Самостійна робота студента (срс)Скачати 118.09 Kb.
Дата конвертації09.11.2017
Розмір118.09 Kb.
 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.Підготовка кваліфікованих фахівців з вищою освітою, конкурентоспроможних на ринку праці, здатних до компетентної і ефективної діяльності за своєю спеціальністю на рівні європейських і світових стандартів, вимагає нових підходів до організації навчального процесу у вищій школі.В умовах переходу вищої школи на кредитно-модульну систему навчання відбувається його переорієнтація процесу з лекційно-інформативної на індивідуально-диференційовану, особистісно-орієнтовану форми, тобто  самостійна робота студента (СРС) набуває питомої ваги в організації навчального процесу.

СРС є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов'язкових навчальних занять. Саме тому необхідною умовою є розробка  науково-методичного супроводу СРС та організаційно-методичного забезпечення індивідуальної роботи студентів, що є провідною метою цього положення.

2.Положення орієнтоване на вирішення таких завдань:

- створення умов для реалізації єдиного підходу професорсько-викладацького складу до організації СРС з метою закріплення та поглиблення їх знань, професійних умінь та навичок;

- сприяння формуванню у студентів практичних навичок СРС з опрацювання та засвоєння навчального матеріалу, виконання індивідуальних завдань з навчальних дисциплін (курсові проекти (роботи), розрахунково-графічні роботи, реферати тощо);

- сприяння формуванню професійних якостей, розвитку знань, умінь та навичок майбутніх фахівців;

- сприяння формуванню у студентів культури розумової праці, самостійності та ініціативи у пошуку та набутті знань, створенні умов для гармонійного розвитку особистості студента.

3.Це Положення розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту», засад Європейської кредитно-трансферної системи  (ECTS), Наказів МОН України від 23.01.2004 р. №49 «Про затвердження програми дій щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України на 2004-2005 роки», від 20.10.2004 р. №812 «Про особливості впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу», від 30.12.2005 р. №774 «Про впровадження  кредитно-модульної системи організації навчального процесу» та вимог Міністерства освіти і науки України, викладених у листі від 30.02.2006 р. за №1/9-550, Наказу МОУ від 2.06.1993 р. №161 «Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», галузевих стандартів освіти та інших нормативно-правових актів України з питань освіти.

 

  

1.ФОРМИ, ВИДИ І ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

1.1.Навчальний час, відведений для СРС, регламентується нормативними документами Міністерства освіти та науки України, навчальним (робочим навчальним) планом і  знаходиться в межах від 1/3  до 2/3 загального обсягу навчального часу, відведеного для вивчення конкретної навчальної дисципліни. Співвідношення обсягів СРС та аудиторних занять визначається з урахуванням специфіки та змісту конкретної навчальної дисципліни, її місця, значення і дидактичної мети в реалізації освітньо-професійної програми, а також питомої ваги  у навчальному процесі практичних, семінарських і лабораторних занять.

1.2.Існують різні організаційні форми СРС:

- робота студента, яка виконується самостійно у вільний від занять, зручний для нього час, як правило, поза аудиторією, однак інколи, з урахуванням специфіки дисципліни – в лабораторії або майстерні;

- індивідуальна робота студента  – це аудиторна самостійна робота за індивідуальними завданнями під керівництвом викладача, під час виконання якої студент може отримати методичну допомогу у вигляді консультацій щодо виконання цієї роботи, при цьому консультації носять індивідуальний характер. Вона може включати вивчення окремих розділів навчальної дисципліни, аудиторне проектування, роботу з використанням комп’ютерної техніки тощо і враховувати специфічні вимоги конкретної дисципліни.

-  індивідуальні навчальні завдання з окремих дисциплін які представляють собою позааудиторну СРС навчального, навчально-дослідного чи проектно-конструкторського характеру.1.3.Індивідуальні навчальні завдання передбачають створення умов для якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів і мають на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти одержують у процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці. Індивідуальні завдання видаються студентам у терміни, передбачені робочим планом дисципліни, і виконуються кожним студентом самостійно при консультуванні викладачем. У випадках, коли завдання мають комплексний характер, до їх виконання залучаються декілька студентів, в тому числі інших спеціальностей чи факультетів;

1.4.Найпоширенішими видами індивідуальних навчальних завдань є:

- конспект з теми за заданим або власно розробленим студентом планом;

- реферат з теми або вузької проблеми;

- виконання розрахункових або практичних (наприклад ситуативних) задач різного рівня з теми;

- розробка теоретичних або прикладних функціональних (діючих) моделей, явищ, процесів, конструкцій тощо;

- комплексний опис будови, властивостей, функцій, явищ, об’єктів, конструкцій тощо;

- анотація прочитаної додаткової літератури з дисципліни, бібліографічний опис тощо;

- реферування іноземних текстів за фаховими темами;

- розробка навчальних та діагностичних тестових завдань тощо.

1.5.Одним із видів проведення індивідуальної та самостійної роботи зі студентами є використання сучасних технологій навчання, що запроваджуються в університеті. Це модульне динамічне об’єктно-орієнтоване середовище для навчання MOОDLE, яке створюється викладачами на допомогу студентам і базується на використанні сучасних інформаційних технологій і комп’ютерних засобів навчання.

1.6.Самостійна робота, яка не передбачена освітньою програмою (навчальним планом і навчально-методичними матеріалами), але сприяє повнішому розкриттю і конкретизації її змісту, може здійснюватись з ініціативи студента з метою реалізації його власних навчальних і наукових інтересів.

 

2. ВИМОГИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

 

2.1.Умови для самостійної роботи студентів створюються університетом і його підрозділами, відповідальними за конкретні напрямки навчальної діяльності.2.2.Матеріально-технічне й інформаційно-технічне забезпечення СРС включає:

- бібліотеку із читальними залами, укомплектованими відповідно до чинних норм;

- комп’ютерні класи з можливістю роботи в мережі Інтернет;

- аудиторії, робочі кімнати в гуртожитках для самопідготовки;

- місця проходження практики (бази практики) відповідно до укладених договорів;

2.3.Для забезпечення належних умов для СРС на складному лабораторному обладнанні, у комп’ютерних класах, інших навчальних об’єктах підвищеної складності і небезпеки ця робота може здійснюватися за попередньо складеним графіком під керівництвом викладачів кафедри або лаборантів  із наданням необхідних консультацій і методичної допомоги.

2.4.Підрозділи університету (кафедри, лабораторії, наукові гуртки тощо) створюють необхідні умови для участі студентів у науково-дослідній роботі.

2.5.Відповідальність за створення умов для проведення СРС покладається на завідувачів кафедрами університету. Облік СРС здійснюють викладачі у журналах обліку успішності.

2.6. Самостійна робота студента повинна:

- бути виконаною особисто студентом або групою студентів (у разі комплексного курсового чи дипломного проектування), де кожен її член самостійно виконує свою частку колективної роботи;

- являти собою закінчену розробку (чи її етап), де розкриваються й аналізуються актуальні проблеми з певної теми або її окремих аспектів;

- демонструвати достатню компетентність автора (авторів) у розкритті питань, що досліджуються;

- мати навчальну, наукову й (або) практичну спрямованість і значимість, містити певні елементи новизни (при виконанні науково-дослідної роботи).

2.7.Письмова СРС оформляється відповідно до вимог, розроблених кафедрою, та інших нормативних документів, що стосуються виконання та оформлення наукових, навчально-методичних та інших робіт.

2.8.Відповідальність за якість виконання самостійної роботи несе безпосередньо студент!

 

3.ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

3.1.Організація і контроль ходу й змісту навчальної самостійної роботи і її результатів здійснюється згідно з графіком контролю СРС кафедри.3.2.При складанні плану СРС, визначенні її змісту й обсягу, кафедра повинна враховувати збалансованість СРС з іншими видами навчальної роботи, щоб не перевищувати загальне (54 академічних години) тижневе навантаження студента, тобто йому необхідно задавати домашні завдання з урахуванням обґрунтованих норм часу на ті чи інші види робіт. Наявність і цілеспрямоване дотримання погоджених норм часу на СРС дисциплінує і організує студента.

Рекомендовані  норми витрат часу, які встановлені на основі багаторічного досвіду викладачів з організації самостійної навчальної роботи студентів подані в таблиці 1.

        Таблиця 1. Рекомендовані норми витрат часу на самостійну роботу студента

№ з/п

Вид самостійної роботи

Навантаження, год

1

Опрацювання лекційного матеріалу

0,5 год. на 1 год.

аудиторних занять

 


2

Підготовка до лабораторних занять

3

Підготовка до практичних занять

4

Підготовка до семінарських занять

1 год. на 1 год.

5

Підготовка до контрольних робіт

(тестування)9 год. на 1 кр. ЄКТС

 


6

Підготовка і написання рефератів тощо

до 18 год. на реферат

 


7

Виконання розрахунково-графічних робіт

до 18 год. на завдання

8

Виконання курсових проектів

до 60 год. на 1 КП

9

Виконання курсових (творчих) робіт

до 40 год. на 1 КР

10

Опрацювання окремих розділів програми,

які не викладаються на лекціях3 год. на 1 год. лекційного матеріалу

 

3.3.Бібліотечна рада університету під час своїх засідань приймає участь у плануванні СРС. Бібліотекою за поданням відповідної кафедри можуть проводитися заняття з бібліотекознавства і бібліографії з метою формування навиків пошуку інформації, її застосування в навчальному процесі, уміння орієнтуватися в довідково-бібліографічному апараті бібліотеки, інформаційних системах і базах даних;

3.4.Студенти, які розпочинають вивчення дисципліни, на перших заняттях мають бути поінформовані викладачем щодо організації самостійної роботи з дисципліни, а саме про перелік і обсяг обов’язкових і вибіркових завдань, терміни їх виконання і особливості оцінювання, графік проведення консультацій, а також отримати  опис дисципліни, методичні вказівки та індивідуальні завдання для СРС тощо.

3.5.Навчальний матеріал навчальної дисципліни передбачений навчальним планом для засвоєння студентом в процесі самостійної роботи виноситься на підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався при проведенні навчальних занять.  

3.6.Результати СРС оцінюються згідно з чинними шкалами оцінювання  – вітчизняною і  ECТS – викладачем (відповідної дисципліни) або комісією.

3.7.В залежності від особливостей дисципліни, характеру самостійної роботи викладач може встановити такі форми контролю:

 

-   поточний контроль (захист) виконаних лабораторних робіт;-   поточний контроль виконаних практичних завдань, в т.ч.

-    письмові модульні контрольні роботи;

-    тестовий чи інший контроль тем (модулів), винесених викладачем на самостійне опрацювання студентів;

-    поточний контроль засвоєння матеріалу семінарських (практичних) занять на основі відповідей на питання, повідомлень, доповіді, дискусій тощо;

-    поточний контроль в системі модульного динамічного об’єктно-орієнтованого навчального середовища;

-    усна доповідь та/або письмовий звіт про розв’язання ситуаційних завдань тощо;

-   індивідуальний чи колективний проект (робота), передбачений навчальною програмою з дисципліни, що потребує формування практичних навичок і умінь студентів;

-   звіт про проходження практики, науково-дослідну роботу (чи її етапи);

-  стаття, тези виступу та інші публікації в наукових, навчально-популярних, навчальних виданнях за підсумками самостійної навчальної та науково-дослідної роботи, опубліковані за рішенням кафедри або вченої ради інституту.

3.8.Результати СРС  фіксуються на відповідних сторінках ІНПС та в журналі обліку роботи викладача. Середньозважений бал, набраний студентом за виконання завдань з самостійної роботи, додається до суми середньозважених балів, набраних студентом з інших видів навчальної роботи з дисципліни.

3.9.Навчальне навантаження викладача на керівництво СРС (індивідуально-консультативна робота, керівництво курсових проектів тощо), визначається нормами часу й обліку навчальної роботи (наказ МОНУ від 07.08.2002 р., № 450) на основі робочого навчального плану.

 

 4.НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СРС

 

4.1.СРС забезпечується системою навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення конкретної навчальної дисципліни. Методичні матеріали для самостійної роботи студенту також рекомендується відповідна наукова та фахова монографічна і періодична література.4.2.Навчально-методичні та навчальні матеріали й видання повинні містити в собі рекомендації щодо СРС, враховуючи специфіку кожної навчальної дисципліни. Їх доцільно розділяти на методичні вказівки з організації СРС і методичні вказівки щодо окремих видів самостійної роботи.

4.3.Методичні рекомендації із організації самостійного вивчення або повторення навчального матеріалу повинні містити в собі вказівки щодо терміну, обсягу, якості засвоєння матеріалу із зазначенням навчальних і наукових видань, що використовуються з цією метою, а також питання для самоконтролю, тести, контрольні завдання, вимоги і приклади оформлення самостійної письмової роботи.4.4.У методичних вказівках до практичних занять рекомендовано розміщувати приклади розв’язання задач, варіанти завдань для самостійної роботи; до лабораторних робіт – стислі теоретичні відомості з теми лабораторної роботи, методику виконання і обробки отриманих результатів, вимоги до оформлення тощо; до семінарських занять – тематику і методику опрацювання теоретичних питань з акцентуванням уваги студента на основних проблемних питаннях, що розглядаються; до курсових та дипломних проектів (робіт), а також контрольних робіт для студентів заочної форми навчання – зміст і структуру проекту (роботи), короткий зміст кожного підрозділу, вимоги до оформлення тексту, графічної частини, літератури, приклади оформлення текстової і графічної частини.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Програма навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальності 010101 «Дошкільна освіта» 2016
2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи Львів 2016 Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи
2017 -> План роботи обласного навчально-методичного центру підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів
2017 -> Галицько-Волинське князівство
2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи студентів 3,4 курсу з дисципліни Іноземна мова
2017 -> Вплив струму на організм людини. Заходи техніки безпеки під час роботи з електричними пристроями
2017 -> Картка самооцінювання
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни «Проблеми вищої освіти» галузь знань 06 «Журналістика»
2017 -> Філософія Середньовіччя
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни соціальна педагогіка Галузь знань: 0101 «Педагогічна освіта»

Скачати 118.09 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка