активності учнів. Тому на уроках обслуговуючої праці ми пропонуємо поєднувати традиційні та інтерактивні технології навчання, зміст яких передбачає фронтальну роботу учнів, роботу в парах та малими групами, при цьому відбувається взаємодія учасників педагогічного процесу, спільне вирішення навчальних завдань, розвиток особистих творчих якостей учнів.

Аналіз психолого-педагогічної літератури і методичних досліджень показує, що ця проблема була і залишається на сьогодні одним із основних предметів дослідження сучасної педагогічної науки.

Сьогодні технологіями, що забезпечують ефективність, демократичність, інтерес, почуття радості, успіху, задоволення, вселяють віру у свої сили, є інтерактивні технології.

Слово ,,інтерактив” прийшло до нас з англійської мови від слова interact, де inter - взаємний і act – діяти. Звідси, інтерактивний – здатний до взаємодії, діалогу. Інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну передбачувану мету – створити комфортні умови навчання, за яких кожен відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність.

В ході інтерактивного навчання учні вчаться бути демократичними, спілкуватися з іншими людьми, критично мислити, приймати продумані рішення. Такі підходи до навчання не є повністю новими для української школи. Так, розробку елементів інтерактивного навчання ми можемо знайти в працях В. Сухомлинського, творчості вчителів-новаторів 70-80-х рр. (Ш. Амонашвілі, В. Шаталова, Є. Ільїна, С. Лисенкової та ін.), теорії розвивального навчання.

Про впровадження інтерактивних технологій йдеться у працях О. Пометун, Л. Пироженко ,,Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання”. Дидактична імітаційно-моделіруюча гра в сучасній школі та педагогіці США була розглянута в праці Чорна Н.М. [23-164]. Методика групової навчальної діяльності була представлена в праці Ярошенко О.Г. [26-126] та Фальтус Р. [7-14]. Основи проблемного навчання на уроках праці були представлені в працях Тхоржевського Д. А., Гетто В. Г. Питання вдосконалення інтерактивних методів навчання досліджували О. Білоблоцький, В. Дідух, Р. Захарченко, Ю. Кирильчук, Г. Левченко, В. Сидоренко, Г. Терещук та ін.

Провідна педагогічна ідея інтерактивної системи навчання на уроках обслуговуючої праці полягає в тому, що засвоєння учнями навчальних матеріалів буде ефективнішим та якіснішим, рівень технічного розвитку учнів підвищиться, якщо навчальний процес буде здійснюватися за методикою формування технологічних знань і вмінь із застосуванням інтерактивних технологій навчання, що передбачатиме розв’язання учнем або групою учнів певних проблем, в інтегруванні знань, умінь із різних галузей техніки і технологій, творчості.3. ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ОБСЛУГОВУЮЧОЇ ПРАЦІ
Ефективне впровадження демократичних засад у практику навчального процесу передбачає використання методик, які допомагають набути соціальних та інтелектуальних навичок демократичної поведінки. Найбільш результативними є технології, спрямовані на створення суб'єктно-суб'єктних відносин між вчителем і учнями, залучення їх до активної комунікативної взаємодії, встановлення атмосфери взаємодопомоги, довіри та відповідальності. Технології, які надають навчальному процесу діалогічного характеру, сприяють виробленню таких навичок, як думати, розуміти суть речей, осмислювати ідеї й концепції і вже на основі цього вміти шукати потрібну інформацію, трактувати її і застосовувати в конкретних умовах, відносяться до класу інтерактивних

Якщо спробувати дати визначення поняття інтерактивна технологія навчання, то — це така організація навчального процесу, за якої неможлива неучасть школяра у колективному взаємодоповнюючому, заснованому на взаємодії всіх його учасників процесі навчального пізнання: або кожен учень має конкретне завдання, за яке він повинен публічно прозвітуватись, або від його діяльності залежить якість виконання поставленого перед групою та перед усім класом завдання. Інтерактивні технології навчання включають в себе чітко спланований очікуваний результат навчання, окремі інтерактивні методи і прийоми, що стимулюють процес пізнання, та розумові і навчальні і умови й процедури, за допомогою яких можна досягти запланованих    результатів.


Ми розглядаємо використання інтерактивних технологій на уроках трудового навчання не в ефективності новизни, оригінальності, а в підвищенні якості навчального процесу. Значення інтерактивних технологій полягає в активізації пізнавальної та трудової діяльності учнів, підвищенні інтересу до занять трудового навчання. Завдяки їм у школярів створюється установка на творчу діяльність, на постійний пошук, що так важливо під час впровадження проектно-технічних систем трудового навчання. При цьому створюються умови для формування особистісно значущих якостей, що виражаються у вмінні керувати своїм емоційним станом, формуються оперативні практичні вміння, попереджається втома, створюється комфортне середовище для навчання й виховання особистості школяра.
Якщо говорити про інтерактивне трудове навчання то воно полягає в тому, що навчально-трудовий процес організовується так, що практично всі учні задіяні в навчальній та трудовій діяльності, вони мають можливість розуміти й діяти залежно від того, що вони знають і думають. Спільна діяльність учнів у процесі навчання, засвоєння навчального матеріалу означає, що кожен учень робить свій особистий індивідуальний внесок, відбувається обмін знаннями, ідеями, способами діяльності. Причому все це відбувається за умови взаємної підтримки і в атмосфері доброзичливості, що дозволяє отримувати не лише нові знання, а й розвивати саму пізнавальну діяльність. Інтерактивна діяльність на уроках трудового навчання передбачає організацію і розвиток діалогового спілкування, яке веде до взаєморозуміння, взаємних дій, до спільного вирішення загальних, але значимих для кожного учасника завдань. Інтерактив виключає домінування як одного доповідача, так і однієї думки над іншими. У ході діалогового навчання учні вчаться критично мислити, вирішувати складні проблеми на основі аналізу обставин і
відповідної інформації, зважувати альтернативні думки, приймати продумані рішення, брати участь у дискусіях, спілкуватися з іншими людьми
Якщо пасивні технології в основному зорієнтовані на рівень знань і розуміння, то активні й інтерактивні – охоплюють усі пізнавальні рівні, оскільки вони передбачають навчання через дію. Під час їх застосування відтворюються ситуації, взаємини, завдання, характерні для щоденної педагогічної діяльності. На нашу думку найефективнішими інтерактивними технологіями є такі, які забезпечують теоретичну і практичну підготовленість учня до творчого застосування знань, умінь і навичок у навчальній та трудовій діяльності. Творчі завдання, на відміну від традиційних, розрахованих на  репродуктивність, вимагають від учасників не простого відтворення інформації, а творчості, оскільки містять у собі елементи невідомого і мають, як правило, кілька (іноді безліч) ,,правильних відповідей”. Іноді ,,правильна відповідь” невідома. Отже, інтерактивні технології передбачають спільне навчання (навчання у співпраці: і учень, і вчитель є суб'єктами навчання). Учитель виступає лише в ролі більш досвідченого організатора навчального процесу. Усі учасники навчального процесу при цьому взаємодіють один з одним, обмінюються інформацією, спільно розв'язують проблеми, моделюють ситуації, оцінюють дії, результати праці своїх однокласників і свою власну поведінку. Учні заглиблюються в атмосферу ділового партнерства з розв'язання проблеми, яка є найбільш сприятливою для вироблення навичок і якостей школяра. Особливістю цих технологій є те, що вони є і найбільш природними, створюють сприятливі умови для формування вмінь і навичок і дають можливість виявити свої інтелектуальні якості. 

Уроки трудового навчання в школі-найкраща нагода озброїти дітей практичними вміннями і навичками, які потрібні абсолютно всім у подальшому дорослому житті, а для багатьох стануть трампліном для набуття професії, пов’язаної зі створенням матеріального добробуту суспіьлства.

Під час проведення занять я помітила, що інтерес учнів збуджується і формується там, де я не просто подаю готові істини, а й ставлю перед учнями проблему, зацікавлюю їх, викликаю в них бажання знайти спосіб її розв’язання. Для цього я використовую проблемне навчання – проблемну ситуацію. Проблема спонукае дітей до творчого мислення. Це сприяє пробудженню пізнавальної активності, так як справжнє пізнання завжди супроводжується емоціями. Такий початок уроку не залишає нікого з учнів байдужими.

На початку уроку я налаштовую їх на роботу і для цього проводжу розминку, використовуючи вправу ,,Очікування”, де учні визначають свої очікування від сьогоднішнього уроку і записують їх, а в кінці уроку перевіряють чи справдились вони.

Актуалізацію опорних знань учнів я проводжу не у формі опитування, а застосовую метод ,,Мозковий штурм”, мета якого полягає в тому, щоб зібрати якомога більше ідей щодо проблеми від усіх учнів за обмежений проміжок часу (додаток 1).

Цей метод заохочує вільне висловлювання ідей, а також дає можливість дітям пофантазувати.

У 5-6-х класах актуалізація опорних знань краще провести у формі імітаційної гри. Адже під час гри дитина вчиться аналізувати свої дії, самостійно примати рішення, вдається до творчості. Творча атмосфера є ознакою будь-якої гри. У роботі використовую інтерактивну вправу ,,Перевертні” (для розвитку уваги), вправу ,,Аплікація” (для розвитку просторової уваги, смаку) (додаток 2).

Значну увагу я приділяю мотивації навчальної діяльності, адже без неї пізнання не може принести позитивний результат. Мною було відзначено, що діти з большим ентузіазмом беруться за роботу, коли присутні казки, розповіді.

Вивчення нового матеріалу – один із найголовніших компонентів уроку.

У ході вивчення нового навчального матеріалу в 7-8 класах використовую інтерактивну вправу ”Ажурна пилка” (додаток №3). Мета вправи- ознайомлення із значною кількістю інформації за короткий проміжок часу. Основний прицип – “учимося навчаючись.”

Також дівчатам дуже подобається застосування ролоьвих ігор. Під час цих занять діти показують свої акторські здібності, знання обрядів, традицій українського народу, а також свої практичні навички. Учні перевтілюються у дизайнерів, художників – модельєрів, конструкторів, створюють свої власні колекції одягу і демонструють їх під час рольової гри ,,Мода, Мода…”. Під час таких ігор я проводжу і профорієнтаційну роботу, розкриваючи перед дітьми грані різних професій. Ігрові форми навчання: КВК,” Ну-мо дівчата”, “Щасликий випадок”, “Мікрофон”-дають можливість для учнів з різними розумовими здібностями стати активними учасниками творчої діяльності.

Гра з елементами праці належить до групи творчих ігор. За своєю психологічною суттю творча гра являє собою активну діяльність дитини, в якій вона прагне реалізувати своє бажання займати в суспільстві позицію дорослої людини.

В процесі використання методів творчої діяльності “Акваріум”, “Мозковий штурм”, “Рефлексія” учні вчаться висловлювати і захищати свою думку, отримують навички публічного виступу з теми, вчаться працювати над взаємооцінкою в групах.

Закріплення і систематизація знань є невід’ємною частиною кожного уроку. Мій досвід показує, що їм сприяють ігри: “Чарівна скринька” (додаток №4), “Блеф-клуб” (додаток 5).

На цьому етапі уроку доцільні і різнорівневі картки-завдання. Пропонуючи дітям ігрові завдання, я завжди враховую індивідуальні, психологічні особливості. Індивідуальні завдання мають бути диференційовані, тобто поділені на групи залежно їх складності. При цьому важливо враховувати інтереси учнів їхні нахили та рівень підготовки (додаток №6).,

Використання інтерактивних технологій сприяє вирішенню комплексних завдань, засвоєнню нового та закріпленню вивченого матеріалу, розвитку творчих здібностей, формуванню загальнонавчальних умінь, необхідних у майбутньому житті, швидкість у прийнятті рішення, наявність у власних рішеннях твердих переконань, вміння користуватися науковою літературою, а також дає можливість учням зрозуміти і засвоїти навчальний матеріал з різних позицій.
4. РОЗРОБКИ УРОКІВ

Урок – гра ,,Ну-мо, дівчата” для учнів 7 – х класів.
Тема. Урок – гра з теми: ,,В’язання гачком”.
Мета: узагальнити матеріал з теми ,,В’язання гачком”;

Розвивати:

1. логічне мислення, творчу уяву, естетичні смаки;

2. уміння аналізувати побачене й почуте;

3. робити висновки, узагальнення.
Виховувати: працелюбність, повагу до традицій українського народу.
Матеріали та інструменти: пряжа, гачки, ножиці.
Наочність: в’язані вироби, схеми, кросворди, головоломки.
Розум полягає не лише у знанні,

а й в умінні застосовувати ці знання.Аристотель

ХІД УРОКУ


І. Організаційний момент.
Привітання вчителя.
Клас ділиться на 2 команди. У кожної команди є назва й відзнаки (емблема, девіз). Кожна команда сидить за окремим столом. Команду очолює капітан. Запрошені гості і журі для оцінювання конкурсу.
ІІ. Мотивація навчальної діяльності.
Оголошення теми та мети уроку.

Ознайомлення команд із правилами гри.

Гра складається з конкурсів. Кожний конкурс містить певні умови та завдання, які оцінюються журі кольоровими картками. Червоний – перше місце, жовтий – друге, синій – третє, зелений – четверте. За кожен конкурс видається певна картка. У кінці гри підраховується кількість карток за кольорами. Перше місце отримає команда, у якої максимальна кількість червоних карток, друге – у якої найбільше жовтих і т.д.


Вступне слово вчителя
Шановні гості, учасники гри, уболівальники, поважне журі! Сьогодні ми зібралися для того, щоб продемонструвати свої знання, уміння, навички з трудового навчання, оцінити їх, побачити успіхи. Праця – це безперервний процес, джерело нашого добробуту, життя, гарного настрою, доброї слави між людьми. Сьогодні кожен з вас буде старатися це довести під час проведення гри ,,Ну-мо, дівчата”. Шановні учасники, хочу побажати вам бути дружніми, уважними, активними, а поважному журі бажаю об’єктивно оцінювати успіх кожної команди загалом і кожного її члена зокрема. Тож, команди, чи готові ви до змагань.
Команди: Готові!
Представлення команд.
Ведуча 1. Якщо ви з інтересом відгадуєте кросворди, берете участь у вікторинах, любите телепередачі ,,Найрозумніший”, ,,Що? Де? Коли?, то гра ,,Ну-мо, дівчата” – саме для вас.

Ведуча 2. ,,Ну-мо, дівчата” – це шлях до вдосконалення. Тож, починаймо! Бажаємо успіху нашим командам і приємного відпочинку гостям.

Ведуча 1. У сьогоднішній грі беруть участь дві команди (представлення команд, їх капітанів). А зараз давайте привітаємо членів журі, які будуть підраховувати бали й визначать переможця гри.

ІІІ. Застосування отриманих знань, умінь, навичок.

ПЕРШИЙ КОНКУРС. ,,Будемо знайомі.


Команда називає себе, пояснює емблему, проголошує девіз.

Оцінюється творчість, оригінальність ідеї, художнє виконання малюнка на емблемі.


ДРУГИЙ КОНКУРС. ,,Розминочка
Умови конкурсу: усі члени обох команд почергово відповідають на запитання. У випадку неправильної відповіді або її відсутності протягом 5 секунд слово надається іншій команді. Відповіді треба давати лаконічні.
Запитання.
1.Які матеріали й інструменти використовують для в’язання гачком?

2.Номер гачка-це……

3.Які нитки використовують для в’язання гачком?

4.Які вироби можно зв’язати гачком?

5.З чого починають в’язання гачком?

6.Якої товщини повинен бути гачок для достатньо тугої і красивої в’язки?

7.На якій відстані від очей треба тримати гачок?

8.Які елементи є основою в’язання гачком?

9.Навіщо пров’язують петлі підйому?

10.Що таке повітряна петля?

11.Скільки існує способів в’язання гачком?

12.Що таке плоске в’язання?

13.Що таке накид?

14.Що являється основою філейного в’язання?

15.З якою метою зменшують кількість петель?

16.Які номери гачків існують?

17.Що таке кругле в’язання?

18.З яких частин складається гачок?

19.З яких матеріалів виготовляють гачки?

20.З якою метою збільшують кількість петель?


(Журі підбиває підсумки 2-го конкурсу).

ТРЕТІЙ КОНКУРС Ерудит.Умови конкурсу: кожній команді дається заготовлений кросворд. Команда, яка швидко і правильно розв’яже кросворд, виграє.
Кросворд 1.

Правильно розгадавши кросворд по горизонталі, по вертикалі, виділеній ви прочитаєте назву одного з інструментів, який використовується для в’язання виробів.

1.Назва гачків,довжина яких35-45 см.

2.Частина гачка, визначенням діаметра якої користуються для його характеристики.

3.Одна з частин гачка,яка не відіграє під час роботи значної ролі.

4.Гачки розрізняють за …, тобто за діаметром головки гачка.

5.Назва гачків, довжина яких 12-15см.

1

2

3

4

5


Відповіді: 1.Довгі. 2.Головка. 3.Ручка. 4.Номер. 5.Короткі.
Кросворд 2.


  1. Є у кожного в кімнаті, прикрашає вікна в хаті. (гардина).
  1. Влітку гарно прикрашає, взимку тепло зігріває,

Шийку ніжно загорне, від хвороби вбереже. ( шарф).


3.Має горло, має руки, і пасує нам під брюки,

Зігріває нас в мороз, але це не Дід Мороз. ( кофта).


4.Люблять діти ними грати, поламати й купувати,

Ну то що воно таке – дітям щастя так несе? ( іграшка).


5. Сітки гарні він плете, але риби ніоли не ловит. (павучок).Завдання: Розвязування головоломки. Хто швидше розв’яже головоломки, той і переможе.