Самостійна робота студентів, її тематика, обсягСкачати 134.08 Kb.
Дата конвертації20.03.2017
Розмір134.08 Kb.
#12646
Самостійна робота студентів, її тематика, обсяг


ЗМ

Тематика самостійної роботи

Години

Денна форма

Заочна форма

ЗМ № 1Змістова та інтонаційна єдність частин складного речення. Засоби зв’язку частин складного речення: сполучники, сполучні слова, інтонація, порядок частин, співвідносність форм дієслів-присудків тощо. Сурядність і підрядність у складному реченні.

10

12

ЗМ № 2


Перехідні випадки між сурядністю і підрядністю, між простими і складними реченнями.


10

12

ЗМ № 3


Змістові відношення між частинами складносурядного речення. Особливості пунктуації на межі частин складносурядного речення.

10

12

ЗМ № 4

Логіко-граматична класифікація складнопідрядних речень.

Структурно-семантична класифікація складнопідрядних речень. Характеристика речень нерозчленованої та розчленованої структури.10

14
Складнопідрядні речення з кількома підрядними. Однорідна і неоднорідна супідрядність, послідовна підрядність. Багатокомпонентні складнопідрядні речення комбінованого типу.

10

14

ЗМ № 5

Змістові відношення і засоби зв’язку між частинами безсполучникового речення. Пунктуація на межі частин безсполучникового речення. Складні речення із сполучниковим і безсполучниковим зв’язком.

10

12

ЗМ № 6

Різноманітність типів речень у сучасній українській літературній мові як наслідок розвитку її граматичної будови. Принципи синтаксичного аналізу речень.

10

12

ЗМ № 7

Структура речення і пунктуація. Інтонаційні особливості й пунктуація. Використання засобів пунктуації для вираження емоційно-змістових відтінків речення. Основи вживання розділових знаків у простому й складному реченнях.

10

14

ЗМ № 8

Текст, контекст. Функції тексту. Міжреченнєві внутрішньотекстові синтаксичні зв’язки. Міжреченнєві внутрішньотекстові смислові відношення. Актуалізація на рівні тексту, основні закономірності.

10

12РАЗОМ:

80

102


Індивідуальна науково-дослідна робота студентів

1. Складіть усне повідомлення на лінгвістичну тему "Засоби зв'язку частин складного речення".

2. Складіть короткий огляд статті з журналу («Дивослово», «Мовознавство», «Українська мова»), використовуючи різні типи складних речень (письмово).

3. Законспектуйте статтю Омельчук С. Формування навичок стилістичного аналізу складних синтаксичних конструкцій // Дивослово. – 2001. – №5. – С. 33–34.

4. Складіть пам’ятку для учнів 5 класу «Основні правила ведення діалогу»
ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ


 1. Синтаксичні зв’язки у складному реченні.

 2. Складне речення в системі синтаксичних одиниць.

 3. Історія вивчення складних речень у вітчизняному мовознавстві.

 4. Типологія складного речення в сучасній українській мові.

 5. Семантико-синтаксичні відношення в різних типах складних реченнях.

 6. Ускладнені складні безсполучникові речення.

 7. Характеристика ускладнених складних речень з різними видами синтаксичного зв’язку в мовознавчій літературі.

 8. Структурно-синтаксичні особливості періодів.

 9. Період як одиниця лінгвальної дійсності.

 10. Стилістичні функції періодів.

 11. Пунктуація в періоді.

 12. Засоби передачі чужого мовлення.

 13. Стилістична роль невласне прямої мови.

 14. Система видільних розділових знаків сучасної української мови.

 15. Система віддільних розділових знаків сучасної української мови.

 16. Цитата як засіб передачі чужого мовлення.

 17. Стилістичне використання цитат (твір доберіть самостійно).

 18. Непряма мова як засіб передачі чужого мовлення.

 19. Особливості текстотворення в сучасній українській мові.


2.3. Засоби контролю

2.3.1. Рейтингова оцінка засвоєння студентами денної форми навчання навчального матеріалу (за кредитно-модульною системою)

Комплексний контроль знань студентів з курсу «Сучасна українська літературна мова. Синтаксис складного речення» здійснюється на основі результатів проведення поточного, модульного та підсумкового контролю знань.

Засіб контролю навчальної діяльності студентів з курсу – розгалужена система балів, яка є:

– накопичувальною – складається із суми балів за різними видами здійсненого контролю;

– рейтинговою – використовуються числові величини для визначення рівнів навчальної успішності студентів;

– варіативною – кількість балів зумовлюється специфікою виді навчальної діяльності студентів.

Реалізація системи контролю передбачає оцінювання балами навчальної успішності студентів за розробленою технологією поточного, модульного та підсумкового контролю.

Усі види контролю здійснюються за такою схемою:За весь курс студент отримує максимум 100 балів. До їх складу входять:

59 балів – поточний контроль успішності (включно з контролем за змістовими модулями);

41 бал – підсумковий контроль.

Підсумковий контроль за весь курс проводиться письмово (форма проведення контролю визначається викладачем).

Поточний контроль (включно з контролем за змістовими модулями – окремими темами чи розділами курсу) передбачає таке нарахування балів (вказано максимальний бал за певний вид роботи):

 • Відповідь на практичному занятті – 4 бали (1 раз).

 • Суттєве доповнення на практичному занятті, коментування виконаних вправ – 2 бали.

 • Виконання завдань до практичного заняття – 5 балів (3 рази).

 • Контроль за змістовими модулями (тестування) – 5 балів (3 рази).

 • Ведення конспекту – 5 балів (2 рази).

 • Відвідування лекцій 1 бал (5 разів).

 • Виконання ІНДЗ – 10 балів.

Шкала оцінювання
за шкалою ECTS

за національною шкалою

за шкалою навчального закладу (як приклад)

А

відмінно

91 – 100

В

дуже добре

82-89

С

добре

75-81

D

достатньо

67 – 74

E

задовільно

60 – 66

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

35 – 59

F

незадовільно з обов’язковим повторним курсом

1 – 34

fx означає: "незадовільно" – необхідно виконати певну додаткову роботу для успішного складання;

f означає: "незадовільно" – необхідна значна подальша робота.

Список літератури з дисципліни

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Вихованець І.Р. Граматика української мови / І.Р. Вихованець, К.Г. Городенська, А.П. Грищенко. – К. : Рад. школа, 1982. – 209 с.

 2. Вихованець І.Р. Граматика української мови. Синтаксис : підручник / І.Р. Вихованець. – К. : Либідь, 1993. – 168 с.

 3. Волох О.Т. Сучасна українська літературна мова. Морфологія. Синтаксис / О.Т. Волох, М.Т. Чемерисов, Є.І. Чернов. – К. : Вища школа, 1984. – 255 с.

 4. Загнітко А.П. Теоретична граматика української мови. Синтаксис / А.П. Загнітко. – Донецьк : ДНУ, 2001. – 662 с.

 5. Кадомцева Л.О. Українська мова. Синтаксис простого речення / Л.О. Кадомцева. – К. : Вища школа, 1985. – 127 с.

 6. Каранська М.У. Синтаксис сучасної української мови / М.У. Каранська. – К. : Либідь, 1995.

 7. Меншиков І.І. Синтаксичні зв’язки слів у сучасній українській літературній мові / І.І. Меншиков, І.С. Попова. – Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2001. – 89 с.

 8. Мірченко М.В. Функціональний аналіз синтаксичних одиниць (словосполучення, просте речення) : навч. посібник / М.В. Мірченко. – К. : ІЗМН, 1997. – 100 с.

 9. Слинько І.І. Синтаксис сучасної української мови. Проблемні питання / І.І. Слинько, Н.В. Гуйванюк, М.Ф. Кобилянська. – К. : Вища школа, 1994. – 670 с.

 10. Сучасна українська літературна мова: Синтаксис [за заг. ред. І.К.Білодіда]. – К. : Наук. думка, 1972. – 515с.

 11. Сучасна українська літературна мова [за ред. М.Я. Плющ]. – К. : Вища школа, 1994. – 385 с.

 12. Сучасна українська мова [за ред. О.Д. Пономарева]. – К. : Либідь, 1997. – 399с.

 13. Шкуратяна Н.Г. Сучасна українська літературна мова: модульний курс : навч. посібник / Н.Г. Шкуратяна, С.В. Шевчук. – К. : Вища школа, 2007. – 823 с.

 14. Шульжук К.Ф. Синтаксис української мови : підручник / К.Ф. Шульжук. – К. : Академія, 2004.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

 1. Білодід І.К. Надфразні єдності як елемент тексту в функціональних стилях літературної мови / І.К. Білодід // Мовознавство. – 1979. – №2. – С. 14–23.

 2. Богдан М.М. Складнопідрядні речення з підрядними з’ясувальними / М.М. Богдан // Укр. мова і літ-ра в школі. – 1981. – №7. – С. 41–48.

 3. Богдан М.М. Складнопідрядні речення з підрядними означальними / М.М. Богдан // Укр. мова і літ-ра в школі. – 1986. – №6. – С. 36–41.

 4. Богдан М.М. Сполучники і сполучні слова як засоби зв’язку частин складнопідрядного речення / М.М. Богдан // Укр. мова і літ-ра в школі. – 1979. – №1. – С. 69–75.

 5. Бронська А.А. Про синтаксичні відношення у безсполучникових складних реченнях / А.А. Бронська // Мовознавство. – 1973. – №6. – С.56–63.

 6. Вихованець І.Р. Нариси з функціонального синтаксису української мови / І.Р. Вихованець. – К. : Наукова думка, 1992. – 224 с.

 7. Гаврилова Г.Ф. Усложненное сложное предложение в русском языке / Г.Ф. Гаврилова. – Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского ун-та, 1979. – 228 с.

 8. Герман К.Ф. Складносурядні речення з градаційними сполучниками / К.Ф. Герман // Укр. мова і літ-ра в школі. – 1972. – №1. – С. 28–30.

 9. Голоюх В.І. Роль співвідносних слів у складнопідрядних реченнях з умовною підрядністю / В.І. Голоюх // Укр. мова і літ-ра в школі. – 1977. – №5. – С. 40–48.

 10. Горяна Г.М. Складні речення з різночленною сурядністю в сучасній українській мові / Г.М. Горяна // Граматичні та стилістичні студії з української і російської мов. – К., 1965.– С.257–271.

 11. Горяна Г.М. Вивчення складнопідрядних речень з підрядними означальними та з’ясувальними / Г.М. Горяна, В.Д. Горяний // Укр. мова і літ-ра в школі. – 1974. – №10. – С. 71–74.

 12. Грищенко А.П. Дидактичний матеріал до вивчення складнопідрядних речень / А.П. Грищенко // Укр. мова і літ-ра в школі. – 1977. – №10. – С. 61–67.

 13. Грищенко А.П. Складносурядне речення в сучасній українській літературній мові / А.П. Грищенко. – К. : Наук. думка, 1969. – 155 с.

 14. Гуйванюк Н.В. Синтаксис сучасної української мови : схеми і таблиці / Н.В. Гуйванюк, О.В. Кардащук, О.В. Кульбабська. – Чернівці : Рута, 1999. – 131 с.

 15. Гуц Л.М. Синтаксична синоніміка як один із засобів мовної експресії / Л.М. Гуц // Укр. мова і літ-ра в школі. – 1973. – №6.– С. 36–41.

 16. Довженко Г.Я. Неповні підрядні речення і другорядні члени речення, виражені порівняльними конструкціями / Г.Я. Довженко // Укр. мова і літ-ра в школі. – 1973. – №6. – С.31–35.

 17. Дорошенко С.І. Складні безсполучникові конструкції в сучасній українській мові / С.І. Дорошенко. – Х. : Вид-во Харківського ун-ту, 1980. – 152 с.

 18. Єрмакова С.Д. Розмежування складних і простих речень / С.Д. Єрмакова // Укр. мова і літ-ра в школі. – 1979. – №5. – С. 23–27.

 19. Жайворонок В.В. Приєднувальні сполучники у структурі складного речення / В.В. Жайворонок // Мовознавство. – 1975. – №5. – С. 67–74.

 20. Кващук А.Г. Складнопідрядні речення з підрядними допустовими та їх різновиди / А.Г. Кващук // Укр. мова і літ-ра в школі. – 1975. – №8. – С. 44–51.

 21. Кононенко В.І. Синоніміка безприсудкових конструкцій з порівняльним сполучником / І.В. Кононенко // Укр. мов і літ-ра в школі. – 1968. –№1. – С. 24–30.

 22. Копойло О.В. Про семантичну структуру складнопідрядного речення/ О.В. Копойло, Н.М. Корбозерова // Мовознавство. – 1989. – №3. – С.26–31.

 23. Косило Л. Складне речення з різними видами зв’язку: узагальнення і систематизація вивченого / Л. Косило // Укр. мова і літ-ра в школі. – 2000. – №5. – С. 36–37.

 24. Кузьмич О.О. Функціональні особливості складних конструкцій з послідовною підрядністю / О.О. Кузьмич // Мовознавство. – 1993. – №6. – С. 61–64.

 25. Кучеренко І.К. Зміст поняття «пряма мова» з погляду синтаксису / І.К. Кучеренко // Укр. мова і літ-ра в школі. – 1964. – №7. – С.29–35.

 26. Кучеренко І.К. Складні речення з сурядністю і підрядністю / І.К. Кучеренко // Укр. мова і літ-ра в школі. – 1973. – №11. – С. 27–33.

 27. Кучеренко І.К. Складнопідрядні з кількома підрядними / І.К. Кучеренко // Укр. мова і літ-ра в школі. – 1973. – №5. – С. 30–39.

 28. Лінгвістичний аналіз: практикум : навч. посіб. [за ред. Г.Р.Передрій]. – К. : Видавничий центр «Академія», 2005. – 256 с.

 29. Ломакович С.В. Займенниково-співвідносні конструкції в системі складнопідрядного речення української мови / С.В. Ломакович. – К., 1993. – 60 с.

 30. Медушевський А.П. Структурно-семантична класифікація складнопідрядних речень / А.П. Медушевський // Укр. мова і літ-ра в школі. – 1974. – №10. – С. 83–86.

 31. Мельничайко В.Я. Опрацювання складнопідрядних речень/ В.Я. Мельничайко // Укр. мова і літ-ра в школі. – 1979. – №8. – С.48–58.

 32. Мельничук О.С. Розвиток структури слов’янського речення / О.С. Мельничук. – К. : Наук. думка, 1966. – 324 с.

 33. Мірченко М.В. Сучасна українська літературна мова: синтаксис : робоча програма та методичні рекомендації / М.В. Мірченко. – Луцьк, 2003. – 85 с.

 34. Мукан Г.М. Складні речення з підрядними підметовими і присудковими / Г.М. Мукан // Укр. мова і літ-ра в школі. – 1973. – №10. – С. 31–38.

 35. Новичкова Р.М. Про однофразові тексти / Р.М. Новичкова // Мовознавство. – 1981. – №3. – С. 32–38.

 36. Ожоган В.М. Функціональні властивості займенникових слів у структурі складного речення / В.М. Ожоган // Мовознавство. – 1997. – №1. – С. 43–48.

 37. Омельчук С. Формування навичок стилістичного аналізу складних синтаксичних конструкцій / С.Омельчук // Дивослово. – 2001. – №5. – С.33–34.

 38. Пархонюк Л. Складне речення в українській мові: багатокомпонентні конструкції . Вид. друге / Л.Пархонюк. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2007 . – 80 с.

 39. Рінберг В.Л. Конструкції прямої мови в системі складних структур / В.Л. Рінберг // Мовознавство. – 1980. – №23. – С. 17–25.

 40. Рожило Л.П. Співвідносність сполучникових і безсполучникових складних речень / Л.П. Рожило // Укр. мова і літ-ра в школі. – 1972. – №10. – С.59–63.

 41. Семенюченко М.Л. Розмежування часових і умовних підрядних речень / М.Л. Семенюченко // Укр. мова і літ-ра в школі. – 1973. – №2. – С.34–37.

 42. Силіна В.І. Вивчення безсполучникового складного речення / В.І. Силіна// Укр. мова і літ-ра в школі. – 1975. – №11. – С.79–83.

 43. Силка А.А. Практикум із синтаксису складного речення: зб. тестових і контрольних завдань для студентів філологічних факультетів / А.А. Силка. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2003. – 78 с.

 44. Сиротиніна В.О. Системні зв’язки слів у художньому тексті / В.О. Сиротиніна // Мовознавство. – 1979. – №3. – С. 52–60.

 45. Слинько І.І. Сполучник чи сполучне слово? / І.І. Слинько // Укр. мова і літ-ра в школі. – 1987. – №4. – С. 31–36.

 46. Слинько І. Чи змінюється значення складнопідрядного речення від місця підрядного? / І.І. Слинько // Дивослово. – 1995. – №4.– С.20–23.

 47. Смик Т. Дидактичний матеріал до теми «Складнопідрядні речення» / Т.Смик // Укр. мова і літ-ра в школі. – 1999. – №2. – С. 26–27.

 48. Шевчук С.В. Складнопідрядні речення з часовими відношеннями / С.В. Шевчук // Укр. мова і літ-ра в школі. – 1986. – №5. – С. 63–66.

 49. Шкарабан Т.М. Формально-граматична і семантична структура складних синтаксичних конструкцій з однорідною супідрядністю / Т.М. Шкарабан // Мовознавство. – 1994. – №1.– С. 30–34.

 50. Шульжук К.Ф. Мовленнєва реалізація моделей складних багатокомпонентних речень / К.Ф. Шульжук // Мовознавство. – 1991. – №3.– С.49–52.

 51. Шульжук К.Ф. Семантична структура складного багатокомпонентного речення / К.Ф. Шульжук // Мовознавство. – 1986. – №6. – С.24–32.

 52. Шульжук К.Ф. Складні речення з супідрядністю / К.Ф. Шульжук // Укр. мовознавство: Респ. міжвід. наук. зб. – К., 1985. – Вип. 13.– С.69–76.

 53. Шульжук К.Ф. Ускладнені складнопідрядні речення в сучасній українській мові / К.Ф. Шульжук // Укр. мова і літ-ра в школі. – 1983. – №9. – С. 34–38.

 54. Яворська С.Т. Завдання і тести для перевірки знань із синтаксису : навч. посіб. / С.Т. Яворська. – Донецьк : ТОВ «Лебідь», 2000.– 71 с.

Каталог: sites -> bdpu.org -> elearning -> ifsk -> uml -> sum sint skl rech
uml -> Програма нормативної навчальної дисципліни «культура наукової української мови» підготовки
uml -> Тема 1: роль фразеологічного фонду І метафори в культурі. Поняття культурної конотації
uml -> Програма навчальної дисципліни
uml -> Тема. Навчальний текст як основна форма організації мовлення вчителя-словесника
uml -> Програма навчальної дисципліни «культура наукової української мови»
uml -> Програма навчальної дисципліни «науковий семінар» напрям підготовки 0203 «Гуманітарні науки»
sum sint skl rech -> Інститут філології та соціальних комунікацій

Скачати 134.08 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка