С. Г. Литвинова хмарні технології. Віртуальний кабінет вчителя математики анотаціяДата конвертації08.10.2018
Розмір95.5 Kb.
#51763
УДК 371, 378

С.Г. Литвинова

ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ. ВІРТУАЛЬНИЙ КАБІНЕТ ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ
Анотація. Матеріали даної статті присвячені визначенню форм та необхідних компонентів використання хмарних технологій вчителем математики, видів діяльності, що підтримуються у хмарі, можливості використання хмарних технологій для організації «віртуального кабінету», дано визначення «віртуального кабінету» його принципи побудови, визначено типи документів для використання у «віртуальному кабінеті», визначено чотири переваги щодо впровадження «віртуального кабінету», окреслено його основні структурні блоки.

Ключові слова: хмарні технології, віртуальний кабінет, віртуальні предметні спільноти, форми використання хмарних технологій, види діяльності за хмарними технологіями, види документів.

1. Постановка проблеми. У сучасному світі апаратне і програмне забезпечення удосконалюється та оновлюється практично щодня і будь-який загальноосвітній навчальний заклад навряд чи зможе змінювати свою комп’ютерну техніку та програмне забезпечення відповідно до мінливих тенденцій розвитку інформаційно-комунікаційних технологій. Як показує досвід розвинених зарубіжних країн, відмінним рішенням вищеописаних проблем є розбудова єдиного інформаційного простору та впровадження у навчально-виховний процес «хмарних технологій». Масштаби впровадження хмарних технологій стрімко зростають. У галузі освіти твориться справжня революція. Тепер, щоб вчитися, вчителю не обов'язково стояти біля дошки. Вчитися можна скрізь: в приміщенні та на відкритій місцевості, під деревом, на борту морського чи повітряного судна. Для цього потрібно лише підключитися до мережі Інтернет [5]. Ми стаємо свідками швидкого впровадження хмарних технологій і сервісів в системі середньої і вищої освіти та розбудови єдиного інформаційного простору.

Єдиний інформаційний простір в освіті планується побудувати, з використанням хмарних технологій, які надає компанія Microsoft Україна. Загальноосвітні навчальні заклади для впровадження нових форм проведення уроків, безпечного зберігання даних і електронного обміну даними будуть застосовувати хмарний сервіс Office 365.

Хмарні технології мають ряд переваг: не потрібні потужні комп'ютери, (понад 30% комп’ютерів у школах підлягають списанню), менше витрат на закупівлю програмного забезпечення і його систематичне оновлення (закупівля і оновлення програмного забезпечення для загальноосвітніх навчальних закладів майже не фінансується), оскільки все знаходиться у хмарі; відсутність піратства, необмежений обсяг збереження даних (масштабованість), доступність з різних пристроїв і відсутня прив’язка до робочого місця, забезпечення захисту даних від втрат та виконання багатьох видів навчальної діяльності, контролю і оцінювання, тестування он-лайн, відкритості освітнього середовища, економія коштів на утримання технічних фахівців.

Створення єдиного інформаційного простору забезпечить доступ до цього сервісу усіх шкіл, педагогічних працівників, учнів і навіть батьків, що забезпечить впровадження у навчально-виховний процес та управління: «віртуального кабінету», «віртуальної учительської», «віртуального методичного кабінету», «віртуального класу», «віртуального документообігу», електронного портфоліо учня, організації самостійної роботи учнів та факультативного навчання.2. Аналіз останніх досліджень показав, що питання використання хмарних обчислень для організації тестування розкрито у роботах Морзе Н.В., Кузьминської О.Г. [4], організація самостійної роботи за допомогою хмарних сервісів Яндекс відображено у роботах Алексанян Г.А. [1], організація «віртуальної» учительської засобами Google-site досліджується Рождественською Л.В. [7].

Питання використання засобів Microsoft Office 365 для організації віртуального кабінету в загальноосвітньому навчальному закладі вченими не досліджувалося.3. Мета даної статті: визначити форми та необхідні компоненти використання хмарних технологій вчителем математики, види діяльності, що підтримуються у хмарі, можливості використання хмарних технологій для організації «віртуального кабінету», дати визначення «віртуального кабінету» та його принципів побудови, визначити типи документів для використання у «віртуальному кабінеті», визначити переваги впровадження «віртуального кабінету», окреслити його основні структурні блоки.

4. Виклад основного матеріалу. Завдяки зростанню популярності хмарних технологій, для вчителів-предметників з’являються нові можливості управління навчальним процесом. Основними компонентами неперервного зростання інтересу учнів до навчання є підвищення рівня методичної, дидактичної, розвивальної, виховної складових навчального процесу. Забезпечити не тільки доступ учнів до основних компонентів навчально-виховного процесу, а й створити умови для його неперервного навчання, саморозвитку та активної самореалізації допомагають «хмарні технології».

Загальноосвітні навчальні заклади почали долучатися до використання хмарних технологій. Це використання не масштабне, глобальне на рівні міста або району, а локальне ― на рівні одного навчального закладу, що дає змогу визначити практичну цінність хмарних технологій у розвитку та навчанні учнів.

Як зазначає Говард Гарднер (Howard Gardner) і його підтримують сучасні педагоги ― усі ми навчаємося по-різному. У вчителів виникає проблема, що під час навчання всього класу, треба одночасно пам'ятати і враховувати різні стилі навчання, сильні та слабкі сторони учнів. Проте, педагогами піднімається питання, що виявлення і врахування індивідуальних особливостей учнів під час навчання, не дає суттєвих результатів. Освітній процес повинен будуватися таким чином, щоб дати можливість учням набути досвід залученням різних типів інтелекту. Педагоги звертаються до «універсальних форм навчання», в основі яких лежить слухове, зорове та кінестетичне сприйняття даних [3] або теорія множинного інтелекту Говарда Гарднера в основі якої лежить дев’ять типів інтелекту: вербально-лінгвістичний, логіко-математичний, візуально-просторовий, кінестетичний, музичний, міжособистісний, внутрішньоособистісний, натуралістичний, екзистенціальний [2].

У загальноосвітньому навчальному закладі вчителі математики на уроках інтегрують діяльність учнів з метою розвитку логіко-математичного інтелекту.Логіко-математичний інтелект ― це здатність використовувати індуктивний і дедуктивний способи мислення, вирішувати абстрактні проблеми та логічні головоломки, розуміти складні відносини взаємозалежних концепцій, ідей і речей, ставити запитання, експериментувати, підраховувати тощо. Учень, який володіє високим рівнем логіко-математичного інтелекту, володіє навичками класифікувати, прогнозувати, виділяти, формувати наукові гіпотези, а також розуміти причинно-наслідкові зв'язки. Такі навички критичного мислення передбачені майже всіма навчальними програмами. Тому важливу роль відіграють хмарні технології в організації діяльності учня, як в урочний, так і поза урочний час.

Форми використання хмарних технологій в освіті: віртуальні предметні спільноти, «віртуальні учительські», «віртуальні методичні кабінет», «віртуальні клас», «віртуальний документообіг», електронний щоденник і журнал, інтерактивна приймальня, тематичний форум, організація самостійної роботи учнів та факультативне навчання, контентні сховища.

Необхідні компоненти для використання хмарних технологій: Інтернет, комп’ютер (планшет, мобільний телефон, нетбук), браузер, компанія, яка надає послуги хмарних технологій, навички роботи з Інтернет та веб-застосунками.

Види діяльності які підтримуються у хмарі: комунікація, колаборація, кооперація.

Комуніка́ція — це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами.

Колаборація — процес спільної діяльності, наприклад в інтелектуальній сфері, двох і більше осіб або організацій для досягнення спільних цілей, при якому відбувається обмін знаннями, навчання і досягнення згоди. Як правило, цей процес вимагає наявності керівного органу, при цьому форма керівництва може бути і суспільної при співпраці рівноправних членів децентралізованого співтовариства. Вважається, що учасники колаборації можуть отримати більше можливостей досягнення успіху в умовах конкуренції за обмежені ресурси.

Кооперація ― (лат. cooperatio) співробітництво, взаємозв'язок людей у процесах їх діяльності.

Кабінет - це не тільки місце в школі де учні і вчителі можуть обмінятися думками, отримати консультацію, провести різноманітні збори та заходи, а ще й місце для зберігання навчально-методичних матеріалів, наочностей і дошка оголошень тощо.

Віртуальний кабінет - це створене за допомогою хмарних технологій місце для колаборації, комунікації та кооперації вчителів та учнів з метою підвищення якості освіти та розвитку здібностей учнів.

Управління школою – це науково обґрунтовані дії адміністрації і педагогів, спрямовані на раціональне використання часу і сил викладачів і учнів у навчально-виховному процесі з метою поглибленого вивчення навчальних предметів, морального виховання, підготовки до усвідомленого вибору професії і всебічного розвитку особистості.

Віртуальний кабінет розбудовується на принципах:обов’язкової активної участі – вчитель і учень приймають активну участь у використанні віртуального кабінету;

ієрархії ― чіткого розподілу прав на використання даних у віртуальному кабінеті,

відкритого обміну даними – інформація, що стосуються навчання математики доступна для всіх учасників навчального процесу;

колективного використання даних - кожен учень має доступ до колективного створення та використання документів, які отримує від вчителя або інших учнів або учасників навчально-виховного процесу;

авторського права - всі учасники навчально-виховного процесу зобов'язуються дотримуватись законодавства про авторські права;

миттєвого зворотнього зв’язку ― кожен учень отримує право миттєвого з’єднання з вчителем або з іншим учнем у разі необхідності.

У віртуальному кабінеті використовують такі типи документів:

спільного використання, документи-шаблони, для ознайомлення, до виконання.

Документи спільного використання ― презентації, буклети, плакати, фото, відео, аудіо, тести, опорні конспекти, електронні таблиці, міні-підручники, тощо.

Документи-шаблони ― документи, що вимагають дотримання єдиної структури, наприклад, шаблони оформлення розв’язання задач, оформлення практичних робіт, робіт МАН, документів проектної діяльності або створених за кейс-технологіями.

Для ознайомлення ― різноманітна інформація з навчальної і виховної роботи, наприклад, інформація для учнів щодо організації тематичних екскурсій, конкурсів, олімпіад, шкільних КВК, міських та Міжнародних конкурсів тощо.

Для опрацювання ― документи, які вимагають опрацювання або обов’язкового виконання учням, наприклад, завдання для підготовки до контрольних робіт, зрізів знань, ЗНО тощо.

Для саморозвитку: скарбничка логічних задач, ребусів, завдань для розвитку логічного та критичного мислення учнів.

«Величезна сила хмари полягає в онлайновому контенті і відкритих ресурсах редагування, більшість з яких надається безкоштовно», - стверджує Бонк, наводячи як приклад бібліотеку Академії Хана, де вже зараз містяться майже дві з половиною тисячі безкоштовних відеолекцій з усіх предметів - від арифметики до фізики, фінансів та історії. «Безкоштовне онлайнове відео, - упевнений Бонк, - відкриває небачені можливості для будь-якого фахівця в галузі освіти». І треба сказати, що почалося це не сьогодні, і навіть не вечори [5].Позитивні сторони впровадження «віртуального кабінету»: доступ до даних будь-де і будь-коли, доступність і прозорість діяльності учня, швидкість інформування учня і його батьків, збір та зберігання усіх даних в одному місці, середовище для обміну досвідом і навчання учнів, прозорість діяльності вчителя, організація спільної роботи, участі у міських та Міжнародних проектах тощо.

Особливості впровадження «віртуального кабінету»: додаткове навчання щодо роботи у «віртуальному кабінеті», забезпечення методично-дидактичного супроводу учня, посилення контролю щодо виконання і оновлення навчальних матеріалів, на перше місце виходять мотивація, заохочення у впровадженні «віртуального кабінету», наявність швидкісного Інтернету, наявність комп’ютерної техніки, додаткова роз’яснювальна робота з батьками.

Структура віртуального кабінету може включати основні блоки, які відповідають структурі діяльності вчителя математики: «адміністрація», «вчитель», «портфоліо учнів», «документи», «для батьків», «оголошення» тощо.Діяльність вчителя математики. Застосування хмарних технологій в освіті надають ряд переваг у діяльності вчителя: вчитель має доступ до свої матеріалів і документів будь-де і будь-коли; з’являється можливість використання відео і аудіо файлів прямо з Інтернету, без додаткового завантаження на комп’ютер; організація спілкування засобами Lync з кафедрами математики вищих навчальних закладів (проведення он-лайн уроків, тренінгів, круглих столів); можливість формувати траєкторії розвитку кожного учня з предмету математика; принципово нові можливості для організації досліджень, проектної діяльності та адаптації навчального матеріалу до реального життя; принципово нові можливості передачі знань: он-лай уроки, вебінари, інтегровані практичні заняття, кооперативні лабораторні роботи, он-лайн комунікація з учнями інших шкіл міста або інших країн.

5. Висновки. Отже, розглянемо чотири причини, навіщо в школі впроваджувати «віртуальний кабінет».

Причина перша: віртуальний кабінет потрібен, як місце збору різноманітних документів, списків, графіків, таблиць, анкет. У кожного учня формується власне електронне портфоліо.

Причина друга: більшість учнів з задоволенням вчаться новим технологіям, розвивають інтелектуальні здібності. Під час використання «віртуального кабінету» відбувається підвищення рівня ІКТ-компетентності як вчителів, так і учнів, які засобами колаборації створюють спільну таблицю або текстовий документ, обговорюють презентації уроків.

Причина третя: у школі не вистачає технологій для взаємодії та змістовного спілкування на відстані. Комунікація, колаборація і кооперація формуватиметься у педагогів та учнів не тоді, коли хтось зверху поставить таке завдання, але коли для цього є вдалі технології.

Причина четверта: створюються умови для залучення батьків до активної участі у житті своєї дитини та вчасного інформування.
Література


  1. Алексанян Г. А. Использование облачных сервисов Яндекс при организации самостоятельной деятельности студентов СПО [Текст] / Г. А. Алексанян // Педагогика: традиции и инновации (II): материалы междунар. заоч. науч. конф. (г. Челябинск, октябрь 2012 г.).  — Челябинск: Два комсомольца, 2012. — С. 150-153.

  2. Ворон М. Множинний інтелект: від теорії до практики / М. Ворон, Ю. Найда / [Електронний ресурс]. – http://osvita.ua/school/theory/1740/ – Назва з екрану.

  3. Литвинова С. Г. Методика використання технологій віртуального класу вчителем в організації індивідуального навчання учнів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.10 "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті" / С. Г. Литвинова. – К., 2011. – 22 с.

  4. Морзе Н.В. Як навчати вчителів, щоб комп’ютерні технології перестали бути дивом у навчанні? / Н.В. Морзе // Комп’ютер у школі та сім’ї. - №6 (86). – 2010. – С.10-14.

  5. Морозов А. Школьники уходят в облака / А. Морозов / [Електронний ресурс]. – http://www.ng.ru/education/2011-09-06/8_shkolniki.html. – Назва з екрану.

  6. Облачные вычисления. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://habrahabr.ru/blogs/cloud_computing/111274 . – Назва з екрану.

  7. Рождественская Л.В. Дневник конференции. 10 шагов информатизации: призрак виртуальной учитель ской [Електронний ресурс]. – http://edugalaxy.intel.ru/index.php?automodule=blog&blogid=8&showentry=3664 – Назва з екрану.


Аннотация. Литвинова С.Г. Облачные технологии. Виртуальный кабинет учителя математики. Материалы данной статьи посвящены определению форм и необходимых компонентов использования облачных технологий учителем математики, видов деятельности, поддерживаемых в облаке, возможности использования облачных технологий для организации «виртуального кабинета», дано определение «виртуального кабинета» его принципы построения, определены виды документов используемые в «виртуальном кабинете», определены преимущества внедрения «виртуального кабинета», обозначены его основные структурные блоки.
Ключевые слова: облачные технологии, виртуальный кабинет, виртуальные предметные сообщества, формы использования облачных технологий, виды деятельности в облачных технологиях, виды документов.

Summary. Lytvynova S.G. Cloud technology. Virtual office math teacher.

Materials of this article devoted to forms and necessary components using in cloud technology in activities math teacher that are supported in the cloud, the possibility of using cloud technology for organizing a "virtual office", defines of the principles of "virtual office" and type document for use in "virtual office" identified advantages implement a "virtual office", outlines its basic structural units.Keywords: cloud technology, virtual office, virtual community, using cloud technology, activities in cloud technology, types of documents.

Освітній процес повинен будуватися таким чином, щоб дати можливість учням набути досвід залученням різних типів інтелекту за допомогою нових форм проведення уроків. Педагоги звертаються до «універсальних форм навчання», в основі яких лежить слухове, зорове та кінестетичне сприйняття даних або теорія множинного інтелекту Говарда Гарднера в основі якої лежить дев’ять типів інтелекту. Загальноосвітні навчальні заклади для впровадження нових форм проведення уроків, безпечного зберігання даних і електронного обміну даними застосовують хмарний сервіс Office 365. Матеріали даної статті присвячені визначенню форм та необхідних компонентів використання хмарних технологій вчителем математики, видів діяльності, що підтримуються у хмарі, можливості використання хмарних технологій для організації «віртуального кабінету», дано визначення «віртуального кабінету» його принципів побудови (обов’язкової активної участі, ієрархії, відкритого обміну даними, колективного використання даних, авторського права, миттєвого зворотнього зв’язку), визначено типи документів для використання у «віртуальному кабінеті» (документи спільного використання, документи-шаблони, для ознайомлення, для опрацювання, для саморозвитку), визначено чотири переваги щодо впровадження «віртуального кабінету», окреслено його основні структурні блоки.The educational process should be developed in such a way as to allow students to gain experience involving different types of intelligence through new forms of lessons. Teachers refer to "universal forms of education," which are based on auditory, visual and kinesthetic perception data or theory of Multiple Intelligence Howard Gardner based on the nine types of intelligence. Comprehensive educational institutions to introduce new forms of lessons, the safe storage and use of electronic data interchange cloud service Office 365. Materials of this article is devoted to forms and necessary components using cloud technologies math teacher activities that are supported in the cloud, the possibility of using cloud technology for organizing a "virtual office", defines a "virtual office" its principles of construction (the active participation hierarchy, open communication, collaborative data, copyright, instant feedback), defined document types for use in the "virtual office" (document sharing, document templates, to learn, to study, to self), defined four advantages to implement a "virtual office", outlines its basic structural units.


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка