Сабловський Фелікс Йосипович – підполковник у відставці, викладач предмета «Захист Вітчизни»Скачати 339.21 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації16.03.2017
Розмір339.21 Kb.
#12064
1   2

Хоча безумовно, вміле поєднання традиційних та інформаційних засобів навчання залежить саме від кваліфікації та майстерності педагога та методики, яку він застосовує.

Мультимедійні уроки

Розробка мультимедійних навчальних посібників (медіа уроків) є актуальним завданням вчителя в умовах розвитку сучасної системи освіти та широкого впровадження ІКТ в навчальний процес. Мультимедійні засоби - один з потужних інструментів пізнання, тому що дозволяють одночасно сприймати інформацію різними органами чуття. Відомо, що на слух людина сприймає до 15 % інформації, візуально - 25%, а одночасне їх включення в процес навчання підвищує ефективність засвоєння інформації до 65 %.

Загальновідомо, що ефективність застосування мультимедійних засобів навчання залежить також від етапу уроку. Не слід їх використовувати більше 20 хв.: учні втомлюються, перестають розуміти навчальний матеріал, не можуть обміркувати отриману інформа­цію. Краще за все використовувати мультимедійні засо­би на початку уроку (до 5 хвилин - це скорочує підго­товчий період з 3 до 1 хв., а втома і розсіювання уваги наступає на 5-10 хв. пізніше звичайного), а також в ін­тервалах між 15 та 20 й 30 і 35 хвилинами, що дозво­ляє підтримувати стійку увагу учнів протягом усього уроку. Хоча під час кожного навчального заняття у шко­лярів періодично змінюються характеристики зорового та слухового (поріг чуттєвості, гострота) сприйняття інформації, уваги, втоми, працездатності.

Складність побудови структури медіа уроків полягає в тому, що необхідно врахувати вимоги не тільки вчителів, методистів та програмістів, а й психологів, спеціалістів з охорони праці, дизайнерів та лікарів-гігієністів. Тільки за таких умов процес здобуття знань не буде викликати в школярів негативних наслідків, а буде слугувати цілям осучаснення навчального процесу за рахунок всебічного розвитку особистості учня. Адже порушення гармонії, міри доречності застосування яскравих вставок та ефектів може призвести до зниження працездатності, підвищення втоми й зниження ефективності роботи.

Також для оптимальної організації навчальної діяльності учнів слід роботу за комп'ютером поєднувати з іншими видами роботи. Це дозволить виконати санітарні норми, організувати динамічну навчальну діяльність школярів, адже відомо, що зміна видів діяльності знижує втому та активізує роботу.

На такому уроці у процесі передачі та засвоєння навчальної інформації беруть участь два компоненти: 1. - комп'ютер: займає місце нового універсального технічного засобу навчання та розвитку;

 2. - програмові засоби: доповнюють традиційну технологію навчання і складаються з чітко структурованої навчальної інформації у текстовому вигляді та безлічі схем, малюнків, таблиць, відеофрагментів із звуковими та анімаційними ефектами.

При цьому комп'ютер та програмні засоби повинні бути органічно взаємопов'язані із цілями, змістом, формами, методами навчання, діяльністю вчителя та учня на конкретному уроці.

Пріоритетною метою медіа уроків є розвиток в процесі навчання здібностей учнів та продуктивної самостійної творчої діяльності в сучасному інформаційному середовищі.Методичні можливості та переваги медіа уроків:

 • підвищення ефективності освітнього процесу за рахунок одночасного повідомлення вчителем теоретичних відомостей та показу наочного демонстраційного матеріалу (схеми, таблиці, малюнки, фотографії, відеоролики, звуковий супровід, анімація тощо], можливість постійного моделювання;

 • підвищення мотивації до навчання через привабливість комп'ютера, яка зростає при використанні різноманітних ефектів;

 • послідовний характер навчання за рахунок накопичення наочних електронних посібників, які дозволяють будь - якої миті повернутися до вивченого матеріалу;

 • можливість вибору учнями індивідуального темпу та самостійного алгоритму навчання;

 • розвиток мислення (наочно-образного, просторового, алгоритмічного, інтуїтивного, творчого], моторних та вербальних комунікативних навичок учнів;

 • залучення учнів до застосування комп'ютерної техніки для вирішення освітніх завдань шляхом практичної обробки навчальної інформації на комп'ютері;

 • організація індивідуальної роботи школярів, розвиток їх пізнавальної самостійності та творчості;

 • стимулювання навчально-пізнавальної

 • діяльності та забезпечення поєднання різних її видів (пошукової, експериментальної, дослідницької та ін.) з урахуванням дидактичних особливостей кожної з них і в залежності від результатів засвоєння навчального матеріалу;

 • формування навичок роботи з інформацією (збір, аналіз, систематизація, упорядкування, побудова логічних зв'язків тощо), що буде сприяти формуванню інформаційної культури учнів;

 • використання автоматизованого покрокового, проміжного та підсумкового контролю отриманих знань;

 • підвищення психологічного комфорту учнів;

 • об'єктивність оцінки рівня навчальних досягнень учнів.

Дидактичні вимоги

 1. Науковість змісту - програмові засоби повинні бути науково достовірними.

 2. Доступність - представлений матеріал, форми та методи мають відповідати рівню підготовки учнів та їхнім віковим особливостям.

 3. Адаптивність - пристосування до індивідуальних особливостей учнів, яке підтримується різними засобами наочності, рівнями диференціації навчального матеріалу за складністю, обсягом, змістом та технологічно реалізується через гіпертекст.

 4. Систематичність та послідовність навчання - необхідність викладення в електронній презентації системи понять, фактів та способів діяльності в їх логічній послідовності з метою забезпечення послідовності та наступності у оволодінні знаннями, вміннями та навичками.

 5. Наочні методи змісту та діяльності. Під наочними методами розуміють такі методи, при яких засвоєння навчального матеріалу знаходиться у прямій залежності від використаних в навчанні наочності та технічних засобів. Наочні методи використовують у взаємозв'язку з мовними та практичним методами навчання. Спрямовані на органи почуттів, засоби наочності забезпечують кращу уяву образу або поняття, що покращує засвоєння матеріалу. Засоби наочності підвищують інтерес до знань, полегшують процес їх засвоєння, підтримують увагу дитини.

 6. Візуалізація навчальної інформації - об'єктів, процесів, явищ, а також їх моделей, представлення їх в динаміці розвитку завдяки технологічним можливостям сучасних засобів мультімедіа.

 7. Високі результати засвоєння знань забезпечення свідомого засвоєння учнями змісту та логічної структури навчального матеріалу.

Використання різних методів та засобів активізації пізнавальної діяльності учнів для всіх форм навчально-виховного процесу.

Ергономічні вимоги

 1. Відповідність естетичного оформлення функціональному призначенню.

 2. Відповідність кольорової гами ергономічним вимогам, комфортності для очей, тому що порушення гармонії, відсутність доцільності застосування яскравих вставок та ефектів може привести до зниження працездатності, підвищеній втомлюваності, зниженню ефективності роботи.

 3. Оптимальний розподіл інформації на екрані, чітке зображення, ефективність зчитування зображення.

 4. Урахування статевих, вікових та індивідуальних особливостей учнів, різних типів мислення, закономірностей відновлення працездатності. Особливо увагу звернути на санітарно-гігієнічні норми безперервної роботи за комп'ютером: для учнів 1-х класів - 10 хв., 2-5-х - 15 хв., 6-7-х - 20 хв., 8-9-х - 25 хв., 10-11-х-ЗОхв.

 5. Вибір оптимального темпу представлення інформації, тому що ефективність діяльності людини знижується як при надмірній кількості інформації, так і при недостатній.

 6. Легкість доступу до інформації.

 7. Можливість підказки, виправлення помилки, коментаря.

 8. Ясність, зручність, надійність навігації.

Вимоги до інтерактивності

 1. Наявність різноманітних засобів ведення діалогу.

 2. Наявність різних рівнів складності при викладенні навчального матеріалу.

 3. Можливість вибору варіанту змісту навчального матеріалу.

 4. Можливість модифікації програми, даних, інформації.

 5. Прийом та видача варіантів відповідей.

 6. Можливість аналізу помилок та їх корекція.

 7. Можливість діагностики помилок за результатами навчальної діяльності.

 8. Спільне використання інших засобів навчання.

 9. Сприяння розвитку співпраці між учнями.

Технічні вимоги

 1. Оптимальність обсягу необхідної пам'яті, коректність автоматичної установки, її доступність для користувача-непрофесіонала.

 2. Можливість повторення необхідних кадрів програми.

 1. Можливість відміни вводу даних.

 1. Оптимальність організації інтерактивної роботи.

 2. Можливість підключення периферійного обладнання для роздрукування інформації з екрану монітора, результатів обробки інформації.

За матеріалами Міжнародної конференції, яка у листопаді 2011 року проходила у Москві та була присвячена проблемам застосування інформаційних технологій в освіті, сучасний урок із використанням ІКТ буде ефективним у того вчителя - предметника, який:

 • зберігає особистісні пріоритети в навчанні;

 • має добре, довірливе відношення до комп'ютера та його педагогічних можливостей;

 • вміє впевнено «спілкуватись» із персональним комп'ютером;

 • інтелектуально розвинений, ерудований, здатний оцінювати педагогічні можливості комп'ютерних програм;

 • застосовує методичні інновації;

 • дисциплінований та володіє логічним мисленням.

Багато основних методичних інновацій пов'язано із застосуванням інтерактивних технологій. Процес навчання - не автоматичне вкладання навчального матеріалу в голову учня. Адже куди важливіше навчити, ніж просто розповісти. Цей процес потребує напруженої розумової роботи підлітка та його власної активної участі в цьому процесі. Дану мету і підтверджує застосування інтерактивних технологій.

Інтерактивні технології - це порівняно новий, творчий, цікавий підхід до організації навчальної діяльності учнів.

Слово "інтерактив" походить від англійського слова "іпїегасі;". "Іпг.ег" - це взаємний, "асі:" - діяти. Інтерактивний - здатний взаємодіяти або перебувати в режимі бесіди, діалогу з будь-чим (наприклад, комп'ютером) або з будь-ким (людиною). Відповідно, інтерактивне навчання - це, перш за все, діалогічне навчйння, в процесі якого взаємодіють учитель та учень.

Сутність інтерактивного навчання полягає в активному залученні всіх учнів до процесу пізнання, тобто навчальний процес відбувається за умов постійної активної взаємодії всіх, без виключення, школярів класу. Це співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове, навчання в співпраці), де учень і вчитель є рівноправними, рівнозначними суб'єктами навчання.

Педагог виступає лише в ролі організатора процесу навчання, лідера групи. Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне розв'язання проблем. Воно ефективно сприяє формуванню вмінь, навичок й цінностей, створенню атмосфери співпраці, взаємодії, дає змогу педагогу стати справжнім лідером
учнівського колективу.

Отже, інтерактивні технології - це організація засвоєння знань і формування певних вмінь та навичок через сукупність особливим способом організованих навчально-пізнавальних дій, що полягають у активній взаємодії учнів між собою та побудові міжособистісного спілкування з метою досягнення запланованого результату.

Інтерактивний урок потребує певної зміни всього життя класу, а також значної кількості часу для підготовки, як учнів, так і вчителя тому, що має на меті створення комфортних умов навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність та інтелектуальну спроможність. Але педагогу слід чітко усвідомлювати, що змістом такого уроку є насамперед програмовий матеріал, а метою - реалізація навчальних та виховних цілей, загальний всебічний розвиток учня, надання кожному з них оптимальної можливості в особистісному становленні й розширенні можливостей самовизначення. Результатом такого відношення до процесу здобуття знань є створення дидактичних умов для ситуації успіху дитини у процесі навчальної діяльності, збагачення її мотиваційної, інтелектуальної та інших сфер.

В сучасній освітній практиці викладання існує алгоритм роботи вчителя при проведенні інтерактивного уроку: • визначення доцільності використання інтерактивних прийомів саме на цьому уроці;

 • ретельний відбір та аналіз навчального матеріалу, у тому числі й додаткового (тести, приклади, завдання для груп...);

 • планування уроку - етапи, хронометраж, орієнтовний поділ на групи, ролі учасників, запитання та можливі відповіді;

 • вироблення критеріїв оцінювання ефективності роботи груп, заняття;

 • мотивація навчальної діяльності шляхом створення проблемної ситуації, наведення цікавих фактів тощо;

 • забезпечення розуміння учнями змісту їхньої діяльності та формування очікуваних результатів під час оголошення (представлення) теми;

 • надання учням необхідної інформації для виконання практичних завдань за мінімально короткий час;

 • забезпечення засвоєння навчального матеріалу учнями шляхом інтерактивної вправи ( на вибір учителя);

 • рефлексія (підбиття підсумків) у різних формах - індивідуальна робота, робота в парах, групах, дискусія, у вигляді малюнків, схем, графіків тощо.

Також застосування інтерактивних технологій висуває певні вимоги й до структури уроків. Як правило, структура таких навчальних занять складається з п'яти елементів:

1. Мотивація (5% часу уроку).

2. Оголошення теми та очікуваних навчальних
результатів (5 % часу).

3. Надання необхідної інформації (10-15 % часу).

 1. Інтерактивна вправа - центральна частина заняття (50-60 % часу).

 2. Підбиття підсумків (рефлексія), оцінювання результатів уроку (15-20 % часу).

Таким чином, сучасні уроки мають захоплювати учнів, пробуджувати в них інтерес та мотивацію, навчати самостійному осмисленню та діям. Пропоную вашій увазі конструктор інтерактивних прийомів, які можливо використовувати під час уроку із "Захисту Вітчизни». Але до їх застосування слід підходити творчо.

Конструктор інтерактивних форм, методів та прийомів, які доречно вико­ристовувати на різних етапах уроку

із «Захисту Вітчизни»

Вважай загубленим той день, або годину, коли ти не взнав нічого нового, і нічого не додав до своєї освіти

п/п

Етап уроку

Час

Форми, методи та прийоми

і

Організаційний момент (готовність до уроку)

1

"Комунікативна атака"

"Дивлюсь, бачу, чую"

2

Емоційне налаштування

1

Психоформула уроку

Кольоровий настрій

Арттерапія

Створення ситуації успіху

Презентація*

Інтелектуальна розминка Музичне налаштування

3

Актуалізація опорних знань та їх ко­рекція (перевірка ДЗ)

5

"Вірю - не вірю"*

Програмоване опиту­вання

Лицарський турнір

"Так - ні"

Бліц - опитування по ланцюжку

Лото*

Фантазери

Тренування пам'яті й уважності

Знайди помилку

Інтелектуальне лото

Світлофор*

Сніжна грудка

Складання тексту конт­рольної роботи

4

Формулювання мети

2

Презентація*

"Лимонка" очікуваних пезультатів

5

"Мотивація

3

Асоціації

Картинна галерея

Дзвоник

Показуха (скульптура)

Відстрочена загадка

Джерела інформації

Незакінчене речення

Здивуй

"Гронування"*

6

Вивчення нового мате­ріалу (засвоєння нових знань)

10

"Слабка ланка"

Заочна подорож

Виготовлення доміно

Презентація*

"Пізнайко"

Випереджувальне ДЗ

Всліпу

Адвокати

Диктант для "шпигуна"

Снігова куля*

Втрачена інформація

Хто більше?

Робота за технологічни­ми картками

Робота з підручником: пошта, "Вартові" театр "Мім", "Ланцюжок"*, концентрація, кероване чи­тання, репортери, читання з передбаченням

7

Первинна перевірка розу­міння вивченого

2

Кросворд

Відгадай задумане

Бліц - турнір

Коментатор

Вилучи зайве

"Чомучки"

Умовні позначення

"Вірю - не вірю"*

"Наведи порядок"

Словограй

Третій зайвий

"Буриме"

"Ланцюжок"*

Термінологічна роз­минка

Приховані слова

8

Рухавка (фізкультхвилинка)

2

Естафета

"Руки - ноги"

Естафета з варіаціями

"Іван - покиван"

"Колективне відлуння"

Хто мене чує?

9

Узагальнення (закріплен­ня) і систематизація нових знань

10

"Я так думаю"

Снігова куля*

Інтелектуальний тир

"Павучки"

П'ятихвилинка

Анкета

"На варті"

Кольорова стрічка

Криптограма

"Далі, далі"

Рекламна компанія

Асоціативне дерево

Хокей

Доміно

Портрет

Рецензія

Вилучи зайве

"Коло думок"

Тренування"*

"Ланцюжок дій"
10

Контроль і самоперевірка знань

2

Світлофор*

Лото*

Щоденник подвійних нотаток

Перевертні

Сюрприз

"Словограй"

Тестування

Експрес-опитування

11

Підбиття підсумків уро­ку

2
Слово вчителя

12

Рефлексія1

2

Незакінчене речення

Кольорова феєрія

Саморефлексія

Бортовий журнал

Підіб'ємо підсумки

Синквейн [сенкан]*

13

Домашнє завдання

2

Вибери завдання сам

Ярмарок - продаж

Кубик

Знайди завдання

Творче завдання

Есе*

Сторінками підручника

Створи тест

Портфоліо
Перепиши параграф по новому

Заздалегідь

14

Завершення уроку (релак­сація2)

1

Заключні слайди

Подяка за урок

Подякуй другові
Добрі побажанняЗаключні вірші

 • у таблиці наведено структуру уроку засвоєння нових знань.

 • деякі методичні прийоми носять універсальний характер* і тому можуть застосовуватись на різних етапах уроку.

 • це схильність до аналізу своїх переживань, міркування про свій внутрішній стан. Зазвичай здійснюється на різних ета­пах уроку, виконуючи різні функції. Головна умова - залучення учнів й вчителя.

 • стан спокою, пов'язаний з розслабленням м'язів та зняттям фізіологічної та розумової втоми.

Детальна інформація щодо перерахованих вище методик інтерактивного уроку із «Захисту Вітчизни»


1

Опганізаиійний момент (готовність до упокуі і

1.1

"Комунікативна атака"

Має велике значення у навчанні, оскільки педагог з самого початку спілкування з аудиторією повинен привернути до себе її увагу. Найчастіше застосовується стислий виклад якогось цікавого факту, історії, зіставлення різних точок зору з одного і того ж питання тощо.

1.2

"Дивлюсь, бачу, чую"

Заходячи до класу, вчитель уважно вивчає аудиторію, звертає увагу на емоційний стан учнів та їхню здатність до спілкування й сприйняття матеріалу уроку. За допомогою стислої бесіди (цікава історія, факт, анекдот) налаштовує школярів на позитивну роботу.

2

Емоційне налаштування

2.1

Психоформула уроку

Своєрідний ритуал, який допомагає організувати учнів до уроку та створити в них позитивний настрій, що значно підвищує рівень сприйняття та запам'ятовування навчального матеріалу. Наприклад: обмін побажаннями, враженнями, графічне відтворення настрою, опис власного емоційного настрою за допомогою 4-5 порівнянь або епітетів тощо.

2.2

Створення ситуації успіху

Ситуація успіху має характер штучно створеної, бо педагог навмисно на деякий час посилює оцінний акцент на позитивних якостях праці учня, при цьому зовсім не зважає на наявні недоліки.

Для створення ситуації успіху можливо використовувати такі висловлювання: Саме ти і міг би зробити таку справу... Я впевнений, що ти пам'ятатимеш про...2.3

Інтелектуальна розминка

Вчитель пропонує учням 2-3 не дуже складні питання для розмірковування; основна мета такої розминки - налаштування школяра на роботу.

2.4

Кольоровий настрій

Учні обирають із різноколірних смужок ту, яка їм найбільш подобається й відповідає їхньому

душевному стану.2.5

Презентація*

Являє собою послідовність слайдів, які змінюють один одного - тобто електронних сторінок. Показ слайдів викладачем може бути здійснений на екрані монітору комп'ютера (ноутбука) чи на великому екрані за допомогою мультимедійного проектора.

Школярі бачать чергування зображень, на кожному з яких можуть бути текст, фотографії, малюнки, діаграми, історичні карти, відео-фрагменти, і все це може супроводжуватися звуковим оформленням. Частіше за всього демонстрація презентації супроводжується коментарями викладача.

При здійсненні показу об'єкти можуть відразу відображатися на слайдах, а можуть з'являтися на них поступово, в певний час, визначений викладачем для підсилення наочності та акцентування уваги на особливо важливих моментах змісту матеріалу. За потреби викладач може порушити визначену заздалегідь послідовність демонстрації слайдів і перейти до будь-якого з них в довільному порядку.

Види презентацій: слайд-шоу, тільки текст, анімовані схеми, «опорні сигнали», заповнюємо таблицю, аналіз малюнку (фотографії, картини), тренажер, тестування.2.6

Арттерапія

Терапія (лікування) мистецтвом. Мета: вираження почуттів, розкриття творчого потенціалу, розвиток навичок включення у колективну діяльність. Види: малювання, музика, танок, гра. За допомогою цього прийому вчитель налаштовує учнів на продуктивну працю, звільняючи їх від негативних емоцій повсякденного життя.

2.7

Музичне налаштування

Музика впливає на емоційний стан людини. Звуки музики можуть розслабити або, навпаки, зарядити енергією. Щоб звільнитись від депресії та негативних емоцій, слід слухати веселі мелодії. Розслабитись допоможуть спокійні мелодії. Але слід пам'ятати, що однотипний ритм здатен викликати дратування, а сумний та похмурий - меланхолію та смуток. Ось яким чином впливає музика різних стилів на психіку людини:

° класична музика - підвищує концентрацію та покращує пам'ять;

° джаз, блюз, регбі - піднімає настрій, загострює почуття гумору, поліпшує комунікабельність;

° румба, самба - збуджщоть, піднімають активність; 1 ° поп-музика - створює відчуття благополуччя;

° рок-музика - знімає напруження, послаблює біль. Але одночасно може і викликати напруження, стрес та біль;

° панк, реп, хіп-хоп - збуджують та сприяють активності;

° релігійна та обрядова музика - заспокоює та приводить у стан блаженства.


3

Актуалізація опорних знань та їх корекція (перевірка ДЗ)

3.1

"Вірю - не вірю"*

Кожне твердження починається словами: «Чи вірите ви, що ». учні повинні погодиться з цим

твердженням чи ні.3.2

"Так - ні"

Це універсальна гра, яка залучає школярів до активної участі в уроці. Учитель загадує щось (предмет, подію, термін та інше). Учні намагаються знайти відповідь, ставлячи питання. На ці питання вчитель відповідає словами «так» чи» ні«. Питання треба ставити так, щоб звужувати коло пошуку. Якщо питання некоректне або вчитель не може дати на нього відповідь з дидактичних міркувань, то він відмовляється від відповіді наперед обумовленим жестом. Після гри обов'язково обговорюються питання: які з них були найвдалішими, які менш вартісними. Головне в цьому прийомі - навчити виробляти стратегію пошуку, а не закидати педагога незліченною кількістю питань.

3.3

Фантазери

Учням пропонується підготувати домашнє завдання у формі складеного невеличкого оповідання з теми, в якому навмисно допущено не менше п'яти помилок. На уроці учень перед класом читає свій твір, а завдання слухачів - помітити помилки. Визначення помилок може відбуватися після кожного виступу в усній формі, а можна запропонувати зробити це у письмовій формі в зошиті. Зошити зібрати та перевірити, виставивши оцінки _ _ _

Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс

Скачати 339.21 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка