С. В. Шепітько, кандидат філологічних наук, професор кафедри англійської мови та перекладу мдуСкачати 150.08 Kb.
Дата конвертації18.10.2016
Розмір150.08 Kb.
#13
ТипПрограма
Мiнiстерство освiти і науки України

Маріупольський державний університет

Кафедра англійської мови

Робоча програма
з навчальної дисципліни "Англійська мова"
для аспірантів, які навчаються за циклом гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Маріуполь – 2015УДК 8.ІІ.ІІІ (073)

ББК 8І.2 Англ я 73

Робоча програма з англійської мови для аспірантів, які навчаються за циклом гуманітарної та соціально-економічної підготовки / Укл. зав. каф. англ. мови, доцент О. Г. Павленко, доцент каф. англ. мови Н. В. Мараховська. – Маріуполь: МДУ, 2015.

Рецензенти: І.В. Соколова, доктор пед. наук, професор кафедри англійської філології МДУ

С. В. Шепітько, кандидат філологічних наук, професор кафедри англійської мови та перекладу МДУ

Програма розглянута та затверджена на засіданні

кафедри англійської мови МДУ

(протокол № 1 від «31» серпня 2015 р.)
Програма призначена для аспірантів, які навчаються за циклом гуманітарної та соціально-економічної підготовки. Програму створено з урахуванням положень Закону України «Про освіту», вимог та рекомендацій Вищої Атестаційної Комісії України, а також відповідно до міжнародних стандартів, викладених у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти.

Ó МДУ, 2015Пояснювальна записка
Курс англійської мови спрямований на підготовку аспірантів, які навчаються за циклом гуманітарного та соціально-економічного профілю, і передбачає опанування рівня знань, навичок і вмінь, необхідних для усного та писемного спілкування у науково-професійній сфері.

Цілі вивчення курсу:

 • практична: формувати в аспірантів комунікативну, лінгвістичну і соціокультурну компетенції;

 • когнітивна: формувати в аспірантів когнітивну компетенцію у взаємозв'язку з іншими видами компетенцій;

 • емоційно-розвиваюча: формувати в аспірантів позитивне ставлення до оволодіння як мовою, так і культурою англомовного світу;

 • освітня: розвивати в аспірантів здатність до самооцінки і самовдосконалення, що допоможе їм успішно завершити курс навчання в аспірантурі й стане передумовою їх наступного професійного росту;

 • науково-професійна: формувати в аспірантів науково-професійну компетенцію шляхом ознайомлення їх з тематикою наукового матеріалу на основі вивчення іншомовних джерел та залучення до виконання професійно-орієнтованих завдань;

 • виховна: виховувати і розвивати в аспірантів почуття самосвідомості; формувати вміння міжособистісного спілкування, необхідні для повноцінного функціонування як у навчальному середовищі, так і за його межами.

Завдання курсу полягає в удосконаленні й подальшо­му розвиткові знань, навичок і вмінь з англійської мови, набутих в обсязі програми ВНЗ, у різних видах мовленнєвої діяльності.

Аудіювання. Завдання курсу - досягти навичок сприйняття і розуміння інформації в межах науково-професійної тематики на рівні 85-90% при темпі пред'явлен­ня 90-100 слів на хвилину.

Говоріння. Завдання курсу - розвиток на­вичок природно-мотивованого монологічного і діалогічного мовлення при темпі висловлювань 200-250 слів на хвилину.

Рівень навичок монологічного мовлення має забезпечувати можливість самостійно готувати повідомлення про проблему, мету, методи та засоби дослідження, експеримент, обробку да­них, висновки та інші аспекти наукової роботи. Аспіранти повинні сформувати навички діалогічного мовлення для ведення наукової дискусії та спілкування в межах побутово-ситуативної тематики.Читання. Завдання курсу - подальший розвиток навичок ознайомлювального, вибіркового й вивчаючого читання на матеріалах оригінальних наукових текстів зі спеціальності.

Ознайомлювальне читання передбачає одержання основної інформації за тематикою наукового матеріалу та представлення в загальних рисах його змісту. Вибіркове читання передбачає орієнтування в логіко-смисловій структурі тексту, знаходження та вибір конкретної інформації, об’єднання в логічне ціле здобутої інформації з кількох джерел згідно з конкретною проблемою. Вивчаюче читання передбачає повне і точне розуміння інформації тексту і критичного осмислення цієї інформації.

Навчальними текстами і літературою для читання слугує оригінальна монографічна і періодична, а також художньо-публіцистична література, використовуються збірники оригінальних статей.Переклад. Усний і письмовий переклад з англійської мови українською використовується як засіб опанування іно­земної мови, прийом розвитку навичок і вмінь читання та ефективний спосіб контролю повноти і точності розуміння. Показником сформованості навичок і вмінь перекладу слугують такі нормативи: за одну академічну годину (40 хв.) письмовий переклад (із словником) 2000 др. знаків, для усного перекладу - 4000 др. знаків оригінального тексту зі спеціальності.

Анотування і реферування. Навчання анотуванню і реферуванню (українською і англійською мовами) передбачає, по-перше, засвоєння знань щодо призначення, структури та особливостей мови анотації і реферату, їх видів, проблем стилістики української та англійської мов; по-друге, є спрямованим на розвиток умінь та навичок оформлення одержаної інформації

Письмо. Навчання письму передбачає виконання письмових лексичних і граматичних вправ, складання планів чи конспектів до прочитаних текстів, виклад змісту прослуханого чи прочитаного тексту у письмовому вигляді (у тому числі у формі анотацій і рефератів), написання доповідей і повідомлень, ділових листів, оформлення інших видів документації (заявок на участь у конференції, складання стислого автобіографічного нарису тощо).

На всіх етапах паралельно з розвитком навичок і умінь наукового спілкування здійснюється комплексне вивчення мови та її аспектів.Фонетика. У курсі англійської мови передбачена корекція вимови, вдосконалення вимовних навичок і вмінь при читанні вголос і в усному висловлюванні. Першочергове значення приділяється інтонаційному оформленню речення (поділ на інтонаційно-смислові групи-синтагми, правила розміщення фразового, логічного, словесного наголосу). Робота над вимовою ведеться як на матеріалі текстів для читання, так і під час виконання спеціальних фонетичних вправ.

Лексика. Лексичний запас аспіранта повинен складати не менше 3-4 тис. лексичних одиниць (у тому числі приблизно 1 тис. термінів зі спеціальності). Особлива увага приділяється специфіці лексичних засобів у текстах наукового та професійного характеру, механізмам словоутворення, багатозначності, вживанню усталених слів та словосполучень, правильному читанню скорочень, умовних позначень, формул, символів тощо.

Граматика. Навчання спрямоване на відпрацювання практичних навичок і вмінь з граматики англійської мови. Особлива увага приділяється типовим для стилю науко­вого мовлення складним синтаксичним конструкціям, зворотам з безособовими дієслівними формами, пасивним конструкціям, емфатичним й інверсійним структурам, засобам вираження модальності тощо.

Наприкінці курсу навчання аспіранти повинні:

- вільно користуватися англійською мовою в науково-професійних цілях;

- володіти чотирма видами мовленнєвої діяльності на відповідному рівні (Рівень 5);

- знати синтаксичні, семантичні та фонетичні правила і закономірності англійської мови;

- використовувати соціокультурні знання і вміння в іншомовній комунікації;

- реалізовувати наукові дослідження, оцінювати й аналізувати власний навчальний досвід, удосконалювати навчальні стратегії;

- удосконалювати мовленнєву і наукову підготовку шляхом використання автентичних англомовних матеріалів;

- демонструвати впевненість і позитивну мотивацію в користуванні англійською мовою.

Зміст навчання

Вивчення курсу англійської мови передбачає наступні форми навчальної діяльності: • аудиторні групові заняття під керівництвом викладача;

 • самостійна робота аспіранта за завданням викладача, яка виконується в позааудиторний час;

 • індивідуальні консультації.

 • індивідуальна робота аспіранта за індивідуальним освітнім маршрутом.

На аудиторних (практичних) заняттях використовуються мовні (лексичні і граматичні) і мовленнєві комунікативно спрямовані вправи (трансформаційні, на техніку перекладу, підстановку, доповнення, скорочення і розширення речення); питально-відповідні вправи; вправи на розкриття змісту тексту, знаходження в тексті окремих місць, абзаців, речень, які ілюструють певні положення і є відповіддю на попередньо поставлене питання або відповідають попередньо складеному плану; членування тексту на смислові частини і визначення заголовків до них; складання плану; виявлення логічного стрижня статті, тематичне узагальнення основних думок; по­яснення окремих положень, графіків і про­цесів, критичний аналіз, оцінки, короткі повідомлення на задану тему.

В тематиці для розвитку навичок усного мовлення перевага віддається питанням, які пов’язані з науково-пошуковою роботою аспіранта.

Викладачем проводяться індивідуальні консультації, на яких уточнюються й з’ясовуються всі питання, що виникають під час самостійної роботи аспірантів. Контроль самостійної роботи проводиться і на аудиторних заняттях.

У разі необхідності (прогалини в індивідуальній підготовці, складність матеріалу) аспіранту доцільно працювати за індивідуальним освітнім маршрутом. Останній представляє собою стратегію і тактику здобуття знань і розвитку мовленнєвих умінь у самоосвітній діяльності. Аспірант створює індивідуальну програму навчання на позначений період, а саме: обирає тематичний напрям, який йому належить засвоїти для усунення прогалин у навчанні, формулює цілі, визначає зміст роботи, засоби і способи діяльності, складає план, встановлює систему контролю і оцінки власної діяльності, створює освітні продукти і визначає форми їх презентації.

Таблиця 1

Структура курсу англійської мови для підготовки аспірантів (практичні заняття )


модулю

Кількість годин

Теми

Орієнтовні завдання

1

2

3

4

1

17

Science and Scientific Methods. Post-Graduate Study in Ukraine and English-Speaking Countries.

The Article. Peculiarities of Forming the Plural Number. Singularia and Pluralia Tantum.

Structural and Semantic Types of Simple Sentences.

Borrowed Words.Answer the questions according to contents of the text

Translate the following...

Transform the following...

Expound the issues connected with the problem highlighted in the text

Recall the situations from the text suggested by these sentences

Find sentences in the text confirming that…

Find in the text the facts the author gives to illustrate the following statements

Fill in the chart

Fill in the missing words

Complete the sentences

Identify specific information

Match the pairs of the sentences

Divide the text into logical parts and retell it according to your plan

Give reasons underlying the facts or the utterances given below

Make a list of arguments for or against the given issues


2

19

Humanities, Social and Economic Sciences. The Tense-Aspect System of the Verb in the Active and Passive Voice. Sequence of Tenses. Types of Passive Constructions and the Peculiarities of Their Formation and Use.

Agreement of the Predicate with the Subject. Inversion.

Word-building: Scientific Prefixes and Suffixes; Conversion.


3

19

General Characteristics of Research Work. Conferences.

Modal Verbs and the System of Modal Meanings They Convey. Numerals. Formulas, Chronological Dates.

Impersonal Sentences.

Terms. Neologisms.Confirm or disprove the statements, quote the text if necessary

Find the underlying reasons for…

Find Ukrainian equivalents for the following…

Explain what is meant by …

Give all the word combinations you know with the given words

Discuss these statements or express your opinion on them.

Make up and act out

dialogues or stories based on the given situations

Find additional information throwing light upon the state of things

Ask fact-finding questions on the chapters under discussion

Point out historical, political or social causes behind the state of things

Give as much information as possible on the subjects suggested

Make up situations on the subject-matter of the text using the active vocabulary

Apply the vocabulary to situations suggested

Summarise the information

Analyse the following statements...4

19

Media-Competence.

The Verbids (the Infinitive, the Gerund and the Participle).

Predicative Complexes.

Abbreviations and Abbreviated Terms.5

19

Research Discourse.

The Use of Oblique Moods.

Types of Composite Sentences.

Polysemy. Coincidence and Difference of International Words.


Таблиця 2
Організація самостійної роботи аспірантів

Назва теми

Завдання

About Myself and My Research

Prepare an oral presentation of yourself and your scientific research

Annotation on the Research Problem

Write an annotation in English on the investigated problem. Follow the scheme and use the clichés suggested

Be ready to discuss and comment your annotationReview of the Sources Read

Write an abstract in Ukrainian on the investigated problem basing on English scientific sources

Be ready to discuss and comment itSpecial Terminology and General Scientific Vocabulary

Make a list of words and word-combinations based on the texts selected

Single out special terminology layer and general scientific one within your glossaryвимоги до кандидатського ІСПИТу з

англійської мови

До складання кандидатського іспиту допускаються аспіранти, які написали та захистили реферат з проблеми наукового дослідження. Реферат склада­ється з україномовного огляду наукових робіт, прочитаних іноземною мовою, словника 100 термінів даної галузі науки та повідомлення (анотації) про наукове дослідження, викладеного англійською мовою в обсязі двох печатних сторінок.

Звітними документами про складання кандидатського іспиту з англійської мови є реферат і протокол з результатами іспиту. Загальна оцінка виводиться на підставі результатів іспиту та оцінки за реферат.

СТРУКТУРА кандидатського ІСПИТУ з англійської мови

1. Читання і письмовий переклад зі словником українською мовою оригінального тексту зі спеціальності. Обсяг 1000 др. знаків.

2. Письмове анотування англійською мовою (250-300 знаків) україномовного тексту наукового характеру обсягом 2000 знаків. Допускається використання словників.

3. Лексико-граматичний тест.

4. Співбесіда англійською мовою з питань наукового дослідження зі спеціальності.
Навчально-методична література
 1. Английский язык для исследователей : учебное пособие / Н. Л. Никульшина, О. А. Гливенкова. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2009. – 100 с.

 2. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти : вивчення, викладання, оцінювання / наук. ред. укр. вид. С. Ніколаєва. – К. : Ленвіт, 2003. – 273 с.

 3. Ільченко О. Англійська мова для науковців / О. Ільченко. – К.: АТ «КоДр», 1996. – 241 с.

 4. Федорів Я. Граматика в курсі риторики (з поясненнями і вправами) для студентів магістерських программ / Я. Федорів Л. Бріскіна. – К. : НаУКМА, 2002. – 81 с.

 5. Boam R. Designing and Achieving Competency / R. Boam, P. Sparrow. – London : McGraw-Hill, 1992. – 460 р.

 6. Christensen L. L. The Hands-on Guide for Science Communicatiors : a Step-By-Step Approach to Public Outreach / L. L. Christensen. – NY : Springer Science+Business Media, LLC, 2007. – 267 p.

 7. Hogue A. First Steps in Academic Writing (The Longman Academic Writing Series) / A. Hogue. – UK: Pearson & Longman, 2008. – 229 p.

 8. Jordan R. Academic Writing Course / R. Jordan. – Harlow: Longman, 1998. – 167 р.

 9. Jordan R. English for Academic Purposes / R. Jordan. – Cambridge: Cambridge University Press, 1997. – 186 р.

 10. Longman Dictionary of English Language and Culture. – UK : Pearson Education Limited, 2006. – 1620 p.

 11. Silvia P. J. How to Write a Lot : A Practical Guide to Productive Academic Writing / P. J. Silvia. – USA : American Psychological Association, 2007. – 149 p. 

 12. Templeton M. Public Speaking and Presentations / M. Templeton. – USA: The McGraw-Hill Companies, 2010. – 272 p.

 13. Wallwork A. English for Writing Research Papers / A. Wallwork. – NY : Springer Science+Business Media, LLC, 2011. – 349 p.

 14. Wallwork A. English for Presentations at International Conferences / A. Wallwork. – NY : Springer Science+Business Media, LLC, 2010. – 196 p.
Каталог: Nauch -> aspirantura -> rab progr
rab progr -> Робоча програма навчальної дисципліни «педагогіка вищої школи з основами педагогічної майстерності»
aspirantura -> Програма підготовки аспірантів до кандидатського іспиту з філософії
Nauch -> План проведення наукових конференцій та семінарів з проблем вищої освіти І науки в системі Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України на 2013 рік
Nauch -> Міністерство освіти І науки україни маріупольський державний університет рада з науково-дослідної роботи студентів, аспирантів, молодих вчених дебют збірник тез доповідей студентів
aspirantura -> Методичні рекомендації щодо підготовки аспірантів до кандидатського іспиту з англійської мови Маріуполь 2016 ІІ.Ііі (073)
aspirantura -> Методичні рекомендації щодо підготовки аспірантів до кандидатського іспиту з англійської мови Маріуполь 2017 ІІ.Ііі (073)
Nauch -> Міністерство освіти і науки України Маріупольський державний університет «Актуальні проблеми міжкультурної комунікації, перекладу та порівняльних студій»

Скачати 150.08 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка