С. Ю. Кривошеєв (ініціали та прізвище)Скачати 244.14 Kb.
Дата конвертації23.10.2016
Розмір244.14 Kb.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»


Факультет Електромашинобудівний

Кафедра «Промислова і біомедична електроніка»


Напрям підготовки 6.050801 «Мікро- та наноелектроніка»

До захисту допускаю

Заступник завідувача кафедри

С.Ю. Кривошеєв

(ініціали та прізвище)

________________

(підпис, дата)

ДИПЛОМНА РОБОТА

освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр


Тема роботи Дослідження системи для визначення порушень слуху методом отоакустичної емісії
Шифр роботи ЕМБ-42В.10 (група, номер теми за наказом)

Виконавець Топчий О. О.

(прізвище, ім’я, по-батькові)
Керівник доц. Томашевський Р. С.

(посада, прізвище, ім’я, по-батькові)


Харків 2016


Найменування виробу,

об'єкта або темиНайменування

документаФор-мат

Кільк.

арк.


При-

мітка
Документи загальні
Завдання на ДР

А4

2Пояснювальна записка до ДР

А4

116


Конструкторські документи

Прилад для проведення

Схема електрична принципова

А4

1
діагностики порушень слуху

Перелік елементів

А4

3
методом отоакустичної емісіїІлюстративні матеріали

Дослідження системи для

Презентація

А4

20
визначення порушень слуху

методом отоакустичної емісії

ЕМБ42-В.10.ВД
Прізвище

Підп.

Дата

Розроб.

ТопчійПрилад для проведення діагностики порушень слуху методом отоакустичної емісії.

Відомість документівЛіт.

Аркуш

Аркушів

Перев.

ТомашевськийД

Р

Б

1

1

НТУ «ХПІ»

Кафедра ПБМЕН.конт.

ФетюхінаЗатв.

Кривошеєв


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Факультет Електромашинобудівний

Кафедра «Промислова і біомедична електроніка»

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Напрям підготовки 6.050801 «Мікро- та наноелектроніка»

(шифр і назва)


ЗАТВЕРДЖУЮЗаступник завідувача кафедри

С. Ю. Кривошеєв

_________________________________

«___»__________________ 2016 року
З А В Д А Н Н Я

НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ СТУДЕНТКИ

Топчій Олени Олександрівни

(прізвище, ім’я, по батькові)

1 Тема роботи Дослідження системи для визначення порушень слуху методом отоакустичної емісії

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

керівник роботи Томашевський Роман Сергійович, к.т.н., доцент

(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджена наказом вищого навчального закладу від «___»________________2016 року №_____

2 Строк подання студентом роботи _____________________________________________________

3 Вихідні дані до роботи

Живлення від батареї сумарною напругою 9 В. Амплітуда вихідного звукового імпульсу 80 дБ. Частотний діапазон звукового сигналу-стимулу: 1, 2, 3, 4 та 5 кГц. Тип вимірювання – затримана викликана отоакустична емісія.

Додаткові дані приведені в технічному завданні.

4 Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити)Медико-технічні вимоги на розробку та освоєння приладу, мета роботи. Визначення проблеми порушень слуху й шляхів її вирішення та діагностування методом реєстрації отоакустичної емісії. Порівняльний аналіз аналогічних приладів. Розробка структурної та принципової схеми системи для визначення порушень слуху методом отоакустичної емісії. Вибір та розрахунок елементів системи. Основні конструкторські розробки. Розділи ТЕО та охорони праці.

5 Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень, кількості, формату)Презентація: 20 слайдів формату А4 _____________________________________________________________________________________
6 Консультанти розділів роботи

Розділ

Прізвище, ініціали та посада консультанта

Підпис, дата

завдання

видав


завдання

прийняв


Техніко-економічне


обґрунтування


Охорона праці

7 Дата видачі завдання ________________________________________________________________


КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

Номер

етапу

Назва етапів дипломної роботи


Строк виконання

етапів роботи


Примітки


1

Медико-технічні вимоги на розробку та освоєння.

Визначення проблеми порушень слуху й шляхів її вирішення та діагностування методом реєстрації отоакустичної емісії07.03.16
2

Порівняльний аналіз приладів для діагностики порушень слуху методом реєстрації отоакустичної емісії

21.03.16
3

Розробка приладу для проведення діагностики порушень слуху методом отоакустичної емісії

18.04.16
4

Дослідження моделей слухової системи людини в моделювання сигналів отоакустичної емісії

16.05.16
5

Техніко-економічне обґрунтування

18.04.16
6

Охорона праці і навколишнього середовища

16.05.16
7

Підготовка і оформлення пояснювальної записки ДР

30.05.16
8

Подання ДР на відгук та рецензію

06.06.16
9

Подання ДР на допущення до захисту

08.06.16
10

Захист ДР

15.06.16

Студентка _____________ Топчій О. О.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Керівник роботи _____________ Томашевський Р. С.

(підпис) (прізвище та ініціали)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Факультет Електромашинобудівний

Кафедра «Промислова і біомедична електроніка»ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до дипломної роботи

бакалавра

(освітньо-кваліфікаційний рівень)


на тему Дослідження системи для визначення порушень слуху методом отоакустичної емісії

Виконала студентка 4 курсу, групи ЕМБ-42В

напряму підготовки

6.050801 «Мікро- та наноелектроніка»

Топчій О. О.

(підпис, прізвище та ініціали)

Керівник Томашевський Р. С.

Рецензент Куліченко В. В.

Нормоконтролер Фетюхіна Л. В

Харків 2016


РЕФЕРАТ
Пояснювальна записка до ДР 118 с., 25 рис., 14 табл., 28 джерел, 2 додатка.

Ключові слова: Затримана викликана отоакустична емісія, ПРИЛАД ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ДІАГНОСТИКИ СЛУХУ МЕТОДОМ отоакустичної емісії, зовнішні і внутрішні волоскові клітини, нелінійна система, ЗОНД.

Об’єкт досліджень – прилад для діагностики слуху методом отоакустичної емісії.

Мета досліджень – розробка приладу для діагностики слуху методом реєстрації отоакустичної емісії, дослідження моделей слухової системи людини, розробка моделі-генератора сигналів затриманої викликаної отоакустичної емісії.

У звіті відповідно до технічного завдання проведено аналіз аналогічних технічних рішень, розглянуто особливості діагностики порушень слуху методом отоакустичної емісії, розроблені структурна і електрична принципова схеми приладу для діагностики слуху методом отоакустичної емісії.

Обґрунтовано вибір основних елементів схеми, викладено принцип дії пристрою. Виконано розрахунки основних елементів схеми електричної принципової.

У відповідності з індивідуальним завданням виконані розділи охорони праці, цивільного захисту та техніко-економічне обґрунтування розробки.

Результати роботи рекомендуються до впровадження підприємствами, що спеціалізуються на виробництві діагностичного медичного обладнання, різних форм власності. Прилад для діагностики слуху методом отоакустичної емісії може бути використаний кваліфікованим персоналом в аудіологічних кабінетах дитячих медичних установ.

ЗМІСТВступ.……………………………………………..……….….……

3

1 Основні медико-технічні вимоги на розробку та освоєння

приладу для діагностики порушень слуху методом реєстрації отоакустичної емісії.………………………………………..…….…........5


1.1 Назва і призначення виробу…………….….…..…….…....

5

1.2 Підстава для розроблення…………………..…..………….

6

1.3 Медичні вимоги……….………………..……..…………...

7

1.4 Технічні вимоги…………………….……..…..…………...

7

1.5 Економічні показники…………….…………..…………...

8

2 Мета роботи..……………….…………………………..….........

9

3 Визначення проблеми порушень слуху й шляхів її вирішення

та діагностування методом реєстрації отоакустичної емісії….….……


10


3.1 Анатомія слуху ..….………………..…………………….....

13

3.2 Види отоакустичної емісії та особливості їх реєстрації

20

4 Порівняльний аналіз приладів для діагностики порушень

слуху методом реєстрації акустичної емісії………………..……….…..


32


5 Розробка функціональної схеми приладу для діагностики

порушень слуху методом реєстрації отоакустичної емісії…………...


39


6 Розробка приладу для діагностики порушень слуху методом

отоакустичної емісії….……………………….……………………......


45


6.1 Вибір елементної бази……………………………………

45

6.2 Розробка лицьової панелі приладу………………………

60

6.3 Програмно-математичне забезпечення..……………….…

61

7 Дослідження моделей слухової системи людини і

моделювання сигналів отоакустичної емісії….………………….……


64


7.1 Визначення завдання дослідження………………..…….

64

7.2 Дослідження моделі-аналога слухової системі людини,

що розроблена К. Ґіґ’єром і П.К. Вудлендом….……….………………


65


7.3 Фізіологічне обґрунтування частотної вибірковості

завитки……………………………………………………………………..

75

7.4 Визначення отоакустичної слухової системи……..……

77

7.5 Моделювання сигналів затриманої викликаної

отоакустичної емісії……………..…….………………………….…..…80

7.6 Висновки до розділу 7 та пропозиції щодо покращення методу діагностування порушень слуху шляхом реєстрації отоакустичної емісії…………………………………………………….

92


8 Охорона праці і навколишнього середовищам………………

94

8.1 Загальні питання охорони праці і навколишнього

середовища.…………………………………….………………...….......94

8.2 Організація служб «Охорони праці та навколишнього

середовища» в НТУ«ХПІ»…...…………………………….…....………95


7.3 Небезпечні і шкідливі виробничі фактори…….…………

96

7.4 Пожежна безпека…….……….……………………………

97

7.5 Охорона навколишнього середовища……………………

100

9 Техніко-економічне обґрунтування робіт….…………….……

103

9.1 Розрахунок собівартості одиниці виробу..……..…..….…

103

9.2 Розрахунок крапки беззбитковості, графік

беззбитковості.………………………………………………….…..….…104

Висновки…………………………………………….…………….

110

Список джерел інформації……………….……………………….

111

Додаток А

117

Додаток Б

118

1 ОСНОВНІ МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ


НА РОЗРОБКУ ТА ОСВОЄННЯ приладу для діагностики порушень слуху методом реєстрації отоакустичної емісії
1.1 Назва і призначення виробу

1.1.1 Медико-технічні вимоги (МТВ) визначають вимоги до приладу для діагностики порушень слуху методом реєстрації отоакустичної емісії, що призначений для скринінгового обстеження функції завитки.

1.1.2 Прилад для діагностики порушень слуху методом реєстрації отоакустичної емісії може використовуватися у аудіологічних та сурдологічних кабінетах і відділеннях дитячих медичних закладів.
1.2 Підстава для розроблення

Робота виконувалася згідно з учбовим планом кафедри «Промислова і біомедична електроніка» за спеціальністю «Фізична та біомедична електроніка».

В Україні понад 19 тисяч дітей віком до 18 років страждають порушен-нями слуху. У 82% дітей з туговухістю патологія виникає на першому році життя. Вважається, що майже половина всіх порушень слуху у дітей носить вроджений характер. Виявлення вродженої (ранньої) туговухості в період новонародженості надзвичайно важливе, тому що час початку лікування і сурдопедагогічної роботи є визначальними факторами в проблемі реабілітації дітей з туговухістю і глухотою. Саме наявність необхідної кількості діагностичних приладів, їх якість і адекватна ціна стають питаннями першочергового вирішення для дитячої сурдології в Україні. Більше того, в нашій крайні не існує подібних приладів, що серійно виробляються вітчизняними підприємствами, у зв’язку з цим пропонується ця ініціативна розробка, що потребує допомоги у фінансуванні з боку МОЗ України.
1.3 Медичні вимоги

1.3.1 Прилад для діагностики порушень слуху методом реєстрації отоакустичної емісії у залежності від наслідків відмови належить до групи В у відповідності з РД 50-707-91. По способу захисту пацієнта й обслуговуючого персоналу від ураження електричним струмом прилад для реєстрації ОАЕ повинен відповідати вимогам по класу захисту ІІІ, а по ступеню захисту – Н згідно ДСТУ 3798 (IEC 601-1) [6].

1.3.2 Задавати режими роботи приладу, встановлювати необхідні параметри, здійснювати їх контроль та регулювання під час проведення діагностики повинен медичний персонал, ознайомлений з інструкцією по медичному застосуванню приладу.

1.3.3 Параметри, що необхідно контролювати при проведенні діагностики слуху методом отоакустичної емісії:

- амплітуда вихідного збуджуючого звукового імпульсу;

- частота вихідного збуджуючого звукового імпульсу;

- тривалість вихідного збуджуючого звукового імпульсу;

- амплітуда сигналу ОАЕ, що реєструється;

- частота сигналу ОАЕ, що реєструється.

1.3.4 Формування світового сигналу при виникненні будь-яких несправностей або недоліків при виконанні діагностики.

1.3.5 Порядок та умови проведення діагностики слуху приладом для реєстрації ОАЕ повинні відповідати загальноприйнятим методикам обстеження, що застосовуються в сурдологічній практиці, та санітарно-гігієнічним вимогам для сурдологічних кабінетів.
1.4 Технічні вимоги

1.4.1 Склад приладу для реєстрації ОАЕ приведено в таблиці 1.1:

Таблиця 1.1 – Склад приладу для реєстрації ОАЕ

Найменування

Кіл.

Призначення

Вимірювальний блок

1

Реєстрація ОАЕ

Зонд

1

Надсилання стимулюючого звукового імпульсу та вимірювання ОАЕ

Блок керування

1

Забезпечення заданих режимів роботи

Комплект ЗІП

1

Технічне обслуговування і ремонт

Паспорт і інструкція з експлуатації

1

По ГОСТ 2.601-2006

Формуляр

1

По ГОСТ 2.601-2006

1.4.2 Автоматичне живлення від батареї сумарною напругою 9 В.

1.4.3 Споживана потужність не повинна перевищувати 19 ВА.

1.4.4 Амплітуда вихідного збуджуючого звукового імпульсу складає 80 дБ.

1.4.5 Частоти вихідного збуджуючого звукового імпульсу фіксовані та складають: 1; 2; 3; 4; 5 кГц.

1.4.6 Тривалість вихідного збуджуючого звукового імпульсу складає 3 мс.

1.4.7 Прилад для реєстрації ОАЕ повинен забезпечувати технічні характеристики при безупинній роботі протягом не менше 8 годин на добу.

1.4.8 Прилад для реєстрації ОАЕ повинен забезпечити встановлення робочого режиму не пізніше, ніж через 1 хвилину після вмикання.

1.4.9 Маса приладу повинна бути не більшою за 0,5 кг.
1.5 Економічні показники

1.5.1 Джерело фінансування – потрібна фінансова допомога з боку МОЗ України.

1.5.2 Орієнтована вартість виробу – 3250 грн.

1.5.3 Орієнтована потреба – 100 шт. на рік.ФОРМА ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН


Номер

етапу


Назва етапів дипломної роботи/

строк виконанняСтрок поточного

контролю


Результат

Процент

виконання

3 розділів


1

Аналіз інформаційних джерел/

07.03.16


07.03.16 –

11.03.16

Розділ 1

30%

2

Розробка структурної схеми.

Вибір елементної бази/

21.03.1621.03.16 –

25.03.16

Розділ 2

20%

3

Розробка електричної принципової схеми.

Розрахунок елементів/

18.04.1618.04.16 –

22.04.16

Розділ 3

25%

4

Комп’ютерне моделювання процесів та практична реалізація/

16.05.1616.05.16 –

20.05.16

Розділ 3

(Розділи 4,5)25%

5

Підготовка і оформлення пояснювальної записки ДР/

30.05.1623.05.16 –

28.05.16

ДР

100%

6

Попередній захист

30.05.16 –

06.06.167

Захист ДР

06.06.16 –

19.06.16
Скачати 244.14 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка