С. Ю. Кривошеєв (ініціали та прізвище)Дата конвертації06.09.2018
Розмір167 Kb.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»


Факультет Електромашинобудівний

Кафедра «Промислова і біомедична електроніка»


Напрям підготовки 6.050802 «Електронні пристрої та системи»

До захисту допускаю

Заступник завідувача кафедри

С.Ю. Кривошеєв

(ініціали та прізвище)

________________

(підпис, дата)

ДИПЛОМНА РОБОТА

освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр


Тема роботи Електронна система керування освітленням
Шифр роботи ЕМБ-42А.08

(група, номер теми за наказом)

Виконавець Хомов С. М.

(прізвище, ім’я, по-батькові)


Керівник доц. Фетюхіна Л. В.

(посада, прізвище, ім’я, по-батькові)


Харків 2016


Найменування виробу,

об'єкта або темиНайменування

документаФор-мат

Кільк.

арк.


При-

мітка
Документи загальні
Завдання на ДР

А4

1Пояснювальна записка до ДР

А4

89


Конструкторські документи

Електронна система керування

Схема електрична принципова

А4

1
освітленням

Перелік елементів

А4

3

Ілюстративні матеріали

Електронна система керування

Презентація

А4

10
освітленням
ЕМБ42А.08.ВД
Прізвище

Підп.

Дата

Розроб.

ХомовЕлектронна система керування освітленням.

Відомість документів
Літ.

Аркуш

Аркушів

Перев.

ФетюхінаД

Р

Б

1

1

НТУ «ХПІ»

Кафедра ПБМЕН.конт.

БутоваЗатв.

Кривошеєв


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Факультет Електромашинобудівний

Кафедра «Промислова і біомедична електроніка»

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Напрям підготовки 6.050802 «Електронні пристрої та системи»

(шифр і назва)


ЗАТВЕРДЖУЮЗаступник завідувача кафедри

С. Ю. Кривошеєв

_________________________________

«___»__________________ 2016 року
З А В Д А Н Н Я

НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ

ХОМОВУ СЕРГІЮ МИКОЛАЙОВИЧУ

(прізвище, ім’я, по батькові)

1 Тема роботи ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ОСВІТЛЕННЯМ

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

керівник роботи Фетюхіна Людмила Вікторівна, к.т.н., доцент

(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджена наказом вищого навчального закладу від «___»________________2016 року №_____

2 Строк подання студентом роботи _____________________________________________________

3 Вихідні дані до роботи Джерела інформації з питань побудови мікроконтролерних модулів керування. Технічні дані: промислова мережа з напругою 220 В, частотою 50 Гц. Складові системи: мiкроконтролер, цифрові датчики руху, датчик освітлення, звукова і світлодіодна індикація, пульт керування, блок живлення.

4 Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити)

Огляд аналогічних технічних рішень. Розробка структурної схеми електронної системи керування освітленням. Вибір та розрахунок елементів системи. Розробка принципової електричної схеми. Розробка основних алгоритмів. Налагодження програмних модулів на моделі. ТЕО. Охорона праці і навколишнього середовища.
5 Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень, кількості, формату)

Презентація: 10 слайдів формату А4 _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________


6 Консультанти розділів роботи

Розділ

Прізвище, ініціали та посада консультанта

Підпис, дата

завдання

видав


завдання

прийняв


Техніко-економічне


обґрунтування


Охорона праці

7 Дата видачі завдання ________________________________________________________________


КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

Номер

етапу

Назва етапів дипломної роботи


Строк виконання

етапів роботи


Примітки


1

Аналіз інформаційних джерел

07.03.16
2

Розробка структурної схеми. Вибір елементної бази

21.03.16
3

Розробка електричної принципової схеми

18.04.16
4

Комп’ютерне моделювання процесів

16.05.16
5

Техніко-економічне обґрунтування

18.04.16
6

Охорона праці і навколишнього середовища

16.05.16
7

Підготовка і оформлення пояснювальної записки ДР

30.05.16
8

Подання ДР на відгук та рецензію

06.06.16
9

Подання ДР на допущення до захисту

08.06.16
10

Захист ДР

15.06.16

Студент _____________ Хомов С. М.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Керівник роботи _____________ Фетюхіна Л. В.

(підпис) (прізвище та ініціали)


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Факультет Електромашинобудівний

Кафедра «Промислова і біомедична електроніка»ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до дипломної роботи

бакалавра

(освітньо-кваліфікаційний рівень)


на тему ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ОСВІТЛЕННЯМ

Виконав студент 4 курсу, групи ЕМБ 42а

напряму підготовки

050802 «Електронні пристрої та системи»


Хомов С. М.

(підпис, прізвище та ініціали)

Керівник Фетюхіна Л. В

Рецензент Єресько О. В.

Нормоконтролер Бутова О. А.

Харків 2016


РЕФЕРАТ
Пояснювальна записка до ДР 90 с., 27 рис., 11 табл., 28 джерел, 1 додаток.
Ключовi слова: МIКРОКОНТРОЛЕР, ДАТЧИК ОСВІТЛЕННЯ, ДАТЧИК РУХУ, ПУЛЬТ КЕРУВАННЯ, IНДИКАЦIЯ, ЛАМПА НАКАЛЮВАННЯ, ЛЮМІНЕСЦЕНТНА ЛАМПА, СВІТЛОДІОДНА ЛАМПА.
Об’єктом дослідження дипломної роботи бакалавра є електронна система з мiкроконтролерним керуванням для підвищення експлуатаційних характеристик джерел світла, а також економії електроенергії.

Метою досліджень є виявлення напрямів розробки систем керування освітленням для створення комфортного рівня освітлення в приміщення, що пов’язано з необхідністю забезпечення належних умов життєдiяльностi людини.

В процесі роботи були визначені способи керування освітленням, запропонована структурна схема, виконана розробка електричної принципової схеми пристрою на базi мiкроконтролера серiї ATmega8535. Встановлена залежність елементної бази, що була обрана, від економічних та технічних показників пристрою. Визначені алгоритми функціонування та експериментально підтверджена працездатність мікроконтролерної частини пристрою.

ЗМІСТВступ.……………………………………………..……….…….……

3

1 Технічне завдання……………………………………………........

5

2 Мета роботи..……………………………………………..….........

11

3 Аналітичний огляд джерел інформації..…………………………

12

3.2 Аналіз принципів побудови систем керування освітленням………………………………………………………

21


3.3 Порівняння різних видів ламп за їх характеристиками…...

30

3.4 Датчики, що застосовуються в автоматичних системах

освітлення………………………………………………………....


32


3.5 Аналіз сучасних систем керування освітленням…….......…

41

4 Розробка структурної та принципової схем………..…….………

46

4.1 Розробка структурної схеми………….…………………..…

46

4.2 Вибір елементної бази……………………..……………...…

47

4.3 Розробка принципової схеми та електричні розрахунки.....

48

4.3.1 Розробка блоку мікроконтролера………………....…

48

4.3.2 Вибір датчиків…………...…...………………….……

52

4.3.3 Розробка пристрою уведення та індикації.….………

56

4.3.4 Розробка схеми узгодження з виконавчим пристроєм.……………………………………………………………….…

59


5 Розробка алгоритмів та налагодження програмних модулів на

моделі.……………………………………………….………………...….....


62


6 Техніко-економічне обґрунтування робіт….……………….……

68

6.1 Розрахунок собівартості одиниці виробу..………..…..….…

68

6.2 Розрахунок крапки беззбитковості, графік беззбитковості

76

7 Охорона праці та навколишнього середовища…..………………

78

7.1 Загальні питання охорони праці і навколишнього

середовища.……………………………………….………………...….......


78


7.2 Організація служб «Охорони праці та навколишнього

середовища» в НТУ«ХПІ»…...……………………………….…....………


79


7.3 Небезпечні і шкідливі виробничі фактори…….……………

79

7.4 Пожежна безпека…….……….………………………………

85

7.5 Охорона навколишнього середовища………………………

86

Висновки.………………………………………………………

87

Список джерел інформації………………………………………

88

Додаток А

90

1 ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
1.1 Найменування та область використання

Мікропроцесорна система керування освітленням використовується у житлових приміщеннях та для зовнішнього освітлення.


1.2 Підстави для розробки

Можливість заміни механічних вимикачів повністю автоматизованою енергозберігаючою системою.


1.3 Мета розробки

Метою розробки є досягнення оптимального співвідношення між ціною, якістю та простотою у використанні пристрою.


1.4 Технічні вимоги

1.4.1 Діапазон температур : -30 °С - +40°С.

1.4.2 Джерело живлення: ~ 230В, +10% / -20%; 50 Гц, імпульсне джерело живлення 5, 12, 220, 300 В.

1.4.3 Елемент, що управляє – мікропроцесор ATmega16.

1.4.4 Індикатор: ЖКІ модуль.

1.4.5 Датчики: руху, рівня освітленості.

4.6 Режими роботи: автоматичний.
1.5 Економічні показники

Основні техніко-економічні показники будуть визначені на стадії розробки техніко-економічного обґрунтування дипломної роботи.


1.6 Стадії та етапи розробки

Основні стадії і етапи розробки і терміни їх виконання приведені в бланку завдання на дипломну роботу.ФОРМА ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН


Номер

етапу


Назва етапів дипломної роботи/

строк виконанняСтрок поточного

контролю


Результат

Процент

виконання

3 розділів


1

Аналіз інформаційних джерел

/07.03.1607.03.16 –

11.03.16

Розділ 1

30%

2

Розробка структурної схеми.

Вибір елементної бази/

21.03.1621.03.16 –

25.03.16

Розділ 2

20%

3

Розробка електричної принципової схеми.

Розрахунок елементів/

18.04.1618.04.16 –

22.04.16

Розділ 3

25%

4

Комп’ютерне моделювання процесів та практична реалізація/

16.05.1616.05.16 –

20.05.16

Розділ 3

(Розділи 4,5)25%

5

Підготовка і оформлення пояснювальної записки ДР/

30.05.1623.05.16 –

28.05.16

ДР

100%

6

Попередній захист

30.05.16 –

06.06.167

Захист ДР

06.06.16 –

19.06.16

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка